Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 28 ianuarie 2019de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019, publicat în Monitroul Oficial, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2019.
  de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitarCapitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează modul în care se realizează achiziţionarea manualelor şcolare.(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, asigură organizarea licitaţiei deschise în vederea achiziţionării manualelor şcolare.Articolul 2În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:a) achiziţionare de manuale şcolare - cumpărarea, din bugetul MEN, a manualelor şcolare noi şi/sau a manualelor şcolare reeditate;b) acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - acordul încheiat în formă scrisă între CNEE şi unul ori mai mulţi operatori economici, care are ca scop stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de patru ani;
  c) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă - denumit în continuare Calendar;d) catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, disponibilă electronic pe site-ul www.edu.ro - denumit în continuare Catalog;e) contract de achiziţie publică a manualelor şcolare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi şi reeditate;f) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt declarate acceptate sau neacceptate;g) experţi cooptaţi - cadre didactice din învăţământul superior sau preuniversitar care au atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare, au specialitatea corespunzătoare disciplinei pentru care se propune proiectul de manual, respectiv au dreptul de a preda disciplina pentru care se propune proiectul de manual şcolar şi au parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;h) ofertant - operator economic care a depus oferte de proiecte de manuale şcolare în cadrul procedurii de atribuire în vederea achiziţiei de manuale şi care are capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;i) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
  j) sesiune de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare;k) specificaţii tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerinţele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual şcolar.
  Articolul 3Achiziţionarea manualelor şcolare noi cuprinde următoarele etape:a) anunţarea publică a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare se face pe website-urile MEN, CNEE şi în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP);b) depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare în forma precizată prin caietul de sarcini; în caietul de sarcini se prevede obligaţia transcrierii, a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română, pentru manualele destinate învăţământului preuniversitar în limbile minorităţilor naţionale, conform art. 46 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c)
  evaluarea proiectelor de manuale şcolare, în baza criteriilor tehnice de calitate cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
  d) transmiterea către ofertanţi a cererilor de clarificări asupra calităţii proiectului de manual şcolar, după caz;e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale şcolare, la finalizarea procedurii de licitaţie;f) depunerea de către ofertanţi a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale şcolare şi soluţionarea acestora;g) elaborarea listei proiectelor de manuale şcolare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitaţie;h) încheierea acordurilor-cadru de achiziţie publică a manualelor şcolare cu ofertanţii declaraţi câştigători;i) primirea de la ofertanţi şi încărcarea pe platforma www.manuale.edu.ro, în format electronic, a manualelor şcolare aprobate, în vederea efectuării comenzilor de către unităţile de învăţământ;
  j) centralizarea de către CNEE a comenzilor de manuale şcolare în vederea încheierii contractelor subsecvente, în urma realizării selecţiei şi comenzilor de manuale şcolare de către unităţile de învăţământ.
  Capitolul II Desfăşurarea licitaţiei de manuale şcolareArticolul 4(1) Pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu, CNEE, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitaţie deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind „Cel mai bun raport calitate-preţ“.(2) Licitaţia deschisă în vederea achiziţionării manualelor şcolare noi este organizată pe loturi, aferente fiecărei discipline.
  Articolul 5(1) Licitaţia deschisă în vederea achiziţionării manualelor şcolare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate eliminatorii şi a ofertei financiare.(2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate şi pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării în SEAP a documentaţiei de atribuire aferente procedurii de licitaţie deschisă.(4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate din Fişa-tip B prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(5) Ponderea punctajului preţ rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale şcolare este de 10% din punctajul total.
  Articolul 6(1) Fiecare ofertant poate participa la procedura de licitaţie deschisă cu un singur proiect de manual şcolar pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.(2) Ofertanţii îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, printr-o declaraţie autentificată, postată în SEAP până la termenul-limită de depunere a ofertelor. CNEE îşi declină orice răspundere care decurge din nerespectarea/încălcarea conţinutului declaraţiei autentificate depuse de ofertanţi, răspunderea revenind în exclusivitate acestora.(3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertele trebuie să respecte toate criteriile de conformitate prevăzute în caietul de sarcini.Articolul 7(1) Depunerea ofertelor de proiecte de manuale şcolare se face pe platforma SEAP în termenul stabilit prin procedura de licitaţie deschisă.(2) În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a reprezentanţilor legali ai cultelor sau ai minorităţilor naţionale, MEN poate stabili, prin caietul de sarcini, titlurile de manuale şcolare pentru care se postează pe platformă doar varianta tipărită în format PDF, nefiind necesară şi realizarea formei digitale a manualului şcolar. Articolul 8(1) Evaluarea calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare depuse se realizează, conform prevederilor din anexa nr. 1 la prezentul ordin, de către experţi cooptaţi coordonaţi de consilierii CNEE, membri ai Comisiei de evaluare constituite conform Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul CNEE.(2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(3) Proiectele de manuale şcolare care au obţinut cel puţin 95 de puncte din 100 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale şcolare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.(4) Comisia de evaluare întocmeşte Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de manuale şcolare - denumit în continuare Raportul procedurii.
