Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 ianuarie 2019privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 106 alin. (3) şi art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, denumite în continuare norme de venit, precum şi Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice.
  (2) Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, impune calcularea normei de venit unitare, care este utilizată de persoanele fizice la determinarea normei de venit reduse şi a venitului anual, în funcţie de producţia valorificată prin/către cooperativă.
  Articolul 2Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 3(1) Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 2.(2) În cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producţia destinată furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi nu generează venit impozabil potrivit art. 105 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.
  (3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (2) se stabileşte în condiţiile art. 105 alin. (5) din Codul fiscal.
  Articolul 4(1) Entităţile publice mandatate pentru stabilirea normelor de venit, precum şi a normelor de venit unitare prevăzute la art. 1 sunt direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii.(2) Stabilirea normelor de venit, precum şi a normelor de venit unitare prevăzute la art. 1, întocmite corespunzător datelor statistice ale fiecărui judeţ, pentru categoriile de produse vegetale şi animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, se face de către direcţii, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui judeţ.(3) La stabilirea nivelului normelor de venit prevăzute la alin. (2) se specifică sursa datelor utilizate, în următoarea ordine:a) Institutul Naţional de Statistică cu reţeaua sa teritorială;b)
  structurile asociative prevăzute la alin. (2);
  c) date operative colectate de direcţii de la organizaţii profesionale, operatori economici, registrul agricol, pieţe şi alte entităţi ce pot oferi informaţii în acest scop.
  (4) În situaţia în care nu există date statistice într-un judeţ pentru un anumit produs/o anumită categorie de animale din cele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, direcţiile stabilesc normele de venit şi normele de venit unitare, prevăzute la art. 1, pentru care se utilizează datele Institutului Naţional de Statistică de la nivel naţional.(5) Normele de venit, precum şi normele de venit unitare, prevăzute la art. 1, sunt transmise de direcţii către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute la art. 106 alin. (3) din Codul fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(6) Se aprobă Metodologia de calcul de către contribuabili, persoane fizice, a venitului anual şi, după caz, a venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) din Codul fiscal, prevăzută în anexa nr. 4.
  Articolul 5
  În anul fiscal 2018, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul 2018, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie 2019 inclusiv.
  Articolul 6(1) Începând cu anul fiscal 2019, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, în cursul anului până la data de 31 decembrie a anului de realizare a venitului, contribuabilul, persoană fizică, reduce norma de venit în baza documentelor justificative, potrivit legii, în conformitate cu Metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 4, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere prevăzut în Codul fiscal.(2) Pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, după data depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută în Codul fiscal, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor, în baza documentelor justificative, potrivit legii.Articolul 7(1) Documentele justificative prin care se atestă producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, pe baza cărora a fost redusă norma de venit, se păstrează de către contribuabili.
  (2) Modelul de tabel prevăzut în anexa nr. 3, completat corespunzător pentru fiecare judeţ, şi anexa nr. 4 se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice până la data prevăzută la art. 106 alin. (3) din Codul fiscal, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 865/2014 pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 3 iunie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 25 ianuarie 2019.Nr. 30.Anexa nr. 1 Deschideți METODOLOGIEpentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatareaterenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilorreferitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004Anexa nr. 2
  Deschideți METODOLOGIEpentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creştereaşi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilorreferitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004
  Anexa nr. 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole,precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzutăla art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004 în anul ....... pentru judeţul ...........(Model)
  Nr. crt.Produse vegetaleNorma de venit lei/haNorma de venit unitară lei/unitate de măsură produs
  0(1)(2)(3)
  1.Cerealelei/kg
  2.Plante oleaginoaselei/kg
  3.Cartoflei/kg
  4.Sfeclă de zahărlei/kg
  5.Tutunlei/kg
  6.Hamei pe rodlei/kg
  7.Legume în câmplei/kg
  8.Legume în spaţii protejatelei/kg
  9.Leguminoase pentru boabelei/kg
  10.Pomi pe rodlei/kg
  11.Vie pe rodlei/kg
  12.Arbuşti fructiferi
  lei/kg
  13.Flori şi plante ornamentalelei/kg
  14.Plante medicinale şi aromaticelei/kg
  Nr. crt.AnimaleNorma de venit lei/cap/familie de albineNorma de venit unitară lei/unitate de măsură produs
  0(1)(2)(3)
  1.Vacilapte:lei/litru
  viţel:lei/cap
  vacă reformă:lei/cap
  2.Bivoliţelapte:lei/litru
  viţel:lei/cap
  bivoliţă reformă:lei/cap
  3.Oilapte:lei/litru
  lână:lei/cap
  miel:lei/cap
  oaie reformă:lei/cap
  4.Caprelapte:lei/litru
  ied:lei/cap
  capră reformă:lei/cap
  5.Porci pentru îngrăşatporci pentru îngrăşat:lei/cap
  6.Albinemiere:lei/familie de albine
  7.Păsări de curte
  pasăre:lei/cap
  ouă:lei/cap
  reformă:lei/cap
  Anexa nr. 4 Deschideți METODOLOGIE DE CALCULde către contribuabili persoane fizice al venitului anual şi, dupăcaz, al venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilorart. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal