Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor, cod 8899CZ-VD-III
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.
  Principii directoare Serviciile sociale organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor, funcţionează ca centre de zi şi îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Accesul egal la servicii sociale specializate pe bază de opţiune voluntară sau după caz, potrivit măsurilor dispuse de către instanţa judecătorească;
  ● Asigurarea unei intervenţii unitare şi multidisciplinare pentru beneficiarii centrelor de asistenţă destinate agresorilor, conform nevoilor identificate; ● Responsabilizarea agresorului pentru propria reabilitare şi reinserţie socială în vederea promovării unor relaţii sociale pozitive bazate pe comportament non-violent; ● Servicii sociale adaptate la nevoile agresorului; ● Respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi promovarea valorilor non-violenţei.
  Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică. Potrivit art. 19 alin. (3) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, centrele de asistenţă destinate agresorilor pot asigura beneficiarilor tratament ambulatoriu în cazul diferitelor tipuri de adicţii, la recomandarea unui medic specialist, în baza unei convenţii de colaborare încheiate cu un spital sau cu altă unitate sanitară.
  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură informarea beneficiarilor, a publicului larg, precum şi a specialiştilor despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate beneficiarii, publicul larg, comunitatea, precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice.S1.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Centrele private pot derula şi campanii independente de promovare a serviciilor oferite. Materialele informative vor cuprinde, cel puţin o descriere a centrului şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, poliţiei, cabinetelor de medicină de familie, dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate.
  Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului destinat agresorilor.
  S1.2. Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarilor sau oricărei alte persoane interesate materiale informative referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile acestora. Materialele informative cuprind date despre localizarea şi organizarea centrului, activităţile desfăşurate/serviciile acordate. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt disponibile la sediul centrelor de asistenţă destinate agresorilor. Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul centrului.
  STANDARD 2 - ADMITERE Centrul de asistenţă destinat agresorilor violenţei domestice funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii sociale specializate specifice pentru cazurile de violenţă domestică. Rezultate aşteptate: Beneficiarii centrului primesc servicii specializate oferite direct de centru sau de alţi furnizori cu care centrul/furnizorul are parteneriate încheiate. Beneficiarii centrului de asistenţă destinat agresorilor violenţei domestice sunt:– Agresori adulţi;– Agresori adulţi aflaţi în categoria persoanelor dependente.
  S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere pentru furnizarea serviciilor. Procedura de admitere precizează, cel puţin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, instrumentul de evaluare a nevoilor beneficiarilor luat în considerare pentru admitere, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia şi modalitatea de colaborare cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. Decizia de respingere se ia numai cu consultarea direcţiei generale de asistenţă şi protecţia copilului atunci când cazul a fost referit pe baza recomandării formulate de către managerul de caz. Admiterea se poate realiza pe bază de opţiune voluntară, în baza recomandării managerului de caz, sau potrivit măsurilor dispuse de către instanţă. Im: Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.S2.2. Centrul asigură evidenţa beneficiarilor. La nivelul centrului se realizează un registru unic al beneficiarilor care sunt referiţi sau solicită servicii, sunt evaluaţi şi incluşi în programe. Structura registrului este stabilită de către furnizor şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale beneficiarului, tipul serviciilor şi programelor recomandate, data la care beneficiarul a fost luat în evidenţă şi numele specialistului sau lucrătorului responsabil. Im: Centrul asigură evidenţa fluxului de beneficiari şi aceasta este disponibilă la sediul centrului.S2.3. Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar. Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrelor/furnizorii acestora, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare de servicii specializate este redactat în două exemplare originale, unul pentru centru şi celălalt pentru beneficiar. Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Im: Modelul contractului de furnizare de servicii specializate şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile ta sediul centrului.S2.4.
  Centrul întocmeşte pentru fiecare beneficiar un dosar personal asigurând păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în acesta, în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:– cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului, sau după caz, copia hotărârii judecătoreşti prin care instanţa de judecată a dispus, în sarcina agresorului, măsura de a beneficia de serviciile unui asemenea centru;– contractul de furnizare de servicii, în original;– documente cu privire la nivelul de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă;– fişa de evaluare la admitere iniţială/reevaluare;– planul de intervenţie;– fişa de monitorizare a serviciilor;– acord de prelucrare a datelor beneficiarului.
