Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 6 februarie 2019de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 6 februarie 2019Data intrării în vigoare 06-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 11 din 6 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 6 februarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1
  Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1Prezenta metodologie stabileşte criteriile şi regulile pentru determinarea:a) tarifelor reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici din portofoliul propriu;b) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;c) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;d) preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;e) preţului pentru energia electrică activă aplicat de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.
  Articolul 2Metodologia se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă, în vederea determinării tarifelor reglementate/preţurilor finale pentru energia electrică activă aplicate clienţilor finali din portofoliul propriu.
  Secţiunea a 2-a Abrevieri şi definiţiiArticolul 3Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) FUI - furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali;
  c) FUI_ob - furnizori de ultimă instanţă obligaţi desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;d) FUI_op - furnizori de ultimă instanţă opţionali desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu reglementările în vigoare;e) OTS - operatorul de transport şi de sistem;f) OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România;g) PC - pieţe centralizate la termen administrate de OPCOM;h) PZU - piaţa pentru ziua următoare;i)
  PI - piaţa intrazilnică;
  j) SU - serviciu universal;k) UI - ultimă instanţă.
  Articolul 4(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;b) Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018.
  (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) anul n - anul 2019;b) perioadă de aplicare - perioadă de aplicare a tarifelor reglementate/preţurilor avizate în baza prezentei metodologii. În cazul tarifelor reglementate perioadele de aplicare sunt: – prima perioadă de aplicare 1.03.2019-31.12.2019;– a doua perioadă de aplicare 1.01.2020-31.12.2020;– a treia perioadă de aplicare 1.01.2021-28.02.2022;În cazul preţurilor avizate, prima perioadă de aplicare este cuprinsă între data de 1 martie a anului n şi data de 31 decembrie a anului n, următoarele perioade de aplicare fiind cuprinse între data de 1 ianuarie a anului n+(m+1) şi data de 31 decembrie a anului n+(m+1), unde m = 0,1,2.......;
  c) preţ pentru serviciul universal aplicat de FUI_ob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUI_ob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;d) preţ pentru clienţii inactivi aplicat de către FUI_ob - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUI_ob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;e) preţ pentru serviciul universal aplicat de către FUI_op - preţ pentru energia electrică activă, avizat de ANRE, aplicat de către FUI_op clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;f) preţ de ultimă instanţă aplicat de către FUI_ob - preţ pentru energia electrică activă aplicat de către FUI_ob clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;g) tarif reglementat - tarif pentru energia electrică activă, aprobat de ANRE, aplicat de către FUI clienţilor casnici din portofoliul propriu în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022.
  Capitolul II Tarife reglementate aplicate clienţilor casniciSecţiunea 1 Modul de calcul al tarifelor reglementateArticolul 5(1) ANRE aprobă pentru fiecare zonă de reţea, nivel de tensiune şi perioadă de aplicare următoarele tipuri de tarife reglementate:a) tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării de către ANRE a tarifelor reglementate pentru o perioadă de aplicare au calitatea de FUI şi au în această calitate clienţi casnici în portofoliu;b) tarife reglementate aplicate clienţilor casnici de către furnizorii care la data aprobării tarifelor reglementate:(i) au calitatea de FUI, dar nu au în această calitate clienţi casnici în portofoliu;(ii) nu au calitatea de FUI, dar dobândesc această calitate ulterior, în urma parcurgerii procesului de desemnare pe criterii concurenţiale. În acest caz FUI aplică tarifele reglementate aprobate de ANRE aferente acestei categorii de FUI de la data intrării în vigoare a deciziei de desemnare.(2) Tarifele reglementate aplicate clienţilor casnici de către fiecare FUI pe zonă de reţea T^TR_c,i se determină cu următoarea formulă:
  unde:p^TR_a,i - componenta de achiziţie a energiei electrice, care include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea [lei/MWh];p^TR_fa,i - componenta de furnizare a energiei electrice, care include costul activităţii de furnizare şi profitul [lei/MWh];p^TR_aj - componenta de ajustare [lei/MWh];T^TR_T - tariful pentru serviciul de transport, componenta de extragere [lei/MWh];T^TR_SS - tariful pentru serviciul de sistem [lei/MWh];T^TR_D,i - tariful pentru serviciul de distribuţie aferent zonei de reţea i şi nivelului de tensiune [lei/MWh];C^TR_pc- costul previzionat al participării pe PC [lei/MWh];i - zonă de reţea.
