Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 17 ianuarie 2019privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019


  Aprobate prin Ordinul nr. 58 din 17 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 30 ianuarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., este autoritate competentă pentru implementarea măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole;b) producător - orice persoană fizică sau juridică sau formele asociative ale acesteia care produc vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie sau din achiziţii, precum şi orice persoană fizică sau juridică sau formele asociative ale acestora care deţin subproduse rezultate din procesarea strugurilor şi/sau fermentarea vinului;c) distilator autorizat - orice persoană juridică sau formele asociative ale acesteia, care distilează subproduse vinicole sau din orice altă transformare de struguri şi este autorizat de către autoritatea competentă a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul fabrica de distilare pentru a acţiona în baza art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;d) exerciţiu FEGA sau exerciţiu bugetar - prin exerciţiu FEGA „anul X“ se înţelege perioada cuprinsă între data de 16 octombrie a anului anterior (X-1) şi data de 15 octombrie a anului X;e) transvazare - se înţelege mutarea alcoolului brut dintr-un vas în altul;f) grad dall - cantitatea de alcool etilic anhidru (100% vol.) conţinut în 0,1 litri; 10% vol. reprezintă un grad dall la temperatura de +20°C; un litru de alcool etilic anhidru conţine 10 grade dall;
  g) grad sall (echivalent tărie alcoolică) - grade/litru înmulţite cu numărul de litri, produs numit şi grade „Salleron“. Astfel, de exemplu, un vagon de vin cu tăria alcoolică de 10% vol. conţine 10.000 x 10°/l = 100.000° Sall.
  Capitolul II Respectarea obligaţiei de eliminare a subproduselorArticolul 2(1) Persoanele fizice sau juridice sau asocieri ale acestora, legal constituite, care au realizat procesul de vinificaţie trebuie să elimine toate subprodusele obţinute, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole, cu excepţia producătorilor care, în timpul campaniei viticole în cauză, nu produc mai mult de 25 hectolitri de vin.(2) Respectarea eliminării subproduselor se va realiza prin una dintre procedurile stabilite prin actul normativ menţionat la alin. (1).(3)
  Cantitatea minimă de alcool conţinută de subprodusele eliminate trebuie să fie:a) 10% în raport cu volumul de alcool conţinut în vinul care s-a obţinut din vinificarea directă a strugurilor;b) 5% în raport cu volumul de alcool conţinut în vinul care s-a obţinut pornind de la mustul de struguri sau din vin nou în procesul de fermentaţie.
  (4) În cazul în care nu se ating procentele stabilite la alin. (3), producătorul care a realizat vinificarea trebuie să predea cantitatea necesară din vinul din producţia proprie spre distilare pentru asigurarea nivelului minim de alcool aferent subproduselor vitivinicole care trebuiau eliminate.(5) Producătorii care au obligaţia de eliminare a subproduselor trebuie să respecte obligaţia de predare, după cum urmează:a) pentru tescovină, până cel târziu la 31 decembrie a campaniei viticole în cauză;b) pentru drojdii, până cel târziu la 30 iunie a campaniei viticole în cauză.
  Articolul 3(1) Volumul de alcool ce trebuie eliminat prin intermediul subproduselor se determină în funcţie de tăria alcoolică naturală aferentă zonelor viticole, astfel:– tăria alcoolică minimă pe zonele viticole din România:1. zona viticolă B: 8,5% vol.;2. zona viticolă C I: 9% vol.;3. zona viticolă C II: 9,5% vol.
  (2) Cantitatea minimă de subproduse vitivinicole ce trebuie supusă retragerii sub control se determină astfel:a) cantitatea de vin obţinută (hl) x tăria alcoolică [în funcţie de zona viticolă prevăzută la art. 2 alin. (3) = Z (% vol./hl);b) Z (% vol./hl) x procentul [prevăzut la alin. (1)] = Y, cantitatea minimă de subproduse vinicole ce trebuie distilate.(3) În conformitate cu dispoziţiile anexei VIII „Practicile oenologice menţionate la articolul 80 partea II - Restricţii“ a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, sunt interzise suprapresarea strugurilor, precum şi presarea drojdiilor de vin şi reînceperea fermentaţiei tescovinei de struguri cu scopuri diferite de distilare.