  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.
  S2.5. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe o perioadă prevăzută în regulamentul de organizare şi funcţionare al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia/acestora. Centrul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic. Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul centrului în condiţiile de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului cu respectarea prevederilor legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal.S2.6. Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor specializate. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situaţii în care centrul suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– încetarea frecventării centrului de către beneficiar, prin proprie voinţă (încetare);– internarea în spital, în baza recomandărilor medicale (suspendare);– 
  transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament pentru drogo-dependenţă etc. (suspendare/încetare);
  – forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului etc. (încetare);– decesul beneficiarului (încetare);– comportament inadecvat al beneficiarului care face incompatibilă furnizarea serviciilor din centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului (suspendare/încetare);– nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar. Centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor.
  Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este afişat la loc vizibil la sediul centrului.
  MODULUL II - EVALUAREA, PLANIFICAREA ŞI FURNIZAREA SERVICIILORSTANDARD 1 - EVALUAREA Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării nevoilor individuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă destinat agresorilor are capacitatea de a acorda sau facilita accesul la serviciile adecvate, conform legii şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruia.S1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor în care aceştia se află. Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare a nevoilor beneficiarilor în care aceştia se află în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului, activităţile derulate/serviciile acordate sau facilitate. Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti. Im: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale în care se află beneficiarul. Evaluarea nevoilor beneficiarilor în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (după caz, asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:– comunicarea şi colaborarea cu beneficiarii, instituţii de resort sau specialişti implicaţi;– intervenţia coordonată pentru familia afectată de fenomenul violenţei domestice;– planificarea serviciilor necesare pentru beneficiari;– riscul de recidivă;– planificarea protecţiei pentru victima violenţei domestice;– menţiuni privind riscul de excluziune socială/antecedentele penale;– existenţa unor boli psihice/cronice sau a unor boli cu risc de transmitere. În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, la evaluarea iniţială a acestuia, efectuată de către personalul centrului, se vor avea în considerare şi evaluările realizate de către structurile cu atribuţii în evaluare, prevăzute de lege şi/sau orice alte documente emise de serviciile publice de asistenţă socială şi/sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi de alte instituţii/servicii publice (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare, penitenciare, instituţii/servicii de ordine publică, structuri specializate în combaterea traficului de persoane, în combaterea traficului de droguri etc.). Formatul utilizat pentru fişa de evaluare a beneficiarului cuprinde atât evaluarea la admitere, cât şi reevaluările (evaluările periodice). Documentele emise de structurile cu atribuţii în evaluare (serviciile publice de asistenţă socială, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi/sau de alte servicii/instituţii publice) se ataşează fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.
  Im: Fişele de evaluare iniţială la admitere ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.
  S1.3. Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta. Reevaluarea nevoilor beneficiarului se realizează o dată pe lună în primele 3 luni de la admiterea în centru, respectiv trimestrial în perioada următoare, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/peroanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare. Im: Fişele de reevaluare ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.S2.1. Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării iniţiale la admitere, a nevoilor beneficiarului, cu colaborarea specialiştilor necesari (vezi standardul Modul II, S1.1) şi cuprinde date şi informaţii privind:– activităţile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar (după caz, consiliere socială, consiliere psihologică, psihoterapie, program de schimbare a comportamentului de violenţă domestică, program de tratament pentru diferite tipuri de adicţii - alcool, jocuri de noroc, consum de droguri şi/sau substanţe halucinogene, medicamente) etc.;– programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;
  – termenele de revizuire ale planului de intervenţie;– numele, vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a beneficiarului;– numele şi profesia responsabilului de caz care ţine legătura cu specialistul din centru şi cei din afara centrului;– numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora;
  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului, conform legii.
  S2.2. Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia.
  Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile beneficiarilor şi a personalului de specialitate.
  S2.3. Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Aplicarea planului de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. În vederea monitorizării, conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz. Centrul stabileşte numărul de beneficiari care revin unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului. Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, centrul utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul centrului, conform legii.S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. Centrul funcţionează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru. Im: Centrul afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.
  STANDARD 3 - FURNIZAREA SERVICIILOR
  Centrul de asistenţă destinat agresorilor furnizează minim servicii de reabilitare şi reinserţie socială, servicii educaţionale, servicii de consiliere şi asigură accesul la servicii de sănătate, conform legii. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă a agresorilor oferă servicii complexe pentru agresorii cu scopul de a corecta aceste comportamente şi de a sprijini reabilitarea, reinserţia şi integrarea socială a agresorilor.S3.1. Centrul furnizează servicii de reabilitare direct sau prin intermediul altor furnizori de servicii cu care are încheiate parteneriate. Serviciile de reabilitare includ consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi alte tipuri de servicii/programe din gama celor descrise mai jos fără a se limita însă la acestea.– Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei;– Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă;– Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislaţie naţională şi sancţiuni aplicabile;– Programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea şi comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă. Im: Programele de reabilitare, precum şi documentele de monitorizare a furnizării serviciilor de reabilitare sunt disponibile în dosarul personal, alături de eventuale contracte încheiate între beneficiar şi terapeut.
  S3.2. Centrul de asistenţă destinat agresorilor furnizează servicii/programe de consiliere şi mediere familială. Aceste servicii/programe se pot înscrie în gama celor descrise mai jos fără a se limita însă la acestea:– Programe de abilităţi de relaţionare sănătoasă în cuplu şi în familia extinsă;– Programe pentru identificarea şi menţinere a grupului/persoanelor resursă; Im: Programele de consiliere şi mediere familială sunt disponibile în dosarul personal.S3.3. Centrul destinat agresorilor asigură sau facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti. Im: Documentele de monitorizare a serviciilor de sănătate sunt disponibile în dosarul personal.S3.4. Centrul are capacitatea de a desfăşura servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă independentă şi prin servicii de reinserţie profesională. Centrul elaborează programe de reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activităţi/servicii specifice: activităţi de informare, de consiliere şi orientare vocaţională, suport pentru reconversie profesională, facilitarea accesului pe piaţa muncii, facilitarea accesului la locuinţă şi la activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală şi în aer liber), activităţi de voluntariat în comunitate etc. Programele de reintegrare cuprind realizarea, implementarea şi monitorizarea implementării măsurilor de prevenire a recidivei. Im: Planurile de intervenţie cuprind programe de reintegrare socială, iar în fişele de monitorizare se detaliază activităţile/serviciile derulate şi urmate de beneficiari.
  S3.5. Centrul desfăşoară sau asigură accesul le servicii educaţionale. Serviciile educaţionale includ, după caz: educaţie parentală, educaţie pentru sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reintegrare şcolară, cursuri de calificare ş.a. Im: Documentele de monitorizare a furnizării serviciilor educaţionale sunt disponibile în dosarele personale.S3.6. Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoare pentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarea rezultatelor beneficiarilor. Centrul destinat agresorilor elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională continuă pentru angajaţii proprii. Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.S3.7. Centrul va încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică Protocoalele pot fi încheiate cu: inspectoratele judeţene de poliţie, serviciile sociale locale, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciile pentru victimele violenţei domestice, serviciile de probaţiune, direcţiile judeţene de sănătate publică, spitale, serviciile de medicină legală, centre de sănătate mintală, centre de prevenire antidrog, servicii specializate pentru diferite tipuri de adicţii etc. Im: Protocoale de colaborare încheiate cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică sunt disponibile la sediul centrului.
