Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-I
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019
  Principii directoare Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice prevăzute de lege şi organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a tuturor persoanelor pentru a facilita depăşirea multiplelor consecinţe ale violenţei domestice;
  ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice, în sensul de a nu scuza sau de a justifica violenţa agresorului şi de a nu învinovăţi victimele; ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor, în sensul de a prelua controlul asupra vieţii lor; ● Accesul liber, gratuit şi facil la servicii adecvate de consiliere şi informare cu privire la disponibilitatea opţiunilor de sprijin, în concordanţă cu nevoile victimelor; ● Asigurarea şi promovarea principiului confidenţialităţii, a vieţii private a victimei şi a demnităţii sale; ● Cooperarea şi colaborarea în reţea cu toate celelalte servicii sociale şi instituţii relevante;
  Beneficiarii:a) victime adulţi;b) cuplul părinte-copil. Victimele adulţi şi cuplurile părinte-copil beneficiază de serviciile oferite de centrul de consiliere în baza planului de reabilitare şi reintegrare socială a victimei violenţei domestice, adult sau copil. Copilul victimă sau martor al violenţei, parte a cuplului părinte-copil beneficiază de serviciile centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat. Cuplul părinte-copil beneficiază de consiliere familială fie în cadrul centrului amintit anterior, fie în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combatere a violenţei domestice. Centrul de consiliere promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.
  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice, denumit în continuare centru, asigură informarea publicului larg, a specialiştilor precum şi a potenţialilor beneficiari despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate, publicul larg, comunitatea precum şi specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor, precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice, inclusiv pentru potenţialii beneficiari.S1.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pentru realizarea de campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Furnizorii de servicii sociale/Centrele pot derula şi campanii independente de promovare a serviciilor oferite. Materialele informative vor cuprinde, cel puţin o descriere a centrului şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie, poliţiei dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate. Centrul colaborează cu instituţiile relevante (direcţiile judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciile publice de asistenţă socială, cabinete de medicină de familie, inspectoratele judeţene de poliţie, primării, unităţile de medicină legală, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, organizaţii neguvernamentale etc.) de la nivelul comunităţii în vederea identificării potenţialilor beneficiari. Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului de consiliere.S1.2. Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative destinate beneficiarului referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Materialele informative cuprind date despre rolul său în comunitate, accesarea, modul de funcţionare al centrului, activităţile desfăşurate/serviciile acordate. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt disponibile la sediul centrului. Materialele de informare pentru adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia adăpostului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu adulţii cu dizabilităţi.
  Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul centrului.
  STANDARD 2 - ADMITERE Centrul funcţionează în condiţiile legii şi prestează servicii sociale specializate specifice. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii specializate pentru victimele violenţei domestice, inclusiv pentru cuplurile părinte-copil.S2.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere a beneficiarilor. Procedura de admitere a beneficiarilor în centru, precizează următoarele documente, cel puţin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, instrumentul de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarei luat în considerare pentru admitere, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de colaborare cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia. Im: Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.S2.2. Centrul asigură evidenţa beneficiarilor. La nivelul centrului se realizează un registru unic al beneficiarilor în format electronic şi/sau pe suport hârtie, care sunt referiţi sau solicită servicii, sunt evaluaţi şi incluşi în programe. Structura registrului este stabilită de către furnizor şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale beneficiarului, tipul serviciilor şi programelor recomandate, data la care beneficiarul a fost luat în evidenţă şi numele specialistului responsabil. Im: Centrul asigură evidenţa fluxului de beneficiari şi aceasta este disponibilă la sediul centrului.S2.3.
  Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare de servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar. Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrelor/furnizorii acestora, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare de servicii specializate este redactat în două exemplare originale, unul pentru centru şi celălalt pentru beneficiar. Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. În cazul victimelor copii sau martori copii, parte a cuplului părinte-copil, contractul se încheie cu părinţii/reprezentantul legal. Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.
  S2.4. Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al acestuia. Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:– cererea de solicitare servicii de consiliere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului;– contractul de furnizare de servicii, în original;– documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, alte documente juridice relevante pentru starea victimei - ordin de protecţie, certificate medico-legale etc;– fişa de evaluare multidisciplinară/reevaluare;– 
  planul de reabilitare şi reintegrare socială a victimei violenţei domestice;
  – planul de consiliere;– fişa de monitorizare a serviciilor;– acord de prelucrare a datelor beneficiarului.
  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.
  S2.5. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe o perioadă prevăzută în regulamentul de organizare şi funcţionare al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia/acestora. Centrul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic. Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul centrului în condiţiile de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.
  S2.6. Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor specializate către beneficiari. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situaţii în care centrul suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– încetarea frecventării centrului de către beneficiar, prin proprie voinţă;– internarea în spital, în baza recomandărilor medicale (suspendare);– transferul la o instituţie specializată, în scopul asistării cu servicii de cazare. Centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi furnizorul de servicii sociale, modul de soluţionare a transferului la alt centru (suspendare);– forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului etc.).– decesul beneficiarului (încetare);– comportamentul inadecvat al beneficiarului care face incompatibilă furnizarea serviciilor din centru în condiţii de securitate pentru acesta, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului (suspendare/încetare);
  În cazul unui comportament inadecvat al beneficiarului înainte de decizia suspendării/încetării acordării serviciilor se iau măsuri potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, care pot prevede: buton de alarmă, pază, contactarea poliţiei etc.– nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar. Centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul, furnizorul de servicii şi managerul de caz, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor. Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este afişat la foc vizibil la sediul centrului.
  MODULUL II - EVALUARE, PLANIFICARE ŞI FURNIZARE DE SERVICIISTANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂ LA ADMITERE Acordarea serviciilor se reaşează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de dificultate ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarilor li se asigură servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoite identificate ale fiecăruia.S1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor din perspectiva consilierii. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale specifice legate de efectele violenţei domestice, ale beneficiarilor. Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti. Im: Procedura de evaluare iniţială la admitere a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale în care se află beneficiarul. Pentru evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale sociale, centrul poate colabora cu instituţiile publice care au atribuţii în asistenţa socială şi consiliere şi evaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află şi deţin personal de specialitate (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare, penitenciare, instituţii/servicii de ordine publică, primării, structuri specializate în combaterea traficului de persoane, în combaterea traficului de droguri etc.). Evaluarea nevoilor se înscrie în fişa de evaluare iniţială la admitere a beneficiarului al cărui model se stabileşte de conducerea centrului. Fişa de evaluare a beneficiarului consemnează data fiecărei evaluări şi este semnată de persoana/persoanele care au efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării. Fişa de evaluare iniţială la admitere se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Formatul utilizat pentru fişa de evaluare iniţială la admitere a beneficiarului cuprinde atât evaluarea iniţială la admitere, cât şi reevaluările (evaluările periodice). Im: Fişele de evaluare iniţială la admitere a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta. Reevaluarea nevoilor beneficiarului se realizează o dată pe lună în primele 3 luni de la admiterea în centru, respectiv, trimestrial, în perioada următoare, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare. Im: Fişele de reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de consiliere derulează activităţi/acordă servicii conform planului de consiliere. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.S2.1. Centrul derulează activităţi, oferă servicii beneficiarului în baza unui plan de consiliere pentru adultul victimă şi respectiv cuplul părinte-copii. Planul de consiliere se elaborează în baza evaluării nevoilor beneficiarului, precum şi a datelor şi recomandărilor prevăzute în documentele elaborate de alte structuri: de serviciile publice de asistenţă socială şi/sau, după caz, de alte servicii/instituţii publice (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare etc.) şi cuprinde date şi informaţii privind:– activităţile/serviciile şi informaţiile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar;– programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;– termenele de revizuire ale planului de consiliere;– numele şi vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a acestuia;– numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora.
  Planul de consiliere se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Planul de consiliere individualizat, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.
