Doriţi o formă actualizată, la zi (23.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice, cod 08790CR-VD-I
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 bis din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 28 din 3 ianuarie 2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2019.
  Principii directoare Serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice, denumite în continuare adăposturi, îşi desfăşoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: ● Promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru depăşirea situaţie de criză şi reluarea unei vieţi independente;
  ● Abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenţei domestice; ● Creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor violenţei; ● Acces nediscriminatoriu, gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenţei domestice; ● Asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor ce ţin de siguranţa şi viaţa privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană în toate activităţile adăpostului; ● Cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii personalizate şi coerente.
  Beneficiarii Beneficiarii adăpostului sunt victimele violenţei domestice:a) adulţi victime ale violenţei domestice;b) cupluri părinte/reprezentant legal - copii. Cuplul părinte/reprezentant legal-copii, denumit în continuare părinte-copii, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori. Cuplurile părinte-copii sunt găzduite în spaţii separate de adulţii victime. Adăpostul promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor.
  Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg. Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi încheie protocoale de colaborare cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale pentru instrumentarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă domestică ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violenţei domestice, inclusiv copiii martori la violenţă domestică. Potrivit art. 17 alin. (6) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările ulterioare, toate adăposturile trebuie să încheie o convenţie de colaborare cu un spital sau cu altă unitate sanitară, care să asigure îngrijirea medicală şi psihiatrică.
  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I - ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Adăpostul asigură informarea publicului larg, a altor categorii de profesionişti, precum şi a potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite, fără a dezvălui locul în care îşi desfăşoară activitatea. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesionişti de la nivel loca1, vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în adăpost, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.S1.1. Adăpostul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu. Materialele informative vor cuprinde, cel puţin: o descriere a adăpostului şi a serviciilor oferite. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare etc.). Materialele informative sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale. Mediatizarea se poate realiza inclusiv prin intermediul: direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; serviciilor publice de asistenţă socială; cabinetelor de medicină de familie; orice alte mijloace, canale sau instituţii considerate adecvate. Imaginea beneficiarilor poate deveni publică în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali, în conformitate cu prevederile legale în materia protecţiei cu caracter personal. Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă în comunitate.
  S1.2. Adăpostul, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii în cursul activităţii cu beneficiarii, precum şi în cazul în care găzduieşte cupluri părinte - copii victime ale violenţei domestice, sesizează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate şi/sau a unei măsuri de protecţie specială dacă este cazul. Adăpostul are o procedură de sesizare a suspiciunilor/cazurilor de violenţă asupra copilului în familie, iar personalul adăpostului este informat despre această procedură. Im: Procedura de sesizare a suspiciunilor de violenţă asupra copilului în familie este disponibilă la centru împreună cu tabelul nominal de semnături al personalului informat despre prevederile procedurii.S1.3. Adăpostul elaborează şi utilizează un material informativ pentru beneficiarii serviciilor oferite. Materialul cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Materialul este oferit şi explicat beneficiarului odată cu admiterea sa în adăpost şi încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura să se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se înscriu următoarele informaţii: data la care s-a efectuat informarea, numele şi prenumele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea, semnătura beneficiarului. În registrul menţionat mai sus se înscrie şi informarea privind regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului, care este disponibil permanent beneficiarilor prin afişaj la loc vizibil. În cazul în care adăpostul găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice, informarea copiilor se face în raport cu vârsta, gradul de maturitate şi tipul dizabilităţii, după caz. Materialele de informare pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi se realizează în formate adaptate tipului de dizabilitate, iar furnizorul de servicii pune la dispoziţia adăpostului resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea comunicării cu copiii şi adulţii cu dizabilităţi. Im: Cel puţin 1 exemplar al matinalului informativ este disponibil permanent, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului, registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.
  STANDARD 2 - ADMITERE Adăpostul realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în adăpost.S2.1. Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrantă din regulamentul de organizare şi funcţionare. Adăpostul elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, inclusiv a cuplurilor părinte-copii victime ale violenţei domestice; modalitatea de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru situaţiile de urgenţă; cine ia decizia de admitere/respingere; modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii; perioada de rezidenţă în centru; actele necesare. Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale. Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul adăpostului.S2.2. Adăpostul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. Adăpostul întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii; numele şi prenumele beneficiarului; data naşterii/vârsta acestuia; organizaţia/instituţia care l-a referit adăpostului, dacă este cazul. Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul adăpostului.S2.3. Admiterea în adăpost se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. În termen de maxim 2 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, adăpostul cu personalitate juridică/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii. Perioada de acordare a serviciilor în adăpost este determinată, între 5 şi 60 de zile, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de către conducerea adăpostului în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale. Im: Modelul contractului de furnizare servicii cu beneficiarii adulţi este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.S2.4.
