Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 28 ianuarie 2019de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019, publicat în Monitroul Oficial, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2019.
  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE
  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar.Articolul 2În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă - denumit în continuare Calendar;b) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; acestea cuprind criteriile de conformitate din anexa nr. 1 la prezenta metodologie şi criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice din anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prevăzute în caietul de sarcini;c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), desemnat prin decizie a directorului general al CNEE, cu rol în organizarea administrativă a procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare;d) experţi cooptaţi - cadre didactice din învăţământul superior sau preuniversitar care au atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare, au specialitatea corespunzătoare disciplinei pentru care se propune proiectul de manual, respectiv au dreptul de a preda disciplina pentru care se propune proiectul de manual şcolar şi au parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;
  e) fişă-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului proiectului de manual şcolar (fişa-tip A - anexa nr. 1 la prezenta metodologie) - raport de specialitate care cuprinde criterii de conformitate a conţinutului;f) fişă-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar (fişa-tip B - anexa nr. 2 la prezenta metodologie) - raport de specialitate, care cuprinde criteriile şi descriptorii de evaluare a calităţii ştiinţifice;g) ofertant - operator economic care a depus oferte de proiecte de manuale şcolare în cadrul procedurii de atribuire în vederea achiziţiei de manuale şi care are capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare;h) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depus de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; i) platforma www.manuale.edu.ro - aplicaţie software dedicată, care cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor şcolare pentru toate disciplinele/modulele de pregătire şi care oferă posibilitatea accesării publice a acestora, asigurând un mediu unitar de distribuţie pentru varianta digitală a manualului şcolar şi deservind diferite tipuri de utilizatori, cum ar fi: elevi, profesori, părinţi, cadre didactice de specialitate, experţi în formare profesională;j) punctaj individual (PI) - punctaj acordat de fiecare expert cooptat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice;k)
  punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI);
  l) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare;m) titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant.
  Capitolul II ORGANIZAREA EVALUĂRII PROIECTELOR DE MANUALE ŞCOLARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARArticolul 3(1) Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar este asigurată de CNEE.
  (2) În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare, CNEE întreprinde următoarele acţiuni:a) publică pe site-ul www.rocnee.eu lista disciplinelor/ modulelor de pregătire pentru care sunt necesare manuale şcolare, în scopul lansării apelului pentru realizarea bazei de date cu experţi cooptaţi;b) lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu experţi cooptaţi pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare titlu de manual şcolar; selecţia experţilor cooptaţi se face conform unei proceduri stabilite la nivelul CNEE;c) constituie o bază de date cuprinzând experţii cooptaţi în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;d) desemnează coordonatorii procesului de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectelor de manuale şcolare. (3) Atribuţiile coordonatorului constau în:a) instruirea experţilor cooptaţi cu privire la modalitatea de evaluare;
  b) punerea la dispoziţia experţilor cooptaţi atât a proiectelor de manuale şcolare secretizate, cât şi a documentelor/ instrumentelor specifice evaluării prin intermediul aplicaţiei dedicate gestionate de Compartimentul IT din cadrul CNEE; secretizarea proiectelor de manuale şcolare constă în atribuirea unui cod numeric fiecărui proiect de manual şcolar;c) monitorizarea procesului de evaluare până la finalizarea acestuia;d) preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării; e) întocmirea situaţiei finale a evaluării.
  Articolul 4(1)
  Condiţiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa, în calitate de experţi cooptaţi, la evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt următoarele:a) să desfăşoare activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului superior corespunzătoare disciplinei sau în învăţământul preuniversitar corespunzătoare nivelului de învăţământ şi disciplinei/modulului de pregătire pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare; în situaţii excepţionale, pentru discipline/module de pregătire la care numărul cadrelor didactice care desfăşoară activitate în învăţământul preuniversitar corespunzătoare respectivului nivel de învăţământ este insuficient se acceptă şi cadre didactice care predau disciplinele/modulele de pregătire respective la un nivel superior de învăţământ; b) să dovedească, prin acte de studii, că posedă specializarea corespunzătoare/specializare înrudită, conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, care-i acordă dreptul de a preda disciplina/modulul de pregătire la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina/modulul de pregătire în cauză;c) să deţină abilităţi practice de operare pe calculator, certificate prin documente;d) nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3).
