Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice, cod 8790CR-VD-III
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019
  Definiţie Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. Spre deosebire de centrul de recuperare, locuinţa protejată este destinată cu precădere victimelor care nu au o locuinţă proprie şi care au nevoie să-şi continue procesul de pregătire şi adaptare la viaţă independentă, eventual începută într-un centru de recuperare, precum şi reinserţia socio-profesională până la identificarea unei soluţii de locuire.
  Se recomandă păstrarea secretă a locaţiei pentru publicul larg, cu atât mai mult cu cât este o formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă menită să asigure protecţie, siguranţă şi securitate personală beneficiarilor. Locuinţa protejată poate găzdui maxim 12 persoane şi minim 6 persoane dacă este amenajată într-un apartament cu 3-4 camere.
  Principii directoare Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru depăşirea situaţiei de criză şi reluarea unei vieţi independente; ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenţei domestice; ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor violenţei; ● Acces nediscriminatoriu, gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenţei domestice; ● Asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor ce ţin de siguranţa şi viaţa privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană în toate activităţile adăpostului; ● Cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii personalizate şi coerente. ● Locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. ● Furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenţia unitară, integrată şi în reţea.Beneficiarii ● Beneficiarii locuinţei protejate sunt victimele violenţei domestice:a)
  adulţi victime ale violenţei domestice;
  b) cupluri părinte/reprezentant legal - copil.
  Cuplul părinte/reprezentant legal-copil, denumit în continuare părinte-copil, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în camere separate de adulţii victime. Locuinţa protejată promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică.
  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Furnizorul realizează informarea beneficiarilor cu privire la locuinţa protejată. Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul şi funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, precum şi drepturile şi obligaţiile ce le revin.S1.1.
  Serviciul social de tip locuinţă protejată ce colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea campaniilor de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu. Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a locuinţei protejate şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; serviciilor publice de asistenţă socială; cabinetelor de medicină de familie; orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate. Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă în comunitate.
  S1.2. Serviciul social de tip locuinţă protejată, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizează serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate şi/sau a unei forme de protecţie, dacă este cazul. Locuinţa protejată are o procedură de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului, iar personalul centrului este informat despre această procedură. Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.S1.3. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite. Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în locuinţa protejată şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea, semnătura beneficiarului. În registrul menţionat mai sus se înscrie şi informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului, care este disponibil permanent beneficiarilor prin afişaj la loc vizibil. În cazul în care centrul găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii. Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Im: Cel puţin 1 exemplar al materialului informativ este disponibil permanent, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată pentru victimele violenţei domestice. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.
  STANDARD 2 - ADMITEREA ÎN CADRUL LOCUINŢEI PROTEJATE Furnizorul de servicii sociale de tip locuinţă protejată realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă.S2.1. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de organizare şi funcţionare. Locuinţa protejată elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor; inclusiv a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice; modalitatea de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru situaţiile de urgenţă; cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidenţă în centru, alte acte necesare admiterii. Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale. Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul locuinţei protejate.S2.2. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. Locuinţa protejată întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, data naşterii/vârsta acestuia şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit. Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul locuinţei protejate.S2.3. Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. În termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată, încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. Perioada de acordare a locuinţei protejate este de maximum 1 an, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de locuinţa protejată/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.
  Im: Modelul contractului de furnizare servicii cu beneficiarii adulţi este disponibil la sediul locuinţei protejate/furnizorului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.
  S2.4. Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenţei, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/ sau reprezentantul legal victimă a violenţei. Contractul de furnizare servicii se încheie între locuinţa protejată/furnizorul acestuia şi părintele victimă a violenţei domestice care este beneficiar al locuinţei protejate împreună cu copilul victimă sau martor al violenţei. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de locuinţa protejată/furnizorul acestuia în baza modelului menţionat la pct. S2.3. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului de furnizare servicii. Găzduirea în locuinţa protejată este pe termen îndelungat, dar nu poate depăşi 1 an. Im: Modelul contractului de furnizare servicii pentru cuplurile părinte-copil şi contractele încheiate cu aceşti beneficiari sunt disponibile la sediul furnizorului.S2.5. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/cuplu părinte-copil, dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copil. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte dosarul personal al beneficiarului/ cuplului părinte-copil care conţine, cel puţin, următoarele documente:– cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;– decizia de admitere, aprobată/avizată de conducătorul locuinţei protejate sau reprezentantul furnizorului, în original;– actul de identitate a beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor, minori aflaţi în grija sa în locuinţa protejată, în copie;– 
  contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;
  – fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului;– planul de intervenţie;– fişa de monitorizare a serviciilor;– copii ale fişelor de evaluare multidisciplinară (medicală, psihologică, socială şi juridică) şi ale planurilor de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor găzduiţi împreună cu părinţii victime ale violenţei domestice, precum şi alte documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziţie de compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz pentru copii;– acord de prelucrare a datelor beneficiarului.
