Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, cod 08790CR-VD-II
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.
  Principii directoare
  Serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru depăşirea situaţiei de criză şi reluarea unei vieţi independente; ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenţei domestice; ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor violenţei domestice; ● Acces nediscriminatoriu, gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenţei domestice; ● Asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor ce ţin de siguranţa şi viaţa privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană în toate activităţile centrului; ● Cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii personalizate şi coerente.
  Beneficiarii Beneficiarii centrului de recuperare sunt victimele violenţei domestice:a) adulţi victime ale violenţei domestice;b) cupluri părinte/reprezentant legal copii. Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în spaţii separate de adulţii victime.
  Centrul de recuperare promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. Se recomandă păstrarea secretă a locaţiei pentru publicul larg. Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică. Potrivit art. 18 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice vor încheia convenţii cu autorităţile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în vederea acordării suportului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi recalificarea profesională a persoanelor asistate. De asemenea, se prevede obligativitatea ca toate centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică.
  Secţiunea 1 Standarde minime de calitate MODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUI STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de recuperare asigură informarea publicului larg, precum şi a altor categorii de profesionişti cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în centrul de recuperare în vederea combaterii violenţei domestice.S1.1. Centrul de recuperare colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la realizarea de câmpuri de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu. Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a centrului şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, serviciilor publice de asistenţă socială, cabinetelor de medicină de familie, dar şi prin orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate. Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali, în conformitate cu prevederile legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului de recuperare.
  S1.2. Centrul de recuperare, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizează serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei forme de protecţie dacă este cazul. Centrul de recuperare are o procedură de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului. Personalul centrului este informat despre această procedură. Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de abuz asupra copilului este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.S1.3. Centrul de recuperare elaborează şi utilizează un material informativ pentru informarea beneficiarilor. Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de recuperare, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în centrul de recuperare şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura sa se consemnează, în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului. În cazul în care centrul găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii, după caz. Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia centrului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Im: Cel puţin 1 exemplar al materialului informativ este disponibil, pe suport de hârtie, permanent, la sediul centrului de recuperare. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.
  STANDARD 2 - ADMITERE Centrul de recuperare realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor acestora. Aprobarea/avizarea admiterii beneficiarilor se face de către conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă.S2.1. Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare. Centrul de recuperare elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidenţă în centru, alte acte necesare admiterii. Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale. Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul centrului de recuperare.S2.2. Centrul de recuperare asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. Centrul de recuperare întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit. Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului de recuperare.S.2.3. Admiterea în centrul de recuperare se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. În termen de maxim 2 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, centrul de recuperare/furnizorul acestuia, încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. Perioada de găzduire este determinată, până la maxim 180 de zile, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centrul de recuperare/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale. Im: Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.
  S2.4. Pentru minori, centrul de recuperare încheie cu părintele însoţitor sau, după caz cu reprezentantul legal un contract de furnizare de servicii. Contractul de furnizare servicii se încheie între centrul/furnizorul acestuia şi reprezentantul legal al acestuia. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centrul/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor acestuia. Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.S2.5. Centrul de recuperare întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. Centrul de recuperare întocmeşte dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:– cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;– decizia de admitere, aprobată/avizată de conducătorul centrului de recuperare sau reprezentantul furnizorului, în original;– cartea de identitate a beneficiarului, precum şi, dacă este cazul, cărţile de identitate ale copiilor sau certificatele de naştere ale copiilor minori aflaţi în grija sa, în copie;– contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;– 
  fişa de evaluare iniţială/reevaluare a beneficiarului;
  – planul de intervenţie;– fişa de monitorizare a serviciilor;– acord de prelucrare a datelor beneficiarului.
  Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.
  S2.6. Centrul de recuperare asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului de recuperare pentru o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal, se pune la dispoziţia acestuia/acestora. Centrul de recuperare ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor, arhivate pe suport de hârtie sau electronic (se consemnează numele şi prenumele beneficiarului, numărul contractului de furnizare servicii şi data arhivării). Im: Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor, precum şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul centrului de recuperare, pe suport de hârtie sau electronic.
