Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 155 din 29 ianuarie 2019pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 01-03-2019

  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,în temeiul art. 17 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:Articolul IDecizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.
  La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) certificatul-tip, în copie, prin care ANCOM atestă că solicitantul furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în condiţiile Deciziei ANCOM privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice;
  2. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d) declaraţia distribuitorului, semnată de reprezentantul legal al acestuia, în original, privind deţinerea drepturilor legale de retransmisie a programelor înscrise în anexa nr. 2, cu specificarea numărului de programe pentru care deţin drepturile de retransmisie în sistem analogic şi/sau digital;3. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal. Se exceptează documentele prevăzute la alin. (2) lit. d);
  4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) La solicitarea CNA, distribuitorul de programe retransmise are obligaţia să prezinte acceptul/acordul sau contractul care atestă dreptul de retransmisie, cu păstrarea confidenţialităţii datelor înscrise.5. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) declaraţia distribuitorului, semnată de reprezentantul legal al acestuia, în original, privind deţinerea drepturilor legale de retransmisie a programelor înscrise în anexa nr. 2, cu specificarea numărului de programe pentru care deţin drepturile de retransmisie în sistem analogic şi/sau digital, numai pentru serviciile de programe care fac obiectul modificării.6. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Cu cel puţin 3 luni înainte de data menţionată în art. 11 alin. (1), radiodifuzorii care doresc ieşirea din lista must carry vor notifica intenţia lor către CNA, care o va publica pe pagina sa de internet, în atenţia tuturor distribuitorilor de programe.
  7. La articolul 13^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) În cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut la alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta regională/locală serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.8. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) În termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului de retransmisie. În situaţia în care în oferta regională/locală nu sunt retransmise cel puţin două programe regionale/locale, dosarul de modificare a avizului de retransmisie va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere în care vor fi menţionate solicitările primite şi motivele pentru care distribuitorul nu le-a dat curs.9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15În cazul în care, în cursul anului, un radiodifuzor nu mai îndeplineşte condiţiile legale la regimul must carry pentru un anumit serviciu de programe, CNA va aduce la cunoştinţa publică acest fapt pe pagina sa de internet.
  10. Articolul 17 se abrogă. 11. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  Vicepreşedintele interimar al Consiliului Naţional al Audiovizualului,

  Maria Monica Gubernat
  Bucureşti, 29 ianuarie 2019.Nr. 155.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 72/2012)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Decizia nr. 72/2012)
  ----