  MODULUL III - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei. Personalul care lucrează în cadrul centrului de asistenţă destinat agresorilor are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare. Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor [revăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Centrul poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenţă destinate agresorilor îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare, în vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă domestică, voluntarilor li se solicită cazier. Voluntarii din cadrul centrelor de asistenţă destinate agresorilor vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă domestică, precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora. Im: Întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de asistenţă destinate agresorilor este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii.S1.3. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Im: Centrul asigură respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.S1.4. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii beneficiarilor centrului. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor are obligaţia să elaboreze fişa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile concrete ale acestuia, relaţiile de subordonare şi de colaborare şi obligativitatea păstrării confidenţialităţii. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.S1.5. Personalul centrului destinat agresorilor participă la programe de formare profesională continuă. Centrul destinat agresorilor elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională continuă pentru angajaţii proprii. Personalul are pregătire în managementul conflictelor, comunicarea cu comportament dificil şi participă la programe de dezvoltare personală. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.6. Voluntarii din centrul destinat agresorilor participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului destinat agresorilor, este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.
  Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.
  S1.8. Personalul de specialitate beneficiază de supervizare. Rapoartele de supervizare sunt transmis coordonatorului de centru în vederea elaborării obiectivelor de reabilitate a fiecărui angajat. Im: Rapoartele de supervizare sunt disponibile în dosarele angajaţilor.
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Centrul de asistenţă destinat agresorilor respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Centrul de asistenţă destinat agresorilor este înfiinţat şi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii specializate adaptate nevoilor lor.S2.1. Furnizorul Centrului de asistenţă destinat agresorilor îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că centrul are ca obiect de activitate furnizarea şi facilitarea accesului la servicii sociale destinate agresorilor familiali, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică. Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.S2.2.
  În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de asistenţă destinat agresorilor sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului. Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede numărul spaţiilor şi a dotărilor existente în centru astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime. Beneficiarii au la dispoziţie spaţii adecvate şi personal calificat pentru desfăşurarea consilierii şi a altor servicii oferite. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort şi siguranţă pentru perioada în care se află în centru.
  S2.3. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru, conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul de provenienţă, nivelul de instruire, ocupaţia, venituri, starea civilă, numărul de copii în întreţinere, relaţia de rudenie cu victima, frecvenţa şi natura agresiunii etc.) către compartimentele specializate din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copiilor. Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.
  MODULUL IV - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRISTANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1.
  Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort atât pentru beneficiari, cât şi pentru personal. Centrul stabileşte în regulamentul de organizare internă condiţiile de siguranţă din centru. Centrul are prevăzut în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrele de asistenţă destinate agresorilor colaborează, în baza unui protocol, cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile care impun intervenţia organelor de ordine. Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor potrivit regulamentului de organizare internă.
  S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt dimensionate, amenajate şi dotate astfel încât să asigure confort şi siguranţă. Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi accesibile. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.S2.1. Centrul deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal. Grupurile sanitare sunt suficiente în raport cu numărul personalului şi cel al beneficiarilor care accesează serviciile centrului. Grupurile sanitare pentru personal sunt separate de cele ale beneficiarilor. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpunuri şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante etc.).
  Dacă nu există ventilaţie naturală, se montează echipamente de aerisire. Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.
  S2.2. Centrul dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice. Materialele igienico-sanitare, de curăţenie şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii închise la care au acces doar personalul centrului. Im: Spaţiile de depozitare sunt amenajate corespunzător pentru păstrarea materialelor igienico-sanitare, precum şi pentru depozitarea oricăror alte materiale consumabile şi mijloace fixe în condiţii de igienă şi siguranţă.
  MODULUL V - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂSTANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1.
  Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii, în modelul contractului de furnizare servicii, sunt trecute drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Drepturile beneficiarilor sunt, în principal, următoarele:1. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără nici o discriminare;2. informarea cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;3. comunicarea drepturilor şi obligaţiilor, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;4. acordarea de servicii prevăzute în contractul de furnizare servicii;5. participarea la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;6. asigurarea păstrării confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite, în conformitate cu prevederile din materia protecţiei drepturilor cu caracter personal;7. garantarea demnităţii şi a intimităţii;
  8. exprimarea liberă a opiniei cu privire la serviciile primite.
  Im: Contractul de furnizare servicii conţine date referitoare la drepturile beneficiarilor.
