Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 28 din 3 ianuarie 2019privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2019Data intrării în vigoare 05-02-2019

  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 2.432/DPCVF din 19.07.2018, elaborat de către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, după cum urmează: a) standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice, cod 8790CR-VD-I, prevăzute în anexa nr. 1; b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, cod 8790CR-VD-II, prevăzute în anexa nr. 2; c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei domestice, cod 8790CR-VD-III, prevăzute în anexa nr. 3; d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-I, prevăzute în anexa nr. 4; e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-II, prevăzute în anexa nr. 5. f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor, cod 8899CZ-VD-III, prevăzute în anexa nr. 6; g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu, cod 8899CZ-VD-LTP, prevăzute în anexa nr. 7.
  Articolul 2Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 3Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1, respectiv anexele nr. 1-7, includ fişele de autoevaluare, definite la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secţiuni.(2) Secţiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;c) condiţii/criterii ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului standardului şi numărului condiţiei/criteriului;d) indicatori de monitorizare (Im): documente şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.(3) Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.
  (4) Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-7, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
  Articolul 5(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.Articolul 6(1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare, respectiv, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 august 2004;b) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 384/2004**) pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie;**) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 384/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.c) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 23 iulie 2015;d) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015***) privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.126/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile sociale acordate în comunitate, serviciilor sociale acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. ***) Ordinele ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.123/2015 şi nr. 2.126/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 3 ianuarie 2019.Nr. 28.Anexa nr. 1 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate cacentre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice,cod 08790CR-VD-I Anexa nr. 2
  Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate cacentre de recuperare pentru victimele violenţei domestice, cod 08790CR-VD-II
  Anexa nr. 3 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă de lungă durată organizateca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice, cod 8790CR-VD-IIIAnexa nr. 4 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenireaşi combaterea violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-I
  Anexa nr. 5 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi sensibilizarea populaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, cod 8899CZ-VD-IIAnexa nr. 6 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistenţă destinate agresorilor,cod 8899CZ-VD-IIIAnexa nr. 7 Deschideți STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare şi consilierepentru victimele violenţei domesticede tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program contiuu, cod 8899CZ-VD-LTP