  (2) În procesul de selecţie a experţilor cooptaţi au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:a) au titlul ştiinţific de doctor sau gradul didactic I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică;b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;
  c) au obţinut premii şi menţiuni cu elevii la olimpiadele şi concursurile şcolare la nivel judeţean şi naţional organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) sau la nivel internaţional ori au participat la pregătirea loturilor olimpice, în ultimii 10 ani.
  (3) Experţii cooptaţi se află în situaţie de incompatibilitate atunci când:a) sunt autori de proiecte de manuale şcolare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat;b) au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, faţă de:(i) oricare dintre autorii proiectelor de manuale şcolare propuse;(ii) oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare propuse;(iii) oricare dintre coordonatorii procesului de evaluare;(iv) orice colaborator al editurilor participante;(v) oricare alte situaţii prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;c) pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării şi al aprobării proiectelor de manuale şcolare.(4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, experţii cooptaţi dau declaraţii pe propria răspundere prin care îşi asumă faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3); declaraţiile pe propria răspundere se fac prin semnarea angajamentului de confidenţialitate prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. Nerespectarea condiţiilor vizând imparţialitatea atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, a persoanelor implicate.(5) Experţii cooptaţi care, în ultimii 5 ani, au înregistrat în procesul de evaluare greşeli cu consecinţe asupra calităţii manualului nu mai au dreptul de a se înscrie într-un nou proces de evaluare.
  Capitolul III EVALUAREA PROIECTELOR DE MANUALE ŞCOLAREArticolul 5(1) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se declanşează după instruirea specifică a experţilor cooptaţi, în funcţie de atribuţiile acestora.(2) Evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către cinci experţi cooptaţi.(3) În cazul excepţional în care la nivel naţional nu se găsesc cinci asemenea experţi, evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului proiectului de manual şcolar se poate realiza şi cu minimum trei experţi cooptaţi.
  Articolul 6Experţii cooptaţi au următoarele atribuţii asumate prin contract de prestări servicii încheiat cu CNEE:a) analizează proiectele de manuale şcolare repartizate de către CNEE, semnalează neconformităţile şi completează, în format electronic, tipăresc şi semnează pe fiecare pagină fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar (fişa-tip B) pe baza descriptorilor de evaluare, respectiv fişa-tip de evaluare a criteriilor de conformitate a conţinutului (fişa-tip A), fişe prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; fişele tip A şi tip B sunt ulterior încărcate într-un singur fişier .PDF în aplicaţia dedicată;b) respectă termenele stabilite de către CNEE;c) răspund, din punct de vedere profesional, pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate, prin eliminarea din categoria evaluatorilor;d) oferă în scris, sub semnătură, punctele lor de vedere în susţinerea evaluării făcute, la solicitarea CNEE, în cazul unor eventuale contestaţii.Articolul 7(1) Fiecare expert cooptat primeşte, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare unei discipline de studiu, depuse de ofertanţi. (2) În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale sunt cooptaţi experţi specialişti în domeniu şi buni cunoscători ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă.(3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat.(4) Identitatea membrilor comisiei de evaluare şi experţilor cooptaţi este confidenţială şi nu poate fi dezvăluită decât la solicitarea scrisă a instanţelor de judecată.(5) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este confidenţial, pentru toate persoanele implicate; pentru respectarea caracterului de confidenţialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3 şi răspund individual în situaţia nerespectării acestuia. Articolul 8(1) Fiecare expert cooptat analizează proiectele de manuale şcolare repartizate prin intermediul aplicaţiei dedicate şi pentru fiecare completează fişele-tip (A şi B) de evaluare; în urma completării fişei-tip B se obţine punctajul individual (PI). (2) Experţii cooptaţi menţionează obligatoriu în fişele de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui descriptor, respectiv motivul declarării neconformităţii.Articolul 9(1) Dacă între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi diferenţele sunt mai mici sau egale cu 10 puncte, se calculează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC), ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor (PI) acordate de fiecare dintre cei cinci experţi cooptaţi.(2) Pentru cazurile în care se constată diferenţe mai mari de 10 puncte între oricare două punctaje individuale (PI) acordate de experţii cooptaţi, coordonatorul organizează medierea între experţii cooptaţi. Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice (PC).
