Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 1 februarie 2019de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 10 din 1 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2019.
  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare
  Articolul 1Prezenta metodologie are drept scop:a) stabilirea şi, după caz, ajustarea preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate;b) stabilirea şi, după caz, modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă.Articolul 2(1) Prezenta metodologie se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi:a) producătorii de energie electrică pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei stabileşte obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate; b)
  furnizorii de ultimă instanţă pentru achiziţia, pe bază de contracte reglementate, a energiei electrice necesare asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aceştia aplică tarife reglementate;
  c) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. (C.N. „Transelectrica“ - S.A.).
  (2) Stabilirea preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, conform prevederilor prezentei metodologii, se aplică pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, conform prevederilor art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.(3) Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate se referă la cantităţile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi se aplică astfel:a) la solicitarea furnizorilor de ultimă instanţă, în cazul unor majorări/reduceri semnificative ale prognozei de consum, ca urmare a migrării clienţilor casnici; saub) la solicitarea producătorilor pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a stabilit obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate, în cazul unor evenimente în unităţile/grupurile proprii care fac imposibilă producerea respectivelor cantităţi.(4)
  Ajustarea preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate se referă la preţurile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi se aplică la solicitarea producătorilor, în următoarele cazuri:a) dacă se înregistrează variaţii semnificative ale preţului mediu de achiziţie a combustibilului sau costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, faţă de cel considerat la stabilirea preţurilor în vigoare;b) dacă în cursul perioadei contractuale devin scadente taxe/impozite/contribuţii noi care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare;c) dacă în cursul perioadei contractuale îşi încetează aplicabilitatea taxe/impozite/contribuţii care au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare.
  Capitolul II Definiţii şi abrevieriArticolul 3În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:
  ANREAutoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
  CAICazane de abur industrial
  CAFCazane de apă fierbinte
  CETOra Europei Centrale
  CPTConsum propriu tehnologic
  FUIFurnizor(i) de ultimă instanţă
  OPEOperatorul pieţei de echilibrare
  PowrSymProgram de repartiţie orară optimă a sarcinii pe centrale/grupuri energetice/CAI/CAF, pentru acoperirea consumului de energie electrică prognozat la nivelul SEN şi a consumului de energie termică la nivel local
  PZUPiaţa pentru ziua următoare
  RET
  Reţeaua electrică de transport
  SENSistemul electroenergetic naţional
  Articolul 4(1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
  AutoconsumConsumul de energie electrică din producţia proprie a unei centrale, nefacturat şi destinat activităţilor operatorului economic care deţine respectiva centrală, altele decât producerea de energie electrică şi termică. În autoconsum nu se include CPT din producţia proprie al centralei, nici energia electrică livrată unui client final legat prin linie directă la barele centralei
  Perioadă contractualăPerioadă pentru care sunt stabilite, prin decizie a preşedintelui ANRE, obligaţii de vânzare a unor cantităţi de energie electrică pe bază de contracte reglementate de către producătorii participanţi la contractele reglementatePerioadele contractuale sunt:
  - 1 martie 2019-31 decembrie 2019- 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020- 1 ianuarie 2021-28 februarie 2022
  Consum propriu tehnologicEnergia electrică consumată într-o centrală, de la bornele generatoarelor proprii şi/sau din reţele, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale
  Consum propriu tehnologic din producţia proprieEnergia electrică consumată de la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale, pentru producerea energiei electrice şi termice în cadrul respectivei centrale
  Contracte reglementateContracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice destinate consumului clienţilor casnici, încheiate între FUI şi producătorii de energie electrică, în baza deciziilor emise de ANRE
  Energie electrică disponibilăEnergia electrică determinată de către producători, în funcţie, dar nu exclusiv, de următoarele: puterea netă disponibilă, energia electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor, conform prevederilor prezentei metodologii, energia electrică contractată/ estimată a fi contractată pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul)
  Energie electrică livratăDiferenţa dintre energia electrică produsă la bornele generatoarelor proprii ale unei centrale şi autoconsumul şi CPT din producţia proprie al respectivei centrale
  Grup dispecerizabilGrup (generator) care poate răspunde unei dispoziţii de dispecer şi care poate fi:- grup hidroenergetic cu puterea electrică instalată mai mare de 10 MW;sau- grup turbogenerator termoenergetic (inclusiv pe bază de biomasă, nuclear etc.) cu puterea electrică instalată mai mare de 20 MW;sau- centrală cu motoare cu ardere internă, cu puterea electrică instalată mai mare de 5 MW
  Părţi contractanteProducător participant la contractele reglementate şi/sau FUI
  Producător participant la contractele reglementateProducător pentru care ANRE stabileşte obligaţii de vânzare a unor cantităţi de energie electrică pe bază de contracte reglementate
  Unitate (grup)Capacitate energetică de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare sau din surse regenerabile
  Unitate dispecerizabilăUn grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, respectiv un consumator dispecerizabil ori mai mulţi, a căror putere de ansamblu este modificată la dispoziţia OPE; condiţiile constituirii unei unităţi dispecerizabile sunt stabilite conform Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi procedurilor OPE aplicabile.