  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul furnizorului.
  S2.6. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul locuinţei protejate pentru o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia/acestora. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate pe suport de hârtie sau electronic (se consemnează numele şi prenumele beneficiarului, numărul contractului de furnizare servicii şi data arhivării). Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate, precum şi evidenţa dosarelor arhivate sunt disponibile la sediul furnizorului de servicii sociale de tip locuinţă protejată, pe suport de hârtie sau electronic.S2.7. Furnizorul serviciului social de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari. Locuinţa protejată stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situaţii în care locuinţa protejată suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– încetarea frecventării locuinţei protejate de către beneficiar, prin proprie voinţă (încetare);– internarea în spital, în baza recomandărilor medicale;– transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependenţă etc.;– forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a locuinţei protejate etc.);– decesul beneficiarului;– nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar sau comportament inadecvat ce contravine Regulamentului de organizare şi funcţionare. Locuinţa protejată stabileşte, împreună cu beneficiarul, furnizorul de servicii şi managerul de caz, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor. Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul furnizorului.S2.8. Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale. Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul locuinţei protejate.
  MODULUL II - EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1 - 2)STANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂS1.1. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află. Furnizorul de servicii elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află, în concordanţă cu scopul/funcţiile locuinţei protejate, activităţile derulate/serviciile acordate. Procedura respectă legislaţia în vigoare privind managementul de caz pentru situaţiile de violenţă domestică. Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti. Im: Procedura de reevaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.S1.2. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarul. Evaluarea iniţială şi reevaluarea nevoilor beneficiarilor şi a situaţiei de risc în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:– Evaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de viaţă în care aceasta se află;– Continuarea furnizării de servicii specializate pentru victimele violenţei în domestice şi a obiectivelor stabilite în planul de intervenţie preluat de la un alt furnizor de servicii;– Asigurarea unei intervenţii individualizate pe durata admiterii persoanei în locuinţa protejată pentru ca aceasta să-şi depăşească situaţia de vulnerabilitate complexă (emoţională, socială, economică) astfel încât beneficiarul să poată fi reintegrat social şi să ducă o viaţă independentă.
  În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea iniţială la admitere ia în considerare şi evaluările realizate de către alte servicii sau instituţii care au avut în evidenţă beneficiarul sau evaluări realizate de alţi specialişti din afara locuinţei protejate, astfel încât să se asigure o evaluare multidisciplinară. Cu acest scop, serviciul social de tip locuinţă protejată colaborează cu compartimentul de violenţă domestică din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi, după caz, cu compartimentul de specialitate - intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, imigraţie şi repatrieri - care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Formatul utilizat pentru fişa de evaluare iniţială/reevaluare a beneficiarului cuprinde atât evaluarea la admitere, cât şi reevaluările (evaluările periodice). Documentele emise de structurile cu atribuţii în evaluarea de servicii publice de asistenţă socială şi/sau de alte servicii/instituţii publice se ataşează fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului. Im: Fişele de evaluare/reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul locuinţei protejate cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate.
  S1.3. Locuinţa protejată efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarilor şi a situaţiei de dificultate în care se află. Reevaluarea nevoilor beneficiarilor se realizează o dată pe lună în primele 3 luni de la admiterea în centru, respectiv trimestrial în perioada următoare, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare. Im: Fişele de reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul locuinţei protejate cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate.
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/acordă servicii şi facilitează accesul la alte servicii necesare conform planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele victimă a violenţei. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.S2.1. Locuinţa protejată derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării nevoilor beneficiarului (vezi standardul prevăzut la Modulul II, Standard 1, S1.1) şi cuprinde date şi informaţii privind:– 
  concluziile evaluării nevoilor beneficiarului;
  – activităţile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar (consiliere socială, psihologică, juridică, găzduire şi îngrijire copii) etc.;– programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;– termenele de revizuire ale planului de intervenţie;– numele, vârsta beneficiarului şi semnătura, de luare la cunoştinţă a acestuia;– numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora;– existenţa unor boli cronice/boli psihice sau a unor boli cu risc de transmitere.