  Articolul 10(1) Un proiect de manual şcolar este eliminat din procesul de evaluare în cazul în care cel puţin trei dintre cei cinci experţi cooptaţi constată nerespectarea oricăruia dintre criteriile prevăzute în fişa-tip A. (2) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (3), un proiect de manual şcolar este eliminat din procesul de evaluare în cazul în care cel puţin doi dintre cei trei experţi cooptaţi constată nerespectarea oricăruia dintre criteriile prevăzute în fişa-tip A.(3) Un proiect de manual şcolar este considerat acceptat din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice atunci când întruneşte minimum 95 de puncte din 100 de puncte posibile, conform fişei-tip B.Articolul 11(1) Fiecare fişă-tip de evaluare a proiectului de manual şcolar cuprinde codul proiectului de manual şcolar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei şcolare, titlul şi numărul de pagini ale proiectului de manual şcolar, numele, prenumele şi semnătura expertului cooptat.(2)
  Fişele-tip de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt centralizate la CNEE.
  (3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitaţie deschisă.
  Articolul 12(1) Evaluarea traducerii manualelor şcolare din limba română în limbile minorităţilor naţionale se realizează, pentru fiecare titlu de manual şcolar tradus, de către o comisie formată din doi experţi cooptaţi, profesori de specialitate, buni cunoscători ai limbii române, precum şi ai limbajului de specialitate în limba maternă în care a fost tradus manualul.(2) Experţii cooptaţi care evaluează traducerea manualelor şcolare compară varianta în limba română cu varianta în limba minorităţii naţionale, analizează corectitudinea traducerii conţinutului manualului şcolar repartizat de către CNEE şi redactează un raport, în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat „admis“ sau „respins“.Articolul 13
  Pentru proiectele de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, în cazul disciplinelor limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, educaţie muzicală pentru minorităţi, religie de un anumit cult, precum şi în cazul manualelor şcolare din import, care corespund programelor şcolare în vigoare, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8.
  Articolul 14Pentru disciplina Religie, odată cu depunerea proiectelor de manuale şcolare pe platforma SEAP, ofertanţii au obligaţia de a depune şi avizul cultului respectiv.Articolul 15(1) MEN organizează evaluarea adaptării pentru învăţământul special în conformitate cu nevoile de instruire şi formare ale elevilor, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, a manualelor şcolare aprobate.(2) Evaluarea adaptării pentru învăţământul special a manualelor şcolare aprobate se realizează şi de către experţi cooptaţi pentru fiecare tip de deficienţă.
  Capitolul IV DISPOZIŢII FINALEArticolul 16În cazul proiectelor de manuale şcolare declarate câştigătoare, ofertanţii au obligaţia să remedieze toate erorile ştiinţifice semnalate de către experţii cooptaţi şi consemnate în fişele-tip de evaluare/rapoartele de traducere şi să depună la CNEE exemplarul corectat al manualului. Articolul 17Plata experţilor cooptaţi se face în baza reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.Articolul 18(1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.(2) Experţii cooptaţi răspund din punct de vedere profesional pentru acurateţea şi veridicitatea informaţiilor consemnate, pentru fiecare proiect de manual şcolar repartizat pentru evaluare. (3) Răspunderea profesională este concretizată prin faptul că toţi experţii cooptaţi care au avut erori în activitatea desfăşurată în procesul de evaluare nu vor mai fi selectaţi în evaluările proiectelor de manuale şcolare viitoare şi nici în grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru evaluările naţionale, bacalaureat, titularizare şi definitivare în învăţământ, pentru următorii 5 ani calendaristici.Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.Anexa nr. 1
  la metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitarFIŞA-TIP DE EVALUARE a criteriilor de conformitate a conţinutului proiectului de manual şcolar*Fişa-tip A* Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.Numele şi prenumele expertului cooptat: ....................................... Codul proiectului de manual şcolar: ...................Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ..................................... Clasa: ................... Filiera, profilul şi specializarea: .......................... Nr. pagini: .......Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ..................../........................
  Criterii de conformitate a conţinutuluiConform/NeconformObservaţii
  1. Proiectul de manual şcolar trebuie să fie prezentat în formă finală, cu excepţia datelor de personalizare şi a numărului ordinului de ministru de aprobare, care vor fi completate după anunţarea rezultatului procedurii.