  (5) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale şcolare acceptate, respectiv neacceptate, în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.
  Articolul 9(1) Comisia de evaluare evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale şcolare astfel: pentru cel mai mic preţ ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 10 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:Punctaj preţ = (cel mai mic preţ ofertat/preţ ofertă) x 10.(2) Punctajul preţ pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
  Capitolul III Achiziţionarea manualelor traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionaleArticolul 10Ofertanţii câştigători ai procedurii de licitaţie deschisă, ale căror manuale şcolare au fost achiziţionate de MEN, prin CNEE, asigură şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale.Articolul 11(1) Pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu, traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, CNEE, în calitate de autoritate contractantă, iniţiază, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea acordurilor-cadru, o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, la care sunt invitaţi ofertanţii câştigători ai licitaţiei de manuale şcolare în limba română.(2) Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în vederea achiziţionării manualelor şcolare traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale se realizează doar pentru manualele achiziţionate în limba română. (3) În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a reprezentanţilor legali ai minorităţilor naţionale, MEN poate stabili, prin caietul de sarcini, traducerea doar a manualului şcolar clasat pe locul întâi în urma evaluării proiectelor de manuale şcolare.
  Capitolul IV Depunerea, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea câştigătorilor licitaţiei de manuale şcolareArticolul 12Contestarea rezultatului procedurii de licitaţie se face în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 13Rezolvarea contestaţiilor licitaţiei se derulează în conformitate cu Legea nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul V Achiziţionarea manualelor şcolareArticolul 14(1) În vederea achiziţionării manualelor şcolare, CNEE declară câştigătoare ale licitaţiei proiectele de manuale şcolare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte.(2) MEN, prin CNEE, achiziţionează manualele şcolare corespunzătoare unei discipline/unui modul de pregătire/pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, reprezentând ofertele primilor 3 ofertanţi declaraţi câştigători, în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut în urma evaluării. Articolul 15MEN, prin CNEE, monitorizează achiziţionarea manualelor şcolare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.
  Articolul 16(1) Achiziţionarea manualelor şcolare are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare între CNEE, ca autoritate contractantă, şi ofertanţii câştigători, ca operatori economici, care prevede:a) obligaţiile pe care ofertanţii şi le-au asumat, conform specificaţiilor tehnice ale exemplarului de referinţă;b) obligaţiile ofertanţilor, de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;c) specificarea preţului unitar de achiziţie;d) acordarea dreptului de liber acces, pe toată durata de utilizare a manualului şcolar.(2) În acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanţii au obligaţia de a asigura un stoc de manuale şcolare reeditate, la preţul unitar calculat, anual, după formula:P_s = P_ia + (P_ia x R_i),unde:P_s reprezintă preţul de achiziţie al manualului şcolar din noul stoc;
  P_ia reprezintă preţul iniţial de achiziţie al manualului;R_i reprezintă rata de indexare, în procente.
  (3) Rata de indexare este calculată de către Institutul Naţional de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al preţurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărţi şcolare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziţie şi luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.
  Articolul 17La nivel local, inspectoratele şcolare monitorizează distribuţia manualelor şcolare în unităţile de învăţământ.
  Capitolul VI Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar
  Articolul 18Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar se realizează anual prin achiziţionarea de manuale şcolare, în format tipărit şi digital.Articolul 19(1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul preuniversitar, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.(2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica Mod de achiziţie, au specificaţia MEN.
  Capitolul VII Dispoziţii finaleArticolul 20Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt organizate astfel încât depunerea pe platforma SEAP, de către ofertanţi, a proiectelor de manuale şcolare, în vederea evaluării, să fie făcută la cel mult 75 de zile calendaristice din momentul anunţării publice a licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare. Articolul 21Specificaţiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitaţie deschisă.Articolul 22Procesul de evaluare a calităţii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cuprinde următoarele etape:a) depunerea de către ofertanţi a manualelor şcolare traduse;b)
  stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor;
  c) evaluarea calităţii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale;d) redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat Admis sau Respins;e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor evaluării traducerilor şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, declarate Admise.
  Articolul 23(1) Manualele şcolare traduse, declarate Respinse după sesiunea de evaluare a calităţii traducerii, pot participa la o nouă verificare, după remediere.(2) Rezultatul evaluării calităţii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale nu poate fi contestat.Articolul 24(1) Procesul de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă în vederea utilizării în învăţământul special cuprinde următoarele etape:a) depunerea de către ofertanţi a manualelor şcolare adaptate învăţământului special;b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficienţă;c) verificarea corectitudinii adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul special;
  d) redactarea raportului, în baza căruia manualul şcolar adaptat este declarat Admis sau Respins;e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare adaptate, declarate admise.
  (2) Manualele şcolare aprobate, adaptate învăţământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare, după remediere.
  Articolul 25Pentru titlurile de manuale şcolare pentru care nu s-au primit oferte pot fi aplicate de către MEN prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării manualelor şcolare prin Editura Didactică şi Pedagogică.Articolul 26Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul MEN şi în cadrul structurilor subordonate nu pot avea calitatea de autori de manuale şcolare.
  ----