Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2019privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-02-2019


  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2017/1.182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, ale Regulamentului 2017/1.183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi documente şi ale Regulamentului 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul 1(1)
  Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul legal de reorganizare, desfăşurare şi funcţionare a sistemului naţional de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, denumit în continuare Sistem naţional de clasificare.
  (2) Funcţionarea Sistemului naţional de clasificare, înregistrarea primară a rezultatelor de clasificare a carcaselor şi a preţurilor acestora, prelucrarea, monitorizarea, controlul şi raportarea acestor date se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor de piaţă ale carcaselor şi animalelor vii.
  Articolul 2(1) Sistemul naţional de clasificare asigură aplicarea obligatorie a grilelor comunitare pentru clasificarea carcaselor conform regulamentelor europene din domeniul clasificării carcaselor şi a legislaţiei naţionale în vigoare pentru a îmbunătăţi transparenţa pieţei şi pentru a stabili preţuri de piaţă comparabile pentru carcase atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, acestea constituind baza pentru gestionarea măsurilor de piaţă şi pentru aplicarea mecanismelor de intervenţie ale Comisiei Europene în acest sector.(2) Sistemul naţional de clasificare are ca scop monitorizarea preţurilor de piaţă ale carcaselor la poarta abatorului şi ale animalelor vii, gradarea obiectivă a carcaselor în abatoare, în funcţie de grila de preţuri, în vederea efectuării unei plăţi echitabile pentru animalele livrate pentru sacrificare de furnizorii/crescătorii de animale. (3) Sistemul naţional de clasificare colectează, prelucrează şi deţine informaţii privind identificarea operatorilor economici, a animalelor/carcaselor, informaţii privind aplicarea grilelor de clasificare, respectiv rezultatele de clasificare şi informaţii privind preţurile carcaselor pe specii într-o bază naţională de date a clasificării care funcţionează pe baza unui sistem informatic, parte integrantă a acesteia, iar monitorizarea, verificarea şi controlul înregistrărilor de date primare de clasificare şi preţuri, precum şi raportările lor în acest sistem şi către Comisia Europeană sunt asigurate de către un organism de inspecţie.
  Articolul 3(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea prevederilor europene în legislaţia naţională, stabilind derogările pe care le aplică la nivel naţional, şi asigură cadrul organizatoric privind aplicarea obligatorie a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor de porcine, bovine şi ovine, raportarea săptămânală a preţurilor acestora şi a celorlalte notificări către Comisia Europeană.(2) În domeniul de activitate prevăzut la alin. (1) se desemnează ca autoritate competentă Inspecţia Clasificare Carcase, formată din personalul cu atribuţii de inspecţii, verificare, monitorizare şi control angajat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene. Personalul angajat la nivel zonal are arondată, în mod individual, o zonă de control, constituită din mai multe judeţe. Inspecţia Clasificare Carcase de la nivel central evaluează şi coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea personalului angajat la nivel zonal. (3) Inspecţia Clasificare Carcase este organismul unic de legătură cu Comisia Europeană, responsabil cu îndeplinirea obligaţiilor de raportare a notificărilor obligatorii din domeniul clasificării carcaselor, conform prevederilor europene.(4) Inspecţia Clasificare Carcase efectuează controale la faţa locului şi întocmeşte rapoarte de inspecţie, conform prevederilor europene, acordă, suspendă şi/sau anulează autorizaţiile de clasificare, constată contravenţii şi aplică sancţiuni. Articolul 4
  (1) La nivel naţional se reorganizează Sistemul naţional de clasificare, care este alcătuit şi funcţionează cu mai multe componente, acestea fiind entităţi distincte care îndeplinesc funcţii diferite în desfăşurarea activităţii de clasificare şi raportare a preţurilor cărnii. Fiecare entitate, cu excepţia furnizorilor/crescătorilor de animale, are obligaţia de a înregistra şi raporta rezultate de clasificare şi preţuri, printr-un sistem informatic, în baza naţională de date a clasificării. Pe baza acestor informaţii se întocmesc rapoartele naţionale de preţuri de piaţă ale cărnii, pentru care autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare şi să se asigure că acestea sunt relevante pentru piaţa naţională, exacte şi complete, înainte de a fi raportate către Comisia Europeană.(2) Entităţile componente care asigură funcţionarea Sistemului naţional de clasificare sunt: a) operatori economici, persoane fizice şi juridice, respectiv furnizori/crescători de animale, abatoare, agenţii de clasificare a carcaselor, clasificatori carcase independenţi;b) entitate, persoană juridică de drept public sau privat, desemnată în baza unei proceduri şi a unor condiţii stabilite, cu respectarea principiilor de transparenţă, competitivitate şi nediscriminare, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care să fie responsabilă cu gestionarea bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului informatic aferent acestei activităţi, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a preţurilor acestora şi a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naţionale de preţuri, precum şi cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupaţia de clasificator carcase, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, cu respectarea standardului ocupaţional aprobat şi cu eliberarea atestatelor pentru această calificare. Desemnarea entităţii se realizează prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;c) Inspecţia Clasificare Carcase, autoritatea competentă, potrivit art. 3 alin. (2)-(4).(3) Datele şi informaţiile înregistrate şi raportate în Sistemul naţional de clasificare prin intermediul sistemului informatic sunt confidenţiale, fiind interzisă difuzarea sau divulgarea conţinutului acestora. (4)
  Prelucrarea datelor cu caracter personal dintre cele prevăzute la alin. (3) se face în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are drept de proprietate asupra datelor şi informaţiilor din baza naţională de date a clasificării.Articolul 6(1) Modul de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de clasificare, reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, atribuţiile, obligaţiile, responsabilităţile entităţilor componente ale acestui sistem, natura juridică a datelor şi informaţiilor din baza naţională de date a clasificării şi natura juridică a sistemului informatic, precum şi acordarea, suspendarea şi/sau anularea autorizaţiei de clasificare, stabilirea contravenţiilor şi a sancţiunilor aplicate în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.(2) În condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) şi în conformitate cu prevederile europene în vigoare, normele tehnice de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, procedurile, regulamentele şi metodologiile prin care se asigură funcţionarea Sistemului naţional de clasificare, a bazei naţionale de date a clasificării şi a sistemului informatic aferent, obţinerea certificatelor de calificare sau de absolvire şi/sau a certificatelor de competenţe profesionale pentru ocupaţia clasificator carcase, respectiv obţinerea ulterioară a atestatelor de clasificare a carcaselor şi a autorizaţiilor de clasificare se aprobă prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emise în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).