  2. Proiectul de manual şcolar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conţină numele autorilor, numele, sigla/logoul ofertanţilor/altor ofertanţi.
  3. Coperta I a proiectului de manual şcolar trebuie să cuprindă, în ordine, doar următoarele elemente: denumirea ministerului, titlul disciplinei (în conformitate cu programa şcolară în vigoare) şi specificarea clasei.
  4. Coperta a II-a a proiectului de manual şcolar trebuie să cuprindă doar următoarele elemente: specificaţiile conform cărora „Acest manual este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale“, „Acest proiect de manual şcolar este realizat în conformitate cu Programa şcolară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. ...“, numărul de telefon european „116.111 - numărul de telefon de asistenţă pentru copii“, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Pe pagina a treia a proiectului de manual şcolar trebuie să apară textul imnului naţional, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare.
  6. Proiectul de manual şcolar trebuie să aibă caracter etic, moral şi nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.
  7. Proiectul de manual şcolar nu trebuie să conţină informaţii care aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.
  8. Proiectul de manual şcolar trebuie să conţină doar elemente destinate procesului de predare-învăţare-evaluare, nefiind permisă prezenţa unor logouri sau vignete suplimentare ca elemente de marketing personalizate sau texte de marketing (de exemplu, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la evaluarea ştiinţifică).
  9. Proiectul de manual şcolar este denumit în conformitate cu programa şcolară aprobată, nefiind permise completări sau subtitluri (de exemplu, Comunicare în limba română/Abecedar). Aceleaşi precizări sunt valabile şi pentru manualele destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităţilor naţionale, cu precizarea că numele manualului va fi în limba minorităţii respective.
  10. Manualul este rulat prin intermediul browserelor, fără a fi necesară nicio operaţie de instalare.
  11. Manualul poate fi utilizat în varianta standard a browserului fără a fi necesară instalarea niciunui software suplimentar, inclusiv add-on, plug-in.
  12. Manualul este accesat printr-un fişier standard, de tipul index.html, aflat în rădăcina CD-ului.
  13. Structura grafică a ecranelor este funcţională.
  14. Navigarea permite parcurgerea manualului şi revenirea la activitatea de învăţare precedentă.
  15. Conţinutul implementează un set de reguli de ergonomie care să asigure o rulare uşoară a conţinutului electronic, scalarea paginilor (responsive web design).
  16. Varianta digitală conţine minimum 10 pagini şi maximum 20 de pagini consecutive corespunzătoare a 2-3 lecţii întregi începând cu lecţia a doua a proiectului de manual şcolar.
  17. Toate AMII (activităţi multimedia interactive de învăţare) trebuie să funcţioneze în contextul parametrilor referitori la mediul de lucru şi la tehnologiile utilizate pentru elaborarea proiectului de manual şcolar.
  18. Toate cele trei tipuri de AMII (statice, animate şi interactive) sunt semnalizate distinct pe parcursul manualului.
  19. Varianta digitală a manualelor şcolare asigură un sistem de asistenţă (help) standardizat în limba în care este scris manualul. Asistenţa este de două tipuri: - ajutor (help) de navigare prin manual, care oferă indicaţii sub formă de text referitoare la butoanele de navigare; - ajutor (help) contextual - oferă indicaţii despre modul în care trebuie parcurse anumite activităţi multimedia interactive de învăţare.
  20. Proiectele de manuale şcolare care nu sunt realizate în limba română sunt însoţite de un document cu traducerea sistemului de asistenţă.
  21. Cuprinsul se află la începutul manualului şcolar.
  22. Manualul digital are la început 1-2 pagini de instrucţiuni de utilizare a acestuia.
  23. Competenţele generale şi competenţele specifice, preluate din programa şcolară în vigoare, sunt scrise la începutul manualului.
  24. Titlurile/subtitlurile sunt puse în evidenţă în mod corespunzător prin dimensiune sugestivă sau prin alte elemente.
  25. Numerotarea paginilor, a capitolelor şi a itemilor de evaluare/autoevaluare este adecvată şi consecventă.
  26. Manualul şcolar este unitar machetat, fiind respectate elementele tehnice: textul şi elementele grafice/multimedia sunt vizibile/lizibile/audibile, au o spaţiere echilibrată, sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este redactat manualul.
  27. Manualul şcolar favorizează eficientizarea învăţării prin elemente grafice/multimedia şi text: alineate, chenare, tabele, culori/nuanţe distincte, marcaje, evidenţiere şi dimensionarea textelor etc.
  Data:………………..Semnătura expertului cooptat.....................................
  Anexa nr. 2 la metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar
  FIŞA-TIP DE EVALUAREa calităţii ştiinţifice a proiectului de manual şcolar Fişa-tip BNumele şi prenumele expertului cooptat: ................................... Codul proiectului de manual şcolar: ................Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ..................................... Clasa: ................. Filiera, profilul şi specializarea: ................... Nr. pagini: ...........Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ...........................Criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice
  DescriptoriPunctaj maximPunctaj acordatArgumente/Exemple
  Criteriul I Organizarea temelor/conţinuturilor manualului şcolar
  1. Informaţiile transmise prin text, imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte suport sunt corecte din punct de vedere ştiinţific.8
  2. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte suport contribuie la formarea/dezvoltarea competenţelor/aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor prevăzute în programa şcolară8
  3. Manualul şcolar respectă cu stricteţe domeniile şi conţinuturile din programa şcolară: nu sunt teme/conţinuturi nici în plus, nici în minus faţă de programa şcolară.8
  4. Modul de organizare a temelor/conţinuturilor manualului şcolar respectă logica internă a disciplinei, precum şi logica ordonării conţinuturilor din programa şcolară.8
  5. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/elemente multimedia/texte suport este adecvată nivelului de vârstă al elevilor cărora li se adresează manualul, precum şi elevilor cu CES, integraţi în învăţământul de masă, în cazul manualelor digitale.8
  6. Informaţia transmisă prin text şi prin imaginile/hărţile/graficele/tabelele/ diagramele/simbolurile/elementele multimedia/textele suport este prezentată în mod coerent, atractiv şi logic.8
  7. Informaţia transmisă prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/simboluri/ elemente multimedia/texte suport este corelată cu informaţia transmisă prin text.7
  8. Prezentarea conţinuturilor este realizată gradual ca dificultate, într-o concepţie unitară, printr-un stil consecvent şi printr-o evidenţiere a cuvintelor-cheie necesare pentru realizarea schemei conceptuale.7
  9. Metodele/tehnicile/strategiile didactice utilizate în manual sunt activ-participative, asigurând înţelegerea, sistematizarea, fixarea, transferul cunoştinţelor prin raportare la atingerea competenţelor specifice/generale, consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea intelectuală a elevului.6
  Punctaj criteriul I68
  Criteriul IIActivităţile de evaluare
  1. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii şi testele de evaluare) sunt distribuite/distribuiţi echilibrat prin raportare la programa şcolară.4
  2. Metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare (itemii şi testele de evaluare) au un grad ridicat de relevanţă pentru aplicabilitatea în viaţa de zi cu zi.4
  3. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare (proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) propuse sunt distribuite/distribuiţi echilibrat prin raportare la competenţele programei şcolare.4
  4. Metodele şi instrumentele complementare de evaluare (proiecte, portofolii, investigaţii, autoevaluare etc.) propuse au un grad ridicat de relevanţă pentru aplicabilitatea în viaţa de zi cu zi.4
  5. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse respectă principiile/regulile de proiectare şi sunt corespunzătoare vârstei elevului.4
  6. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse sunt corecte din punct de vedere ştiinţific şi adaptate obiectivelor disciplinei.4
  7. Itemii de evaluare propuşi acoperă întreaga gamă a tipologiei itemilor (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi).4
  8. Pentru fiecare tip de item/metodă complementară de evaluare propus/ propusă se oferă un model/indicaţie de rezolvare.4
  Punctaj criteriul II32
  Punctaj pentru criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice (PI)100
  Data…………………Semnătura expertului cooptat.....................................
  Anexa nr. 3la metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitarANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE(Formular-tip)Subsemnatul, ..........................................., având funcţia de ........................., disciplina/modulul de pregătire ............................, la ............................................, localitatea ................................, posesor al B.I./C.I. seria ............ nr. ........, eliberat de ........................ la data de ........................................, telefon .................., CNP ...................................., declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau care să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru primite, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire ......................................................... şi nu voi publica niciun document de lucru parţial/integral specific acestei activităţi.Sunt conştient că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura faptei.Data ..................................
  Semnătura..................................
  ----