  (3) p^TR_a,i se determină pentru fiecare zonă de reţea i, cu următoarea formulă:
  unde:p^TR_achcr,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele reglementate încheiate de către toţi FUI din zona de reţea i, în baza deciziilor ANRE;p^TR_achcc,i - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, de către operatorul economic care a avut în perioada menţionată calitatea de FUI_ob în zona de reţea i, cu livrare în perioada de aplicare;
  E^TR_cc,i - cantitatea de energie electrică achiziţionată prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru consumul clienţilor casnici în regim de SU, de către operatorul economic care a avut în perioada menţionată calitatea de FUI_ob în zona de reţea i, cu livrare în perioada de aplicare;E^TR_p,i - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai tuturor FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada de aplicare [MWh]; consumul de energie electrică luat în considerare de către ANRE pentru fiecare FUI la alocarea cantităţilor din contractele reglementate poate fi cu cel mult 7% mai mare decât consumul rezultat prin înmulţirea consumului mediu lunar al clienţilor casnici ai aceluiaşi FUI din ultimele 12 luni anterioare perioadei de stabilire a tarifelor reglementate cu numărul de luni din perioada de aplicare. În acest caz, cantitatea lunară şi orară alocată se determină proporţional cu solicitarea FUI;c^TR_p - coeficient supraunitar care reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii profilului de consum şi al dezechilibrelor între prognoză şi consum. Valoarea acestuia se stabileşte de către ANRE în funcţie de gradul de contractare prin contracte reglementate, fiind cuprinsă între 1 şi 1,05 pentru prima perioadă de aplicare şi între 1 şi 1,03 pentru următoarele perioade de aplicare.
  (4) FUI asigură necesarul de consum pentru clienţii casnici la tarife reglementate:a) prin achiziţie prin contracte reglementate, încheiate în baza deciziilor emise de ANRE conform reglementărilor în vigoare;b) prin achiziţie prin contracte încheiate cu prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, clienţi casnici facturaţi la tarife reglementate;c) prin achiziţie prin contractele încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii cu livrare în perioada de aplicare;d) prin achiziţie prin contracte încheiate pe PC după data comunicării de către ANRE a deciziilor privind cantităţile şi preţurile din contractele reglementate;e)
  prin achiziţie din PZU/PI;
  f) la preţ de dezechilibru.
  (5) p^TR_fa,i se determină pentru fiecare zonă de reţea i cu următoarea formulă:
  unde:p^TR_fs - componenta de furnizare specifică aferentă clienţilor casnici la tarife reglementate, în valoare de 5,4 lei/loc de consum/lună, care include costul activităţii de furnizare de 4,7 lei/loc de consum/lună şi profitul de 0,7 lei/loc de consum/lună;c^TR_s,i - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai tuturor FUI, previzionat, aferent zonei de reţea i;N^TR_lc,i - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul tuturor FUI din zona de reţea i, previzionat pentru perioada de aplicare;n_l - numărul de luni din perioada de aplicare;C^TR_t,i - valoarea previzionată a unor taxe/impozite/ contribuţii noi sau modificări ale acestora, aplicabile de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019 [lei].
  (6) p^TR_a,j se determină pentru fiecare FUI cu următoarea formulă:
  unde:SC_f - soldul corecţiilor aferente perioadei anterioare datei de 1.03.2019, determinat ca diferenţă între soldul final al corecţiilor la data de 30.06.2018, stabilit conform reglementărilor aplicabile, şi valoarea corecţiilor recuperate în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 prin aplicarea de către FUI_ob a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi [lei]. Diferenţa se va recupera prin intermediul tarifului reglementat aplicat de către FUI_ob în cea de a doua perioadă de aplicare. În cazul FUI_op valoarea este 0;SC^TR_pa - sold corecţii aferente perioadelor ulterioare datei de 1 martie 2019 rezultate din aplicarea tarifelor reglementate [lei]. Pentru prima perioadă de aplicare a tarifelor reglementate valoarea este 0. Pentru a doua perioadă de aplicare se iau în considerare corecţiile estimate aferente primei perioade de aplicare. Pentru a treia perioadă de aplicare se iau în considerare corecţiile finale aferente primei perioade de aplicare şi corecţiile estimate aferente celei de a doua perioade de aplicare;D^TR_ca - corecţia componentei de achiziţie determinată ca diferenţa între valoarea componentei de achiziţie inclusă în calculul preţului pentru serviciul universal al FUI_ob, aplicat în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea componentei de achiziţie recunoscută pentru perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, stabilită în conformitate cu prevederile alin. (8) [lei]. Valoarea corecţiei componentei de achiziţie se recuperează prin intermediul tarifului reglementat aplicat de FUI_ob, până la data de 28.02.2022;
  E^TR_p - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, previzionat pentru perioada de aplicare;E^NC_p - consumul de energie electrică al clienţilor noncasnici ai FUI, previzionat pentru perioada de aplicare.