  S2.7. Centrul de recuperare elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situaţii în care centrul suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– încetarea frecventării centrului de către beneficiar, prin proprie voinţă:– internarea în spital, în baza recomandărilor medicale;– transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependenţă etc.;– forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului etc.). Centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer la alt centru etc.);– decesul beneficiarului;– comportamentul inadecvat al beneficiarului care face incompatibilă furnizarea serviciilor din centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului;– nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar. Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind suspendarea/ încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.S2.8. Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale. Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul centrului de recuperare.
  MODULUL II - EVALUAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR STANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂ LA ADMITERE
  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Serviciul social are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.S1.1. Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/a situaţiei de risc în care se află aceştia. Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află în concordanţă cu scopul centrului de recuperare şi în funcţie de serviciile acordate. Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti. Im: Procedura de evaluare iniţială a nevoilor beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului de recuperare.S1.2. Centrul de recuperare are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarii. Evaluarea iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor/şi a situaţiei de dificultate în care aceştia se află este realizată cu colaborarea personalului de specialitate (după caz asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:– Evaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de viaţă în care aceasta se află;– Compatibilitatea beneficiarului cu serviciile oferite în cadrul centrului de recuperare;– Dacă este cazul, continuarea furnizării de servicii specializate pentru victimele violenţei domestice şi a obiectivelor stabilite în planul de intervenţie preluat de la un alt furnizor de servicii.– 
  Asigurarea unei intervenţii individualizate pe durata admiterii persoanei în centrul de recuperare pentru ca aceasta să-şi depăşească situaţia de vulnerabilitate complexă (emoţională, socială, economică) astfel încât beneficiara poată fi reintegrată social şi să ducă o viaţă independentă.
  În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea iniţială ia în considerare şi evaluările realizate de către alte servicii sau instituţii care au avut în evidenţă beneficiarul. Formatul utilizat pentru fişa de evaluare iniţială la admitere a beneficiarului cuprinde atât evaluarea iniţială, cât şi reevaluările (evaluările periodice). Im: Fişele de evaluare iniţială la admitere a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.
  S1.3. Centrul de recuperare efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta. Reevaluarea nevoilor beneficiarului se realizează o dată pe lună în primele 3 luni de la admiterea în centrul de recuperare, respectiv trimestrial în perioada următoare, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare. Im: Fişele de reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului de recuperare şi în dosarul personal al acestora.
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de recuperare derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte servicii de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale.S2.1. Centrul de recuperare derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării iniţiale a nevoilor beneficiarului (vezi standardul Modul II, S1.1) şi cuprinde date şi informaţii privind:– 
  concluziile evaluării nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de risc în care află;
  – activităţile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar (consiliere socială, psihologică, asistenţă juridică, sprijin pentru reinserţie profesională) etc.;– programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;– termenele de revizuire ale planului de intervenţie;– numele, vârsta şi semnătura de luare la cunoştinţă a beneficiarului;– numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora;
  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal a1 beneficiarului. Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului, conform legii.
  S2.2. Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. După fiecare reevaluare, planul de intervenţie revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.S2.3. Centrul de recuperare asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. Conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz. Conducerea centrului de recuperare stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului. Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, centrul de recuperare utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul centrului, conform legii.S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. Acordarea de servicii în cadrul centrului de recuperare se realizează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil pentru toţi beneficiarii. Im: Centrul de recuperare afişează programul de oferire de servicii astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.
  MODULUL III - FURNIZAREA DE SERVICII STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Centrul de recuperare asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru de recuperare care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.S1.1. Centrul de recuperare alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor. În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc. Im: Centrul de recuperare asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.2. Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale. Centrul de recuperare pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul centrului. Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat.
  Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.
  S1.3. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.4. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon. Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală. Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S1.5. Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate. Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul centrului, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al centrului. Im: Camerele personale sunt menţinute curate.S1.6. Centrul de recuperare asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală. Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.
  Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.
  S1.7. Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat. Centrele de recuperare dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi (dotat cu mese şi scaune etc.). Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S1.8. Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică. Im: Centrul de recuperare menţine spaţiile comune în stare de curăţenie.
  STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ Centrul de recuperare facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.S2.1. Centrul de recuperare elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. Centrul de recuperare elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora. Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică şi educaţie sexuală;d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;e) facilitarea accesului la servicii medicale;f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;
  g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;h) consiliere juridică.
  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului. Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.