  Pentru cuplurile părinte-copii victime ale violenţei domestice, adăpostul încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele victimă a violenţei. Contractul de furnizare servicii se încheie între adăpost şi părintele victimă a violenţei domestice care este beneficiar al adăpostului împreună cu copilul victimă sau martor al violenţei. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de adăpostul/furnizorul acestuia, în baza modelului menţionat la pct. S2.3. Im: Modelul contractului de furnizare servicii pentru cuplurile părinte-copii şi contractele încheiate cu aceşti beneficiari sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.
  S2.5. Adăpostul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. Adăpostul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar/cuplu părinte-copii în parte, dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copii. Dosarul personal al beneficiarului/cuplului părinte-copii conţine, cel puţin, următoarele documente:– cererea de admitere semnată de beneficiar, în original;– decizia de admitere aprobată/avizată de conducătorul adăpostului/reprezentantul furnizorului, în original;– actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflaţi în grija sa în adăpost, în copie;– în cazul în care beneficiarul solicită admiterea în regim de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, se completează o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul adăpostului poate face demersuri la autorităţile competente în vederea cunoaşteri situaţiei beneficiarului privind actele de identitate (C.I., paşaport) şi a identificării ultimei adrese de domiciliu;– contractul de furnizare de servicii semnat de părţi, în original;
  – fişa de evaluare iniţială la admitere/reevaluare a beneficiarului;– planul de intervenţie;– acord de prelucrare a datelor beneficiarului.
  Admiterea nu este condiţionată de prezenţa unui act de identitate. În situaţiile în care beneficiarul nu are asupra sa actul de identitate la admitere sau nu are act de identitate, adăpostul va efectua demersurile necesare pentru obţinerea acestuia. Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul adăpostului.
  S2.6. Adăpostul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul adăpostului pentru o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia/acestora. Adăpostul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport hârtie sau electronic (se consemnează numele şi prenumele beneficiarului, numărul contractului de furnizare servicii şi data arhivării). Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate, precum şi evidenţa, pe suport de hârtie sau electronic, a dosarelor arhivate sunt disponibile la sediul adăpostului.
  S2.7. Adăpostul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiari. Adăpostul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situaţii în care adăpostul suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– încetarea frecventării adăpostului de către beneficiar, prin proprie voinţă;– internarea în spital, în baza recomandărilor medicale;– transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependenţă etc.;– forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a adăpostului etc.). Adăpostul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul adăpostul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer la alt centru, etc.);– decesul beneficiarului;– comportamentul inadecvat al beneficiarului care face incompatibilă furnizarea serviciilor din centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul adăpostului. În cazul unui comportament inadecvat al beneficiarului, înainte de decizia suspendării/ încetării acordării serviciilor se iau măsuri potrivit regimentului de organizare şi funcţionare, care pot prevede: buton de alarmă, pază, contactarea poliţiei etc.– nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar. Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al proceduri privind suspendarea/ încetarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul adăpostului.S2.8. Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale. Im: Planul de urgenţă este disponibil la sediul adăpostului.
  MODULUL II - EVALUARE INIŢIALĂ LA ADMITERE, PLANIFICARE ŞI FURNIZARE DE SERVICIISTANDARD 1 - EVALUARE INIŢIALĂ LA ADMITERE
  Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţiale la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Serviciul social de tip adăpost pentru victimele violenţei domestice are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar.S1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/ a situaţiei de risc în care se află aceştia. Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de risc în care aceştia se află în concordanţă cu scopul/funcţiile adăpostului şi în funcţie de serviciile acordate. Procedura respectă legislaţia în vigoare privind managementul de caz pentru situaţiile de violenţă domestică. Procedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti. Im: Procedura de evaluare iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului.S1.2. Adăpostul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţială la admitere a nevoilor individuale şi a situaţiei de risc în care se află beneficiarii. Evaluarea iniţială la admitere a nevoilor beneficiarilor şi a situaţiei de risc în care aceştia se află, este realizată de personal de specialitate (asistent social, psiholog, alte specializări) şi are în vedere următoarele obiective:– Evaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de viaţă în care acesta se află;– Compatibilitatea beneficiarului cu serviciile oferite în cadrul adăpostului;– Dacă este cazul, continuarea furnizării de servicii specializate pentru victimele violenţei domestice şi a obiectivelor stabilite în planul de intervenţie preluat de la un alt furnizor de servicii;– 
  Asigurarea unei intervenţii individualizate pe durata admiterii persoanei în adăpost pentru ca aceasta să-şi depăşească situaţia de vulnerabilitate complexă (emoţională, socială, economică) astfel încât beneficiarul să poată fi reintegrat social şi să ducă o viaţă independentă.