  Capitolul III Principii generale pentru stabilirea preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementateSecţiunea 3.1 Modul de stabilire a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementateArticolul 5(1) Pe perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, ANRE stabileşte pentru producători, pentru fiecare perioadă contractuală, obligaţii de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate, în vederea asigurării următoarelor condiţii, în măsura în care acest lucru este posibil, cu respectarea legislaţiei în vigoare:a) menţinerea unor valori rezonabile şi uşor comparabile ale tarifelor reglementate aplicate clienţilor casnici de către FUI;b) menţinerea tarifelor reglementate aplicate clienţilor casnici de către FUI pentru perioada 1 ianuarie 2019-28 februarie 2022 la un nivel relativ constant;c) stabilitatea tarifelor reglementate aplicate clienţilor casnici de către FUI, pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022. (2) Obligaţiile de vânzare a unor cantităţi ferme de energie electrică pe bază de contracte reglementate sunt stabilite de ANRE în ordinea ascendentă a preţurilor determinate conform prezentei metodologii:a) pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri nuclearelectrice şi/sau hidroelectrice dispecerizabile;b)
  pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri dispecerizabile în cogenerare, care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus;
  c) pentru producătorii care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri dispecerizabile termoenergetice şi cu motoare cu ardere internă, altele decât cele pe bază de biomasă, care beneficiază de schema de sprijin cu certificate verzi, şi cele care se încadrează în prevederile lit. a) şi b).
  (3) Suma cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, corespunzătoare fiecărui FUI, se determină pe baza prognozei totale de consum a clienţilor finali casnici. (4) În cazul producătorilor prevăzuţi la alin. (2) lit. b), obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc în limita cantităţilor de energie electrică estimate a beneficia de schema de sprijin de tip bonus.
  Articolul 6C.N. „Transelectrica“ S.A. determină anual repartiţia optimă orară a sarcinii pe centrale/unităţi dispecerizabile/grupuri energetice/CAI/CAF pentru acoperirea consumului de energie electrică la nivelul SEN şi a consumului local de energie termică, prin rularea programului PowrSym.
  Articolul 7(1) În cazul producătorilor care deţin/exploatează comercial unităţi/grupuri nuclearelectrice şi/sau hidroelectrice dispecerizabile, obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se pot stabili la un nivel maxim de:a) 65% din cantitatea de energie electrică livrată de unităţile/grupurile hidroelectrice dispecerizabile proprii, rezultată din rularea programului PowrSym, aferentă perioadei contractuale;b) 65% din cantitatea de energie electrică livrată de grupurile nuclearelectrice proprii, rezultată din rularea programului PowrSym, aferentă perioadei contractuale, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), chiar în perioadele cu hidraulicitate redusă.(2) În cazul producătorilor care deţin/exploatează comercial grupuri/unităţi dispecerizabile în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, obligaţiile de vânzare pe contracte reglementate se stabilesc în limita cantităţilor estimate a beneficia de schema de sprijin de tip bonus, avându-se în vedere:a) cantitatea de energie electrică comercializată pe piaţa concurenţială de energie electrică, conform prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;b) alocarea proporţională a cantităţilor transmise de producători în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 44 alin. (1) lit. a), după caz, în situaţia în care suma acestor cantităţi este mai mare decât cantitatea totală necesar a fi preluată pe contracte reglementate de la producătorii respectivi.
  (3) Pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. c), obligaţiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc în funcţie de cantităţile de energie electrică disponibile, determinate şi transmise de către aceştia, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 44 alin. (1) lit. a), după caz, avându-se în vedere funcţionarea la minim tehnic a unităţilor/grupurilor dispecerizabile.
  Articolul 8(1) Cantităţile de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru fiecare producător, pentru perioada contractuală, pe fiecare lună calendaristică din perioada contractuală şi pentru fiecare produs de tranzacţionare, conform prevederilor art. 5, 7 şi 46, după caz, sunt aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE.(2) Cantităţile orare corespunzătoare contractului reglementat dintre un FUI şi un producător se stabilesc de ANRE, prin alocarea pentru fiecare oră din perioada contractuală/lună a cantităţii aprobate, ţinând cont de:a) cantităţile orare de energie electrică prognozate a fi livrate din grupurile/centralele respectivului producător în perioada contractuală/luna respectivă, rezultate din rularea programului PowrSym;b) cantităţile orare de energie electrică transmise de producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. b) şi c), conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a);
  c) prognoza orară de consum a clienţilor finali cu regim reglementat deserviţi de respectivul FUI, pentru perioada contractuală/luna respectivă.
  Secţiunea 3.2Modul de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c)Articolul 9Dimensionarea veniturilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice se face în condiţiile obţinerii unei încărcări optime la nivelul SEN şi funcţionării eficiente a producătorilor de energie electrică (cu costuri minime de producţie), de regulă pe perioada unui an calendaristic.Articolul 10Veniturile aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice acoperă următoarele categorii de costuri:a) costurile cu combustibilul consumat (resursa primară), inclusiv transportul acestuia la centrală;b) costurile cu energia electrică consumată din SEN (pentru CPT);c) costurile pentru apa brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată;d) costuri/venituri suplimentare aferente achiziţionării/vânzării drepturilor de emisie CO_2;e) costurile de operare şi mentenanţă; f) costurile cu materialele;g) costurile de personal;
  h) costurile cu amortizarea, inclusiv amortizarea investiţiilor noi; i) costurile pentru protecţia mediului (taxele de mediu, inclusiv costurile pentru obţinerea autorizărilor şi avizelor de mediu prevăzute de legislaţie);j) redevenţă/chirii;k) utilităţi;l) costurile pentru servicii executate cu terţi;m) taxe, comisioane, impozite, contribuţii etc.;n)
  costuri financiare;
  o) costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară.