  S2.2. Centrul de recuperare are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială. Centrul de recuperare dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti. Centrul de recuperare angajează propriul personal de specialitate pentru acordarea serviciilor care au drept scop integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor doar dacă există un număr mediu de cel puţin 5 beneficiari/zi/servicii de specialitate, raportat la capacitatea de ocupare a centrului. Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S2.3. Centrul de recuperare dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. Centrul de recuperare dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate. Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.
  S2.4. Centrul de recuperare promovează buna convieţuire a beneficiarilor. Personalul centrului de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru elaborează, un set de reguli interne, denumite Regulile centrului de recuperare, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului, şi asumate de către acesta. Regulile centrului trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor, etc). Centrul de recuperare încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.) Im: Regulile centrului de recuperare sunt afişate la avizier, fiind disponibile, pe suport de hârtie, la sediul acestuia.S2.5. Centrul de recuperare facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale. Centrul de recuperare facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale. Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.S2.6. Centrul de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu rude şi prieteni (telefon, calculator/laptop cu acces la internet). Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul centrului. Vizitele nu sunt permise din cauza riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii centrului. Pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarilor şi a personalului centrului, este obligatoriu ca întâlnirile beneficiarilor să se desfăşoare în afara centrului. Im: Centrul de recuperare are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.S2.7. Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. Centrul de recuperare realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din centru.
  După caz, personalul centrului de recuperare comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit. Im: Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.
  S2.8. Centrul de recuperare sprijină beneficiarii centrului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a beneficiarilor. Centrul de recuperare încheie protocoale de colaborare cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau cu furnizorii pentru plasarea forţei de muncă în vederea acordării sprijinului necesar pentru integrarea în muncă, readaptarea, calificarea şi recalificarea profesională a beneficiarilor. Centrul de recuperare poate oferi sau poate contracta servicii de calificare şi recalificare profesională. Im: Centrul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea sprijinirii beneficiarilor pentru angajare.
  MODULUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE STANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul de recuperare dispune de o structura de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.S1.1.
  Structura de personal a centrului de recuperare corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Centrul de recuperare angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate. Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.
  S1.2. Conducerea centrului de recuperare respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul centrului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii inclusiv servicii de la persoane fizice autorizate (pentru profesii liberale precum psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi). Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul de recuperare poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce include instruirea prealabilă a voluntarilor. Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legată de păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul centrului /furnizorului.S1.3. Conducerea centrului de recuperare întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.S1.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. Centrul de recuperare angajează personal calificat şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar fiind de 1/10.
  Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul centrului /furnizorului acestuia.
  S1.5. Personalul centrului de recuperare participă la programe de formare profesională continuă. Centrul de recuperare elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.6. Voluntarii din cadrul centrului de recuperare participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului/furnizorului.S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de recuperare este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior. Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Centrul de recuperare dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Centrul de recuperare este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.S2.1. Centrul de recuperare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului /furnizorului, pe suport de hârtie.S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului de recuperare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice centrului de recuperare. Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, centrul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu şi este dotat cu instalaţii şi aparatură specifică. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normelor legale de igienă sanitară. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.S2.3. Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.). Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate către persoanele autorizate.
  S2.4. Beneficiarii sunt găzduiţi în centrul de recuperare pe o perioadă determinată, de până la 180 de zile. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit. Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului.
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul de recuperare asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. Centrul stabileşte în regulamentul de ordine interioară condiţiile de siguranţă şi protecţie din centru. Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrul asigură protecţie împotriva agresorului. Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care se constată existenţa comiterii actelor de violenţă domestică. Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor potrivit regulamentului de ordine interioară.S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă şi pe cât posibil sunt accesibilizate. Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii. STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de recuperare dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvateS2.1. Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere. Centrul de recuperare deţine un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S2.2.
  Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. Centrul de recuperare este dotat cu minim un duş/cadă de baie la cel mult 10 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece. Im: Centrul de recuperare deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.
  S2.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă. Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc. Im: Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.S2.4. Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare separate pentru personal. Grupurile sanitare pentru personal deservesc exclusiv personalul. Centrele de recuperare deţin minim un grup sanitar, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun. Im: Centrul de recuperare amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.S2.5. Centrul de recuperare asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. Centrul de recuperare poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii. Centrul de recuperare care nu dispune de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale. Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.