  În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea iniţială la admitere ia în considerare şi evaluările realizate de către alte servicii sau instituţii care au avut în evidenţă beneficiarul. Adăpostul poate să colaboreze cu compartimentul de violenţă domestică din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi, după caz cu compartimentul de specialitate - intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri, care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Formatul utilizat pentru fişa de evaluare iniţială la admitere a beneficiarului cuprinde atât evaluarea la admitere, cât şi reevaluările (evaluările periodice). Im: Fişele de evaluare iniţială la admitere a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului.
  S1.3. Adăpostul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de risc în care se află acesta. Reevaluarea nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de risc în care se află, se realizează o dată pe lună, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului juridic, civil şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau situaţiei socio-economice a acestuia. Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de reevaluare. Im: Fişele de reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul adăpostului, în dosarul personal al beneficiarului
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Adăpostul derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. În cazul cuplului părinte-copii, adăpostul facilitează accesul la alte servicii specializate furnizate la nivelul DGASPC pentru copii martori/victime ai/ale violenţei domestice împreună cu părintele victimă a violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile de asistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale.S2.1. Adăpostul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării nevoilor beneficiarului (vezi Modulul II, S1.1) şi cuprinde date şi informaţii privind:– 
  concluziile evaluării nevoilor beneficiarului şi a situaţiei de risc în care se află;
  – activităţile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar (consiliere socială, psihologică, asistenţă juridică, sprijin pentru reinserţie profesională) etc.;– programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;– termenele de revizuire ale planului de intervenţie;– numele, vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a beneficiarului;– numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora.
  Planul de intervenţie se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Planul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor martori sau victime ale violenţei domestice găzduiţi împreună cu părintele victimă se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului care asigură managementul de caz pentru copiii victime ale violenţei. Dacă adăpostul dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei domestice, aceştia participă la elaborarea planului amintit. Dacă adăpostul nu dispune de profesionişti specializaţi pentru intervenţia cu copiii victime ale violenţei, adăpostul facilitează accesul copilului la evaluare şi serviciile cuprinse în plan.
  Im: Planul de intervenţie realizat pentru fiecare beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul adăpostului, conform legii.
  S2.2. Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. După fiecare reevaluare, planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia. Im: Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.S2.3. Adăpostul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie. Aplicarea planului individualizat de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului. În situaţia în care beneficiarul primeşte o gamă mai largă de servicii, conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz. Adăpostul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului. Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie, adăpostul utilizează o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii etc.). Fişa de monitorizare a serviciilor se arhivează la dosarul personal al beneficiarului. Adăpostul desemnează un responsabil de caz care să sprijine părintele victimă găzduit împreună cu copilul şi să ţină legătura cu managerul de caz, astfel încât copilul să aibă acces la serviciile cuprinse în plan şi monitorizarea să poată fi efectuată. Im: Fişele de monitorizare a serviciilor sunt disponibile la sediul centrului, conform legii.S2.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. Acordarea de servicii în cadrul adăpostului se realizează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil pentru toţi beneficiarii. Im: Adăpostul afişează programul de oferire de servicii astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.
  MODULUL III - FURNIZAREA DE SERVICII Rezultate aşteptate: Victimele violenţei domestice beneficiază de cazare/găzduire, protecţie şi de asistenţă pentru recuperare şi reabilitare.STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Adăpostul asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi.S1.1. Adăpostul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor. În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Cuplul părinte-copii este adăpostit separat de adulţi, iar pentru copii se asigură o suprafaţă locuibilă de 6 mp/copil, cu excepţia celor care sunt fraţi, excepţie făcând apartamentele standard, după caz. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv, după caz: un pat cu cazarmament complet, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier etc. Im: Adăpostul asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.2. Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale. Adăpostul pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul adăpostului.
  Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat. Im: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.
  S1.3. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. În dormitoare este asigurată: securizarea ferestrelor; securizarea instalaţiilor electrice; utilizarea de materiale antiderapante, pentru pardoseală; fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit etc; securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor dar şi personalului, în caz de urgenţă. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.4. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon. Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală. Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece. Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S1.5. Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate. Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioară al centrului, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al adăpostului. Im: Camerele personale sunt menţinute curate.
  S1.6. Adăpostul asigură obiecte de primă necesitate adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală. Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. După caz, adăpostul poate distribui haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.S1.7. Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală, aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru asigurarea confortului termic, mobilier adecvat. Centrele dispun de cel puţin un spaţiu de odihnă/socializare pe timp de zi (dotat cu mese şi scaune, etc.). Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S1.8. Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică. Im: Adăpostul menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie.
  STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRALE/REINTEGRARE SOCIALĂ Adăpostul facilitează integrarea şi reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general.S2.1. Adăpostul elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. Adăpostul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora. Pentru copilul martor/victimă al/a violenţei domestice, găzduit în centru împreună cu părintele, centrul va facilita accesul la serviciile specializate furnizate în cadrul DGASPC. Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele:a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, educaţie parentală;d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;e) facilitarea accesului la servicii medicale;
  f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;h) consiliere juridică.
  Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului. Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.
  S2.2. Adăpostul are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială. Adăpostul dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii/contracte de voluntariat cu diverşi specialişti. Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S2.3.
  Adăpostul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. Adăpostul dispune de cel puţin un spaţiu/cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate. Dacă adăpostul găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice spaţiile vor fi dotate cu un minim de materiale necesare îngrijirii copilului şi recreării. Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.
  S2.4. Adăpostul promovează buna convieţuire a beneficiarilor. Personalul adăpostului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din adăpost şi elaborează, un set de reguli interne, prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară, care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului, şi asumate de către acesta. Regulile adăpostului trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor etc). Adăpostul încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.) Im: Regulile adăpostului sunt afişate la avizier, fiind disponibile, pe suport de hârtie, la sediul acestuia.S2.5. Adăpostul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale. Adăpostul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale. Adăpostul dispune de personal care a urmat sau urmează cursuri de prim-ajutor. Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă.S2.6. Adăpostul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare (telefon, calculator/laptop cu acces la internet). Beneficiarilor le sunt interzise vizitele în cadrul centrului. Vizitele nu sunt premise din cauza riscurilor multiple care pot pune viaţa beneficiarilor în pericol şi pot impieta buna desfăşurare a activităţii adăpostului. Pentru a se asigura protecţia şi confidenţialitatea beneficiarilor şi a personalului centrului, este obligatoriu ca întâlnirile beneficiarilor să se desfăşoare în afara adăpostului. Im: Adăpostul are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă.
  S2.7. Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. Adăpostul realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu orice instituţie publică sau privată în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din adăpost. După caz, adăpostul comunică şi mediază relaţia cu membrii familiei/alte persoane din reţeaua de sprijin a victimei în vederea primirii acesteia într-un spaţiu de locuit. Im: Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.
  MODULUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 - RESURSE UMANE Adăpostul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice, în concordanţă cu misiunea, scopul /funcţiile şi cu nevoile beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar are acces la servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent, cu titlu gratuit.S1.1. Structura de personal a adăpostului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Adăpostul angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.
  Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul adăpostului.
  S1.2. Conducerea adăpostului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. Coordonatorul şi personalul adăpostului este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii. Anumite tipuri de servicii pot fi achiziţionate în condiţiile legii, inclusiv servicii ale persoanelor fizice autorizate pentru profesii liberale precum: psihologi, asistenţi sociali, jurişti sau avocaţi. Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, adăpostul poate dezvolta programe de voluntariat, cu activităţi specifice, ce includ instruirea prealabilă a voluntarilor. Activitatea voluntarilor în centre se desfăşoară în baza încheierii unor contracte de voluntariat, conform legii. Contractele de voluntariat pentru voluntarii care desfăşoară activităţi în centru vor conţine o prevedere legală de păstrare a confidenţialităţii asupra adresei adăpostului, a identităţii şi dificultăţilor beneficiarilor. În vederea prevenirii admiterii în programul de voluntariat a unor persoane cu istoric de violenţă asupra copilului sau violenţă domestică, voluntarilor li se solicită cazier. Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat, sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.S1.3. Conducerea adăpostului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către angajat. Fişele de post se revizuiesc ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică. Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul adăpostului.S1.4. Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. Adăpostul angajează personal calificat şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. Raportul angajat/beneficiar fiind de 1/10. Im: Statul de funcţii aprobat, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului.