  Articolul 11Costurile/Veniturile suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară pot fi luate în considerare de ANRE la stabilirea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală în următoarele cazuri justificate:a) ca urmare a înregistrării unei diferenţe de cel puţin ± 10% între preţul mediu de achiziţie a combustibilului avut în vedere la stabilirea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală anterioară şi preţul mediu de achiziţie a combustibilului realizat în perioada contractuală anterioară (inclusiv pentru grupuri/centrale hidroelectrice unde costul apei uzinate este asimilat costului combustibilului);b) infirmării, în proporţie de minimum ± 15%, a prognozei hidrologice şi de producţie de energie electrică din grupuri/ centrale hidroelectrice, avute în vedere pentru perioada contractuală anterioară;c) nerecunoaşterea integrală, la stabilirea/ajustarea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală anterioară, a sumelor datorate pentru respectiva perioadă contractuală, corespunzătoare taxelor/impozitelor/contribuţiilor instituite prin acte normative;d) recunoaşterea, la stabilirea/ajustarea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală anterioară, a unor sume datorate pentru respectiva perioadă contractuală, corespunzătoare unor taxe/impozite/contribuţii care şi-au încetat ulterior aplicabilitatea.Articolul 12Veniturile aferente activităţii de producere de energie electrică (V_E) pentru fiecare perioadă contractuală se determină prin aplicarea următoarei formule:
  unde:C_just - costurile totale justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, stabilite conform prevederilor art. 13 alin. (2) [lei];C_supl - costuri/venituri suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice, fundamentate de producător şi acceptate de ANRE, stabilite conform prevederilor art. 11 şi 14 [lei];V_Q - venituri provenite din activitatea de producere a energiei termice, calculate pe baza cantităţii de energie termică livrate la gardul centralei şi a preţului de vânzare a energiei termice negociat sau stabilit conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];V_STS - venituri provenite din contractele de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, determinate conform prevederilor reglementărilor aplicabile [lei];P - profit reglementat, stabilit la valoarea de 5% din suma costurilor justificate, aferente activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice.
  Articolul 13
  (1) ANRE stabileşte nivelul justificat al preţului mediu de achiziţie a combustibilului pentru perioada contractuală, pe baza analizei comparativ detaliate a preţului mediu de achiziţie a combustibilului realizat în perioada contractuală anterioară şi a valorilor previzionate pentru perioada contractuală.(2) ANRE stabileşte nivelul justificat al costurilor totale, având în vedere şi analiza următoarelor elemente:a) costurile totale considerate la stabilirea preţurilor reglementate pentru perioada contractuală anterioară;b) costurile realizate în perioada contractuală anterioară (realizat + estimat, în funcţie de numărul de luni din perioada contractuală şi de data transmiterii documentelor);c) evoluţia elementelor de cost la nivelul economiei (indicele preţurilor de consum în perioada contractuală anterioară);d) programele investiţionale în curs de derulare sau planificate a fi realizate în perioada contractuală pentru care se stabilesc preţurile reglementate;e) creşterea/descreşterea nivelului activităţii/producţiei;
  f) intrarea în vigoare/modificarea/eliminarea unor taxe/impozite/contribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (3) ANRE stabileşte nivelul justificat al costurilor cu combustibilul pe baza preţului mediu de achiziţie a combustibilului stabilit conform prevederilor alin. (1) şi a cantităţilor de combustibil considerate justificate.
  Articolul 14Costurile/Veniturile suplimentar înregistrate în perioada contractuală anterioară se determină după cum urmează:a) pentru cazul prevăzut la art. 11 lit. a), în funcţie de:(i) cantitatea de combustibil avută în vedere la stabilirea preţului reglementat pentru perioada contractuală anterioară;(ii) diferenţa dintre preţurile prevăzute la art. 11 lit. a);
  b) pentru cazul prevăzut la art. 11 lit. b), costurile/veniturile suplimentare se determină cu următoarea formulă:
  unde:C_jusr - costurile totale realizate (realizat + estimat) justificate aferente activităţii de producere a energiei electrice în perioada contractuală anterioară [lei];P_r - profit reglementat, stabilit la valoarea de 5% din C_jusr [lei];A_r - valoarea autoconsumului realizat în perioada contractuală anterioară [MWh];E_r - energia electrică livrată în SEN în perioada contractuală anterioară [MWh];E_cr - energia electrică livrată prin contracte reglementate în perioada contractuală anterioară [MWh].
  Articolul 15Preţul reglementat pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c) se determină prin aplicarea următoarei formule:
  unde:p_E - preţul reglementat al energiei electrice [lei/MWh];V_E - veniturile aferente activităţii de producere a energiei electrice, determinate conform prevederilor art. 12 [lei];
  A - valoarea autoconsumului previzionat pentru perioada contractuală [MWh];E - energia electrică previzionată a fi livrată în SEN în perioada contractuală [MWh].
  Secţiunea 3.3 Modul de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate pentru producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. b)Articolul 16Pentru energia electrică livrată din unităţi/grupuri de cogenerare dispecerizabile care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, preţul reglementat se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementările emise de ANRE, şi este aprobat semestrial prin ordin al preşedintelui ANRE.
  Capitolul IV
  Transmiterea datelorArticolul 17(1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, producătorii de energie electrică cu unităţi/grupuri dispecerizabile şi operatorii reţelelor de transport/distribuţie transmit C.N. „Transelectrica“ - S.A. şi ANRE, în format electronic prelucrabil (fişiere Excel), datele aferente anului calendaristic următor, necesare pentru rularea programului PowrSym, în conformitate cu prevederile procedurii „Schimburile de date şi informaţii tehnice între utilizatorii RET şi operatorii tehnici în scopul asigurării funcţionării şi dezvoltării SEN în condiţii de siguranţă“, emisă de C.N. „Transelectrica“ - S.A. (2) C.N. „Transelectrica“ - S.A. transmite fiecărui producător de energie electrică cu unităţi/grupuri dispecerizabile, până la data de 25 octombrie a fiecărui an, următoarele date aferente grupurilor/centralelor proprii, rezultate din rularea programului PowrSym pentru anul calendaristic următor:a) energia electrică orară livrată;b) energia electrică orară livrată din grupuri de cogenerare;c) energia termică orară livrată din grupuri de cogenerare;d) energia termică orară livrată din capacităţi de producere separată a energiei termice;
  e) consumul orar de combustibil;f) consumul orar de combustibil aferent grupurilor de cogenerare;g) consumul orar de combustibil aferent capacităţilor de producere separată a energiei termice.