  (7) Corecţiile aferente perioadelor de aplicare ulterioare datei de 1 martie 2019 se determină pentru fiecare an calendaristic în conformitate cu prevederile metodologiei. Corecţiile finale se stabilesc după depunerea situaţiilor financiare la organele fiscale şi se iau în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru perioada de aplicare care urmează.(8) Valoarea componentei de achiziţie aferentă perioadei 1.07.2018 - 28.02.2019 se calculează pentru fiecare FUI_ob, ca produs între consumul de energie electrică realizat, aferent clienţilor în regim de SU, şi minimul dintre preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de către FUI_ob în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019 şi valoarea (p^SU_a,i), determinată cu următoarea formulă:
  unde:c - coeficient ce reprezintă costul suplimentar luat în considerare în vederea acoperirii profilului de consum şi al dezechilibrelor între prognoză şi consum. Valoarea coeficientului c este:a) 1,08 în cazul FUI_ob care şi-a îndeplinit obligaţia de a achiziţiona până la data de 1.05.2018 cel puţin 20% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu, aferent perioadei 1.07.2018 - 30.06.2019, şi cel puţin 80% din necesarul de consum al clienţilor în regim de SU din portofoliul propriu, aferent primului trimestru din perioada 1.07.2018 - 30.06.2019;b) 1,05 în cazul FUI_ob care nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la lit. a).p^PC_cc - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care are şi calitatea de FUI_ob în zona de reţea i, prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, comunicată de OPCOM [lei/MWh];p^PC_med - media ponderată a preţurilor energiei electrice achiziţionate de către operatorii economici care au şi calitatea de FUI_ob prin contractele bilaterale încheiate pe PC, în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, cu livrare în perioada 1.07.2018 - 28.02.2019, comunicată de OPCOM [lei/MWh].
  (9) Valoarea corecţiei componentei de achiziţie aferentă perioadei 1.07.2018 - 28.02.2019 se calculează pentru fiecare FUI_ob doar dacă în perioada menţionată:a) s-au înregistrat diferenţe de peste 20% între media preţurilor de închidere a PZU şi preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de operatorul economic care a avut şi calitatea de FUI_ob în zona de reţea i, prin toate contratele bilaterale încheiate pe PC, cu livrare în perioada menţionată;b) a fost înregistrată o situaţie excepţională, în afara controlului managementului FUI_ob, care a avut ca rezultat creşterea costului energiei electrice achiziţionate de către FUI_ob pentru asigurarea necesarului de consum al clienţilor în regim de SU peste valoarea luată în considerare la stabilirea preţurilor avizate, aplicate în perioada menţionată;c) ulterior avizării preţurilor pentru serviciul universal aplicate în perioada menţionată, au intrat în vigoare prevederi legale care au indus FUI_ob cheltuieli suplimentare care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor avizate;d) FUI_ob a preluat clienţii unui alt FUI_ob în interiorul perioadei menţionate, dar numai dacă în perioada menţionată FUI_ob a înregistrat o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate (inclusiv profitul) ca urmare a desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţii în regim de SU, clienţii inactivi şi clienţii preluaţi în regim de UI.
  Articolul 6
  Corecţia aferentă tarifelor reglementate pentru perioadele de aplicare ulterioare datei de 1 martie 2019 se stabileşte pentru fiecare FUI ca diferenţă între venitul unitar realizat de către furnizor prin aplicarea tarifelor reglementate la clienţii casnici şi costul unitar stabilit luând în considerare următoarele elemente:a) valoarea finală a componentei de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate, determinată cu următoarea formulă:
  unde:p^TR_r - preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de către FUI, aferent consumului clienţilor casnici [lei/MWh]; p^TR_achcrf - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către FUI prin contractele încheiate în baza deciziilor ANRE şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) [lei/MWh];E^TR_crf - cantitatea de energie electrică achiziţionată de către FUI prin contractele reglementate, încheiate în baza deciziilor ANRE, şi prin contractele prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. b) [lei/MWh];E^TR_ccf - în cazul FUI_ob, reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUI_ob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate, cu livrare în perioada de aplicare; în cazul FUI_ob, reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUI_ob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data desemnării în calitate de FUI_ob şi data de 31 decembrie a anului în care a fost desemnat şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, aferentă consumului clienţilor casnici la tarife reglementate, cu livrare în perioada de aplicare [MWh];p^TR_achccf - în cazul FUI_ob, reprezintă preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic, care are şi calitatea de FUI_ob, prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii şi a celei achiziţionate ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, cu livrare în perioada de aplicare; în cazul FUI_ob, reprezintă preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate de către operatorul economic care are şi calitatea de FUI_ob prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data desemnării în calitate de FUI_ob şi data de 31 decembrie a anului în care a fost desemnat şi cea achiziţionată ulterior comunicării de către ANRE a cantităţilor din contractele reglementate, cu livrare în perioada de aplicare [lei/MWh];E^TR_PZU - cantitatea de energie electrică achiziţionată de FUI din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de energie electrică furnizată clienţilor casnici la tarife reglementate [MWh];p^PZU_achpzu - preţul mediu ponderat al energiei electrice achiziţionate din PZU şi PI pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor casnici la tarife reglementate [lei/MWh];
  b) costurile unitare realizate pentru serviciul de transport, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, rezultate prin aplicarea tarifelor reglementate aferente acestor servicii;c) costurile unitare realizate, aferente participării în PC;d) valoarea finală a componentei de furnizare, determinată cu următoarea formulă:
  unde:C^TR_sf - consumul specific de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat;
  E^TR_f - consumul de energie electrică al clienţilor casnici ai FUI, realizat [MWh]; N^TR_lcf - numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici din portofoliul FUI;C^TR_tf - valoarea finală a taxelor/impozitelor/contribuţiilor noi sau modificate, aplicate de către FUI începând cu data de 1 ianuarie 2019 [lei].
  Secţiunea a 2-a Etapele procesului de aprobare a tarifelor reglementateArticolul 7(1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, fiecare FUI transmite la ANRE:a) prognoza orară de consum pentru perioada de aplicare următoare, corespunzătoare clienţilor casnici din portofoliul propriu;
  b) cantitatea de energie electrică achiziţionată prin contracte bilaterale încheiate pe PC în perioada cuprinsă între data de 21.03.2018 şi data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru consumul clienţilor casnici, cu livrare în perioada de aplicare aferentă fiecărui tip de produs achiziţionat.
  (2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI_ob valoarea p^TR_achcc,i aferent fiecărei perioade de aplicare a tarifelor reglementate astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (2). În calculul p^TR_achcc,i nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu livrare în perioada de aplicare care au încetat din iniţiativa vânzătorului până la data comunicării de către OPCOM a valorii p^TR_achcc,i(3) Până la data de 30 ianuarie a anului calendaristic ulterior unei perioade de aplicare, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI, pentru fiecare FUI, valoarea p^TR_achccf aferent perioadei de aplicare anterioare. În calculul p^TR_achccf nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului, de la data încetării acestora.
  Articolul 8(1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul fiecărei perioade de aplicare, fiecare FUI trebuie să transmită la ANRE documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire previzionate pentru perioada de aplicare următoare în formatul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la alin. (1) se face atât prin fax, cât şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişiere Excel) împreună cu o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al FUI.(3) ANRE poate solicita FUI completarea datelor transmise conform prevederilor alin. (1) cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/ consumurilor estimate sau corectarea acestora. (4) FUI trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (3) în termen de 5 zile de la primirea solicitării.Articolul 9(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 şi 8, pentru prima perioadă de aplicare datele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) şi la art. 8 alin. (1) se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a metodologiei.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a metodologiei, OPCOM stabileşte şi comunică ANRE şi FUI valoarea p^PC_cc şi p^PC_med aferent fiecărei perioade de aplicare a tarifelor reglementate astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (2), stabilit pe baza tranzacţiilor încheiate până cu două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. În calculul p^PC_cc şi p^PC_med nu se iau în considerare contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu livrare în perioada de aplicare, care au încetat din iniţiativa vânzătorului până la data comunicării de către OPCOM a acestor valori.