  Articolul 7Definirea termenilor de specialitate utilizaţi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.Articolul 8Până la data desemnării entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), Sistemul naţional de clasificare cu toate componentele sale funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, cu modificările ulterioare. Articolul 9Transferul/Preluarea bazei naţionale de date a clasificării se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între actuala entitate care o gestionează şi entitatea desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia.
  Articolul 10Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 6, atestatele eliberate clasificatorilor de carcase, precum şi autorizaţiile acordate agenţiilor de clasificare a carcaselor rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost emise.Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, aprobată prin Legea nr. 25/2016.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 4.ANEXĂÎn sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii luând în considerare îndeplinirea funcţiilor diferite ale entităţilor componente în desfăşurarea activităţii de clasificare şi raportare a preţurilor cărnii:a) abatorul - operatorul economic care asigură sacrificarea animalelor şi efectuarea clasificării carcaselor, comunică în scris/raportează clasificatorului, printr-un formular de comunicare a preţului, datele de identificare a animalelor, a furnizorilor/crescătorilor de animale, tipul de preţ care a stat la baza tranzacţiei animalelor şi valoarea acestuia, în vederea înregistrării corecte de către clasificatorul carcase a acestor date în raportul de clasificare şi, ulterior, a raportării acestora în baza naţională de date. Pentru aplicarea grilelor comunitare, abatorul are obligaţia de a încheia un contract de prestări servicii de clasificare a carcaselor cu persoane atestate pentru această meserie, respectiv clasificatori carcase/agenţii de clasificare a carcaselor;b) agenţie de clasificare a carcaselor - persoană juridică cu obiect principal de activitate clasificarea carcaselor, care deţine autorizaţie de clasificare şi care încheie contracte cu abatoarele pentru a desfăşura activităţi de prestări servicii de clasificare a carcaselor pe specii. Are obligaţia să aibă angajaţi clasificatori carcase şi, după caz, poate avea şi contracte de colaborare cu alţi clasificatori carcase, care deţin atestate şi autorizaţii de clasificare, care raportează săptămânal rezultatele clasificării către entitatea agreată şi desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să gestioneze baza naţională de date şi sistemul informatic aferent; c) clasificator carcase angajat al agenţiei de clasificare a carcaselor - persoană fizică care deţine atestat şi autorizaţie de clasificare. În acest caz, agenţia de clasificare a carcaselor încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele; d) clasificator carcase independent - persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală sau întreprindere familială care deţine atestat şi autorizaţie de clasificare. În acest caz, clasificatorul carcase independent încheie direct contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor, pe specii, cu abatoarele;e) Inspecţia Clasificare Carcase - organism naţional de monitorizare şi control care asigură funcţionarea corectă a Sistemului naţional de clasificare prin verificări şi controale la faţa locului, validează conformitatea aplicării corecte a grilelor comunitare, precum şi conformitatea înregistrării datelor primare şi raportării preţurilor carcaselor pe specii de către celelalte entităţi, acordă, suspendă/anulează autorizaţiile de clasificare ale agenţiilor de clasificare şi ale clasificatorilor, constată săvârşirea contravenţiilor şi aplică sancţiuni;f) baza naţională de date a clasificării - totalitatea informaţiilor de identificare a operatorilor economici activi în Sistemul naţional de clasificare, a animalelor/carcaselor, a rapoartelor de clasificare, respectiv a rezultatelor de clasificare a carcaselor pe specii şi preţurilor acestora înregistrate la nivel naţional, datele conţinute fiind confidenţiale;g) sistemul informatic - suportul hardware, software şi aplicaţiile specifice, care asigură suportul electronic pentru activitatea de înregistrare a datelor primare de clasificare a carcaselor şi a preţurilor şi are rolul de a prelucra, centraliza şi de a raporta către autoritatea competentă aceste informaţii. Acest sistem este accesat numai cu parole securizate, informaţiile conţinute fiind confidenţiale;h) regulamente europene din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor de piaţă ale carcaselor şi animalelor vii - Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, Regulamentul delegat (UE) 2017/1.182 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.184 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi în ceea ce priveşte raportarea preţurilor de piaţă ale anumitor categorii de carcase şi animale vii, Regulamentul 2017/1.183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie de informaţii şi documente, Regulamentul 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie a informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!