  (3) Producătorii de energie electrică cu unităţi/grupuri dispecerizabile pot transmite la C.N. „Transelectrica“ - S.A. contestaţii referitoare la datele transmise de aceasta conform prevederilor alin. (2), în termen de 5 zile de la primirea acestora, cu motivarea contestaţiei.(4) Până la data de 5 noiembrie a fiecărui an, C.N. „Transelectrica“ - S.A. soluţionează contestaţiile justificate primite de la producătorii de energie electrică cu unităţi/grupuri dispecerizabile conform prevederilor alin. (3) şi efectuează rularea finală a programului PowrSym pentru anul calendaristic următor.
  Articolul 18Până la data de 20 octombrie a fiecărui an, producătorii transmit ANRE documentaţia privind veniturile/ costurile şi producţiile/livrările/consumurile de energie realizate în perioada contractuală curentă şi estimate pentru perioada contractuală următoare, aferente unităţilor/grupurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c). Datele se completează separat pe fiecare centrală/tipuri de centrale hidroelectrice, după caz, şi separat pe fiecare categorie de grupuri, conform machetei prevăzute în tabelul 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi vor fi însoţite de:a) calculaţia detaliată a preţului mediu de achiziţie a combustibilului sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în perioada contractuală curentă etc.);b) memoriu justificativ pentru costurile prevăzute în tabelul 1 din anexa la metodologie. Pentru fiecare categorie de costuri se va prezenta defalcat fiecare element de cost. Pentru fiecare element de cost se vor prezenta detaliat: modalitatea de calcul, premise şi ipoteze luate în considerare (contracte în derulare, prevederile legale incidente, credite angajate etc). Costurile nu includ sume finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din aplicarea schemelor de ajutor de stat, din plusuri de inventar, din alte surse nerambursabile, precum şi orice alte sume care nu sunt din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul producerii energiei electrice şi, după caz, termice;c) fişa de bilanţ energie electrică a producătorului, completată conform machetei prevăzute în tabelul 2 din anexa la metodologie.Articolul 19(1) Până la data de 20 octombrie a fiecărui an, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. b) şi c) transmit ANRE:a) cantităţile orare de energie electrică disponibile, determinate de către aceştia pentru perioada contractuală;b) memoriu justificativ pentru cantităţile transmise conform prevederilor lit. a), în care se evidenţiază cel puţin următoarele: (i) cantităţile de energie electrică produse/livrate în SEN;(ii) cantităţile de energie electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor;(iii) cantităţile contractate/estimate a fi contractate pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul);(iv) cantităţile care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus (dacă este cazul); (v) limitările rezultate din funcţionarea la minim tehnic a grupurilor/unităţilor dispecerizabile;(vi) perioadele de reparaţii planificate.
  Memoriul justificativ va fi însoţit de documente considerate relevante de către producători.
  (2) Cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (1) sunt cantităţi ferme şi se iau în calcul de către ANRE la stabilirea obligaţiilor de vânzare pe bază de contracte reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3).
  Articolul 20(1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, fiecare FUI transmite ANRE prognoza orară de consum aferentă clienţilor finali proprii pentru care furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate, pentru perioada contractuală următoare.(2) Prognoza orară de consum prevăzută la alin. (1) se transmite în ore CET.
  Articolul 21(1) Până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, C.N. „Transelectrica“ - S.A. transmite fiecărui producător de energie electrică cu unităţi/grupuri dispecerizabile, precum şi ANRE datele prevăzute la art. 17 alin. (2) şi preţul marginal al energiei electrice rezultate din rularea finală a programului PowrSym pentru perioada contractuală următoare. (2) Până la data de 10 noiembrie a fiecărui an, ANRE transmite fiecăruia dintre producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) o estimare privind cantitatea maximă de energie electrică ce poate fi impusă ca obligaţie de vânzare pe bază de contracte reglementate pentru perioada contractuală următoare.Articolul 22(1) Transmiterea la ANRE a datelor prevăzute la art. 18-20 şi art. 43-45, după caz, se face atât prin fax, cât şi prin e-mail, în format electronic prelucrabil (fişiere Excel).(2)
  ANRE poate solicita producătorilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c) completarea documentaţiei transmise conform prevederilor art. 18 cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/producţiilor/ livrărilor/consumurilor estimate, sau corectarea datelor transmise.
  (3) Producătorii trebuie să transmită ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(4) În cazul în care, până la data de 10 noiembrie, un producător nu transmite toate datele şi documentele justificative solicitate conform prevederilor alin. (2), ANRE poate utiliza, pentru stabilirea preţurilor reglementate, datele cele mai recente, existente în baza de date proprie.
  Articolul 23(1) Pe baza preţurilor reglementate stabilite, după caz, conform prevederilor art. 15 sau art. 16, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, ANRE stabileşte producătorii participanţi la contractele reglementate şi determină cantităţile de energie electrică impuse fiecăruia dintre aceştia ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate încheiate cu fiecare FUI, pentru perioada contractuală următoare.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANRE urmăreşte minimizarea preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru fiecare FUI, cu asigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5.