  S1.5. Personalul adăpostului participă la programe de formare profesională continuă. Adăpostul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională continuă pentru angajaţii proprii. Personalul care lucrează cu copiii are pregătire/beneficiază de pregătire în comunicarea cu copiii, drepturile copilului, prevenirea violenţei asupra copilului. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul adăpostului.S1.6. Voluntarii din cadrul adăpostului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă. Adăpostul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru voluntari. Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul adăpostului/furnizorului.S1.7. Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul adăpostului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5. Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior. Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul adăpostului.
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
  Adăpostul dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Adăpostul este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoile lor.S2.1. Adăpostul îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. Adăpostul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborate cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare. Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama adăpostului sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului/furnizorului.S2.2. În regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice adăpostului. Fiecare beneficiar dispune de spaţiu de găzduire, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. De asemenea, adăpostul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, baie, dormitor, oficiu şi este dotat cu instalaţii şi aparatură specifică. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor, precum şi normelor legale de igienă sanitară. Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioada de găzduire.S2.3. Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii ş.a.). Rapoartele statistice se transmit direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Im: Rapoartele statistice se păstrează la centru şi pot fi verificate de către persoanele autorizate.S2.4.
  Adăpostul găzduieşte beneficiarii pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile. Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile. La cererea beneficiarului şi cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit. Im: Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, în funcţie de nevoile individuale ale acestora.
  MODULUL V - DOTĂRI ŞI AMENAJĂRISTANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. Centrul stabileşte în regulamentul de organizare internă condiţiile de siguranţă şi protecţie din centru. Centrul are în regulamentul de ordine interioară o secţiune de reguli de interacţiune între personal şi beneficiari care contribuie la menţinerea mediului de siguranţă. Centrul asigură protecţie împotriva agresorului. Adăposturile colaborează cu organele de poliţie sau, după caz, cu comandamentele de jandarmi judeţene, respectiv Comandamentul de Jandarmi al Municipiului Bucureşti, în situaţiile în care se constată existenţa comiterii actelor de violenţă domestică atât în cazul în care profesioniştii adăpostului participă la evaluarea iniţială a cazurilor, cât şi în situaţiile în care au loc incidente între agresori şi beneficiarii adăpostului. Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor potrivit regulamentului de organizare internă.S1.2. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate. Spaţiile utilizate de către beneficiari sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort, siguranţă şi accesibilitate. Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a permite accesul facil al beneficiarilor la servicii.STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Adăpostul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.S2.1. Adăpostul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. Grupurile sanitare sunt accesibile şi, după caz, se poate asigura acces direct din dormitoare, cameră sau acestea sunt plasate în imediata lor apropiere. Adăpostul deţine un grup sanitar la cel mult 10 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun. Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S2.2. Adăpostul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. Adăpostul este dotat cu minim un duş/cadă de baie la cel mult 10 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.
  Im: Adăpostul deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.
  S2.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă. Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale etc. Im: Adăpostul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.S2.4. Adăpostul deţine grupuri sanitare separate pentru personal. Grupurile sanitare pentru personal deservesc exclusiv personalul. Adăposturile deţin minim un grup sanitar, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun. Im: Adăpostul amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.S2.5. Adăpostul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. Adăpostul poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii. Adăpostul care nu dispune de spălătorie proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale. Spălarea efectelor personale ale copiilor se face separat de cele ale adulţilor care nu fac parte din cuplul părinte-copii. Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.
  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Adăpostul aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S3.1. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele adăpostului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. Adăpostul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare. Im: Toate spaţiile adăpostului (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare) materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate.S3.2. Adăpostul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. Adăpostul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea. Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S3.3. Adăpostul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. Adăpostul dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora. Im: Adăpostul ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.S4.1. Adăpostul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. Adăpostul deţine, după caz, spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele. Adăpostul încurajează beneficiarii să îşi prepare singuri hrana zilnică. Adulţii parte a cuplurilor părinte-copii victime ale violenţei domestice sunt sprijiniţi în asigurarea necesarului de calorii şi elemente nutritive pentru copii. Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S4.2. Adăpostul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. Centrul asigură fiecărui beneficiar cel puţin 3 mese/zi. Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie, în funcţie de capacitate, adăpostul poate deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, care este iluminată şi asigură o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz. Im: Beneficiarii iau masa în condiţii de siguranţă şi confort.S4.3. Spaţiile destinate preparării/păstrării alimentelor şi servirii meselor, respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor, corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară. Im: Adăpostul respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
  MODULUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂSTANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Adăpostul respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Adăpostul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţilor beneficiarilor. Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai adăpostului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;3.
  dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;
  4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;9. dreptul de a nu fi exploataţi economic în ceea ce priveşte banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
  10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;16. dreptul de a practica cultul religios dorit;
  17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;21. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;22. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială, permiţând furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;23. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;24. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;25. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.
  Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul adăpostului.
  S1.2. Adăpostul informează beneficiarii asupra drepturilor lor. Adăpostul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii. Adăpostul asigură informarea copiilor şi a adulţilor parte a cuplurilor părinte-copii victime ale violenţei domestice cu privire la drepturile copilului. Informarea copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi respectă aceleaşi condiţii prevăzute la S1.3 din modulul I. Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă şi drepturile copilului se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul adăpostului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei şi drepturile copilului. Adăpostul planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă şi drepturile copilului.
  Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.
  S1.4. Adăpostul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul adăpostului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea adăpostului. Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului.
  STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII Adăpostul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1. Adăpostul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. Adăpostul elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi pentru soluţionarea acestora. Orice sesizare referitoare la o situaţie de abuz sau neglijenţă se va soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnalării, printr-o decizie scrisă a conducerii. Se ia în considerare orice formă de abuz (fizic, psihic, economic, verbal) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul adăpostului, alţi beneficiari, eventual de membri de familie, precum şi membrii comunităţii. Toate formele de violenţă asupra copilului se semnalează obligatoriu la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar acest lucru face parte din procedura menţionată mai sus. Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil la sediul adăpostului.
  S2.2. Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii adăpostului. Conţinutul cutiei se verifică lunar de către conducătorul adăpostului, după caz, acesta poate să formeze o comisie de verificare. În cazul persoanelor cu dizabilităţi, adulţi şi copii, care nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, de ex. dizabilităţi vizuale, mintale şi psihice, locomotorii care afectează membrele superioare, adăpostul asigură periodic consultarea acestora folosind formate adecvate şi profesionişti pregătiţi în comunicarea cu aceste persoane. În cazul în care persoanele nu îşi pot exprima opinia prin intermediul cutiei pentru sesizări şi reclamaţii, din diverse motive, altele decât dizabilitatea, opinia acestora este consemnată prin completarea unui chestionar, cu sprijinul personalului desemnat în acest sens. În cazul copiilor găzduiţi împreună cu părinţii lor, opinia acestora cu privire la serviciile acordate se obţine, direct, prin folosirea cutiei pentru sesizări şi reclamaţii sau, în cazul în care nu pot folosi cutia din diverse motive, opinia acestora se obţine prin intermediul părintelui. Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor. Chestionarul destinat persoanelor care nu pot, în mod direct, să utilizeze cutia de sesizări şi reclamaţii pentru a-şi exprima opinia este disponibil la sediul adăpostului.S2.3. Adăpostul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie, precum şi cele obţinute prin consultarea periodică se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr. Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul adăpostului cel puţin 2 ani de la înregistrare. Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul adăpostului.S2.4. Adăpostul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. Adăpostul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru; modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate. Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.5
  Adăpostul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. Conducătorul adăpostului ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul adăpostului.
  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru adăposturi Pentru a obţine licenţa de funcţionare, centru de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice (adăpostul) trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 64 şi 66 de puncte. Pentru un punctaj de 64 de puncte, centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, IV, VI cu excepţia condiţiilor 2.4 şi 2.6 de la Standardul 2 Modulul III.Fişa de autoevaluare pentru un centru de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează: MODEL FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE
  Punctaj
  maxim al standardelorminime de calitate (66 puncte)
  Punctaj rezultat în urma autoevaluăriiîndeplinirii standardelor minime de calitate Observaţii
  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - INFORMARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA Adăpostul asigură informarea publicului larg, a altor categorii de profesionişti, precum şi a potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite, fără a dezvălui locul în care îşi desfăşoară activitatea. Rezultate aşteptate: Prin campaniile de informare şi promovare
  derulate, publicul larg şi diferite categorii de profesioniştide la nivel local vor fi informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite în adăpost, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Adăpostul colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în campaniile de informare şi promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice, iar furnizorii pot desfăşura propria campanie de promovare a serviciilor în domeniu. 1
  S1.2 Adăpostul, în cazul în care constată acte de violenţă în familiile cu copii, în cursul activităţii cu beneficiarii precum şi în cazul în care găzduieşte cupluri părinte copii victime ale violenţei domestice, sesizează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea asigurării unor servicii specializate sau a unei forme de protecţie dacă este cazul. 1
  S1.3 Adăpostul elaborează şi utilizează un material informativpentru beneficiarii serviciilor oferite. 1
  STANDARD 2 - ADMITERE Adăpostul realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile
  legii şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, indiferent de domiciliul acestora şi facilitează accesul la alte servicii necesare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiilede admitere în adăpost.