  S1.2. Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor cunoaşte şi informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora. Personalul centrului prezintă beneficiarilor drepturile ce se regăsesc în contractul de furnizare de servicii. Semnarea contractului de furnizare de servicii reprezintă luarea la cunoştinţă a acestor drepturi de către beneficiari. Im: Drepturile beneficiarilor sunt stipulate în contractul de furnizare de servicii şi comunicate beneficiarului în scris.S1.3. Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru. În scopul autoevaluării calităţii activităţi, proprii, furnizorul centrului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie al beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului. Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie al beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie la sediul centrului.
  STANDARD 2 - SEMNALAREA INCIDENTELOR ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă destinat agresorilor aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată.S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor şi altor forme de violenţă. Im: Procedura privind semnalarea incidentelor şi a protecţiei împotriva abuzurilor şi altor forme de violenţă este disponibilă la sediul centrului.S2.2. În cadrul centrului se organizează anual sesiuni de informare privind procedura de semnalare a incidentelor şi a situaţiilor de violenţă. Aceste sesiuni sunt organizate pentru instruirea personalului dar în funcţie de numărul de beneficiari se pot organiza şi pentru beneficiarii centrului. Im: Procesele verbale ale sesiunilor anuale de informare cu semnăturile participanţilor se regăsesc la sediul centrului.S2.3. Centrul destinat agresorilor aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată Incidentele deosebite şi situaţiile de violenţă se comunică imediat instituţiilor responsabile, familiei beneficiarului şi se notifică în maxim 24 de ore, organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (accidente, furturi, agresiuni, alte infracţiuni sau contravenţii etc.). Orice incident deosebit care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite şi a situaţiilor de violenţă. Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite şi a situaţiilor de violenţă este disponibil la sediul centrului.
  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de asistenţă destinate agresorilor trebuie să îndeplinească un punctaj cuprins între 40 şi 43 puncte. Pentru un punctaj de 40 de puncte, centrele de asistenţă destinate agresorilor trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, cele prevăzute la Modulul V cu excepţia Standardului 2. Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE ASISTENŢĂ DESTINAT AGRESORILOR
  Punctaj maxim al standardelorminime de calitate (43 puncte) Punctaj rezultat în
  urma autoevaluăriiîndeplinirii standardelor minime de calitate
  Observaţii
  MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de asistenţă destinat agresorilor asigură informarea beneficiarului, a publicului larg, precum şi a specialiştilor despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Prin campanii1e de informare desfăşurate beneficiarii, publicul larg, comunitatea precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor colaborează cu
  autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciiloroferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţe domesticeCentrele private pot derula şi campanii independente de promovare a serviciilor oferite.
  1
  S1.2. Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarilor sau oricărei alte persoane interesate materiale informative destinate beneficiarilor referitoare la activitatea centrului,natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile acestora. 1
  STANDARD 2 ADMITERE Centrul de asistenţă destinat agresorilor violenţei domestice funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii socialespecializate specifice pentru cazurile de violenţă domestică. Rezultate aşteptate: Beneficiarii centrului primesc servicii specializate oferite direct de centru sau de alţi furnizori cucare centrul/furnizorul are parteneriate încheiate. TOTAL: 6 TOTAL:
  S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere pentru furnizarea serviciilor. 1
  S2.2. Centrul asigură evidenţa beneficiarilor. 1
  S2.3. Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare
  servicii.
  1
  S2.4. Centrul întocmeşte pentru fiecare beneficiar un dosar personal asigurând păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în acesta, în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţie datelor cu caracter personal.1
  S2.5. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. 1
  S2.6. Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor. 1
  MODULUL II EVALUAREA, PLANIFICAREA ŞI FURNIZAREA SERVICIILOR (Standarde 1-3)
  STANDARD 1 EVALUAREA Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării nevoilorindividuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă destinat agresorilorare capacitatea de a acorda sau facilita accesul la servicii adecvate, conform legii şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruia. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor în care aceştia se
  află.