  Capitolul V Emiterea deciziilorArticolul 24Deciziile de aprobare a preţurilor şi a cantităţilor lunare/totale de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate, pentru perioada contractuală următoare, sunt transmise operatorilor economici implicaţi cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării în vigoare. Articolul 25ANRE comunică fiecărui producător participant la contractele reglementate şi care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) şi c), în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la art. 24, datele considerate justificate care au stat la baza stabilirii preţului reglementat pentru perioada contractuală următoare.Articolul 26Cantităţile orare din contractele reglementate pentru perioada contractuală următoare sunt transmise de ANRE, în format electronic, prin e-mail, operatorilor economici implicaţi, în termen de maximum două zile de la transmiterea deciziilor prevăzute la art. 24.Articolul 27(1) Cantităţile de energie electrică lunare/totale/pe fiecare produs de tranzacţionare, stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate şi aprobate prin deciziile prevăzute la art. 24 şi 48, se pot modifica numai prin decizie a preşedintelui ANRE, în conformitate cu prevederile cap. VI.(2) Preţurile pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate, aprobate prin deciziile prevăzute la art. 24 şi 48, se pot modifica numai prin decizie a preşedintelui ANRE, în conformitate cu prevederile cap. VII.Capitolul VI Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementateSecţiunea 6.1 Modificarea cantităţilor din contractele reglementate ca urmare a solicitării furnizorilor de ultimă instanţă
  Articolul 28(1) Pe parcursul unei perioade contractuale, FUI pot solicita ANRE modificarea cantităţilor lunare/totale de energie electrică din contractele reglementate, în cazul unor majorări/reduceri de cel puţin 10% ale consumului prognozat pentru clienţii proprii casnici cărora le asigură furnizarea de energie electrică la tarife reglementate, ca urmare a migrării acestora.(2) Solicitarea de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un FUI la ANRE conform prevederilor alin. (1), trebuie să cuprindă:a) perioada în care apare modificarea consumului prognozat;b) fundamentarea majorării/reducerii consumului prognozat;c) modificările orare ale prognozei de consum faţă de valorile transmise iniţial.
  Articolul 29La primirea unei solicitări conform prevederilor art. 28 de la un FUI, numai în situaţia unei majorări a consumului prognozat, se parcurg următoarele etape: a) ANRE transmite producătorilor participanţi la contractele reglementate o notificare privind transmiterea cantităţilor de energie electrică disponibile pentru perioada prevăzută la art. 28 alin. (2) lit. a) şi justificarea acestora; b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la lit. a), producătorii trebuie să transmită ANRE cantităţile de energie electrică disponibile şi justificarea acestora.Articolul 30(1) Modificarea cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate ale FUI solicitant se face de regulă proporţional pentru toţi producătorii care au încheiate contracte reglementate cu respectivul FUI.(2) ANRE analizează datele şi informaţiile primite conform prevederilor art. 28 şi, după caz, art. 29 şi stabileşte modificarea cantităţilor din contractele reglementate ale FUI solicitant şi, după caz, ale altor FUI, la nivelul considerat justificat. Articolul 31(1) În situaţia în care solicitarea transmisă conform prevederilor art. 28 este justificată, ANRE transmite operatorilor economici implicaţi deciziile de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate pentru perioada contractuală în curs şi cantităţile orare de contract din perioada pentru care au fost operate modificări, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) În cazul respingerii unei solicitări de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un FUI conform prevederilor art. 28, ANRE comunică în scris solicitantului motivele respingerii, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  Secţiunea 6.2 Modificarea cantităţilor din contractele reglementate ca urmare a solicitării producătorilor de energie electricăArticolul 32
  (1) Pe parcursul unei perioade contractuale, producătorii participanţi la contractele reglementate pot solicita ANRE reducerea cantităţilor lunare/anuale de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare pe bază de contracte reglementate, în cazul unor evenimente în unităţile/grupurile proprii care fac imposibilă producerea a cel puţin 10% din respectivele cantităţi.(2) O solicitare de reducere a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un producător la ANRE conform prevederilor alin. (1), trebuie să cuprindă:a) perioada în care se produc reduceri de putere ale unităţilor/grupurilor proprii;b) fundamentarea reducerilor de putere estimate;c) cantităţile orare de energie electrică din contractele reglementate, care nu pot fi asigurate din producţia proprie din cauza reducerilor de putere estimate.
  Articolul 33
  La primirea unei solicitări conform prevederilor art. 32 de la un producător se parcurg următoarele etape:a) ANRE transmite tuturor producătorilor participanţi la contractele reglementate o notificare privind necesitatea majorării cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, pentru o perioadă care începe cel mai devreme după 20 de zile lucrătoare de la transmiterea notificării. De asemenea, ANRE poate transmite această notificare şi altor producători;b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la lit. a), producătorii trebuie să transmită ANRE cantităţile de energie electrică disponibile, pentru perioada prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. a), şi justificarea acestora.
  Articolul 34(1) Suplimentarea cantităţilor de energie electrică stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor către FUI se face conform prevederilor art. 5 alin. (2), cu luarea în considerare a cantităţilor disponibile transmise de producători conform prevederilor art. 33 lit. b).(2) ANRE analizează datele şi informaţiile primite conform prevederilor art. 32 şi 33 şi stabileşte modificarea cantităţilor din contractele reglementate ale producătorului solicitant şi, după caz, ale altor producători, la nivelul considerat justificat.
  Articolul 35(1) În situaţia în care solicitarea transmisă conform prevederilor art. 32 este justificată, ANRE transmite operatorilor economici implicaţi deciziile de modificare a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate pentru perioada contractuală în curs şi cantităţile orare de contract din perioada pentru care au fost operate modificări, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(2) În cazul respingerii unei solicitări de reducere a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate, transmisă de un producător conform prevederilor art. 32, ANRE comunică în scris solicitantului motivele respingerii, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  Capitolul VII Ajustarea preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementateArticolul 36
  Preţurile reglementate pentru energia electrică, stabilite în conformitate cu prevederile art. 15, pot fi ajustate, din iniţiativa ANRE sau la solicitarea producătorilor participanţi la contractele reglementate, cu aplicare în cea de a doua jumătate a perioadei contractuale, în cazul în care:a) preţul mediu de achiziţie a combustibilului sau costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, realizat în primele 3 luni ale aceleiaşi perioade contractuale de respectivii producători s-a modificat cu cel puţin ± 5% faţă de cel considerat la stabilirea preţurilor în vigoare;b) în prima jumătate a perioadei contractuale ajung la scadenţă sau au fost plătite, total sau parţial, taxe/impozite/ contribuţii noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare;c) în prima jumătate a perioadei contractuale îşi încetează aplicabilitatea taxe/impozite/contribuţii luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare.
