Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 28 ianuarie 2019de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019, publicat în Monitroul Oficial, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2019.
  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează cadrul general de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare, în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar.(2) În unităţile de învăţământ se utilizează doar manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - denumit în continuare MEN.(3) Manualul şcolar este un instrument de lucru al elevului, elaborat în conformitate cu programa şcolară. În sistemul de învăţământ preuniversitar, manualele şcolare se prezintă în fiecare dintre următoarele forme:a) varianta tipărită;b) varianta digitală, accesibilă pe platforma www.manuale.edu.ro.(4) În baza libertăţii iniţiativei profesionale, cadrele didactice selectează şi recomandă elevilor, pentru utilizarea în procesul de predare-învăţare-evaluare, doar manuale şcolare aprobate de MEN.
  Articolul 2MEN asigură cadrul general privind regimul manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar.Articolul 3(1) Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pot fi iniţiate în oricare dintre următoarele situaţii:a) au fost operate modificări la nivelul curriculumului naţional şi au fost introduse discipline/module de pregătire noi;b) s-au elaborat programe şcolare noi pentru anumite discipline/module de pregătire;c) există discipline/module de pregătire fără manuale şcolare aprobate în sesiunile anterioare;
  d) au fost modificate în proporţie de minimum 25% programele şcolare la anumite discipline/module de pregătire.
  (2) Proiectele de manuale şcolare aprobate în urma procesului de evaluare şi achiziţie sunt cuprinse în Catalogul manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar.
  Articolul 4În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:a) manual şcolar - principalul instrument de lucru al elevului, în formă tipărită şi/sau electronică, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborat conform programei şcolare aferente fiecărei discipline şi achiziţionat de Ministerul Educaţiei Naţionale;b) ofertant - operator economic care a depus oferte de proiecte de manuale şcolare în cadrul procedurii de atribuire în vederea achiziţiei de manuale şi care are capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;
  c) platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor şcolare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire şi care oferă posibilitatea accesării publice a acestora şi deserveşte diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinţi, cadre didactice de specialitate, experţi în formare profesională;d) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;e) titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant;f) varianta online a manualului şcolar - varianta digitală şi fişierul în format PDF ale manualului şcolar postate pe platforma www.manuale.edu.ro;g) catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, disponibilă electronic pe site-ul www.edu.ro - denumit în continuare Catalog;h) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă - denumit în continuare Calendar.
  Capitolul II APROBAREA MANUALELOR ŞCOLAREArticolul 5(1) Proiectele de manuale şcolare selectate în urma procesului de evaluare şi achiziţie se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.(2) Coperta I a proiectului de manual şcolar trebuie să cuprindă, în ordine, numai următoarele elemente: denumirea ministerului, titlul disciplinei (în conformitate cu programa şcolară în vigoare) şi specificarea clasei.(3) Coperta a II-a trebuie să cuprindă doar următoarele elemente: specificaţiile conform cărora „Acest manual este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale“, „Acest proiect de manual şcolar este realizat în conformitate cu Programa şcolară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ...“, numărul de telefon european „116.111 - numărul de telefon de asistenţă pentru copii“, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Prima pagină după deschiderea manualului se numeşte subcopertă sau pagină de titlu şi cu ea se începe numărarea paginilor, fără a se numerota. Pe această pagină se notează obligatoriu toate informaţiile de pe coperta I.
  (5) Pagina a II-a (verso al subcopertei) se numeşte pagină de gardă şi este completată după aprobarea proiectului de manual.(6) Pagina a treia cuprinde Imnul Naţional al României, respectând prevederile art. 12 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare.(7) Manualele destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităţilor naţionale sunt denumite în conformitate cu programa şcolară aprobată, nefiind permise completări sau subtitluri, cu precizarea că numele manualului este în limba minorităţii respective. Pe coperta a IV-a a acestor manuale sunt indicate în limba română: denumirea manualului şcolar, clasa şi limba în care a fost editat.
  Articolul 6(1) Manualul şcolar aprobat se utilizează începând cu primul an şcolar de după încheierea sesiunii de evaluare.(2) Un exemplar din fiecare manual şcolar devine exemplar de referinţă, care se păstrează la CNEE până la ieşirea din uz a manualului respectiv.
  Articolul 7Pentru fiecare manual şcolar aprobat, ofertanţii au obligaţia de a menţiona numele a doi referenţi: un referent din învăţământul preuniversitar, cu doctorat sau cu gradul didactic I, şi un referent, cadru didactic universitar, având cel puţin funcţia didactică de lector, cu titlul ştiinţific de doctor.