  S2.2. Planul de consiliere este revizuit după fiecare reevaluare. După fiecare reevaluare, planul de consiliere se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de consiliere cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.S2.3. Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere. Aplicarea planului de consiliere se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere, centrul utilizează fişa de monitorizare a serviciilor, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de către centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Fişele de monitorizare a serviciilor furnizate beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. Centrul funcţionează conform unui program propriu, zilnic, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru. Im: Centrul afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor dar şi publicului larg.
  S2.5. Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri/birouri închise, accesibile doar personalului de conducere şi personalului de specialitate. Dosarele personale ale beneficiarilor pot consultate de beneficiari şi de către instituţiile abilitate. Im: Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.
  STANDARD 3 - FURNIZAREA DE SERVICII Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice furnizează programe de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc şi a traumei rezultate în urma violenţei domestice, de exemplu consiliere psihologică, consiliere familială, consiliere socială, consiliere juridică, consiliere parentală. Centrul de consiliere asigură derularea de activităţi/servicii de consiliere a beneficiarului cu titlu gratuit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare. Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii specializate pentru victimele violenţei domestice pentru ca acestea să poată gestiona şi depăşi situaţia de risc, precum şi trauma trăită. Fiecare beneficiar accesează serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.S3.1. Centrul de consiliere asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei. Atât beneficiarul, cât şi minorii aflaţi în îngrijirea acestuia, pot beneficia de consiliere pentru depăşirea situaţiilor de risc în condiţii de deplină confidenţialitate. Tipurile de programe de consiliere oferite victimelor pot avea următorul caracter, fără a se limita la acestea: ● Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter-partenerială (consiliere în situaţia de criză); ● Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situaţiei de viaţă în situaţii de conflict în familie; ● Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru depăşirea situaţiilor de risc de violenţă domestică; ● Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viaţă autonomă; ● Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte-copil. Im: Beneficiarii au acces la servicii de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc.
  S3.2. Centrul de consiliere furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei. Programele de consiliere parentală vizează îmbunătăţirea relaţiilor între părinţi şi copii care trec prin momente de violenţă domestică. Scopul acestor programe de consiliere parentală este de a oferi copiilor martori la violenţă domestică, o modalitatea de a gestiona situaţiile de risc de violenţă, precum şi de a îmbunătăţi comunicarea între părinţi şi copii, procesarea şi gestionarea emoţiilor negative, creşterea gradului de autonomie şi îmbunătăţirea imaginii de sine a copiilor, altele. Im: Centrul furnizează programe de consiliere parentală în situaţiile de violenţă domestică în care sunt implicaţi şi copii martori.S3.3. Centrele de consiliere pot derula programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii. Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii de informare şi consiliere juridică pentru victimele violenţei domestice. Informarea şi consilierea juridică vizează informarea victimei despre măsurile de protecţie existente în legislaţie dar poate cuprinde şi alte informaţii referitoare la situaţia juridică a beneficiarei. În măsura disponibilităţii, centrele de consiliere pot oferi servicii juridice mai complexe cum ar fi asistarea victimei în demersuri penale, în vederea obţinerii măsurilor de protecţie, reprezentarea victimei în instanţă în baza unor contracte specifice. Im: Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă informaţii despre măsurile de protecţie legală a victimelor violenţei domestice. Monitorizare servicii/se detaliază activităţile/serviciile derulate şi urmate de beneficiari.S3.4. Centrul are capacitatea de a evalua rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele oferite. Rezultatele individuale urmării programelor oferite de centru pot fi evaluate atât pe parcursul intervenţiei cât şi la finalul programului. Rezultatele individuale la finalul programului precum şi (dacă este cazul) evaluările intermediare sunt notate în fişa fiecărui beneficiar cu recomandări specifice. Im: Centrul evaluează rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele specifice.S3.5. Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoare pentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarea rezultatelor beneficiarilor. Centrul asigură o schemă de personal în concordanţă cu numărul de servicii oferite şi cu numărul de beneficiari care se adresează centrului. Personalul centrului este calificat în specializările prevăzute de normativele în vigoare. Centrul asigură formarea iniţială şi formarea continuă pentru angajaţii proprii. Im: Centrul dispune de personal adecvat pentru aplicarea programului, evaluarea beneficiarilor şi evaluarea programelor.