  Articolul 37La ajustarea preţurilor reglementate, ANRE ia în considerare numai actualizarea preţurilor de achiziţie pentru fiecare tip de combustibil consumat sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, şi/sau suplimentarea/ diminuarea costurilor cu sumele datorate corespunzătoare taxelor/impozitelor/contribuţiilor nou-introduse/eliminate, care nu au fost luate în calcul la stabilirea preţurilor reglementate/care au fost luate în calcul la stabilirea preţurilor reglementate, toate celelalte elemente din structurile de venituri/costuri/producţii/ livrări/consumuri luate în considerare la stabilirea preţurilor pentru perioada contractuală rămânând neschimbate.
  Articolul 38(1) Pentru ajustarea preţurilor din contractele reglementate, în condiţiile art. 37, producătorii transmit ANRE, cu cel puţin 30 zile înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a noilor preţuri, conform art. 36, o solicitare de ajustare, care trebuie să cuprindă, după caz:a) calculaţia preţului mediu de achiziţie a combustibilului (sau costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) realizat în primele 3 luni ale perioadei contractuale;b) justificarea elementelor care intră în calculul preţului mediu de achiziţie a combustibilului (sau costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) realizat în primele 3 luni ale perioadei contractuale (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite etc.);c) sumele datorate corespunzătoare taxelor/impozitelor/ contribuţiilor noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor reglementate;d) sumele care trebuie diminuate aferente taxelor/ impozitelor/contribuţiilor eliminate;e) fundamentarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d).
  (2) ANRE poate solicita din proprie iniţiativă producătorilor participanţi la contractele reglementate transmiterea datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 39ANRE stabileşte condiţiile justificate de ajustare pentru situaţiile prevăzute la art. 38, pe care le aplică prin utilizarea următoarei formule:
  unde:p^aj_E - preţul reglementat pentru energia electrică, rezultat după ajustare [lei/MWh]; p_E - preţul reglementat pentru energia electrică, stabilit conform prevederilor art. 15 [lei/MWh]; i_comb - raportul dintre preţul mediu de achiziţie a combustibilului (costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) justificat pentru ajustare, calculat pe baza preţurilor de achiziţie actualizate pentru fiecare tip de combustibil (pe structura de consum considerată la stabilirea preţului în vigoare) şi preţul mediu de achiziţie a combustibilului (costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) considerat la stabilirea preţului în vigoare [–]; C^E_comb - ponderea costului cu combustibilul (costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) în preţul mediu reglementat stabilit conform prevederilor art. 15 [%];T_nou - valoarea justificată pentru ajustare cu care au fost suplimentate/diminuate costurile din cauza sumelor datorate pentru taxele/impozitele/contribuţiile noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor reglementate, sau din cauza sumelor corespunzătoare taxelor/impozitelor/contribuţiilor care şi-au încetat aplicabilitatea [lei];E, A - cantitatea de energie electrică livrată, respectiv autoconsumul, valori utilizate la stabilirea preţurilor reglementate conform prevederilor art. 15 [MWh].
  Articolul 40
  (1) ANRE transmite producătorilor implicaţi deciziile de ajustare a preţurilor din contractele reglementate pentru cea de a doua jumătate a perioadei contractuale cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare. (2) În cazul respingerii unei solicitări de ajustare a preţurilor din contractele reglementate, ANRE comunică acest lucru solicitantului, cu motivarea deciziei luate.
  Capitolul VIII RaportăriArticolul 41(1) Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI notifică ANRE încheierea şi, după caz, modificarea prin act adiţional a contractelor reglementate conform deciziilor emise de preşedintele ANRE şi prevederilor prezentei metodologii.(2) Cantităţile de energie electrică efectiv tranzacţionate pe contractele reglementate încheiate de FUI cu fiecare dintre producătorii participanţi la contractele reglementate vor fi transmise lunar ANRE de către FUI, în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecărei luni.Articolul 42(1) Fiecare producător participant la contractele reglementate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. b), trebuie să transmită ANRE realizările corespunzătoare veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor înregistrate în activitatea de producere a energiei electrice şi termice în fiecare trimestru calendaristic din fiecare perioadă contractuală pentru care au fost stabilite preţuri reglementate.(2) Datele corespunzătoare realizărilor trimestriale se completează conform machetelor publicate pe pagina proprie de internet a ANRE şi se transmit în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii aplicabile pentru stabilirea preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă pentru perioada contractuală 1 martie 2019- 31 decembrie 2019
  Articolul 43(1) În termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, fiecare FUI transmite ANRE cantitatea de energie electrică aferentă clienţilor finali proprii pentru care furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate, necesar a fi cumpărată pe bază de contracte reglementate, pentru perioada contractuală 1 martie 2019-31 decembrie 2019.(2) Cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) se transmite avându-se în vedere următoarele produse de tranzacţionare:a) bandă - produs de tranzacţionare pentru livrare energie electrică în bandă, în toate zilele de luni până duminică, ore CET;b) vârf 1 - produs de tranzacţionare pentru livrare energie electrică la vârf, în toate zilele de luni până duminică, între orele 06,00 şi 22,00, ore CET;c) vârf 2 - produs de tranzacţionare pentru livrare energie electrică la vârf, în toate zilele de luni până duminică, între orele 17,00 şi 22,00, ore CET.