  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Planul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Dacă serviciul social de tip locuinţă protejată dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, aceştia participă la elaborarea planului amintit. Dacă serviciul social de tip locuinţă protejată nu dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, locuinţa protejată facilitează accesul copilului la evaluare şi serviciile cuprinse în plan. Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul locuinţei protejate, conform legii. O copie a planului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă este disponibil la sediul locuinţei protejate.
  S2.2. Planul de intervenţie este analizat cu ocazia fiecărei reevaluări şi este revizuit atunci când situaţia o impune. După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate, precum şi ale beneficiarului.S2.3 Furnizorul de servicii asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Serviciul social de tip locuinţă protejată contribuie la monitorizarea implementării planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele victimă. Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. Conducătorul locuinţei protejate desemnează un responsabil de caz. Furnizorul de servicii sociale stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazurilor. Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie locuinţa protejată utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul locuinţei protejate, conform legii.
  S2.4. Acordarea serviciilor (altele decât cele de găzduire) se realizează conform unui program stabilit de conducerea locuinţei protejate. Locuinţa protejată funcţionează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru. Im: Locuinţa protejată afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.S2.5. Locuinţa protejată asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri/birouri închise, accesibile doar personalului de conducere şi personalului specialitate. Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari şi de către instituţiile abilitate. Im: Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.
  MODULUL III - FURNIZAREA DE SERVICII, SERVICII ACORDATE (Standardele 1 - 3)STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Locuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-o locuinţă protejată care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.
  S1.1. Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-o cameră personală sau într-un dormitor. În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc. Im: Locuinţa protejată asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.2. Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale. Locuinţa protejată pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul locuinţei protejate. Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat. Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S1.3. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor dar şi personalului, în caz de urgenţă. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.4. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon. Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală. Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
  S1.5. Dormitoarele se menţin curate şi, după caz igienizate. Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul casei, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al locuinţei protejate. Im: Camerele personale sunt menţinute curate.S1.6. Locuinţa protejată asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală. Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. După caz, locuinţa protejată poate distribui haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.S1.7. Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat. Locuinţele protejate dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi, după caz (dotat cu mese şi scaune, etc.). Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S1.8. Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. Spaţiile comune fac obiectul unui program de curăţenie zilnică. Im: Locuinţa protejată menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie.
  STANDARD 2 - ÎNGRIJIREA COPIILOR Locuinţa protejată oferă sprijin în îngrijirea copiilor beneficiarilor serviciului de tip locuinţă protejată. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de îngrijire a copiilor astfel încât să poată participa la alte servicii sociale necesare şi pentru a se putea reintegra social şi profesional (se pot recalifica, se pot angaja, etc). Îngrijirea copiilor este un serviciu limitat la un număr de 2 ore pe zi.S2.1. Beneficiarii locuinţei protejate au acces la servicii de îngrijire pentru copii. Beneficiarii stabilesc împreună cu furnizorul de servicii un program de îngrijire pentru copii (în cazul în care locuinţa protejată adăposteşte cupluri părinţi-copii) limitat la un număr de 2 ore pe zi astfel încât beneficiarii să poată participa la alte servicii oferite de furnizor sau să îşi poată relua activitatea profesională. Îngrijirea copiilor este asigurată de personal autorizat. Im: Programul de îngrijire pentru copii este disponibil la sediul locuinţei protejate.STANDARD 3 - SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ Locuinţa protejată facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze-reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.
  S3.1. Locuinţa protejată elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. Locuinţa protejată elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora. Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;b) consiliere psihologică şi, după caz, terapie de specialitate;c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală;d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;e) facilitarea accesului la servicii medicale;f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;
  g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;h) consiliere juridică;i) consiliere socială.
  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului. Activităţile şi serviciile specializate pentru copii se furnizează de profesionişti specializaţi în intervenţia cu copiii victime ale violenţei. Profesioniştii care furnizează servicii sociale pentru copii, altele decât cele specializate pentru copiii victime ale violenţei, au pregătire în comunicarea cu copiii. Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.