  S3.6. Centrul poate încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică. Protocoalele pot fi încheiate cu: inspectoratele judeţene de poliţie, serviciile sociale locale, protecţia drepturilor copilului, serviciile pentru victimele violenţei domestice, serviciile de probaţiune, direcţiile judeţene de sănătate publică, spitale, serviciile de medicină legală, centre de sănătate mintală, centre de prevenire antidrog, servicii specializate pentru diferite tipuri de adicţii etc. Protocoalele prevăd modul în care beneficiarii pot fi referiţi de la un partener la altul şi modul de colaborare între specialişti cu privire la soluţionarea cazurilor. Im: Protocoale de colaborare încheiate cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică sunt disponibile la sediul centrului.
  MODULUL III - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigure activităţile specifice. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient.S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Numărul personalului trebuie să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului. Personalul care lucrează în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului şi este angajat cu respectarea condiţiilor legislaţiei în vigoare.
  Im: Personalul care lucrează în cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice are pregătirea de specialitate necesară desfăşurării activităţilor specifice domeniului.
  S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii, întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează implicarea voluntarilor în special în activităţi de informare. Voluntarii din cadrul centrelor de consiliere pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte care prevăd în mod obligatoriu păstrarea confidenţialităţii, în acord cu legislaţia în vigoare. Voluntarii din cadrul centrelor vor fi cuprinşi, în limita resurselor financiare, în programe de formare profesională continuă, vizând cunoaşterea formelor de violenţă domestică, precum şi a mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora. Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.S1.3. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. Im: Centrul asigură respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.S1.4. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor ce beneficiază de serviciile centrului. Conducerea centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice are obligaţia să elaboreze fişa postului pentru fiecare angajat, în care se stipulează atribuţiile concrete ale acestuia, relaţiile de subordonare şi de colaborare şi obligativitatea păstrării confidenţialităţii. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.S1.5.
  Personalul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice participă la programe de formare profesională continuă. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.
  S1.6. Voluntarii din centrul de consiliere pentru victimele violenţei participă, în limita resurselor financiare la programe de formare profesională continuă. Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior. Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice este înfiinţat şi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii specializate adaptate nevoilor lorS2.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că centrul are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea persoanelor victime. Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului. Regulamentul de organizare şi funcţionare prevede numărul spaţiilor şi a dotărilor existente în centru astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime. Beneficiarii au la dispoziţie spaţii adecvate şi personal calificat pentru desfăşurarea consilierii şi a altor servicii oferite. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort şi siguranţă pentru perioada în care se află în centru.S2.3. Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.). Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.
  MODULUL IV - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI
  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de acces facil, siguranţă şi confort. Centrul stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă din centru. Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrele de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu organele de poliţie în cazurile de violenţă domestică. Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil, în siguranţă şi confort al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate. Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă. Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a oferi siguranţă şi confort beneficiarilor.STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice dispune de spaţii igienico sanitare suficiente şi accesibile.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.S2.1. Centrul de consiliere deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal. Grupul sanitar pentru personal este separat de grupul sanitar al beneficiarilor. Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpun şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante etc.). Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.S2.2. Centrul de consiliere dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice. Materialele igienico-sanitare, de curăţenie şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii închise la care au acces doar personalul centrului. Im: Spaţiile de depozitare sunt amenajate corespunzător pentru păstrarea materialelor igienico-sanitare, precum şi pentru depozitarea oricăror alte materiale consumabile şi mijloace fixe în condiţii de igienă şi siguranţă.
  MODULUL V - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂSTANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.
  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii. În modelul contractului de furnizare servicii, sunt trecute drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Drepturile beneficiarilor sunt, în principal, următoarele:1. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără nici o discriminare;2. informarea cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor;3. comunicarea drepturilor şi obligaţiilor, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;4. acordarea de servicii prevăzute în contractul de furnizare servicii;5. participarea la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;6. asigurarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
  7. garantarea demnităţii şi a intimităţii;8. protejarea împotriva riscului de abuz şi neglijare;9. exprimarea liberă a opiniei cu privire la serviciile primite.
