Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-II
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.
  Centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice sunt servicii sociale specializate care desfăşoară activităţi de informare, campanii de sensibilizare şi conştientizare, activităţi de documentare şi cercetare specifice domeniului, activităţi de formare profesională în domeniu (activităţi derulate în condiţiile legii) sau alte activităţi ce se pot subscrie celor enumerate mai sus. Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei, denumit în continuare Centrul, este un serviciu social pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, care are drept misiune derularea şi promovarea constantă, în comunitate, a unor activităţi de prevenire a violenţei domestice. Clasificarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice vizează:I. măsuri de prevenire primară - cuprind acţiunile şi mijloacele care vizează împiedicarea apariţiei manifestărilor de violenţă domestică (în general acţiuni educative şi informative);
  II. măsuri de prevenire secundară - au în vedere măsuri menite să diminueze evoluţia negativă a cazurilor de violenţă domestică şi să prevină recidiva (în general acţiuni de consiliere);III. măsuri de prevenire terţiară - cuprind ansamblul măsurilor ce au drept scop combaterea violenţei domestice şi limitarea fenomenului.
  Serviciile sociale, organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru depăşirea situaţiei de criză şi reluarea unei vieţi independente. ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenţei domestice. ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor violenţei domestice. ● Acces nediscriminatoriu gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenţei domestice. ● Asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor ce ţin de siguranţa şi viaţa privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană în toate activităţile centrului. ● Cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii personalizate şi coerente.Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 - ACTIVITĂŢI DE INFORMARE, SENSIBILIZARE, EDUCAŢIE ŞI COMUNICARE
  Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei, denumit în continuare Centrul, realizează activităţi de informare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Comunitatea este sensibilizată cu privire la problematica violenţei domestice şi are acces la informaţii de interes general referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi la informaţii legate de serviciile specializate de care poate beneficia victima/agresorul.S1.1. Centrul iniţiază şi organizează la intervale regulate campanii de informare, sensiblizare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii cu privire la fenomenul violenţei domestice în acord cu misiunea sa Materialele informative pot cuprinde: informaţii cu caracter general referitoare la dimensiunea şi consecinţele violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeii, măsuri ce protecţie pentru victime, servicii disponibile pentru victime şi agresori, precum şi datele de contact ale organizaţiei sau informaţii despre tipurile de servicii oferite, programele de voluntariat disponibile, campaniile organizaţiei etc. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie etc. În situaţia în care centrul/furnizorul deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare etc.) pot fi postate pe site-ul respectiv. De asemenea, pentru diseminarea informaţiilor pot fi utilizate şi instrumente de social-media (Facebook, Linkedin, Twitter, Bloguri etc). Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul Centrului şi/sau pot fi accesate pe site-ul acestuia sau al furnizorului.S1.2. Campaniile de informare, conştientizare şi educaţie se bazează pe evaluarea iniţială a nevoii de acţiune preventivă şi se încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate. Centrul documentează materialele prezentate publicului din surse ştiinţifice şi credibile, oferă informaţii actualizate într-o manieră cât mai adaptată publicului ţintă. Materialele informative respectă legislaţia în vigoare (inclusiv din punct de vedere al principiilor interesului superior al copilului, principiul nediscriminării şi pe cel al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi). Campaniile de informare pot viza atât populaţia generală cât şi grupuri mai specifice inclusiv elevi/copii. După realizarea campaniilor, centrul aplică o metodologie proprie de evaluare a impactului acestora asupra populaţiei din comunitate. Im: După realizarea campaniilor centrul alege metoda adecvată pentru evaluarea impactului campaniei în comunitate.S1.3. Centrul informează victimele violenţei domestice sau agresorii familiali despre serviciile sociale de care pot beneficia. Centrul are obligaţia, ca în cazul în care un membru al comunităţii, victimă a violenţei domestice sau agresor, doreşte să afle informaţii referitoare la serviciile sociale de care poate beneficia, să ofere toate informaţiile necesare şi îndrumare către serviciile respective. în acest scop, centrul păstrează o evidenţă actualizată a tuturor furnizorilor de servicii specializate existente la nivel de judeţ, precum şi o evidenţă a unor instituţii ce pot interveni în cazuri de violenţă domestică. Materialele de informare pentru beneficiarii adulţi cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu adulţii cu dizabilităţi. Im: La sediul centrului există o evidenţă a furnizorilor de servicii specializate şi instituţii abilitate la nivel de judeţ.