  S3.2. Locuinţa protejată asigură acordarea serviciilor/activităţilor de integrare/reintegrare socială direct sau prin intermediul unor parteneriate. Furnizorul de servicii dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti. Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate, fiind disponibile în dosarele personale ale beneficiarilor.
  S3.3. Locuinţa protejată dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. Locuinţa protejată dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială în cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate. Spaţiile în care se desfăşoară aceste servicii pentru copiii găzduiţi, sunt amenajate şi dotate conform nevoilor acestora. Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.S3.4. Locuinţa protejată promovează buna convieţuire a beneficiarilor. Personalul de supraveghere din locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru, în baza unui set de reguli interne, denumite Regulile locuinţei protejate, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului şi asumate de către acesta. Regulile locuinţei protejate trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor etc). Locuinţa protejată încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.) Im: Regulile locuinţei protejate sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.S3.5. Locuinţa protejată facilitează accesul beneficiarilor la servicii de sănătate. Locuinţa protejată facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale. Im: În caz de nevoie, se facilitează beneficiarilor primirea de îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.S3.6. Locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu rude şi prieteni (telefon, calculator/laptop cu acces la internet). Beneficiarii au obligaţia ca în cursul dialogului cu rudele şi prietenii să nu dezvăluie sub nicio formă date care să poată conduce la: localizarea victimei şi identificarea adresei exacte a locuinţei protejate, instituţiile/serviciile complementare/cursurile de formare, etc pe care aceasta le urmează. Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul locuinţei protejate. Aceste restricţii sunt impuse pentru a preveni riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii locuinţei protejate. Este obligatoriu ca întâlnirile cu alte persoane să se desfăşoare în afara locuinţei protejate tocmai pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarului, dar şi a celorlalţi rezidenţi şi a personalului locuinţei protejate. Im: Locuinţa protejată are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.
  S3.7. Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. Locuinţa protejată realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din locuinţa protejată. După caz, personalul locuinţei protejate comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit. Im: Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării cursului beneficiarilor la o locuinţă.S3.8. Locuinţa protejată sprijină beneficiarii pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a acestora. Locuinţa protejată poate încheia protocoale de colaborare cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau cu furnizorii pentru plasarea forţei de muncă în vederea acordării sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea, calificarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor. Locuinţa protejată poate oferi sau poate contracta servicii de calificare şi recalificare profesională. Im: Locuinţa protejată desfăşoară activităţi specifice în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru angajare.
  MODUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)STANDARD 1 - RESURSE UMANE
  Locuinţa protejată dispune de o structură de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.S1.1. Structura de personal a locuinţei protejate corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Locuinţa protejată angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate. Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul locuinţei protejate.S1.2. Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul locuinţei protejate este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii inclusiv servicii de la persoane fizice autorizate (pentru profesii liberale precum psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi). Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, locuinţa protejată poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce includ instruirea prealabilă a voluntarilor. Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legată de păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. În vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă în familie, voluntarilor li se solicită cazier. Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.S1.3. Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.
  S1.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. Locuinţa protejată angajează personal calificat, şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în concordanţă cu misiunea sa şi cu nevoile beneficiarilor, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar este de 1/10. Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.S1.5. Personalul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată participă la programe de formare profesională continuă Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii. Personalul care lucrează cu copiii au pregătire/beneficiază de pregătire în comunicarea cu copiii, drepturile copilului, prevenirea violenţei asupra copilului. Conducerea serviciului social respectă condiţiile de pregătire profesională prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul locuinţei protejate/furnizorului.S1.6. Voluntarii din cadrul locuinţei protejate participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul locuinţei protejate / furnizorului.S1.7.
  Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de tip locuinţă protejată este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior. Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului.
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Locuinţa protejată dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Locuinţa protejată este înfiinţată cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.S2.1. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare în concordanţă cu misiunea acesteia, aprobat de furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi organigrama locuinţei protejate sunt disponibile la sediul locuinţei protejate/furnizorului, pe suport de hârtie.S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice locuinţei protejate. Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, locuinţa protejată deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială şi este dotată cu instalaţii şi aparatură specifică. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normele legale de igienă sanitară. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.S2.3. Conducerea locuinţei protejate este responsabilă de transmiterea lunară către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de locuinţa protejată conform modelului aprobat de ANES (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii, ş.a.). Im: Rapoartele statistice se păstrează la locuinţa protejată şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.S2.4. Beneficiarii sunt găzduiţi în locuinţa protejată pe o perioadă determinată, de maxim 1an. Găzduirea în locuinţa protejată este asigurată pe o perioadă determinată, de maxim 1 an. La cererea beneficiarului şi numai dacă situaţia o impune, contractul poate fi reînnoit sau prelungit. Prelungirea sau reînnoirea contractului se face cu consultarea managerului de caz. Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul locuinţei protejate /furnizorului.