  Articolul 44(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) transmit ANRE:a) cantităţile de energie electrică disponibile pentru fiecare lună din perioada contractuală, repartizate conform celor 3 produse de tranzacţionare prevăzute la art. 43 alin. (2);b) memoriu justificativ pentru cantităţile transmise conform prevederilor lit. a), în care se evidenţiază cel puţin următoarele: (i) cantităţile de energie electrică produse/livrate în SEN; (ii) cantităţile de energie electrică din contractele încheiate pe piaţa concurenţială până la data transmiterii documentelor; (iii) cantităţile contractate/estimate a fi contractate pentru servicii tehnologice de sistem (dacă este cazul); (iv) cantităţile care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus (dacă este cazul); (v)
  limitările rezultate din funcţionarea la minim tehnic a grupurilor/unităţilor dispecerizabile;
  (vi) perioadele de reparaţii planificate.Memoriul justificativ va fi însoţit de documente considerate de către producători relevante.
  (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c) transmit ANRE următoarele date aferente anului 2018: valoarea costului unitar de producere a energiei electrice realizat, cantitatea de energie electrică livrată în SEN, valoarea costurilor totale şi prezentarea principalelor elemente de cost înregistrate în perioada respectivă.(3) Cantităţile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit.a) sunt cantităţi ferme şi se iau în calcul de către ANRE la stabilirea obligaţiilor de vânzare ale producătorilor pe bază de contracte reglementate.
  Articolul 45
  (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi c) transmit ANRE documentaţia privind veniturile/costurile şi producţiile/livrările/consumurile de energie previzionate pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019. Datele se completează separat pe fiecare centrală/tipuri de centrale hidroelectrice, după caz, şi separat pe fiecare categorie de unităţi/grupuri, conform machetei prezentate în tabelul 1 din anexa la metodologie, şi vor fi însoţite de:a) calculaţia detaliată a preţului mediu de achiziţie a combustibilului sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice, precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în anul curent etc.);b) memoriu justificativ pentru costurile prevăzute în tabelul 1 din anexa la metodologie.Pentru fiecare categorie de costuri se va prezenta defalcat fiecare element de cost. Pentru fiecare element de cost se vor prezenta detaliat: modalitatea de calcul, premise şi ipoteze luate în considerare (contracte în derulare, prevederile legale incidente, credite angajate etc.). Costurile nu includ sume finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din aplicarea schemelor de ajutor de stat, din plusuri de inventar, din alte surse nerambursabile şi nici orice alte sume care nu sunt din surse proprii pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul producerii energiei electrice şi, după caz, termice;c) fişa de bilanţ energie electrică a producătorului, completată conform machetei prevăzute în tabelul 2 din anexa la metodologie.(2) ANRE poate solicita producătorilor completarea documentaţiei transmise conform prevederilor alin. (1) cu orice date/informaţii suplimentare necesare pentru analiza veniturilor/ costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor estimate sau corectarea datelor transmise.(3) Producătorii trebuie să transmită ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (2) în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  (4) În cazul în care un producător nu transmite datele şi documentele justificative solicitate conform prevederilor alin. (2) în termenul prevăzut la alin. (3), ANRE poate utiliza, pentru stabilirea preţurilor reglementate, datele cele mai recente, existente în baza de date proprie.
  Articolul 46(1) ANRE stabileşte preţurile pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi cantităţile de energie electrică din contractele reglementate, având în vedere:a) cantităţile de energie electrică transmise de producători, conform prevederilor art. 44 alin. (1) lit. a);b) cantităţile de energie electrică transmise de FUI, conform prevederilor art. 43;c) prevederile art. 5 alin. (2);d) prevederile art. 7 alin. (2) şi (3).
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţurile pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de producătorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. b) se stabilesc prin reglementările specifice.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANRE urmăreşte minimizarea preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pe bază de contracte reglementate pentru fiecare FUI, cu asigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
  Articolul 47În cazul în care, pentru o lună din perioada contractuală, suma cantităţilor de energie electrică disponibile, transmise de către producători conform art. 44 alin. (1) lit. a), este mai mică decât suma cantităţilor de energie electrică necesare FUI, transmise conform art. 43, pentru luna respectivă cantităţile pentru fiecare FUI se stabilesc prin alocarea cantităţii totale transmise de producători proporţional cu cantităţile transmise de FUI.Articolul 48(1) Deciziile de aprobare a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică lunare/totale/pe fiecare produs de tranzacţionare, stabilite ca obligaţii de vânzare ale producătorilor, pe bază de contracte reglementate, sunt transmise operatorilor economici implicaţi.(2) ANRE comunică fiecărui producător participant la contractele reglementate care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) şi c) datele considerate justificate care au stat la baza stabilirii preţului reglementat pentru perioada contractuală următoare.
  Capitolul X Dispoziţii finaleArticolul 49(1) În cazul în care cantitatea de energie electrică transmisă de un producător conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) şi art. 44 alin. (1) lit. a), după caz, este egală cu zero, producătorul respectiv transmite ANRE o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului său legal privind cauza care determină această situaţie.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), producătorul respectiv nu are obligaţia de a transmite:a) documentaţia prevăzută la art. 18 şi art. 45, după caz; b) fundamentarea cantităţilor de energie electrică, conform prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 44 alin. (1) lit. b), după caz.Articolul 50ANRE estimează pentru perioada contractuală următoare şi pentru anul calendaristic următor, după caz:a) cantitatea anuală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din grupurile/centralele de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus;b) cantitatea anuală de energie electrică livrată din grupurile/centralele pe bază de resurse regenerabile care beneficiază de schema de sprijin cu certificate verzi;c) cantitatea anuală de energie electrică livrată din centralele electrice de termoficare cu grupuri/unităţi nedispecerizabile.