  TOTAL: 8 TOTAL:
  S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere, care face parte integrată din regulamentul de organizare şi funcţionare. 1
  S2.2 Adăpostul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. 1
  S2.3 Admiterea în adăpost se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. 1
  S2.4 Pentru cuplurile părinte-copii, victime ale violenţei domestice, adăpostul încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele victimă a violenţei. 1
  S2.5 Adăpostul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale în domeniul reglementării protecţiei datelor cu caracter personal. 1
  S2.6 Adăpostul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.
  1
  S2.7 Adăpostul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiari. 1
  S.2.8 Furnizorul elaborează planul de urgenţă în caz de retragere/desfiinţare serviciu social. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale şi sunt protejaţi de riscul de neglijare şi abuz în situaţia în care se impune transferul spre alte servicii sociale. 1
  MODUL II - EVALUARE INIŢIALĂ LA ADMITERE, PLANIFICARE (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - EVALUARE INIŢIALĂ LA ADMITERE Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării iniţialela admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Serviciul social de tip adăpost pentru victimele violenţei domestice are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecărui beneficiar. TOTAL: 3 TOTAL:
  S1.1 Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare iniţială la admitere a nevoilor individuale ale beneficiarilor/ a situaţiei de risc în care se află acestea. 1
  S1.2 Adăpostul are capacitatea de a realiza evaluarea iniţialăla admitere a nevoilor individuale/situaţiei de risc în care se află beneficiarii. 1
  S1.3 Adăpostul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta. 1
  STANDARD 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR Adăpostul derulează activităţi/acordă servicii conform planului de intervenţie al beneficiarului adult. În cazul cuplului părinte-copii, adăpostul facilitează accesul la alte servicii specializate furnizate la nivelul DGASPC pentru copiimartori/victime ai/ale violenţei domestic împreună cu părintele victimă a violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile deasistenţă necesare cu titlu gratuit, în funcţie de nevoile sale individuale. TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1 Adăpostul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan de intervenţie. 1
  S2.2 Planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. 1
  S2.3 Adăpostul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului
  şi a aplicării planului de intervenţie.
  1
  S2.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru. 1
  MODUL III - FURNIZAREA DE SERVICII (Standardele 1-2)
  STANDARD 1 - CAZARE/GĂZDUIRE Adăpostul asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu zi. TOTAL: 8 TOTAL:
  S1.1 Adăpostul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor. 1
  S1.2 Adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale. 1
  S1.3 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. 1
  S1.4 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperaturăoptimă în orice sezon. 1
  S1.5 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate. 1
  S1.6 Adăpostul asigură obiecte de primă necesitate adecvate şipăstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.), precum şi produse de igienă personală.
  1
  S1.7 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. 1
  S1.8 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. 1
  STANDARD 2 - SERVICII DE INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ Adăpostul facilitează integrarea /reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general. TOTAL: 7 TOTAL:
  S2.1 Adăpostul elaborează şi aplică programe de integrare/ reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. 1
  S2.2 Adăpostul are capacitatea de a acorda serviciile/ activităţile de integrare/reintegrare socială. 1
  S2.3 Adăpostul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială. 1
  S2.4 Adăpostul promovează buna convieţuire a beneficiarilor. 1
  S2.5 Adăpostul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale. 1
  S2.6 Adăpostul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni. 1
  S2.7 Adăpostul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. 1
  MODUL IV - MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1- RESURSE UMANE
  Adăpostul dispune de o structură de personal capabil să asigure desfăşurarea activităţilor specifice. Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar beneficiază de servicii de calitate oferite de personal suficient şi competent cu titlu gratuit.
