Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.103 din 28 ianuarie 2019privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (13), art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Metodologia de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 4(1)
  Prezentul ordin reglementează regimul manualelor şcolare asigurate conform metodologiilor ce constituie anexele nr. 1-3.
  (2) Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.
  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Direcţia generală infrastructură, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2019.Nr. 3.103.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEde evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitarAnexa nr. 2 Deschideți METODOLOGIEde asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar
  Anexa nr. 3 Deschideți METODOLOGIEde achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar