Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 12 din 28 ianuarie 2019privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor produse în România
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 03-03-2019

  Ţinând cont de prevederile art. 26 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 134 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Prezentul ordin reglementează procedura atribuirii către armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor a codurilor unice pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor produse în România, denumite în continuare coduri unice de identificare.
  (2) În România, autoritatea competentă pentru atribuirea codurilor unice de identificare este Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase.
  Articolul 2Atribuirea codului unic de identificare se realizează sub condiţia îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, anterior începerii operaţiunilor de producere a armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor.Articolul 3(1) Pentru atribuirea codului unic de identificare, armurierii depun la sediul autorităţii competente:a) cererea de atribuire a codului unic de identificare, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;
  b) actul de înfiinţare a sucursalei/a punctului de lucru a/al armurierului, după caz, în original şi copie;c) delegaţia persoanei care depune cererea, în original, emisă de armurierul care solicită atribuirea codului unic de identificare, cu semnătura conducătorului unităţii şi ştampila acesteia, în cazul în care cererea nu este depusă de reprezentantul legal al armurierului;d) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în original, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.
  (2) Copia documentului prevăzut la alin. (1) lit. b) se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnare de către reprezentantul autorităţii competente. Originalul documentului respectiv se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
  Articolul 4Autoritatea competentă efectuează verificări pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice şi comunică solicitantului, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, codul unic de identificare sau refuzul motivat de atribuire a acestuia.
  Articolul 5(1) Codul unic de identificare este constituit conform prevederilor art. 132 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, şi reprezintă parte componentă a marcajului care se aplică pe armele, componentele esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiile produse în România, potrivit normelor care reglementează regimul armelor şi al muniţiilor.(2) În cazul în care toate literele din denumirea armurierului au fost alocate în vederea atribuirii codului unic de identificare, autoritatea competentă alocă, din oficiu, o literă disponibilă.Articolul 6Codul unic de identificare se atribuie pentru a fi utilizat de armurierul sau, după caz, sucursala/punctul de lucru a/al acestuia în procesul de producţie, pe toată durata de activitate a acestuia, dacă nu îşi schimbă denumirea comercială.
  Articolul 7(1) În scopul facilitării trasabilităţii armelor de foc şi/sau muniţiilor produse pe teritoriul naţional, precum şi pentru a împiedica şi descoperi traficul ilegal de astfel de produse, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase se constituie evidenţa codurilor unice de identificare.(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) se ţine în registre, întocmite pe suport hârtie sau în format electronic, cu următoarele rubrici:a) numărul curent;b) denumirea armurierului/nume şi prenume persoană fizică;c) sucursala şi/sau punctele de lucru a/ale acestuia;d) tipul de operaţiuni pentru care a fost autorizat;e) marca/modelul şi calibrul armelor şi/sau muniţiilor fabricate;
  f) codul unic de identificare;g) data atribuirii codului unic de identificare;h) observaţii.
  (3) Datele prevăzute la alin. (2) pot fi divulgate, la cerere, instituţiilor de aplicare a legii de la nivel naţional şi internaţional, în situaţia în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice.(4) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidenţa codurilor unice de identificare este de 30 de ani de la data încetării operaţiunilor de producere a armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor.
  Articolul 8(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului act normativ se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu excepţia situaţiilor în care prelucrarea se circumscrie dispoziţiilor unei legi speciale.(2) Datele colectate în temeiul prezentului act normativ nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.(3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului act normativ se stochează pe teritoriul României.(4) Dreptul de acces la datele cu caracter personal se exercită în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 28 ianuarie 2019.Nr. 12.ANEXĂCEREREde atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor,componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor - model -CătreInspectoratul General al Poliţiei RomâneDirecţia arme, explozivi şi substanţe periculoase............................................, cu sediul în ..........., str. ....... nr. ......, bl. ...., ap. .....,(denumirea armurierului/nume şi prenume persoană fizică)judeţul/sectorul ........................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..............., din data de ..............., telefon sediu: fix ............................, mobil ................................., autorizată conform prevederilor legale în vigoare pentru:Efectuarea operaţiunilor de producere a armelor, componentelor esenţiale şi muniţiilor [.......................]reprezentată prin domnul/doamna .........., în calitate de administrator, posesor al/a B.I./C.I. seria ........., nr. ....................,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, vă rog să atribuiţi codul unic de identificare pentru marcarea [ ] armelor, [ ] componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi [ ] muniţiilor, pentru sucursala/punctul de lucru situată/situat în România, localitatea ............................., str. .............................. nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .................... .Prezenta cerere se depune de către domnul/doamna ..........., în calitate de delegat al solicitantului.Data: ............. Numele şi prenumele: ..............Semnătura administratorului: ..............Prelucrarea datelor se face exclusiv pentru crearea evidenţei codurilor unice de identificare.----