Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019

  Având în vedere Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.719 final din data de 18 octombrie 2018 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituită de Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol,ţinând cont de necesitatea punerii în acord a dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2018 cu observaţiile Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din lege,având în vedere situaţia extraordinară generată de faptul că Legea nr. 227/2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, coroborat cu faptul că s-a emis Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 6.719/18 octombrie 2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituite de Legea nr. 227/2018, este necesar a se introduce observaţiile transmise de Comisia Europeană în legislaţia naţională, ceea ce conduce la adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.Totodată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile în rândul crescătorilor de păsări care nu pot accesa schema pentru realizarea investiţiilor.Luând în considerare Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.719 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituite de Legea nr. 227/2018, emisă în data de 18 octombrie 2018, considerăm că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va afecta grav interesul public prin imposibilitatea accesării schemei pentru investiţii de către fermieri, creând premisele iniţierii unor acţiuni în instanţă invocând nepunerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, care afectează interesele economice din sectorul avicol, pe termen scurt şi mediu, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 3 august 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) care nu se încadrează în criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la punctele 95-97 din Orientările UE.(1^2) Procedura privind evaluarea situaţiilor depuse şi a documentelor justificative, modul de analiză a ratelor de rentabilitate internă şi a celorlalte aspecte prevăzute de regulamentele europene incidente se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.2. La articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017.
  3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6(1) Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol sunt:a) construcţia staţiilor de incubaţie, fermelor de reproducţie sau de creştere noi;b) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.(2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă.
  4. La articolul 7 alineatul (2), punctele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(i) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în cadrul Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;................................................................................................(iii) investiţii colective realizate de crescătorii de păsări.5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează şi pune la dispoziţia direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o aplicaţie informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare şi verificare a eligibilităţii proiectelor, precum şi de monitorizare a implementării acestora şi de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiţii în sectorul agricol, respectiv prezentul program de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, precum şi Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobat prin Legea nr. 195/2018.(4)
  Costurile necesare pentru realizarea aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (3) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de creştere, respectiv capacităţile de reproducţie ori staţiile de incubaţie, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;b) copie a certificatului de înregistrare al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;c) copie de pe actul constitutiv;d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;f) plan cadastral;g) pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului din care să rezulte că achiziţia s-a realizat înainte cu 3 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor legii.
  (2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (1^1) depun suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1) un raport de expertiză contabilă, care să conţină indicatorii de rentabilitate ai societăţii. Raportul de expertiză trebuie să conţină referiri cel puţin la următorii indicatori: rata rentabilităţii financiare, rata profitului net, productivitatea muncii, rata solvabilităţii generale şi costurile nete suplimentare generate de realizarea investiţiei pentru care se solicită ajutor.
  7. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care aplicaţia informatică prevăzută la art. 7 alin. (3) nu este operaţională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 8, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie sau de creştere în sectorul avicol se va realiza de către funcţionarii din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcţional.8. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) După verificare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei şi încheie contractele de finanţare.9. La articolul 11, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:(4) Pentru realizarea investiţiilor finanţate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol se poate acorda un avans, care este subordonat constituirii unei garanţii, în procent de maximum 30% din totalul finanţării eligibile, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(5)
  Acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  10. La articolul 12, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (4), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiţiei:11. La articolul 12, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie eliberată de instituţii financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.12. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 13(1) După acordarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (4), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat, prin facturi fiscale însoţite de documentele care atestă plata contravalorii acestora care să fie conformă cu investiţiile realizate până la acel moment şi care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 6. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiţiei se realizează pe baza documentelor de plată şi a facturilor, conform devizului de lucrări, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. u) şi v). Procedura privind modul de derulare a plăţilor şi deconturilor prin utilizarea aplicaţiei informatice se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale...................................................................................................(3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 11 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiţia cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime şi 200 cm lăţime, confecţionată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este uşor vizibilă, pe care se inscripţionează „investiţie beneficiară a «Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol», conform Cererii numărul ............., de la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti».13. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1)
  În termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse documentele prevăzute la art. 12, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 11 alin. (4) şi a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 13 alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
  14. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, se actualizează corespunzător şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei, www.madr.ro, informaţii accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricţii.15. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Valoarea totală a ajutorului de stat este de 930.428.100 lei, reprezentând echivalentul a 199,5 milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.
  16. La articolul 18, alineatele (2)-(4) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 2.----