Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 15 din 1 februarie 2019privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.860.083 din 9 ianuarie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/456 din 28 ianuarie 2019, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICSe aprobă Calendarul principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Bucureşti, 1 februarie 2019.Nr. 15.ANEXĂCALENDARULprincipalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
  Nr. crt.Obiectiv
  ActivitateTermen Structuri responsabile
  Asigurarea unui cadru normativ coerent şi unitar de acţiune, la nivel naţional, în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene
  1.Realizarea concordanţei cadrului legal şi procedural cu evoluţiile în domeniul de referinţă• Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, cu modificările ulterioareTrimestrul I 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea unei noi Strategii naţionale privind protecţia infrastructurilor critice • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările ulterioare • Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/ operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/ administratorului de infrastructură critică naţională/ europeanăTrimestrul IV 2019
  Coordonarea unitară a procesului de identificare şi desemnare a infrastructurilor critice naţionale/europene şi de elaborare a planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE
  1.Revizuirea documentelor specifice procesului de identificare şi desemnare a infrastructurilor critice naţionale/europene• Elaborarea/Revizuirea ordinelor pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectoarelor şi subsectoarelor definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, cu modificările şi completările ulterioareTrimestrul II 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile • Proprietarii/Operatorii/ Administratorii de ICN/ICE
  • Revizuirea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011^1
  2.Coordonarea revizuirii periodice a procesului de identificare şi desemnare a infrastructurilor critice naţionale/europene din responsabilitatea fiecărei APR şi actualizarea listelor cu infrastructurile critice naţionale• Parcurgerea etapelor obligatorii ale procesului de identificare şi desemnare a ICN/ICE • Centralizarea listelor cu potenţiale ICN/ICE rezultate în urma procesului de identificare şi desemnare • Formularea propunerilor şi transmiterea listelor la CNCPIC sub semnătura conducătorului fiecărei autorităţi publice responsabile • Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea/completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, cu modificările şi completările ulterioareTrimestrul IV 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  3.Elaborarea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/administratorilor de ICN/ICE în conformitate cu anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, cu modificările şi completările ulterioare• Realizarea demersurilor în vederea transmiterii spre avizare către conducătorul autorităţii publice responsabile a planului de securitate al operatorului/a documentelor ce urmează a fi echivalate cu planul de securitate al operatorului • Informarea Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice cu privire la finalizarea etapeiTrimestrul I 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  Creşterea nivelului de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene
  1.Organizarea cadrului general pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a procesului de evaluare şi revizuire a planurilor de securitate ale operatorilor• Actualizarea/Revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de către proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naţionalePermanent• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  2.Dezvoltarea instrumentelor instituţionale şi a mecanis-melor operaţionale pentru realizarea unui management eficient al protecţiei infrastructurilor critice naţionale• Continuarea demersurilor în vederea realizării mecanismului de comunicare şi avertizare timpurieÎn funcţie de resursele financiare alocate• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  • Realizarea unor exerciţii de testare a viabilităţii planului de securitate al operatorului
  • Participarea în comun la activităţi de pregătire şi verificare privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene
  Permanent
  • Completarea fişelor de incident de securitate elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii GLIPIC nr. 7Permanent • Autorităţile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori de ICN/ICE
  Coordonare şi control
  1.Verificarea capacităţii APR şi POA de a gestiona în mod eficient activităţile de protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene din responsabilitate• Elaborarea, la nivelul fiecărei autorităţi publice responsabile, a planurilor de control pentru anul următor şi înaintarea lor spre aprobare conducătorului autorităţii publice responsabileAnual• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  • Elaborarea, la nivelul CNCPIC, a planului de control în domeniul protecţiei infrastructurilor critice la nivel naţional şi înaintarea spre aprobare prim-ministrului Trimestrul I 2019