  TOTAL: 7 TOTAL:
  S1.1 Structura de personal a adăpostului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. 1
  S1.2 Conducerea adăpostului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului. 1
  S1.3 Conducerea adăpostului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată, în care se stipulează obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra identităţii şi dificultăţilor persoanelor asistate. 1
  S1.4 Numărul personalului respectă prevederile legislative în domeniu. 1
  S1.5 Personalul adăpostului participă la programe de formare profesională continuă. 1
  S1.6 Voluntarii din cadrul adăpostului participă, în limita resurselor financiare, la programe de formare profesională continuă.
  1
  S1.7 Întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul adăpostului este evaluat periodic, cel puţin o dată pe an, în condiţiile legii. 1
  STANDARD 2 - ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT Adăpostul dispune de un management şi o administrare eficientă, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa. Adăpostul este înfiinţat cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la servicii de calitate în raport cu nevoite lor. TOTAL: 4 TOTAL:
  S2.1 Adăpostul îşi stabileşte un regulament de organizare şi funcţionare din care rezultă că are ca obiect de activitate furnizarea de servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 1
  S2.2 În regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului sunt prevăzute facilităţile necesare (spaţii, echipamente, personal) pentru asigurarea condiţiilor de cazareşi hrană, precum şi a desfăşurării activităţilor specifice acestuia. 1
  S2.3 Conducerea adăpostului este responsabilă de transmiterea
  lunară a rapoartelor statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de centru conform modelului aprobat de către ANES (numărul de beneficiari, vârsta, sexul, mediul din care provin, nivelul de instruire, ocupaţia, veniturile, starea civilă, numărul de copii aflaţi în întreţinerea lor, relaţia de rudenie cu agresorul, frecvenţa şi natura agresiunii, ş.a.).
  1
  S2.4 Beneficiarii sunt găzduiţi în adăpost pe o perioadă determinată, de maxim 60 de zile. La cererea beneficiarului şicu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit. 1
  MODUL V - DOTĂRI - AMENAJĂRI (Standardele 1 - 4)
  STANDARD 1 - SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE Centrul asigură condiţii de siguranţă şi confort şi accesibilitate pentru desfăşurarea activităţilor. TOTAL: 2 TOTAL:
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.
  S1.1 Centrul este organizat astfel încât să asigure condiţii de siguranţă şi confort. 1
  S1.2 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi accesibilizate.
  1
  STANDARD 2 - SPAŢII IGIENICO-SANITARE Adăpostul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate. TOTAL: 5
  S2.1 Adăpostul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibilizate. 1
  S2.2 Adăpostul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. 1
  S2.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât săfie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinereaşi igienizarea curentă. 1
  S2.4 Adăpostul deţine grupuri sanitare separate pentru personal. 1
  S2.5 Adăpostul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altormateriale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. 1
  STANDARD 3 - IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR Adăpostul aplică măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.
  TOTAL: 3 TOTAL:
  S3.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele adăpostului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. 1
  S3.2 Adăpostul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. 1
  S3.3 Adăpostul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilorconform prevederilor legale în vigoare. 1
  STANDARD 4 - ALIMENTAŢIE Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru prepararea hraneişi servirea meselor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesarăcorespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor. TOTAL: 3 TOTAL:
  S4.1 Adăpostul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor. 1
  S4.2 Adăpostul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate. 1
  S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. 1
  MODUL VI - DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standardele 1 - 2)
  STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALE Adăpostul respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copii victime ale violenţei domestice. Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal. TOTAL: 4 TOTAL:
  S1.1 Adăpostul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. 1
  S1.2 Adăpostul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.1
  S1.3 Personalul adăpostului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei şi drepturile copilului. 1
  S1.4 Adăpostul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. 1
  STANDARD 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII Adăpostul ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului
  degradant sau inuman.
  TOTAL: 5 TOTAL:
  S2.1 Adăpostul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şineglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. 1
  S2.2 Adăpostul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite, precum şi la eventualele abuzuri sau neglijenţe. 1
  S2.3 Adăpostul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor. 1
  S2.4 Adăpostul organizează sesiuni de instruire a personaluluipropriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare. 1
  S2.5 Adăpostul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/ instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificate şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. 1
  PUNCTAJ TOTAL: 66
  Data: Reprezentant furnizor serviciu social (nume, prenume) ................ Semnătură şi ştampilă
  -----