Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2019privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2019Data intrării în vigoare 04-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 56 din 28 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2019.
  1. Scop şi domeniu de aplicare1.1. Prezenta procedură stabileşte cerinţele privind atestarea de către Biroul Român de Metrologie Legală a laboratoarelor de metrologie ale persoanelor juridice, denumite în continuare operatori economici.
  1.2. Prezenta procedură se aplică laboratoarelor de metrologie ale operatorilor economici din România care solicită Biroului Român de Metrologie Legală atestarea pentru efectuarea activităţilor de etalonare ale mijloacelor de măsurare.1.3. Prezenta procedură se aplică, de asemenea, pentru menţinerea atestatelor, pe perioadele de valabilitate a acestora, respectiv maximum 4 ani de la data emiterii în condiţiile menţinerii valabilităţii certificatului de acreditare.1.4. În vederea uniformizării condiţiilor de acordare/menţinere a atestatelor se stabileşte o perioadă de 1 an de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri. Astfel, laboratoarele de metrologie care deţin atestat în termen de valabilitate emis de Biroul Român de Metrologie Legală pot funcţiona până la expirarea valabilităţii atestatului, dar nu mai mult de 1 an de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri, dată la care trebuie să se conformeze prevederilor acesteia. În caz contrar, atestatele pe care le deţin îşi pierd valabilitatea.
  2. Definiţii şi prescurtări2.1. Definiţii:2.1.1. Laborator de metrologie - laborator care efectuează etalonări ale mijloacelor de măsurare.2.1.2. Persoană juridică - colectiv de oameni care, întrunind condiţiile legale (să aibă patrimoniu propriu, distinct de al indivizilor, să aibă organizare de sine stătătoare şi să aibă scop determinat), devine titular de drepturi subiective şi obligaţii civile.
  2.1.3. Personalitate juridică - calitatea de a fi persoană juridică.2.1.4. Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi.2.1.5. Etalon - materializarea definiţiei unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă.2.1.6. Etalonare - operaţie care, în condiţii specificate, stabileşte:– în primă etapă o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate;– în a doua etapă este utilizată această informaţie pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie.Nota 1: O etalonare poate fi exprimată sub forma unui enunţ, a unei funcţii de etalonare, a unei diagrame de etalonare, a unei curbe de etalonare sau a unui tabel de etalonare. În anumite cazuri, aceasta poate consta dintr-o corecţie aditivă sau multiplicativă a indicaţiei cu o incertitudine de măsurare asociată.Nota 2: Etalonarea nu trebuie confundată cu reglarea unui sistem de măsurare, adesea numit impropriu autoetalonare, nici cu verificarea etalonării.Nota 3: Adesea, numai prima etapă a definiţiei este percepută ca fiind etalonare.
  2.1.7. Metodă de etalonare - procedură tehnică specificată pentru efectuarea unei etalonări.2.1.8. Documentaţie - set de documente, de exemplu, specificaţii şi înregistrări.2.1.9. Măsurare - proces care constă în obţinerea experimentală a uneia sau mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi.Metodă de măsurare - descriere generică a organizării logice a operaţiilor utilizate într-o măsurare.2.1.10. Atestat - document emis de Biroul Român de Metrologie Legală prin care este recunoscută competenţa unui laborator de metrologie de a desfăşura activităţi de etalonări asupra mijloacelor de măsurare.
  2.2. PrescurtăriBRML - Biroul Român de Metrologie LegalăDRML - Direcţia regională de metrologie legală
  SJML - Serviciul judeţean de metrologie legală
  3. Cerinţe pentru obţinerea/extinderea atestatului3.1. În scopul atestării/extinderii atestării, operatorul economic interesat trebuie să adreseze o solicitare DRML/SJML (care o va transmite la DRML) în raza căreia este situat sediul social al operatorului economic respectiv.3.2. Solicitarea prevăzută la subpct. 3.1 se realizează prin transmiterea către DRML/SJML a cererii de atestare/extindere a atestării al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită după caz*) de următoarele documente:a) decizia conducătorului operatorului economic de numire a managerului tehnic, a managerului calităţii, precum şi a locţiitorilor personalului-cheie managerial*); b) formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (anexa nr. 2)*); c) lista etaloanelor, mijloacelor de măsurare, instalaţiilor şi utilajelor utilizate în activitatea de etalonare în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare;d)
  lista personalului care lucrează în laboratorul de metrologie în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare;
  e) lista sortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea de etalonări (anexa nr. 3); f) procedurile aferente operaţiunilor de etalonare pentru care doreşte atestarea, acceptate de organismul naţional de acreditare la acordarea certificatului de acreditare;g) dovada de plată pentru acordarea/extinderea atestatului;h) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie*); i) certificatul de acreditare emis de către organismul naţional de acreditare pentru activitatea de etalonare, în copie; j) o declaraţie scrisă prin care operatorul economic este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia BRML, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea acestuia*);
  k) o declaraţie conform căreia operatorul economic nu va efectua etalonări pe perioada unei eventuale suspendări a activităţii de etalonare de către organismul naţional de acreditare, în caz contrar acest fapt ducând la retragerea atestatului*). *) Cerinţe care nu se aplică la extinderea atestatului.