  Capitolul III EVIDENŢA MANUALELOR ŞCOLAREArticolul 8(1) La nivel naţional, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, coordonează evidenţa manualelor şcolare aprobate.(2) Evidenţa manualelor şcolare se realizează prin Catalog şi printr-o aplicaţie electronică, disponibilă pe platforma www.manuale.edu.ro.Articolul 9(1) Catalogul cuprinde titlurile de manuale şcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pe clase/nivel de studiu, filieră, profil, specializare, ofertanţi, precum şi modul de achiziţionare a acestora.(2) Catalogul este actualizat anual de către CNEE, în conformitate cu documentele oficiale care atestă aprobarea lor pentru utilizare în sistemul de învăţământ preuniversitar şi/sau suspendarea/retragerea temporară/radierea titlurilor de manuale şcolare.(3) Catalogul este publicat pe website-urile MEN şi CNEE.Articolul 10CNEE gestionează platforma www.manuale.edu.ro, care cuprinde varianta online a fiecărui manual şcolar şi fişierul de tip PDF.Capitolul IV GESTIONAREA MANUALELOR ŞCOLAREArticolul 11La nivelul inspectoratelor şcolare, gestionarea manualelor şcolare este coordonată de către un responsabil cu manualele şcolare şi de către şeful depozitului de carte şcolară constituit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.Articolul 12Responsabilul cu manualele şcolare de la nivelul inspectoratelor şcolare are următoarele atribuţii:a) întocmeşte baza de date pentru evidenţa manualelor şcolare, în conformitate cu informaţiile furnizate de fiecare unitate de învăţământ;b)
  acordă asistenţă unităţilor de învăţământ în evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare;
  c) actualizează anual baza de date a manualelor şcolare existente la nivel local;d) generează Raportul comenzilor pe judeţ, în urma procesului de selecţie şi comandă a manualelor şcolare, desfăşurat prin aplicaţia de selecţie a necesarului de manuale şcolare (SNMS);e) avizează rapoartele generate de către aplicaţia SNMS, asigurându-se de înregistrarea comenzilor tuturor şcolilor de pe raza judeţului/a municipiului Bucureşti;f) monitorizează distribuirea manualelor şcolare noi din depozitele de carte şcolară către unităţile şcolare, precum şi redistribuirea celor existente, între unităţile de învăţământ, conform solicitărilor.
  Articolul 13Atribuţiile şefului de depozit de carte şcolară sunt următoarele:a) gestionează manualele şcolare la nivelul depozitului de carte şcolară;b) participă la procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate;c) monitorizează, pe edituri/titluri de manuale şcolare şi clase/niveluri de studiu, rulajul de manuale şcolare în/din depozit;d) primeşte în depozit, de la edituri, manualele şcolare comandate de către unităţile şcolare/inspectoratele şcolare;e) realizează distribuirea manualelor şcolare din depozitul de carte şcolară în unităţile de învăţământ.Articolul 14
  (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, evidenţa şi gestionarea manualelor şcolare este coordonată de către un responsabil, care face parte din personalul didactic sau din cel didactic auxiliar, numit prin decizie internă a unităţii de învăţământ.(2) Responsabilul cu manualele şcolare la nivelul unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ, pe care o transmite responsabilului cu manualele şcolare de la nivelul inspectoratului şcolar;b) actualizează anual baza de date a manualelor şcolare existente;c) întocmeşte evidenţa privind deficitul sau excedentul de manuale şcolare, în vederea redistribuirii între unităţile de învăţământ, de către inspectoratele şcolare, a manualelor şcolare existente;d) casează manualele şcolare care nu mai pot fi utilizate din cauza gradului de uzură fizică şi/sau morală;e) realizează o arhivă electronică cu toate manualele şcolare valabile, varianta digitală, care poate fi pusă la dispoziţia oricărui profesor, elev, părinte etc. Această arhivă asigură respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Directorul fiecărei unităţi de învăţământ aprobă fiecare comandă de manuale şi asigură corespondenţa dintre numărul de manuale comandate şi numărul de elevi şi de cadre didactice care predau disciplina în momentul efectuării comenzii. Gestionarea defectuoasă a manualelor duce la sancţionarea directorului unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare.
  Capitolul V DISPOZIŢII FINALEArticolul 15(1) Pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, MEN asigură manuale şcolare care pot fi:a) manuale elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale;b) manuale traduse din limba română;
  c) manuale de import, avizate de MEN, pentru titlurile needitate din cauza tirajului redus.
  (2) În învăţământul preuniversitar se asigură manuale şcolare realizate direct în limbile minorităţilor, în vederea desfăşurării activităţii de predare şi de învăţare la disciplinele: limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale respective, educaţia muzicală pentru minorităţi şi religie de un anumit cult.
  Articolul 16(1) Pentru elevii cu nevoi speciale, din învăţământul special şi din învăţământul special integrat, în activitatea didactică se utilizează manuale şcolare elaborate şi aprobate, conform curriculumului din învăţământul de masă, adaptate în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei, sau manuale şcolare aprobate, elaborate conform unui curriculum specific, realizate exclusiv pentru a fi utilizate în învăţământul special.(2) Elevii cu deficienţă mintală din şcolile speciale studiază după un curriculum specific, utilizând manuale şcolare aprobate, adaptate nevoilor de dezvoltare, instruire şi formare, în raport cu gradul deficienţei.
  (3) Elevii cu deficienţă senzorială studiază după un curriculum specific, utilizând manuale din învăţământul de masă adaptate deficienţei atât din punctul de vedere al tehnoredactării, cât şi al conţinutului şi/sau manuale specifice deficienţei senzoriale.
  Articolul 17Contractele de achiziţie publică a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi, se încheie între CNEE şi ofertanţii declaraţi câştigători, în concordanţă cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare şi în condiţiile prevăzute de Metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Articolul 18Contractele de achiziţie publică pentru completarea necesarului de manuale şcolare, având ca obiect completarea stocului de manuale şcolare prin reeditare, se încheie între CNEE şi ofertanţii declaraţi câştigători, în concordanţă cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare şi în condiţiile prevăzute de Metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Articolul 19(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în activităţile de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar.(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară, conform legii.(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, persoanele implicate sunt sancţionate disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare.
  -----