Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 03-02-2019În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Articolul IArticolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (3^2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3^2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale participă la acţiunea de prelevare probe de sol, apă, plante şi din produsele agroalimentare ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.2. După alineatul (3^6) se introduc două noi alineate, alineatele (3^7) şi (3^8), cu următorul cuprins: (3^7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^3), în situaţia în care există laboratoare oficiale şi de referinţă naţionale desemnate potrivit prevederilor art. 12 şi 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, de către o altă autoritate naţională, şi care pot efectua analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) şi (3^2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate încheia protocoale de colaborare cu aceste laboratoare. (3^8) Procedura privind desemnarea laboratoarelor prevăzute la alin. (3^3) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 30 ianuarie 2019.Nr. 3.----