  Articolul 51(1) Pentru perioada 1 ianuarie 2022-28 februarie 2022, schimbul de date şi informaţii aferente rulării programului PowrSym se realizează conform unui grafic stabilit de către ANRE, după consultarea C.N. „Transelectrica“ - S.A. şi comunicat în scris operatorilor economici implicaţi.(2) Operatorii economici implicaţi au obligaţia de a transmite datele şi informaţiile respective în termenul şi formatul stabilite şi comunicate de către ANRE.Articolul 52(1) Fiecare producător participant la contractele reglementate şi fiecare FUI trebuie să desemneze câte o persoană responsabilă cu schimbul de date şi informaţii conform prevederilor prezentei metodologii.
  (2) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor alin. (1) se transmit ANRE şi se actualizează ori de câte ori apar schimbări.
  Articolul 53(1) Preţurile reglementate pentru energia electrică livrată din grupurile/centralele Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ - S.A. (S.P.E.E.H. „Hidroelectrica“ - S.A.) se pot stabili separat pentru:a) centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate între 10 şi 100 MW fiecare;b) centralele hidroelectrice cu puteri electrice instalate mai mari de 100 MW fiecare.(2) Datele transmise de S.P.E.E.H. „Hidroelectrica“ - S.A. conform prevederilor art. 18, art. 22 alin. (2) şi art. 45, în formatul din macheta prevăzută în tabelul 1 din anexa la metodologie, trebuie să fie defalcate pe fiecare dintre tipurile de centrale hidroelectrice prevăzute la alin. (1).
  Articolul 54Înainte de supunerea spre aprobare în Comitetul de Reglementare a deciziilor prevăzute la art. 24, ANRE transmite fiecărui producător implicat o informare privind cantităţile şi preţurile stabilite de ANRE şi datele care au stat la baza stabilirii acestora.
  ANEXĂla metodologieTabelul 1 - Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor şi a producţiilor/livrărilor/ consumurilor de energie
  Operator economic:
  Centrala/Localitatea:
  Capacităţi instalate (electrică, termică)/tipuri de combustibili utilizaţi:
  Costuri/venituri totale aferente activităţilor de producere energie electrică şi, după caz, termică
  Grupuri energetice
  LEIRealizat perioada n–1Previzionat perioada n
  012
  1. Venituri din energia electrică (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 2 + 3 – 4 – 5)  
  1.1. Combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală (10 x 11)   
  1.2. Energie electrică din SEN (pentru CPT)  
  1.3. Apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată  
  1.4. Reactivi, mase schimbătoare de ioni, certificate emisii etc.  
  1.5. Operare şi mentenanţă  
  1.6. Materiale  
  1.7. Amortizare  
  1.8. Redevenţă/chirii  
  1.9. Utilităţi  
  1.10. Salarii şi asimilate  
  1.11. Costuri pentru protecţia mediului  
  1.12. Servicii executate de terţi
    
  1.13. Taxe, comisioane, impozite, contribuţii etc.  
  1.14. Costuri financiare  
  2. Costuri (+)/Venituri (–) suplimentare de recuperat din anul precedent  
  3. Profit [% x (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14)]  
  4. Venituri din energia termică (9 x 13)  
  5. Venituri din servicii de sistem  
  6. Energie electrică produsă [MWh]  
  7. Energie electrică livrată [MWh]  
  8. Autoconsum [MWh]  
  9. Energie termică livrată la gard [MWh]  
  10. Consum de combustibil [MWh], din care:  
  Păcură [MWh]  
  Gaze naturale [MWh]  
  Cărbune [MWh]  
  Alţi combustibili [MWh]  
  Putere calorifică inferioară păcură [kcal/kg]  
  Putere calorifică inferioară gaze naturale [kcal/Nmc]  
  Putere calorifică inferioară cărbune [kcal/kg]  
  Putere calorifică inferioară alţi combustibili [kcal/kg, Nmc]  
  Preţ păcură [lei/kg]
    
  [lei/MWh] - la puterea calorifică inferioară  
  Preţ gaze naturale [lei/Nmc]  
  [lei/MWh] - la puterea calorifică inferioară  
  Preţ cărbune [lei/kg]  
  [lei/MWh] - la puterea calorifică inferioară  
  Preţ alţi combustibili [lei/kg, Nmc]  
  [lei/MWh] - la puterea calorifică inferioară  
  11. Preţ mediu combustibil [lei/MWh]  
  12. Preţ apă [lei/mii mc]  
  13. Preţ energie termică livrată la gard [lei/MWh]  
  14. Preţ energie electrică [lei/MWh] [1/(7 + 8)]  
  Tabelul 2 - Fişă de bilanţ energie electrică
  Operator economic:
  MWhRealizatPrevizionat
  1. Energie electrică produsă la bornele generatoarelor, din care:
  - în grupuri de producere separată
  - grupuri hidroenergetice dispecerizabile
  - grupuri nucleare dispecerizabile
  - grupuri termoenergetice dispecerizabile
  - în grupuri de cogenerare
  - dispecerizabile
  2. Energie electrică achiziţionată, din care:
  - 2.1 pentru CPT
  - 2.2 pentru alte consumuri (activităţi) ale operatorului economic
  - 2.3 pentru vânzare
  3. Consum propriu tehnologic, din care:
  - pentru producere energie electrică
  - pentru producere energie termică
  4. Autoconsum
  5. Energie electrică livrată în reţelele de transport/distribuţie (1 + 2.1 – 3 – 4)
  6. Energie electrică vândută (1 + 2 – 3 – 4), din care:
  - 6.1 pentru clienţii finali racordaţi la barele centralei/centralelor
  ----