  Articolul 10Tarifele reglementate determinate în conformitate cu prevederile metodologiei, aprobate de către ANRE, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare.
  Capitolul III Condiţii de avizare a preţurilor aplicate de FUISecţiunea 1 Procedura de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de FUI_ob şi a preţului pentru clienţii inactivi aplicat de către FUI_obArticolul 11ANRE avizează pentru fiecare FUI_ob, zonă de reţea şi perioadă de aplicare preţul pentru serviciul universal (P_SUob,i) determinat cu următoarea formulă:
  unde:p^SU_a - componenta de achiziţie a energiei electrice propusă de către FUI_ob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea);
  p^NC_f - componenta de furnizare propusă de către FUI_ob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de OPCOM şi profitul);p^SU_aj - componenta de ajustare aferentă preţului pentru serviciul universal [lei/MWh].
  Articolul 12ANRE avizează pentru fiecare FUI_ob, zonă de reţea şi perioadă de aplicare preţul pentru clienţii inactivi (P_I,i), determinat cu următoarea formulă:
  unde:p^I_a - componenta de achiziţie a energiei electrice propusă de către FUI_ob, inclusă în preţul transmis spre avizare [lei/MWh] (include costul serviciului de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea);p^I_aj - componenta de ajustare aferentă preţului pentru clienţii inactivi [lei/MWh].
  Articolul 13(1) Preţul pentru serviciul universal şi preţul pentru clienţii inactivi se avizează în următoarele condiţii obligatorii:a) FUI_ob a achiziţionat, până la data transmiterii către ANRE a valorilor P_SUob,i şi P_I,i, cel puţin 51% din necesarul de consum al clienţilor noncasnici SU pentru perioada de aplicare şi cel puţin 80% din necesarul de consum al clienţilor noncasnici SU pentru primul trimestru din perioada de aplicare, respectiv pentru perioada martie - mai 2019 în cazul primei perioade de aplicare;
  b) Costurile activităţii de furnizare a energiei electrice includ următoarele categorii:(i) costuri aferente facturării consumului de energie electrică;(ii) costuri aferente activităţii de contractare/recontractare;(iii) costuri aferente informării clienţilor;(iv) costuri pentru dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiune a clienţilor;(v) costuri cu salarii şi alte cheltuieli cu personalul;(vi) costuri cu chirii, impozite, alte taxe asimilate;
  (vii) costuri financiare;(viii) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive;(ix) costuri cu recuperări creanţe şi cheltuieli de judecată;(x) costuri aferente implementării modificărilor legislative.
  (2) Toate elementele incluse în componenta de achiziţie şi în componenta de furnizare din preţul propus spre avizare sunt justificate de către FUI în baza unui memoriu justificativ transmis de către acesta în procesul de avizare.(3)
  În vederea avizării, odată cu propunerile de preţuri, FUI transmite ANRE şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
  Articolul 14Componenta de ajustare se introduce numai în calculul preţurilor avizate pentru cea de a doua perioadă de aplicare, valoarea acesteia fiind justificată de către FUI_ob.Articolul 15În facturile emise clienţilor noncasnici în regim de SU şi clienţilor inactivi, FUI_ob aplică preţurile finale compuse din P_SUob,i, respectiv P_I,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.
  Secţiunea a 2-a Condiţii de avizare a preţului pentru serviciul universal aplicat de către FUI_op
  Articolul 16ANRE avizează pentru fiecare perioadă de aplicare şi zonă de reţea preţul pentru serviciul universal (P_SUop,i), propus de către FUI_op, determinat cu următoarea formulă:
  unde:D^SUop - discountul aplicat de FUI_op pentru zona de reţea, stabilit conform reglementărilor în vigoare, exprimat procentual, în valori pozitive cu o zecimală;P_SUob,i - preţul pentru serviciul universal aplicat de FUI_ob corespunzător aceleiaşi zone de reţea [lei/MWh].