  Im: Contractul de furnizare servicii conţine date referitoare la drepturile beneficiarilor.
  S1.2. Personalul centrului de consiliere pentru victimele violenţei domestice informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora. Personalul centrului prezintă beneficiarilor drepturile ce se regăsesc în contractul de furnizare de servicii. Semnarea contactului de furnizare de servicii reprezintă luarea la cunoştinţă a acestor drepturi de către beneficiari. Im: Drepturile beneficiarilor sunt clar stipulate în contractul de furnizare de servicii şi comunicate beneficiarului în scris.S1.3
  Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţie al beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru. În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, centrul aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului. Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.
  STANDARD 2 - SEMNALAREA INCIDENTELOR ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată.S2.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. Im: Procedură privind semnalarea incidentelor şi a protecţiei împotriva abuzurilor.S2.2. În cadrul centrului se organizează anual sesiuni de informare privind procedura de semnalare a incidentelor. Aceste sesiuni sunt organizate pentru instruirea personalului dar în funcţie de numărul de beneficiari se pot organiza şi pentru beneficiarii centrului. Im: Procese verbale ale sesiunilor anuale de informare cu semnăturile participanţilor.S2.3.
  Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată. Incidentele deosebite se comunică instituţiilor responsabile, în funcţie de natura acestora (accidente, furturi, agresiuni, alte infracţiuni sau contravenţii etc.). Orice incident deosebit care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite. Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.
  Secţiunea 2 Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 39 şi 42 de puncte. Pentru un punctaj de 39 de puncte, centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, cele prevăzute la Modulul V cu excepţia Standardului 2. Fişa de autoevaluare pentru centrele de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI DOMESTICE
  Punctaj
  maxim al standardelorminime de calitate (42 puncte)
  Punctaj rezultat în urma autoevaluăriiîndeplinirii standardelor minime de calitate Observaţii
  MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice, denumit în continuare centru, asigură informarea publicului larg, a specialiştilor precum şi a potenţialilor beneficiari despre activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare desfăşurate,publicul larg, comunitatea precum şi specialiştii din domeniulprevenirii şi combaterii violenţei domestice vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile oferite de centru. Informaţii despre serviciile oferite de centru, condiţiile de admitere pentru obţinerea serviciilor, precum şi rezultatele obţinute de centru vor fi publice, inclusiv pentru potenţialiibeneficiari. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prin campanii de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Furnizorii de servicii sociale/Centrele pot derula şi campanii independente de promovare a serviciiloroferite. 1
  S1.2. Centrul elaborează şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative destinate beneficiarului (victimelor) referitoare la activitatea centrului, natura serviciilor, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. 1
  STANDARD 2 - ADMITERE
  Centrul funcţionează în condiţiile legii şi prestează serviciisociale specializate specific, Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii specializate pentru victimele violenţei domestice, inclusiv pentru cuplurile părinte-copil,
  TOTAL: 6 TOTAL:
  S2.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice elaborează şi aplică o procedură proprie de admiteria beneficiarilor. 1
  S2.2. Centrul asigură evidenţa beneficiarilor. 1
  S2.3. Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizareservicii 1
  S2.4. Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului 1
  S2.5. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. 1
  S2.6. Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiari. 1
  MODULUL II EVALUARE, PLANIFICARE ŞI FURNIZARE DE SERVICIU (Standarde 1 -3)
  STANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂ LA ADMITERE Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţialela admitere a nevoilor individuale/situaţiei de dificultate
  ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarilor li se asigură servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruia.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilordin perspectiva consilierii. 1
  S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de dificultate încare se află beneficiarul. 1
  S1.3. Centrul efectuează reevaluare periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta1
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de consiliere derulează activităţi/acordă servicii conform planului de consiliere. Rezultate aşteptate: fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale. TOTAL: 5 TOTAL
  S2.1. Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza unuiplan de consiliere pentru adultul victimă şi respectiv cuplul părinte-copil.
