Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 1 din 18 ianuarie 2019pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 16 ianuarie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/ avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018, se modifică după cum urmează: 1.
  La articolul 2, partea introductivă a literei d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) intermediari - societăţi de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), sucursale ale intermediarilor din state terţe şi instituţii de credit din România autorizate de Banca Naţională a României în conformitate cu legislaţia bancară şi înscrise în Registrul A.S.F. în calitate de intermediar, respectiv:
  2. La articolul 2, litera e) se abrogă. 3. La articolul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:h) intermediari principali care desfăşoară activitate de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare;4. La articolul 10, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) în categoria de risc scăzut se încadrează entităţile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 2, lit. d) pct. 7 şi lit. h).
  5. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 52Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către entităţile prevăzute la art. 2 constituie contravenţie conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, ale Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi ale Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 18 ianuarie 2019.Nr. 1.----