  Articolul 17În facturile emise clienţilor noncasnici în regim de SU, FUI_op aplică preţul final pentru serviciul universal compus din P_SUop,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.
  Secţiunea a 3-a Etapele de avizare a preţului pentru serviciul universal şi a preţului pentru clienţii inactivi
  Articolul 18(1) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, FUI_ob transmite ANRE spre avizare valorile P_SUob,i şi P_I,i aferente unei perioade de aplicare, pentru fiecare zonă de reţea pentru care este desemnat, determinate în conformitate cu prevederile metodologiei, pe fiecare componentă, precum şi:a) necesarul de consum al clienţilor noncasnici din portofoliul propriu aferent perioadei de aplicare, pe zone de reţea, categorii de clienţi şi lună;b) cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea necesarului de consum al clienţilor noncasnici în regim de SU;c) informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.(2) ANRE poate solicita FUI_ob completarea datelor transmise în procesul de avizare cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/ consumurilor estimate, sau corectarea datelor transmise.(3) FUI_ob transmite la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termenul precizat în solicitarea transmisă de ANRE.Articolul 19Până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an, ANRE avizează valorile P_SUob,i şi P_I,i pentru fiecare FUI_ob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUI_ob.Articolul 20În termen de două zile lucrătoare de la data avizării de către ANRE a preţurilor aplicate de FUI_ob, FUI_op transmit la ANRE valoarea P_SUob,i propusă pentru perioada de aplicare, determinată în conformitate cu prevederile metodologiei.Articolul 21ANRE avizează valorile P_SUob,i în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUI_op până la data de 20 decembrie a fiecărui an.
  Articolul 22FUI_ob şi FUI_ob publică pe paginile proprii de internet, cu cel puţin două zile înaintea perioadei de aplicare, valorile preţurilor avizate de către ANRE, valorile tarifelor care intră în calculul preţurilor finale şi preţurile finale aplicate de către aceştia în facturile emise clienţilor finali.Articolul 23Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1), pentru prima perioadă de aplicare, FUI_ob transmite ANRE spre avizare valorile P_SUob,i şi P_I,i aferente unei perioade de aplicare in termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a metodologiei.Articolul 24Prin derogare de la prevederile art. 19, pentru prima perioadă de aplicare, ANRE avizează valorile P_SUob,i şi P_I,i pentru fiecare FUI_ob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUI_ob până la data de 18.02.2019.Articolul 25
  Prin derogare de la prevederile art. 21, pentru prima perioadă de aplicare, ANRE avizează valoarea P_SUob,i pentru fiecare FUI_ob, în conformitate cu prevederile metodologiei, exprimate în lei/kWh, publică avizele pe pagina proprie de internet şi le comunică FUI_ob până la data de 22.02.2019.
  Capitolul IV Principii de calcul al preţului de ultimă instanţă aplicat de către FUI_ob clienţilor preluaţi în regim de UIArticolul 26(1) Preţul de ultimă instanţă (P_UI,i) se determină de către FUI_ob pentru fiecare lună calendaristică, zonă de reţea şi loc de consum, cu următoarea formulă:
  unde:P_pzu - preţul mediu ponderat al PZU aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri.
  (2) Pentru un loc de consum preluat, FUI_ob aplică P_UI,i de la data preluării până în ultima zi a lunii în care FUI_ob a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. Începând cu data de 1 a lunii următoare, FUI_ob aplică preţul pentru clienţii inactivi.
  Articolul 27În facturile emise clienţilor preluaţi în regim de UI, FUI_ob aplică preţul final de ultimă instanţă compus din P_UI,i la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.
  Capitolul V Prevederi aplicabile în cazul desemnării unui nou FUI_obArticolul 28În cazul în care în interiorul unei perioade de aplicare este desemnat un nou FUI_ob, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a deciziei de desemnare a noului FUI_ob şi ultima zi a perioadei de aplicare, noul FUI_ob aplică clienţilor finali preluaţi tarifele reglementate/valorile preţurilor avizate de ANRE aplicate de către vechiul FUI_ob pentru perioada de aplicare.