  • Organizarea şi executarea de controale tematice şi inopinate pentru sprijinirea şi îndrumarea metodologică şi procedurală a personalului desemnat OLS şi a compartimentelor specializateConform calendarului aprobat de prim-ministru
  Creşterea nivelului de pregătire
  1.Realizarea pregătirii în sistem integrat a specialiştilor în domeniul de referinţă
  • Identificarea nevoilor de pregătire a OLS şi iniţierea demersurilor pentru asigurarea pregătirii acestora • Continuarea activităţilor de pregătire continuă a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene prin includerea în programele de pregătire a unor teme specificePermanent• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile • Proprietari/Operatori/ Administratori
  2.Autorizarea ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE• Elaborarea proiectului Deciziei prim-ministrului privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europeneTrimestrul I 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  • Stabilirea calendarului pentru autorizarea OLSConform planificării
  3.Dezvoltarea comunicării şi cooperării cu societatea civilă, mediul academic, comunitatea ştiinţifică, sectorul privat şi alte organisme neguverna-mentale pentru creşterea schimbului de informaţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi promovarea culturii de securitate• Organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru etc. pentru diseminarea informaţiilor şi valorificarea experienţei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, inclusiv pentru facilitarea absorbţiei de fonduri europene Conform programului activităţilor• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  • Autorităţile publice responsabile
  Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
  1.Elaborarea proiectului Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2020 • Identificarea priorităţilor • Preluarea, în conţinutul documentului, a activităţilor ce nu au fost finalizate în anul curent • Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pentru adoptarea documentuluiDecembrie 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional
  2.Organizarea şi desfăşu-rarea şedinţelor lunare ale Grupului de lucru interinstituţional şi reali-zarea informărilor de stadiu• Stabilirea agendei • Organizarea şedinţei • Elaborarea documentaţieiUltima decadă a fiecărei luni• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  3.Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor• Stadiul realizării sarcinilor stabilite în şedinţele Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor criticeLunar• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  • Stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice şi transmiterea la Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice a datelor legate de stadiul îndeplinirii activităţilorAnual• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  4.Informarea prim-ministrului cu privire la evoluţiile înregistrate în domeniul protecţiei infrastructurilor critice• Elaborarea, pe baza datelor comunicate de autorităţile publice responsabile, a raportului anual către primministru cu privire la stadiul derulării activităţilor pe linia protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene şi înaintarea acestuia prim-ministruluiAnual• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Grupul de lucru interinstituţional • Autorităţile publice responsabile
  • Elaborarea raportului-sinteză privind tipurile de riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi identificate la nivelul fiecărei infrastructuri critice naţionaleDecembrie 2019• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
  Cooperare internaţională
  1.
  Intensificarea schimbului de date şi informaţii specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice• Participarea la activităţi organizate sub egida CE şi NATO sau la invitaţia statelor membre şi organismelor internaţionale în domeniul protecţiei infrastructurilor criticeConform calendarului de desfăşurare• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
  2.Informarea CE cu privire la numărul de ICE desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de state membre dependente de fiecare ICE desemnată• Elaborarea de către CNCPIC a informării şi transmiterea acesteia către CE pe canalul oficial al punctelor naţionale de contactConform termenelor stabilite• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice
  3.Elaborarea şi transmi-terea către CE a unui raport-sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, ameninţări şi puncte vulnerabile identi-ficate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE şi care se află pe teritoriul naţional• Elaborarea de către APR deţinătoare de ICE a unor rapoarte-sinteză cu date generale privind tipurile de riscuri, ameninţări şi puncte vulnerabile identificate în fiecare dintre sectoarele în care a fost desemnată o ICE şi transmiterea acestora la CNCPIC • Elaborarea de către CNCPIC a raportului-sinteză, înaintarea către prim-ministrul Guvernului pentru aprobare şi transmiterea acestuia către CE pe canalul oficial al punctelor naţionale de contactConform termenelor stabilite• Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • Autorităţile publice responsabile
  ^1Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate.
  -----