Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 103 din 16 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1.1, la litera B „Angajamente legale din care rezultă direct sau indirect, obligaţii de plată“, după numărul curent 20 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 21-23, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legalDocumentele justificative
  0123
  21.Contract de parteneriat public-privat- Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - legile bugetare anuale; - Legea nr. 31/1990 (106); - Legea nr. 51/2006 (107); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40);
  - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 (108); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul;
  - Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru pregătirea şi atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.
  - bugetul/sursa de finanţare, dacă este cazul; - studiul de fundamentare, aprobat; - acordul de asociere a două sau mai multor entităţi publice, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; - decizia conducătorului entităţii publice de organizare şi punere în funcţiune a unităţii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; - strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul; - strategia de contractare; - fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; - documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; - contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea; - anunţul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/ anunţul de concesiune simplificat/anunţul de intenţie publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitaţia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/ negociere/coordonare şi supervizare sau a juriului, după caz;- procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire;
  - documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - alte documente specifice.
  22. Act adiţional la contractul de parteneriat public-privat - Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - legile bugetare anuale; - Legea nr. 31/1990 (106); - Legea nr. 51/2006 (107); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (38); - Legea nr. 227/2015 (39); - Legea nr. 98/2016 (40); - Legea nr. 99/2016 (41); - Legea nr. 100/2016 (42); - Legea nr. 101/2016 (43); - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 (108); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105); - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru pregătirea şi atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.
  - bugetul/sursa de finanţare/veniturile proiectului/ documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligaţiilor de plată sau de garanţie în beneficiul partenerului public în concordanţă cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul; - contractul de parteneriat public-privat iniţial şi actele adiţionale anterioare, după caz; - documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat;
  - documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire sau suplimentare a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; - nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte contribuţia partenerului public, dacă este cazul; - alte documente specifice.
  23. Act adiţional la contractul/ decizia/ordinul de finanţare- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); - Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); - Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 346/2004 (26); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 321/2006 (31); - Legea nr. 287/2009 (33); - legile bugetare anuale; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (52); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64); - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71);
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72); - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); - Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81); - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94); - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); - alte acte normative specifice.
  - bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finanţare şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea; - nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanţare; - alte documente specifice.
  2. La anexa nr. 1.1, la litera F „Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv“, după „Lista de verificare angajament legal (contract/acord/convenţie de finanţare, contract de subvenţie, convenţie de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat de minimis“, cod B.20, se introduc trei noi liste de verificare, listele de verificare cod B.21, B.22 şi B.23, cu următorul cuprins:B.21LISTĂ DE VERIFICARECONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVATCod B.21
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existenţa documentelor justificative
  1.1.- Bugetul/Sursa de finanţare, dacă este cazul
  1.2.- Studiul de fundamentare, aprobat
  1.3.- Acordul de asociere a două sau mai multor entităţi publice, dacă este cazul
  1.4.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul
  1.5.- Decizia conducătorului entităţii publice de organizare şi punere în funcţiune a unităţii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
  1.6.
  - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale, dacă este cazul
  1.7.- Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale, dacă este cazul
  1.8.- Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul
  1.9.- Strategia de contractare
  1.10.- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul
  1.11.- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul
  1.12.- Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul
  1.13.- Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea
  1.14.- Anunţul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, după caz
  1.15.- Anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/anunţul de intenţie publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitaţia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
  1.16.
  - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
  1.17.- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare sau a juriului, după caz
  1.18.- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape)
  1.19.- Raportul procedurii de atribuire
  1.20.- Documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
  1.21.- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
  1.22.- Alte documente specifice^3
  2.Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Contractul de parteneriat public-privat
  2.3.
  - Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
  3.Valoarea contractului să se încadreze în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dacă este cazul
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul
  3.3.- valoarea ofertei câştigătoare
  4.Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
  4.1.- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:a) Studiul de fundamentare, dacă este cazul;b) Strategia de contractare;c) Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul.
  4.2.- Să fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o notă separată.
  4.3.- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare.
  4.4.- Să prevadă dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, după caz, denunţa unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea condiţiilor legale.