  S1.4. Centrul poate derula campanii de informare şi/sau sensibilizare şi acţiuni educative pe baza unor acorduri de parteneriat sau a unor protocoale de colaborare care implică alţi actori instituţionali relevanţi pentru comunitate. Centrul va încheia protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat pentru a derula campanii cu impact cât mai sustenabil la nivelul comunităţii asigurându-se astfel implicarea altor actori instituţionali. Acordurile de parteneriat/protocoalele de colaborare sunt documente cu caracter public. Im: Protocoalele de colaborare sunt disponibile la sediul centrului şi pot fi puse la dispoziţia publicului la cerere.S1.5. Centrul organizează o arhivă a materialelor de campanie realizate de centru. De asemenea centrul poate organiza o bibliotecă care să cuprindă atât lucrări de specialitate proprii cât şi elaborate de alţi autori. Centrul, în baza unor solicitări pune la dispoziţia profesioniştilor şi a altor persoane interesate de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice arhiva campaniilor derulate sau orice alte materiale cu caracter documentar care dispune. Im: Centrul pune la dispoziţia profesioniştilor şi a altor persoane interesate de domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice resurse documentare lucrări de specialitate.S1.6. Centrul poate să deruleze în condiţiile legii (cu acreditările şi resursele umane necesare) activităţi de formare profesională continuă pe domeniul violenţei domestice. Centrul poate elabora materiale de formare profesională şi poate dezvolta activităţi de formare profesională continuă, în condiţiile legii, pentru profesioniştii ce activează în domeniul violenţei domestice. Im: Centrul are materiale destinate formării profesionale continue disponibile la sediul centrului.
  STANDARD 2 - ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN
  Centrul desfăşoară activităţi de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alte categorii de membri ai comunităţii. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică au acces la programe de sprijin pentru depăşirea unor astfel de situaţii, sprijinul fiind acordat şi membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de risc.S2.1. Centrul organizează programe de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate, în scopul unei informări corecte şi dezvoltări sănătoase în societate. Centrul sprijină persoanele în situaţii deosebite (victime/agresori) şi le informează în legătură cu drepturile pe care le au şi serviciile de care pot beneficia în domeniul violenţei domestice. Im: Centrul sprijină membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate prin derularea unor programe de sprijin.S2.2. Centrul poate referi cazurile membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare nevoilor identificate. Centrul colaborează cu instituţiile statului şi cu ceilalţi deţinători de centre de primire în regim de urgenţă/adăpost/consiliere, iar în cazul în care centrul constată că s-a săvârşit un caz de violenţă domestică poate referi cazul. Im: Centrul asigură referirea cazurilor membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii comunitare.S2.3. Centrul asigură evaluarea şi documentarea eficienţei programelor de sprijin pe care le organizează. Centrul îşi elaborează propriile metode de evaluare şi documentaţia necesară care atestă eficienţa programelor de sprijin. Im: Centrul stabileşte propriile metodele de evaluare pentru fiecare program, de sprijin.
  MODULUL II - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice. Rezultate aşteptate: Comunitatea locală are acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul care lucrează în cadrul centrului de informare are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare. Im: Personalul care lucrează în cadrul centrului de informare şi sensibilizare are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului.S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează activitatea de voluntariat. Voluntarii din cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare. Voluntarii din cadrul centrului vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă domestică, precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora. Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii şi contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.
  S1.3. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată. Conducerea centrului are obligaţia să elaboreze fişa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile concrete ale acestuia, relaţiile de subordonare şi de colaborare şi obligativitatea păstrării confidenţialităţii. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.S1.4. Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.5. Voluntarii din centru, în limita resurselor financiare, participă la programe de formare profesională continuă Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.6. întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior. Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Rezultate aşteptate: Comunitatea primeşte servicii şi participă la activităţi de informare şi sensibilizare într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.S2.1. Furnizorul Centrului de informare şi sensibilizare a populaţiei îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice. Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de informare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice. Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede numărul spaţiilor şi a dotărilor existente în centru astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime. Im: Centrul este dotat în concordanţă cu activităţile pe care le desfăşoară.