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standardele 1-4)STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Locuinţa protejată asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Locuinţa protejată este organizată astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. Locuinţa protejată stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă şi protecţie. Locuinţa protejată are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Locuinţa protejată asigură protecţie împotriva agresorului. Locuinţele protejate pentru victimele violenţei în familie/domestice colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care au loc incidente între agresori şi beneficiarii locuinţei protejate. Accesibilitatea documentelor privind statutul centrului şi al beneficiarilor acestuia se materializează prin asigurarea la cerere a acestor documente în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi (inclusiv prin punerea la dispoziţie a unui interpret în limbaj mimico-gestual). Im: Locuinţa protejată permite accesul facil şi în siguranţă al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.S1.2. Toate spaţiile locuinţei protejate sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. Spaţiile utilizate de către beneficiari sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort, siguranţă şi accesibilitate. Im: Locuinţa protejată este amenajată corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.
  S2.1. Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere. Locuinţa protejată deţine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari în cazul apartamentului de 3 camere şi la 4 beneficiari în cazul unei case. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S2.2. Locuinţa protejată deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. Locuinţa protejată este dotată cu minim un duş/cadă de baie, la cel mult 4 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece. Im: Locuinţa protejată deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S2.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă. Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc. Im: Locuinţa protejată deţine spaţii igienico-sanitare suficiente sigure.S2.4. Locuinţa protejată deţine grup sanitar separat pentru personalul propriu. Grupurile sanitare pentru personalul propriu deservesc exclusiv această categorie. Locuinţa protejată deţine grup sanitar pentru personalul propriu, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun. Im: Locuinţa protejată amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.
  S2.5. Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. Locuinţa protejată poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii. Locuinţa protejată care nu dispune de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale. Spălarea efectelor personale ale copiilor se face separat de cele ale adulţilor care nu fac parte din cuplul părinte-copii. Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.
  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Locuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S3.1. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. Im: Toate spaţiile locuinţei protejate (camere personale, spaţii comune, birouri, grupuri igienico-sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.S3.2.
  Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. Materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii special amenajate la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea. Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.
  S3.3. Locuinţa protejată realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. Locuinţa protejată dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora. Im: Furnizorul de servicii de tip locuinţă socială ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.S4.1. Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. Locuinţa protejată deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele. Locuinţa protejată încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică. Adulţii parte a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice sunt sprijiniţi de personal de specialitate în asigurarea necesarului de calorii şi elemente nutritive pentru copii. Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.
  S4.2. Locuinţa protejată asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, locuinţa protejată poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor după caz. Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.S4.3. Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară. Im: Locuinţa protejată respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardele 1-2)STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice.
  Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Locuinţa protejată elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai locuinţei protejate şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;
  7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;9. dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;16. dreptul de a practica cultul religios dorit;17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;20.
  dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;
  21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.
  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul locuinţei protejate.
  S1.2. Locuinţa protejată informează beneficiarii asupra drepturilor lor. Locuinţa protejată asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii. Locuinţa protejată asigură informarea copiilor şi a adulţilor parte a cuplurilor părinte-copil victime ale violenţei domestice cu privire la drepturile copilului. Informarea copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi respectă aceleaşi condiţii prevăzute la S1.3 din modulul I. Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă drepturile copilului se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul locuinţei protejate cunoaşte şi respectă prevederile Cartei. Locuinţa protejată planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă. Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Locuinţa protejată măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul locuinţei protejate aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată. Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.
  STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII
  Locuinţa protejată ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1. Locuinţa protejată utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. Locuinţa protejată elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora cât mai rapidă. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării printr-o decizie scrisă a conducerii. Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul locuinţei protejate, alţi beneficiari, eventual de membri de familie şi membrii comunităţii. Toate formele de violenţă asupra copilului se semnalează obligatoriu la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar acest lucru face parte din procedura menţionată mai sus. Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul locuinţei protejate.S2.2. Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primare, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii locuinţei protejate. Conţinutul cutiei se verifică lunar de către o comisie formată din cel puţin 3 membrii (conducătorul locuinţei protejate, împreună cu alţi 2 angajaţi ai locuinţei protejate). În cazul persoanelor cu dizabilităţi, adulţi şi copii, care nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, de ex. dizabilităţi vizuale, mintale şi psihice, locomotorii care afectează membrele superioare, adăpostul asigură periodic consultarea acestora folosind formate adecvate şi profesionişti pregătiţi în comunicarea cu aceste persoane. Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S2.3. Locuinţa protejată asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie, precum şi cele obţinute prin consultarea periodică se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr. Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul locuinţei protejate cel puţin 2 ani de la înregistrare.
  Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul locuinţei protejate.
  S2.4. Locuinţa protejată organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. Locuinţa protejată instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru şi a modalităţilor de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate. Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.5. Locuinţa protejată aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. Conducătorul locuinţei protejate ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul locuinţei protejate.
  Secţiunea a 2-a
  Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei /domestice. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, locuinţele protejate trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 62 şi 67 de puncte. Pentru un punctaj de 62 de puncte, locuinţele protejate trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, V, VI, cu excepţia Standardului 2 de la Modulul VI. Fişa de autoevaluare pentru centru se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice
  Punctaj maxim al standardelorminime de calitate (67 puncte) Punctaj rezultat în urma autoevaluăriiîndeplinirii
  standardelor minime de calitate
  Observaţii
  MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Furnizorul realizează informarea beneficiarilor cu privire la locuinţa protejată. Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul şi funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, precum şi drepturile şi obligaţiile ce le revin. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Serviciul social de tip locuinţă protejată colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie de promovarea serviciilor în domeniu. 1
  S1.2. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii în cursul activităţii cu beneficiarii, precum şi în cazul în care găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei
  domestice, sesizează direcţia generală de asistenţă socială şiprotecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate şi/sau a unei măsuri de protecţie specială dacă este cazul.
  1
  S1.3. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite. 1
  STANDARD 2 - ADMITERE Furnizorul de servicii sociale de tip locuinţă protejată realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legislaţiei în vigoare şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă. TOTAL: 8 TOTAL:
  S2.1. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere a beneficiarului. 1
  S2.2. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigurăevidenţa admiterii beneficiarilor. 1
  S2.3. Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii (dacă este cazul). Perioada de acordare a locuinţei protejate este de maximum 1 an. 1
  S2.4. Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenţei, furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/sau reprezentantul legal victimă a violenţei domestice. 1
  S2.5. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/cuplu părinte-copil, dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copil. 1
  S2.6. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată asigurăarhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. 1
  S2.7. Furnizorul serviciului social ce tip locuinţă protejată elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari.1
  S2.8. Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea
  serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.
  1
  MODULUL II - EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂ TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1. Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află. 1
  S1.2. Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială a nevoilor individuale/situaţiei derisc în care se află beneficiarul. 1
  S1.3. Furnizorul locuinţei protejate efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit. 1
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. Serviciul social de tip locuinţă protejată derulează activităţi/acordă servicii şi facilitează accesul la alte servicii necesare conform planului de reabilitare şi
  reintegrare socială a copilului martor/victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele victimă a violenţei. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiu primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.
  TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1. Locuinţa protejată derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. 1
  S2.2. Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. 1
  S2.3. Furnizorul de servicii asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Serviciul social de tip locuinţă protejată contribuie la monitorizarea implementării planului de reabilitare şi reintegrare socială a copilului martor/ victimă a violenţei domestice găzduit împreună cu părintele victimă. 1
  S2.4. Acordarea serviciilor (altele decât cele de găzduire) serealizează conform unui program stabilit de conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată. 1
  S2.5. Furnizorul locuinţei protejate asigură păstrarea datelorpersonale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente
  ale dosarelor personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
  1
  MODULUL III - FURNIZAREA DE SERVICII, SERVICII ACORDATE (Standardele 1 - 3)
  STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Locuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-o locuinţă protejată care deţine facilităţile necesare vieţii dezi cu zi. TOTAL: 8 TOTAL:
  S1.1. Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor. 1
  S1.2. Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale. 1
  S1.3. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. 1
  S1.4. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperaturăoptimă în orice sezon. 1
  S1.5. Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate. 1
  S1.6. Locuinţa protejată asigură obiecte de primă necesitate
  adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.
  1
  S1.7. Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. 1
  S1.8. Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. 1
  STANDARD 2 - ÎNGRIJIRE COPII Locuinţa protejată oferă sprijin în îngrijirea copiilor beneficiarilor serviciului de tip locuinţă protejată. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de îngrijire a copiilor astfel încât să poată participa la alte servicii sociale necesare şi pentru a se putea reintegra social şi profesional (se pot recalifica, se pot angaja, etc).Îngrijirea copiilor este un serviciu limitat la un număr de 2 ore pe zi. TOTAL: 1 TOTAL:
  S2.1. Beneficiarii locuinţei protejate au acces la servicii deîngrijire pentru copii. 1
  STANDARD 3 - SERVICII DE INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ Locuinţa protejată facilitează integrarea/reintegrarea socialăa beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general. TOTAL: 8 TOTAL:
  S3.1. Locuinţa protejată elaborează şi aplică programe de
  integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.
  1
  S3.2. Locuinţa protejată are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială. 1
  S3.3. Locuinţa protejată dispune de spaţii amenajate şi dotatecorespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. 1
  S3.4. Locuinţa protejată promovează buna convieţuire a beneficiarilor. 1
  S3.5. Locuinţa protejată facilitează accesul beneficiarilor laservicii de sănătate. 1
  S3.6. Locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. 1
  S3.7. Locuinţa protejată desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. 1
  S3.8. Locuinţa protejată sprijină beneficiarii pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/ recalificarea profesională a beneficiarilor. 1
  MODULUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - RESURSE UMANE Locuinţa protejată dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice.
  Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.
  TOTAL: 7 TOTAL:
  S1.1. Structura de personal a locuinţei protejate corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. 1
  S1.2. Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3. Conducerea furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. 1
  S1.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. 1
  S1.5. Personalul furnizorului de servicii de tip locuinţă protejată participă la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.6. Voluntarii din cadrul locuinţei protejate participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare
  profesională continuă.
  1
  S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de tip locuinţă protejată este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Locuinţa protejată dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Locuinţa protejată este înfiinţată cu respectareaprevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor. TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1. Furnizorul de servicii de tip locuinţă protejată îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din carerezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice1
  S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice locuinţei protejate. 1
  S2.3. Conducerea locuinţei protejate este responsabilă de transmiterea lunară către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiariai serviciilor oferite de locuinţa protejată (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul deinstruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii, ş.a.). 1
  S2.4. Beneficiarii sunt găzduiţi în locuinţa protejată pe o perioadă determinată, de maximum 1 an. 1
  MODULUL V - D0TĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standardele 1-4)
  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Locuinţa protejată asigură condiţii de siguranţă şi confort şiaccesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1. Locuinţa protejată este organizată astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. 1
  S1.2. Toate spaţiile locuinţei protejate sunt curate, sigure,
  confortabile şi accesibilizate.
  1
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate. TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1. Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente şiaccesibile. 1
  S2.2. Locuinţa protejată deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. 1
  S2.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă. 1
  S2.4. Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare separate pentru personal. 1
  S2.5. Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. 1
  STANDARD 3- IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Locuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control al
  infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S3.1. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele aflate în dotarea locuinţei protejate sunt curate,igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. 1
  S3.2. Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. 1
  S3.3. Locuinţa protejată efectuează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. 1
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesarăcorespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S4.1. Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. 1
  S4.2. Locuinţa protejată facilitează servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. 1
  S4.3. Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi
  servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
  1
  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal. TOTAL: 4 TOTAL:
  S1.1. Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. 1
  S1.2. Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii asupra drepturilor lor. 1
  S1.3. Personalul care deserveşte locuinţa protejată cunoaşte şi respectă prevederile Cartei. 1
  S1.4. Furnizorul locuinţei protejate măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile primite.1
  STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMP0TRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII Locuinţa protejată ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea
  oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.
  TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1. Furnizorul locuinţei protejate utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiar. 1
  S2.2. Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primare, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. 1
  S2.3. Locuinţa protejată asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. 1
  S2.4. Locuinţa protejată organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. 1
  S2.5. Locuinţa protejată aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia
  toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.
  1
  PUNCTAJ TOTAL: 67
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume).................... Semnătură şi ştampilă
  -----