Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.074 din 15 ianuarie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Rose Garden Kids" din oraşul Popeşti-Leordeni
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 31-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.688/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie S.C. Gaga Garden Kids - S.R.L. din localitatea Popeşti-Leordeni pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din localitatea Popeşti-Leordeni,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.688/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 14.09.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-15 iunie 2018, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Rose Garden Kids“, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Şoseaua Olteniţei nr. 32C-32G, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, program „prelungit“, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din oraşul Popeşti-Leordeni, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din oraşul Popeşti-Leordeni are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din oraşul Popeşti-Leordeni.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din oraşul Popeşti-Leordeni este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6S.C. Gaga Garden Kids - S.R.L. din localitatea Popeşti-Leordeni, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Rose Garden Kids“ din oraşul Popeşti-Leordeni, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 15 ianuarie 2019.Nr. 3.074.ANEXĂJudeţul Ilfov
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivel de învăţământ/Nivel de calificareDomeniul/ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea
  Limba de predareForma de învăţământNr. de clase şcolarizate/număr de eleviCapacitate maximă de şcolarizare/ unitate de învăţământ*)
  1Grădiniţa „Rose Garden Kids“29/15.11.2017S.C. Gaga Garden Kids - S.R.L.Oraşul Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei nr. 32C-32G, tel. 0738/976402 gradinitarosegardenkids@gmail.comPreşcolar   RomânăPP4/674 formaţiuni de studiu/ 1 schimb
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----