  4.5.- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile entităţii contractante.
  4.6.- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalţi participanţi la procedură se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
  4.7.- Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:a) părţile şi datele de identificare a acestora, completate cu datele ofertantului câştigător;b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat;c) termenele de realizare a lucrărilor;d) durata contractului de parteneriat public-privat;e) modalitatea de finanţare şi etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat;f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul şi de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat şi orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;g) delimitarea şi cuantificarea clară a contribuţiei financiare şi patrimoniale a partenerului public, în condiţiile rezultate în urma procedurii de atribuire;h) garanţiile de bună execuţie în cuantumul, modul de constituire şi valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei şi legislaţiei în vigoare;i) asigurările încheiate şi completate cu termenii de menţinere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentaţiei de atribuire coroborate cu oferta declarată câştigătoare;j) anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora, în cazul apariţiei de prevederi contradictorii, dacă este cazul;k) condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect;l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat şi a societăţii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
  m) drepturile şi obligaţiile partenerului public, ale partenerului privat şi ale societăţii de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligaţiile partenerului privat şi ale societăţii de proiect menite să garanteze respectarea destinaţiei bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat şi a condiţiilor de realizare a serviciului public;n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, şi modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice; o) caracteristicile şi obiectivele de performanţă ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului public ce formează obiectul proiectului;p) modalitatea de monitorizare şi control de către partenerul public al respectării obligaţiilor partenerului privat şi ale societăţii de proiect;q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat şi societatea de proiect cu afiliaţii partenerului privat;r) proceduri de preluare a drepturilor şi obligaţiilor partenerului privat de către finanţatorii proiectului şi/sau un nou partener privat;s) răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi penalităţile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligaţiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenţinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanţă, precum şi, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plăţile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părţi ale contractului şi dreptul partenerului public de a denunţa unilateral contractul, precum şi condiţiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire şi plată a eventualei compensaţii datorate partenerului privat;u) mecanisme de împărţire a profitului din refinanţare;v) procedura şi limitele subcontractării;w) cauzele de încetare a contractului şi condiţiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;x) clauze care să reglementeze compensaţiile datorate de părţi în caz de încetare a contractului înainte de termen;y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
  B.22LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
  Cod B.22
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existenţa documentelor justificative
  1.1.- Bugetul/Sursa de finanţare/Veniturile proiectului/Documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligaţiilor de plată sau de garanţie în beneficiul partenerului public în concordanţă cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul
  1.2.- Contractul de parteneriat public-privat iniţial şi actele adiţionale anterioare, după caz
  1.3.- Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat, respectiv modificările acestuia
  1.4.- Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
  1.5.- Documentul de constituire sau suplimentare a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul
  1.6.- Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat
  1.7.
  - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte contribuţia partenerului public, dacă este cazul
  1.8.- Alte documente specifice^3
  2.Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.- Actul adiţional la contractul de parteneriat public-privat
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
  3.Valoarea actului adiţional la contractul de parteneriat public-privat să se încadreze în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dacă este cazul
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul
  3.3.- încadrarea valorii în nivelul maxim prevăzut de actele normative
  4.Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
  4.1.- Să vizeze cazurile şi condiţiile prevăzute de actul normativ care reglementează parteneriatul public-privat.
  4.2.- Modificările să fie prevăzute în documentaţia procedurii de atribuire iniţiale, dacă este cazul.
  4.3.- Modificările să fie făcute cu notificarea prealabilă a partenerului privat şi să nu altereze natura generică a contractului iniţial, dacă este cazul.
  4.4.- Modificările să fie făcute după consultarea prealabilă a finanţatorilor proiectului în situaţia înlocuirii partenerului privat, dacă este cazul.
  4.5.- Să se refere numai la cazurile şi condiţiile de modificare permise de legea care reglementează procedura de atribuire a contractului iniţial.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
  B.23LISTĂ DE VERIFICAREACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL/DECIZIA/ORDINUL DE FINANŢARE
  Cod B.23
  Nr. crt.Obiectivele verificării
  1.Existenţa documentelor justificative
  1.1.- Bugetul
  1.2.- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul
  1.3.- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea
  1.4.- Nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanţare
  1.5.- Alte documente specifice^3
  2.Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:
  2.1.- Documentele justificative de la pct. 1
  2.2.
  - Actul adiţional la contractul/decizia/ordinul de finanţare
  2.3.- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, după caz
  3.Încadrarea valorii actului adiţional în:
  3.1.- nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz
  3.2.- nivelul angajamentului bugetar
  3.3.- nivelul prevăzut în valoarea totală aprobată a proiectului/obiectivului de finanţat, în valoarea maximă stabilită prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor adiţionale anterioare
  4.Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate
  4.1.- Să fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementărilor interne specifice şi/sau a celor din contractul iniţial privind modificarea clauzelor contractuale.
  4.2.- Să fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul.
  4.3.- Actul adiţional să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
  4.4.
  - Valoarea suplimentată stabilită prin actul adiţional să se încadreze în suma solicitată de beneficiar, dacă este cazul.
  ^3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.
  3. La anexa nr. 1.1, la litera G „Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv“, după numărul curent 105 se introduc trei numere curente noi, numerele curente 106-108, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Actul normativPublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
  „106.Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioareNr. 1.066/2004
  107.Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioareNr. 121/2013
  108.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioareNr. 427/2018“
  4. Anexa nr. 1.8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 16 ianuarie 2019.Nr. 103. ANEXĂ(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)Denumirea entităţii publiceRAPORTprivind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ...Capitolul I Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv
  Nr. crt.Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului publicCorespondenţa operaţiunilor din col. 1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul generalTotal operaţiuni supuse vizei de control financiar preventivdin care: Refuzate la vizădin acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
  Număr operaţiuniValoare (mii lei)Număr operaţiuniValoare (mii lei)Număr operaţiuniValoare(mii lei)
  012345678
  Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
  1.
  Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
  1.1.Deschideri de crediteA1
  1.2.Repartizări de crediteA2
  1.3.Virări de credite A4
  1.4.Alte operaţiuniA3, A5
  2.Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
  2.1.Acte administrative din care rezultă obligaţii de platăB13-B17
  2.2.Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziţii publice/sectoriale, inclusiv actele adiţionale la acesteaB1, B3-B5
  2.3.Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare B2, B20, B23
  2.4.Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiuneB6-B8, B10, B11, B19
  2.5.Convenţii de garantareB9
  2.6.Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat public-privat etc.B12, B18, B21, B22
  3.Ordonanţări de avansuriC2, C11
  4.Ordonanţări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:
  4.1.
  Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferenteC12
  4.2.Pensii, ajutoare, rente viagere şi alte asemenea
  4.3.Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executateC1, C6, C7
  4.4.Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilorC4, C5
  4.5.Ajutoare de stat/de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijinC9
  4.6.Finanţări/CofinanţăriC3
  4.7.Alte obligaţii de platăC8, C10
  5.
  Operaţiuni financiare/de plasamentE18
  6.Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)D1-D6, E9
  7.Alte operaţiuniE1-E8, E10-E17
  Capitolul II Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
  Nr. crt.Conţinutul operaţiunilor refuzate la vizăValoarea refuzată la viză (mii lei)Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
  0
  123
  TOTAL
  1
  2
  n
  Capitolul III Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice
  Nr. crt.Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publiceValoarea operaţiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. şi dată notă contabilă)Documentul de informare (Nr./dată/emitent)
  a organului ierarhic superiora organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice
  0123456
  TOTAL
  1
  2
  n
  Capitolul IV Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv^4
  Nr. crt.Denumirea programului/temei de pregătire profesionalăNumărul persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesionalăDiplome/ Certificate de participare
  DANU
  01234
  1
  2
  n
  ^4 Capitolul IV se completează numai de către entităţile publice.
  Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,
  ......................................................................................
  PRECIZĂRI:1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).3. Capitolul II se completează astfel:– coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;– în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea.4. Capitolul III se completează astfel:– 
  coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
  – în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;– în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;– coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare.
  5. Capitolul IV se completează astfel:– în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv;– în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;– coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului „X“, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.