  1
  S2.2. Planul de consiliere este revizuit după fiecare reevaluare. 1
  S2.3. Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de consiliere. 1
  S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui programstabilit de centru. 1
  S2.5. Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate cu respectarea prevederilor legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal. 1
  STANDARD 3 - FURNIZAREA DE SERVICII Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice furnizează programe de consiliere pentru depăşirea situaţiei de risc şi a traumei rezultate în urma violenţei domestice, deexemplu consiliere psihologică, consiliere familială, consiliere socială, consiliere juridică, consiliere parentală.Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice oferă servicii specializate pentru victimele violenţei domestice pentru ca acestea să poată
  gestiona şi depăşi situaţia de risc, precum şi trauma trăită. Fiecare beneficiar accesează serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.
  TOTAL: 6 TOTAL:
  S3.1. Centrul de consiliere asigură asistenţă şi servicii de consiliere în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi a traumei. 1
  S3.2. Centrul de consiliere furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei. 1
  S3.3. Centrele de consiliere pot derula programe de consilierejuridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii. 1
  S3.4. Centrul are capacitatea de a evalua rezultatele beneficiarilor care au parcurs programele oferite. 1
  S3.5. Centrul dispune de personal cu pregătire corespunzătoarepentru realizarea programelor, evaluarea acestora şi evaluarearezultatelor beneficiarilor. 1
  S3.6. Centrul poate încheia protocoale de colaborare cu instituţiile cu responsabilităţi în rezolvarea cazurilor de violenţă domestică.
  1
  MODULUL III - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul dispune de o structură de personal capabilă să asigureactivităţile specifice. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate oferite de personal calificat şi suficient. TOTAL: 7 TOTAL:
  S1.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. 1
  S1.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. 1
  S1.4. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţii persoanelor ce beneficiază de serviciile centrului. 1
  S1.5. Personalul centrului de consiliere destinat victimelor violenţei domestice participă la programe de formare profesională continuă.
  1
  S1.6. Voluntarii din centrul de consiliere destinat victimelorviolenţei domestice participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de consiliere destinat victimelor violenţei domestice, este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa, dispune de un management eficient care îi permite funcţionarea în acord cu misiunea sa. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice este înfiinţatşi administrat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii şi au acces la servicii specializate adaptate nevoilor lor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S2.1. Centrul de consiliere destinat victimelor violenţei domestice îşi stabileşte un regulament de organizare şi
  funcţionare din care rezultă că centrul are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale destinate victimelorviolenţei domestice, iar serviciile au scopul de a preveni şi combate violenţa domestică prin asistarea persoanelor victime.
  1
  S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de consiliere sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor în vederea desfăşurării activităţilor specifice centrului. 1
  S2.3. Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din careprovin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.).1
  MODULUL IV - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1. Centrul de consiliere este organizat astfel încât să asigure condiţii de acces facil, siguranţă şi confort. 1
  S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate. 1
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi accesibile. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate. TOTAL: 2 TOTAL:
  S2.1. Centrul de consiliere deţine grupuri sanitare suficienteatât pentru beneficiari cât şi pentru personal. 1
  S2.2. Centrul de consiliere dispune de spaţii special destinate păstrării/depozitării materialelor şi echipamentelornecesare activităţii zilnice. 1
  MODULUL V - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute
  şi respectate de personal.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt consemnateîn contractul de furnizare servicii. 1
  S1.2. Personalul centrului de consiliere informează beneficiarii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora. 1
  S1.3. Personalul centrului monitorizează gradul de satisfacţieal beneficiarilor cu privire la serviciile prestate în centru.1
  STANDARD 2 - SEMNALAREA INCIDENTELOR ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. Rezultate aşteptate: Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată. TOTAL: 3 TOTAL:
  S2.1. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice utilizează o procedură proprie pentru semnalarea incidentelor şi protecţia împotriva abuzurilor. 1
  S2.2. În cadrul centrului se organizează anual sesiuni de
  informare privind procedura de semnalare a incidentelor.
  1
  S2.3. Centrul de consiliere pentru victimele violenţei domestice aplică prevederile legale privind semnalarea către organele şi instituţiile competente a oricărei situaţii de abuz sau violenţă identificată. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 42
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume)............. Semnătură şi ştampilă
  ------