  4. Evaluarea solicitării şi acordarea/extinderea atestatului4.1. DRML analizează solicitarea de atestare/extindere a atestării înaintată potrivit prevederilor pct. 3 subpct. 3.2, prin verificarea îndeplinirii de către operatorul economic solicitant a cerinţelor pentru atestarea laboratoarelor de metrologie ce îi sunt aplicabile, conform prevederilor prezentei proceduri.4.1.1. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziţia DRML toate informaţiile, datele şi documentele cerute în legătură cu solicitarea de atestare sau cu activitatea ca laborator de metrologie atestat.4.1.2. În cazul depunerii unei documentaţii neconforme cu cerinţele prevăzute la capitolul 3 din prezenta procedură, solicitantul are obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea neconformităţilor să completeze documentaţia. În caz contrar solicitarea se consideră nulă de drept.4.2. DRML emite operatorului economic solicitant atestatul laboratorului de metrologie, în situaţia în care conformitatea cu cerinţele stabilite în prezenta procedură a fost dovedită de către acesta.
  4.3. DRML solicită operatorului economic sau organismului naţional de acreditare informaţii, date, documente suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/ neacordarea, extinderea, restrângerea sau retragerea atestării.4.3.1. DRML hotărăşte atestarea laboratorului de metrologie sau respingerea solicitării, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; termenul se prelungeşte cu maximum 30 de zile în situaţia prevăzută la subpct. 4.1.2.
  5. Monitorizarea laboratoarelor de metrologie atestate, restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea şi retragerea atestatului5.1. Laboratorul de metrologie atestat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind atestarea.5.2. Monitorizarea laboratoarelor de metrologie atestate se realizează de organismul naţional de acreditare, potrivit procedurilor acestuia.5.2.1. Laboratorul de metrologie atestat informează DRML cu privire la rezultatul evaluărilor realizate de către organismul naţional de acreditare, prin transmiterea deciziei privind menţinerea acreditării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentului.5.2.2. Orice modificare comunicată organismului naţional de acreditare pe care laboratorul de metrologie atestat intenţionează să o aducă documentului prevăzut la pct. 3 subpct. 3.2 lit. h), precum şi orice altă măsură comunicată organismului naţional de acreditare pe care doreşte să o implementeze şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor prezentei proceduri trebuie aduse la cunoştinţa DRML cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Laboratorul de metrologie atestat va comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării.5.2.3. Laboratoarele de metrologie atestate au obligaţia să informeze DRML în termen de 3 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă cu privire la restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia, după caz, DRML urmând a lua următoarele măsuri:a) în cazul restrângerii acreditării se va restrânge corespunzător atestatul laboratorului de metrologie;b) în cazul suspendării parţiale a acreditării se va suspenda parţial atestatul laboratorului de metrologie;c) în cazul suspendării acreditării se va suspenda atestatul laboratorului de metrologie;d) în cazul retragerii acreditării se va retrage atestatul laboratorului de metrologie;e) în cazul expirării acreditării şi al lipsei reînnoirii acesteia, se va retrage atestatul laboratorului de metrologie.