  1
  S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale în care se află beneficiarul. 1
  S1.3. Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta1
  STANDARD 2 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile deasistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale. TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1. Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza unuiplan de intervenţie. 1
  S2.2. Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. 1
  S2.3. Centrul asigură monitorizarea situaţie beneficiarului şia aplicării planului de intervenţie. 1
  S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program
  stabilit de centru.
  1
  STANDARD 3 FURNIZAREA SERVICIILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor furnizează minim servicii de reabilitare şi reinserţie socială, servicii educaţionale, servicii de consiliere şi asigură accesul la servicii de sănătate, conform legii. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă a agresorilor oferă servicii complexe pentru agresorii cu scopul de a corecta aceste comportamente şi de a sprijini reabilitarea, reinserţiaşi integrarea socială a agresorilor. TOTAL: 7 TOTAL:
  S3.1. Centrul furnizează servicii de reabilitare direct sau prin intermediul altor furnizori de servicii cu care are încheiate parteneriate. 1
  S3.2. Centrul de asistenţă destinat agresorilor furnizează servicii/programe de consiliere şi mediere familială. 1
  S3.3. Centrul destinat agresorilor poate asigura sau poate facilita accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu
  furnizori de servicii spitaliceşti.
  1
  S3.4. Centrul are capacitatea de a desfăşura servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităţilor de viaţă independentă şi prin servicii de reinserţie profesională. 1
  S3.5. Centrul desfăşoară sau asigură accesul la servicii educaţionale. 1
  S3.6. Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoarepentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarearezultatelor beneficiarilor. 1
  S3.7. Centrul poate încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică. 1
  MODULUL III MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigureactivităţile specifice. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient. TOTAL: 8 TOTAL:
  S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.
  1
  S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul protecţiei datelor ci caracter personal. 1
  S1.4. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii beneficiarilor centrului. 1
  S1.5. Personalul centrului destinat agresorilor participă la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.6. Voluntarii din centrul destinat agresorilor participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului destinat agresorilor, este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  S1.8. Personalul de specialitate beneficiază de supervizare. 1
  STANDARD 2 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Centrul de asistenţă destinat agresorilor respectă prevederilelegale privind organizarea şi funcţionarea, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea acestuia. Centrul de asistenţă destinat agresorilor este înfiinţat şi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii specializate adaptate nevoilor lor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor îşi stabileşteun regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă căcentrul are ca obiect de activitate furnizarea şi facilitarea accesului la servicii sociale destinate agresorilor, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică. 1
  S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de asistenţă destinat agresorilor sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului. 1
  S2.3. Conducerea centrului de asistenţă destinat agresorilor este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de
  beneficiari ai serviciilor oferite de centru (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul de provenienţă, nivelul de instruire, ocupaţie, venituri, stare civilă, numărul de copii aflaţi îngrijirea sa, relaţia de rudenie cu victima, frecvenţa şi natura agresiunii) către compartimentele specializate din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copiilor.
  1
  MODULUL IV DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1. Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort atât pentru beneficiari, cât şi pentru personal. 1
  S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. 1
  STANDARD 2 SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de asistenţă destinat agresorilor dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi accesibile.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.
  TOTAL: 2 TOTAL:
  S2.1. Centrul deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal. 1
  S2.2. Centrul dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice. 1
  MODULUL V - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt consemnateîn contractul de furnizare servicii. 1
  S1.2. Personalul centrului de asistenţă destinat agresorilor informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora. 1
  S1.3. Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţieal beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru.1
  STANDARD 2 SEMNALAREA INCIDENTELOR ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA
  ABUZURILOR Centrul de asistenţă destinat agresorilor utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. Rezultate aşteptate: Centrul de asistenţă destinat agresoriloraplică prevederile legale privind semnalarea către organele şiinstituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S2.1. Centrul de asistenţă destinat agresorilor utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor şi altor forme de violenţă. 1
  S2.2. În cadrul centrului se organizează anual sesiuni de informare privind procedura de semnalare a incidentelor şi a situaţiilor de violenţă. 1
  S2.3. Centrul destinat agresorilor aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente aoricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 43
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) .......................
  Semnătură şi ştampilă
  -----