  MODULUL III - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRISTANDARD 1 - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI Centrul de informare şi sensibilizare respectă prevederile în vigoare privind funcţionarea serviciilor sociale şi dispune de dotările corespunzătoare desfăşurării activităţii curente. Dotările şi amenajările respectă asigurarea unui cadru de lucru potrivit, atât pentru angajaţi cât şi pentru beneficiarii de servicii sociale. Rezultate aşteptate: Activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară în condiţii proprii de siguranţă şi confort.S1.1. Centrul de informare este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. Centrul are prevăzut în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrele de informare şi consiliere colaborează cu organele de poliţie în cazurile de violenţă domestică. Im: Activitatea în centru se desfăşoară în condiţii de siguranţă.S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, toate cu echipamente adecvate. Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt dimensionate, amenajate şi dotate astfel încât să asigure confort şi siguranţă. Im: Centrul este amenajat corespunzător (cu demersuri de accesibilizare) astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.S1.3.
  Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. Grupurile sanitare sunt suficiente în raport cu numărul personalului şi cel al beneficiarilor care accesează serviciile centrului. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.
  S1.4. Centrul de informare şi sensibilizare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. Centrul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea. Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.
  MODULUL IV - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂSTANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Centrul de informare şi sensibilizare respectă drepturile beneficiarilor de servicii sociale prevăzute de lege iar personalul centrului respectă obligaţiile profesionale şi deontologice în relaţiile profesionale. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal iar activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară respectând standarde de profesionalism.
  S1.1. Centrul de informare şi sensibilizare monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. În scopul evaluării propriei activităţi, centrul de informare şi sensibilizare are o metodologie proprie de evaluare a gradului de satisfacţie al beneficiarilor serviciilor centrului. Pentru acest obiectiv se pot utiliza orice metode de monitorizare şi evaluare (inclusiv chestionare, mărturii despre activităţi, feedback liber etc). Im: Centrul dispune de o evidenţă a monitorizării gradului de satisfacţie al beneficiarilor.S1.2. Centrul de informare şi consiliere are o procedură de depunere, înregistrare şi arhivare a sesizărilor şi reclamaţiilor. Centrul dispune de o procedură de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor. Sesizările şi reclamaţiile depuse către conducerea centrului se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului. Im: Centrul are o procedură de înregistrare a sesizărilor/reclamaţiilor şi un dosar în care se păstrează reclamaţiile şi sesizările.S1.3. Centrul de informare şi sensibilizare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea către organismele/instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz şi neglijare asupra copilului identificată în activitatea sa, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Personalul centrului de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice este informat să semnaleze cazurile de violenţă domestică către instituţiile competente. Conducerea centrului are obligaţia de a informa personalul în legătură cu semnalarea cazurilor de violenţă domestică către autorităţile competente şi de a stabili o procedură în acest scop. Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. Im: Centrul are o evidenţă privind informarea personalului cu privire la obligaţia profesioniştilor de a raporta cazuri de violenţă domestică.
  Secţiunea 2 Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 21 şi 24 de puncte. Pentru un punctaj de 21 de puncte, centrele de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III. Fişa de autoevaluare pentru un centru de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A POPULAŢIEIÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI DOMESTICE
  Punctaj maxim al standardelorminime de calitate (24 puncte) Punctaj rezultat în
  urma autoevaluăriiîndeplinirii standardelor minime de
  Observaţii
  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-4)
  STANDARD 1 - ACTIVITĂŢI DE INFORMARE, SENSIBILIZARE, EDUCAŢIE ŞI COMUNICARE Centrul de informare şi sensibilizare a populaţiei realizează activităţi de informare, educaţie şi comunicare la nivelul comunităţii, în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Comunitatea este sensibilizată cu privirela problematica violenţei domestice şi are acces la informaţiide interes general referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi la informaţii legate de serviciile specializate de care poate beneficia victima/ agresorul. TOTAL: 6 TOTAL:
  S1.1. Centrul iniţiază şi organizează la intervale regulate campanii de informare, sensiblizare, educaţie şi comunicare lanivelul comunităţii cu privire la fenomenul violenţei
  domestice, în acord cu misiunea sa.