  5.3. DRML poate să restrângă ori să retragă atestatul unui laborator de metrologie în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza atestării sau în situaţia în care operatorul economic care a solicitat şi obţinut atestarea solicită acest lucru.5.4. DRML retrage atestatul unui laborator de metrologie în cazul comunicării de către organismul naţional de acreditare a retragerii certificatului de acreditare sau în cazul nerespectării cerinţei din declaraţia prevăzută la pct. 3 subpct. 3.2. lit. k).5.5. În caz de existenţă a oricărei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza atestării, laboratorul de metrologie atestat va transmite, la solicitarea DRML, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Totodată, DRML poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situaţiei. 5.6. Laboratorul de metrologie va transmite DRML, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine informaţii privind activităţile de etalonare realizate în limita domeniului atestării.
  6. Dispoziţii finale6.1. Numerotarea certificatelor de etalonare emise de către un operator economic atestat va îngloba iniţialele „BRML“ urmate de numărul atestatului. 6.2. Certificatele de etalonare emise de către un operator economic atestat, în perioadele de suspendare parţială, în perioadele de suspendare sau în cazul restrângerii sau retragerii certificatului de acreditare sunt nule de drept.
  6.3. Pentru analizarea solicitării, acordarea, restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea sau retragerea atestatelor, BRML emite proceduri specifice.6.4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Anexa nr. 1la procedurăAntet operator economic ……………….Nr. înreg. ……………. data ………………..CătreDirecţia Regională de Metrologie Legală ………….(Serviciul Judeţean de Metrologie Legală …………)
  Prin prezenta vă solicităm atestarea/extinderea atestatului laboratorului nostru de etalonări (Se selectează, după caz). Anexăm cererii: a) decizia conducătorului operatorului economic de numire a managerului tehnic, a managerului calităţii, precum şi a locţiitorilor personalului-cheie managerial*); b) formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (anexa nr. 2 la Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018)*); c) lista etaloanelor, mijloacelor de măsurare, instalaţiilor şi utilajelor utilizate în activitatea de etalonare în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare;d) lista personalului care lucrează în laboratorul de metrologie în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare;e) lista sortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea de etalonări (anexa nr. 3 la Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018); f) procedurile aferente operaţiunilor de etalonare pentru care doreşte atestarea, acceptate de organismul naţional de acreditare la acordarea certificatului de acreditare;g)
  dovada de plată pentru acordarea/extinderea atestatului;
  h) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie*); i) certificatul de acreditare emis de către organismul naţional de acreditare pentru activitatea de etalonare, în copie; j) o declaraţie scrisă prin care suntem de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia BRML, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea noastră*);k) o declaraţie conform căreia nu vom efectua etalonări pe perioada unei eventuale suspendări a activităţii de etalonare de către organismul naţional de acreditare, în caz contrar acest fapt ducând la retragerea atestatului*).
  Acceptăm să respectăm Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018.Suntem de acord să achităm, ori de câte ori este cazul, cheltuielile în vederea atestării care cad în sarcina noastră, indiferent de rezultat. Director (administrator, manager etc.),....................................................................
  *) Cerinţe care nu se aplică la extinderea atestatului.
  Anexa nr. 2la procedurăInformaţii generale despre laboratorul de metrologie1. IdentificareDenumirea operatorului economic:...........................................................................................Statutul juridic: ........................................................................................(Se anexează copie după statut sau regulamentul de organizare şi funcţionare.)................Adresa sediului social/punctului de lucru: ............................................................................................................................................................................................................Telefon ............................, fax ..................
  Nr. înregistrare la oficiul registrului comerţului: .......................Cont bancar: ..............................................
  2. Posibilităţi de contactareNumele şi funcţiile persoanelor de legătură cu Biroul Român de Metrologie Legală, cărora li s-au delegat competenţele, în vederea atestării:
  Numele şi prenumeleFuncţiaTelefon/fax
  3. Organizare (Se anexează organigrama completă.):Director (administrator, manager etc.),................................................................
  Anexa nr. 3la procedurăLISTAsortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea/extinderea atestatului
  Cod NomenclatorDenumirea mijlocului de măsurare din NomenclatorCaracteristici tehnice şi metrologicePoziţia din lista de la pct. 3 subpct. 3.2 lit. c) din procedură a etalonului mijlocului de măsurare/instalaţiei/utilajuluiDocumentul conform căruia se efectuează etalonarea (procedura, instrucţiunea etc.)Personalul care lucrează în cadrul laboratorului [poziţia din lista de la pct. 3 subpct. 3.2 lit. d) din procedură]
  Manager tehnic,...........................................
  -----