Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 9 din 30 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 10 alin. (5^1), art. 23-25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul IMetodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.
  La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 13(1) Determinarea veniturilor aferente energiei termice se realizează pe baza energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, validate de ANRE, şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică corespunzătoare, astfel:
  unde:V_ET^cog,i.ef - venituri aferente energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin (lei);ET^cog,i.ef_livrata,t - energia termică utilă livrată din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin în intervalul de timp t din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, interval de timp pentru care s-au emis ordine ANRE de aprobare a valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare (MWh);
  ET^cog,i.ef_livrata - energia termică utilă livrată, din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin validată de ANRE pe baza documentaţiilor de calificare, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării. În energia termică utilă livrată consumatorilor se consideră şi energia termică utilizată de producător în alte activităţi decât cele de producere a energiei electrice şi termice (MWh);p^ET_ref, t - preţul de referinţă al energiei termice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE pentru intervalul de timp t din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei/MWh);d - numărul de ordine ale preşedintelui ANRE de aprobare a valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, emise în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării.
  2. La articolul 13, alineatul (1^1) se abrogă.3.
  Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14Determinarea veniturilor aferente energiei electrice se realizează pe baza cantităţilor de energie electrică de înaltă eficienţă pentru care s-a acordat bonus, aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE, şi a preţului de referinţă pentru energia electrică, astfel:
  unde:V^cog.i.ef_EE - venituri aferente energiei electrice (lei);EE^SS_t - energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin în intervalul de timp t din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, conform deciziei anuale de calificare (MWh);
  EE^SS - energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin, conform deciziei anuale de calificare, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (MWh);p^EE_ref, t - preţul de referinţă al energiei electrice aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE pentru intervalul de timp t din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei/MWh);d - numărul de ordine ale preşedintelui ANRE de aprobare a preţului de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, emise în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării
  4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15Veniturile din bonus sunt veniturile de care a beneficiat producătorul în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, prin aplicarea schemei de sprijin, şi se determină astfel:
  unde:V_B - venituri realizate din aplicarea schemei de sprijin în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei);b_t - bonusul aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru intervalul de timp t din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, pentru fiecare producător (lei/MWh);
  d - numărul de decizii ale preşedintelui ANRE de aprobare a bonusurilor, emise în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării pentru fiecare producător.
  5. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 33(1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit ANRE până la data de 1 septembrie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de ante-supracompensare, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, după cum urmează:a) valorile prognozate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/ livrărilor/consumurilor pentru anul următor;b) realizările pe primele 6 luni şi prognoza pe ultimele 6 luni din anul curent pentru venituri/costuri/producţii/livrări/consumuri;c) balanţa analitică la luna a 6-a din anul curent;
  d) persoana de contact desemnată, responsabilă cu transmiterea/completarea/corectarea datelor necesare în analizele de supracompensare/ante-supracompensare.
  6. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care valorile prognozate pentru anul următor pentru costurile fixe depăşesc cu peste 10% valorile raportate la ultima analiză de supracompensare, producătorii vor justifica creşterea respectivă.
  Articolul IIPentru analiza de supracompensare pentru anul 2018, realizată conform prevederilor Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 35 alin. (1) din aceeaşi metodologie, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, se aplică următoarele reguli:1. Veniturile aferente energiei termice realizate pe baza energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, validate de ANRE, se diminuează cu valoarea D_ET^cog.i.ef, determinată astfel:
  unde:ET^cog.i.ef_livrat 01-21.11.2018, ET^cog.i.ef_livrat 22-30.11.2018 - cantităţile de energie termică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate în SACET în luna noiembrie, determinate în conformitate cu prevederile deciziei preşedintelui ANRE privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie - decembrie 2018 şi în anul 2019, aferente perioadelor 01.11.2018-21.11.2018, respectiv 22.11.2018-30.11.2018 (MWh);ET^cog.i.ef_masurat 01-21.11.2018, ET^cog.i.ef_masurat 22-30.11.2018 - cantităţile de energie termică produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrate în SACET în luna noiembrie de către producătorii de energie termică, determinate prin măsurători orare şi justificate prin documente încheiate între producător şi operatorul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în perioadele 01.11.2018-21.11.2018, respectiv 22.11.2018-30.11.2018 (MWh);p^ET_ref 01-21.11.2018, p^ET_ref 22-30.11.2018 - preţurile de referinţă ale energiei termice aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE pentru perioadele 01.11.2018-21.11.2018, respectiv 22.11.2018-30.11.2018 (lei/MWh).
  2. Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit ANRE până la data de 5 februarie 2019 documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/ producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul 2018, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1-3 din metodologia aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, completate cu datele aferente anului 2018, balanţa analitică la data de 31 decembrie a anului 2018, cantităţile de energie termică livrate în SACET în luna noiembrie 2018, determinate prin măsurători orare şi justificate prin documente încheiate între producător şi operatorul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, precum şi cele determinate în conformitate cu prevederile deciziei preşedintelui ANRE privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată în SEN şi a preţului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în perioada noiembrie - decembrie 2018 şi în anul 2019, aferente perioadelor 01.11.2018-21.11.2018, respectiv 22.11.2018-30.11.2018, pe centrale şi capacităţi de producere.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 9.----