  1
  S1.2. Campaniile de informare, conştientizare şi educaţie se bazează pe evaluarea iniţială a nevoii de acţiune preventivă şi se încheie printr-o evaluare a impactului în comunitate. 1
  S1.3. Centrul informează victimele violenţei domestice sau agresorii despre serviciile sociale de care pot beneficia. 1
  S1.4. Centrul poate derula campanii de informare şi/sau sensibilizare şi acţiuni educative pe baza unor acorduri de parteneriat sau a unor protocoale de colaborare care implică alţi actori instituţionali relevanţi pentru comunitate. 1
  S1.5. Centrul organizează o arhivă a materialelor de campanie realizate de centru. De asemenea, centrul poate organiza o bibliotecă care să cuprindă atât lucrări de specialitate proprii cât şi elaborate de alţi autori. 1
  S1.6. Centrul poate să deruleze în condiţiile legii (cu acreditările şi resursele umane necesare) activităţi de formare profesională continuă în domeniul prevenirii şi combaterii violentei domestice. 1
  STANDARD 2 - ACTIVITĂŢI DE SPRIJIN Centrul desfăşoară activităţi de sprijin pentru membrii
  comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alte categorii de membri ai comunităţii. Rezultate aşteptate: Membrii comunităţii aflaţi în situaţii deviolentă domestică au acces ta programe de sprijin pentru depăşirea unor astfel de situaţii, sprijinul fiind acordat şi membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de risc.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S2.1. Centrul organizează programe de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, în funcţie de nevoile identificate în comunitate, în scopul unei informări corecte şi dezvoltări sănătoase în societate. 1
  S2.2. Centrul poate referi cazurile membrilor comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică către alte servicii sau programe comunitare corespunzătoare nevoilor identificate. 1
  S2.3. Centrul asigură evaluarea şi documentarea eficienţei programelor de sprijin pe care le organizează. 1
  MODULUL II - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigureactivităţile specifice. Rezultate aşteptate: Comunitatea locală are acces la servicii
  de calitate oferite de personal calificat şi suficient.
  TOTAL: 6 TOTAL:
  S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. 1
  S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată. 1
  S1.4. Personalul centrului participă la programe de formare profesională continuă în domeniu. 1
  S1.5. Voluntarii din centru, în limita resurselor financiare, participă la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.6. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Centrul de informare respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa.Rezultate aşteptate: Comunitatea primeşte servicii şi participă la activităţi de informare şi sensibilizare într-un centru care funcţionează în condiţiile legii. TOTAL: 2 TOTAL:
  S2.1. Centrul de informare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect deactivitate furnizarea de servicii sociale de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul violenţei domestice. 1
  S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului. 1
  MODULUL III - DOTĂRI - AMENAJĂRI (Standardul 1)
  STANDARD 1 - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI Centrul de informare şi sensibilizare respectă prevederile în vigoare privind funcţionarea serviciilor sociale şi dispune dedotările corespunzătoare desfăşurării activităţii curente. Dotările şi amenajările respectă asigurarea unui cadru de lucru potrivit atât pentru angajaţi cât şi pentru beneficiariide servicii sociale. Rezultate aşteptate: Activitatea centrului de informare şi sensibilizare, se desfăşoară în condiţii proprii de siguranţă şi confort.
  TOTAL: 4 TOTAL:
  S1.1. Centrul de informare este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. 1
  S1.2. Toate spaţiile cent: ului sunt curate, sigure, confortabil şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate. 1
  S1.3. Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. 1
  S1.4. Centrul de informare şi sensibilizare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. 1
  MODULUL IV - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardul 1)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Centrul de informare şi sensibilizare respectă drepturile beneficiarilor de servicii sociale prevăzute de lege iar personalul centrului respectă obligaţiile profesionale şi deontologice în relaţiile profesionale. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal iar activitatea centrului de informare şi sensibilizare se desfăşoară respectând standarde de profesionalism. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Centrul de informare şi sensibilizare monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la
  activitatea desfăşurată.
  1
  S1.2. Centrul de informare şi sensibilizare are o procedură dedepunere, înregistrare şi arhivare a sesizărilor şi reclamaţiilor. 1
  S1.3. Centrul de informare şi sensibilizare aplică prevederilelegale cu privire la semnalarea către organismele/instituţiilecompetente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare asupra copilului identificată în activitatea sa, conform prevederilorLegii nr. 272/2004 privind protecţia promovarea drepturilor copilului. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 24
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)....................... Semnătură şi ştampilă
  ------