  Articolul 29(1) În cazul schimbării FUI_ob, dacă din analiza datelor raportate de către vechiul FUI_ob rezultă o diferenţă negativă între veniturile şi costurile realizate de către acesta prin aplicarea preţurilor avizate în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a anului calendaristic anterior pierderii calităţii de FUI_ob şi data pierderii calităţii de FUI_ob, după transmiterea de către vechiul FUI_ob a datelor finale aferente ultimei luni calendaristice în care a avut această calitate, ANRE determină valoarea care trebuie recuperată de către vechiul FUI_ob, pe care o comunică acestuia şi noului FUI_ob în termen de 30 de zile de la data transmiterii de către vechiul FUI_ob a datelor finale.(2) ANRE suplimentează veniturile noului FUI_ob cu valoarea prevăzută la alin. (1) prin includerea în componenta de furnizare aferentă perioadei de aplicare următoare celei în care a fost determinată valoarea care trebuie recuperată.(3) În baza unui acord încheiat între cele două părţi, noul FUI_ob va achita vechiului FUI_ob valoarea prevăzută la alin. (1)
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 30(1) FUI au obligaţia să notifice ANRE şi OPCOM contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate pe PC care au încetat din iniţiativa vânzătorului.(2) FUI desemnează o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor metodologiei.(3) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie transmise la ANRE şi actualizate ori de câte ori apar modificări.Articolul 31Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.Anexa nr. 1
  la metodologie MACHETAde fundamentare a tarifelor reglementateDate previzionate
  Titular licenţă:
  Perioada

  Nr. crt.Elemente de cost / venitClienţi casnici tarife reglementateClienţi noncasnici SUClienţi inactivi
  EnergiePreţValoareEnergieEnergie
  UMMWhlei/MWhleiMWhMWh
  1.TOTAL Componente tarif reglementat --
  2.Componentă achiziţie--
  2.1.achiziţie contracte reglementate--
  2.2.achiziţie din PC --
  3.Transport – componenta de extracţie din reţea - Tl--
  4.Serviciu sistem--
  5.Participare PC--
  6.Distribuţie total --
  7.din care - pe IT
  --
  8. pe MT--
  9. pe JT--
  10.Componenta de furnizare --
  11.Componenta de ajustare --
  11.1SC_f
  --
  11.2SC^TR_pa--
  11.3D^TR_ca--
  12.TOTAL VÂNZARE LA CLIENŢI FINALI - PREVIZIONAT

  Nr. crt.Parametri de calculUMValoare
  1p^TR_fs
  lei/loc de consum/lună
  2Numărul mediu al locurilor de consum aparţinând clienţilor casnici ai FUI estimat pentru perioada de aplicare-
  3C^TR_tlei
  4p^TR_achcc,ilei/MWh
  5c^TR_p-
  Anexa nr. 2 la metodologie COMPONENŢA DE FURNIZARE

  Total activitate FUI (lei)Clienţi casnici la tarife reglementate (lei)Clienţi noncasnici SU + inactivi (lei)Cheie de alocare
  ICostul activităţii de furnizare
  1.1. Costuri materiale
  1.1Utilităţi
  1.2Materii prime, materiale
  1.3Combustibil netehnologic
  1.4Amortizare
  2.Costuri privind serviciile executate cu terţi
  2.1
  Reparaţii
  2.2Redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  2.3Studii, cercetare
  2.4Protocol
  2.5Reclame, publicitate
  2.6Telecomunicaţii
  2.7Prime de asigurare
  2.8 Comisioane, onorarii
  2.9Emitere facturi/contracte/notificări/Informări clienţi
  2.10Distribuţie facturi/contracte/notificări
  2.11
  Costuri cu încasarea facturilor
  2.12Achiziţii/dezvoltări/întreţinere sisteme informatice
  2.13Litigii
  2.14Costuri generate de situaţii speciale
  2.15Costuri cu preavizele de deconectare
  2.16Alte servicii executate cu terţi*
  2.17Taxe PRE
  3.Alte cheltuieli
  3.1Taxe, contribuţii
  3.2Pierderi din creanţe/debitori
  3.3
  Alte cheltuieli*
  4.Costuri cu munca vie
  4.1Salarii
  4.2CAS
  4.3Fond de şomaj
  4.4Fond de sănătate
  4.5Alte cheltuieli cu munca vie*
  5.Costuri financiare
  IIProfit**
  IIICost participare în PC***
  *Se vor detalia într-un tabel similar. ** Se va detalia modul de calcul al profitului.*** Se va detalia modul de calcul al costului participării în PC.
  -----