  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Centrul de recuperare aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S3.1. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului de recuperare sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare Centrul de recuperare elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. Im: Toate spaţiile centrului de recuperare (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.S3.2. Centrul de recuperare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. Centrul de recuperare depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea. Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S3.3. Centrul de recuperare realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. Centrul de recuperare dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora. Im: Centrul de recuperare ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.S4.1. Centrul de recuperare deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. Centrul de recuperare deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele. Centrul de recuperare încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică. Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S4.2. Centrul de recuperare asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, centrul de recuperare poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz. Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.S4.3. Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor, respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor, corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară. Im: Centrul de recuperare respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Centrul de recuperare respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Centrul de recuperare elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului de recuperare şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;
  4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;9. dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;10.
  dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul furnizare servicii;
  11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;16. dreptul de a practica cultul religios dorit;
  17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.
  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul centrului de recuperare.
  S1.2. Centrul de recuperare informează beneficiarii asupra drepturilor lor. Centrul de recuperare asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii. Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul centrului de recuperare cunoaşte şi respectă prevederile Cartei. Centrul de recuperare planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă. Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.
  S1.4. Centrul de recuperare măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul centrului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului. Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie, la sediul centrului.
  STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII Centrul de recuperare ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1. Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. Centrul de recuperare elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării printr-o decizie scrisă a conducerii. Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului de recuperare, alţi beneficiari, eventual de membri de familie şi membrii comunităţii. Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul centrului de recuperare.S2.2. Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.
  Conţinutul cutiei se verifică lunar de către o comisie formată din cel puţin 3 membri (conducătorul centrului, împreună cu alţi 2 angajaţi ai centrului). Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.
  S2.3. Centrul de recuperare asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor reclamaţiilor. Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr. Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului de recuperare cel puţin 2 ani de la înregistrare. Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului de recuperare.S2.4. Centrul de recuperare organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. Centrul instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru şi a modalităţilor de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate. Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.5. Centrul de recuperare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. Conducătorul centrului de recuperare ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului de recuperare.
  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice. Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele de recuperare trebuie să îndeplinească un punctaj cuprins între 62 şi 67 de puncte. Pentru un punctaj de 62 de puncte, centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, V, cele prevăzute la Modulul VI, cu excepţia Standardului 2. Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE
  Punctaj maxim al standardelorminime de calitate
  (67 puncte)
  Punctaj rezultat în urma autoevaluăriiîndeplinirii standardelor minime de calitate Observaţii
  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Centrul de recuperare asigură informarea publicului larg, precum şi a altor categorii de profesionişti cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovarederulate, publicul larg şi diferite categorii de profesioniştide la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în centrul de recuperare în vederea combaterii violenţei domestice. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Centrul de recuperare colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de
  informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea combaterii violenţei domestice, iar furnizorii privaţi pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu.
  1
  S1.2 Centrul de recuperare, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, sesizează serviciul public specializat pentru protecţia copilului de la nivel local în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei formede protecţie dacă este cazul. 1
  S1.3 Centrul de recuperare elaborează şi utilizează un material informativ pentru informarea beneficiarilor. 1
  STANDARD 2 - ADMITERE Centrul de recuperare realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor. Aprobarea/avizarea admiterii beneficiarilor se face de către conducătorul/reprezentantul furnizorului Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu securizat şi corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă. TOTAL: 8 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o procedură
  proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de organizare şi funcţionare.
  1
  S2.2 Centrul de recuperare asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. 1
  S2.3 Admiterea în Centrul de recuperare se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. 1
  S2.4 Pentru minori, centrul de recuperare încheie cu părinteleînsoţitor sau, după caz cu reprezentantul legal un contract de furnizare de servicii. 1
  S2.5 Centrul de recuperare întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. 1
  S2.6 Centrul de recuperare asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. 1
  S2.7 Centrul de recuperare elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării de servicii către beneficiari. 1
  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare
  şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale.
  1
  MODULUL II - EVALUAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 - EVALUAREA INIŢIALĂ LA ADMITERE Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţialela admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Serviciul social are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/a situaţiei de risc în care se află aceştia. 1
  S1.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale/ situaţiei de risc în care se află beneficiarii. 1
  S1.3 Centrul de recuperare efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta. 1
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Centrul de recuperare derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale. TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare derulează activităţi/oferă serviciiîn baza unui plan de intervenţie. 1
  S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. 1
  S2.3 Centrul de recuperare asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. 1
  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. 1
  MODULUL III - FURNIZAREA DE SERVICII (Standarde 1-2)
  STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Centrul de recuperare asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru de recuperare care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi. TOTAL: 8 TOTAL:
  S1.1 Centrul de recuperare alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor. 1
  S1.2 Centrul de recuperare pune la dispoziţia beneficiarilor
  spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.
  1
  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. 1
  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperaturăoptimă în orice sezon. 1
  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate. 1
  S1.6 Centrul de recuperare asigură obiecte de primă necesitateadecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc, precum şi produse de igienă personală. 1
  S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. 1
  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. 1
  STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRARE / REINTEGRARE SOCIALĂ Centrul de recuperare facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general. TOTAL: 8 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. 1
  S2.2 Centrul de recuperare are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.
  1
  S2.3 Centrul de recuperare dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. 1
  S2.4 Centrul de recuperare promovează buna convieţuire a beneficiarilor. 1
  S2.5 Centrul de recuperare facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale. 1
  S2.6 Centrul de recuperare încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. 1
  S2.7 Centrul de recuperare desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.1
  S2.8 Centrul de recuperare sprijină beneficiarii centrului pentru integrarea în muncă, readaptarea şi, după caz, calificarea/recalificarea profesională a beneficiarilor. 1
  MODULUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standard 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESURSE UMANE Centrul de recuperare dispune de o structură de personal capabilă să asigure desfăşurarea activităţilor specifice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.
  TOTAL: 7 TOTAL:
  S1.1 Structura de personal a centrului de recuperare corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. 1
  S1.2 Conducerea centrului de recuperare respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3 Conducerea centrului de recuperare întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupraidentităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. 1
  S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. 1
  S1.5 Personalul centrului de recuperare participă la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.6 Voluntarii din cadrul centrului de recuperare participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de recuperare este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
  Centrul de recuperare dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Centrul de recuperare este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoite lor.
  TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 1
  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al centruluide recuperare sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazareşi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice centrului de recuperare. 1
  S2.3 Conducerea centrului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia
  Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din careprovin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.)
  1
  S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în centrul de recuperare pe o perioadă determinată, de până la 180 de zile. 1
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRI (Standarde 1 - 4)
  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul de recuperare asigură condiţii de siguranţă, confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur. TOTAL: 2 TOTAL:
  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţiilede siguranţă şi confort. 1
  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. 1
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Centrul de recuperare dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii
  igienico-sanitare adecvate.
  TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. 1
  S2.2 Centrul de recuperare deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. 1
  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă. 1
  S2.4 Centrul de recuperare deţine grupuri sanitare separate pentru personal. 1
  S2.5 Centrul de recuperare asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. 1
  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Centrul de recuperare aplică măsurile de prevenire control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi
  materialele centrului de recuperare sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.
  1
  S3.2 Centrul de recuperare deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. 1
  S3.3 Centrul de recuperare realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.1
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesarăcorespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S4.1 Centrul de recuperare deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. 1
  S4.2 Centrul de recuperare asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. 1
  S4.3 Spaţiile destinate preparării/ păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. 1
  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standarde 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Centrul de recuperare respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal. TOTAL: 4 TOTAL:
  S1.1 Centrul de recuperare elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. 1
  S1.2 Centrul de recuperare informează beneficiarii asupra drepturilor lor. 1
  S1.3 Personalul centrului de recuperare cunoaşte şi respectă prevederile Cartei. 1
  S1.4 Centrul de recuperare măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. 1
  STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII Centrul de recuperare ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman. TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1 Centrul de recuperare utilizează o procedură proprie
  pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.
  1
  S2.2 Centrul de recuperare asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. 1
  S2.3 Centrul de recuperare asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. 1
  S2.4 Centrul de recuperare organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. 1
  S2.5 Centrul de recuperare aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 67
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) ........................ Semnătură şi ştampila
  ------