  Articolul 4În vederea obţinerii autorizaţiei de distilator autorizat pentru distilarea voluntară a subproduselor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, solicitantul depune la M.A.D.R. cererea de acordare a autorizaţiei de distilator pentru distilarea voluntară a subproduselor, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  Articolul 5(1) Distilatorul va transmite producătorului, ca element justificativ al predării sale, un certificat de recepţie a materiei prime pentru distilare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, cu intrările zilnice de materie primă pentru fiecare tip de produs predat (tescovină, drojdii şi vin), menţionând cel puţin natura, cantitatea şi gradul de alcool volumetric al produsului predat, precum şi data recepţiei şi dacă toate cheltuielile de transport sunt în sarcina producătorului sau a distilatorului.(2) Distilatorul transmite certificatul de recepţie a materiei prime pentru distilare producătorului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data recepţiei materiei prime pentru distilare.(3) Distilatorul trebuie să încheie un contract cu producătorul care să prevadă toate clauzele privind colectarea subproduselor, respectiv partea care suportă contravaloarea transportului.
  Capitolul III Schema de sprijin pentru distilarea subproduselorArticolul 6
  (1) Sprijinul prevăzut la art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, se acordă distileriilor care procesează subprodusele de vinificaţie care sunt livrate pentru distilare în alcool brut cu o tărie alcoolică de minimum 92% din volum.(2) Operaţiunile de distilare trebuie finalizate cel mai târziu la data de 31 iulie a campaniei viticole în cauză.(3) Beneficiarii sprijinului trebuie să respecte următoarele cerinţe:a) distileria să fie localizată pe teritoriul României;b) distileria să recepţioneze subprodusele de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de localizare.
  Articolul 7(1) Pentru a obţine sprijinul menţionat la art. 5 alin. (1), distilatorul va depune, trimestrial, o cerere de sprijin pentru alcoolul obţinut.(2) Formularul cererii privind sprijinul pentru distilarea subproduselor se întocmeşte şi se distribuie gratuit solicitanţilor prin centrele judeţene şi centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, denumită în continuare A.P.I.A.(3) Cererile aferente unei anumite campanii viticole se depun, trimestrial, până la data de 31 iulie a campaniei viticole în cauză. (4) Cererea de sprijin se depune la sediul centrului judeţean al A.P.I.A. în care este amplasată distileria.(5) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:a) împuternicire/procură notarială, în cazul în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant mandatat;b) centralizatorul certificatelor de recepţie întocmit de către producător, în conformitate cu modelul prevăzut la paragraful „Datele produselor recepţionate“ din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
  c) dovada distilării, prin depunerea „Raportului de fabricaţie“ prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;d) dovada plăţii către producător a transportului subproduselor vinicole, după caz;e) justificarea destinaţiei alcoolului.
  Articolul 8(1) Plăţile se finanţează integral din Fondul European Agricol de Garanţie (FEGA), prin A.P.I.A., în lei, la cursul de schimb stabilit de Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.(2)
  Plata se face în cadrul exerciţiului financiar în care verificarea cererii a fost finalizată, în urma controalelor administrative şi la faţa locului efectuate de către A.P.I.A.
  (3) A.P.I.A. întocmeşte situaţia centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru măsura de distilare a subproduselor şi o transmite direcţiei de specialitate din cadrul M.A.D.R., care solicită Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., deschiderea creditelor bugetare.(4) După aprobarea de către M.F.P. a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 10 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor.
  Articolul 9(1) Valoarea sprijinului, potrivit prevederilor art. 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150, pentru % volum şi pentru hectolitru de alcool brut obţinut, este următoarea:a) din tescovină: 1,1 euro % volum/hl;b) din drojdii şi vin: 0,5 euro % volum/hl.
  (2) Contravaloarea cheltuielilor de transport efectuate de producător pentru predarea produselor va fi plătită de distilator, prin transfer sau depunere bancară, respectiv:a) 0,300 euro pentru % volum şi pentru hectolitru din predările de tescovină de struguri;b) 0,200 euro pentru % volum şi pentru hectolitru din predările de vin şi drojdii de vin.(3) Dovada plăţii din partea distilatorului către producător a acestor cheltuieli se va completa în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 „Plata cheltuielilor de transport către producător“ la prezentele norme metodologice, împreună cu copiile documentelor justificative ale realizării transferurilor sau depunerilor bancare, prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.(4) Anexa nr. 3 „Plata cheltuielilor de transport către producător“ şi anexa nr. 4 „Document justificativ al cheltuielilor de transport“ la prezentele norme metodologice nu se completează în cazul în care transportul este efectuat pe cheltuiala distilatorului.
  Articolul 10(1) Conform dispoziţiilor art. 5 alin. (1), alcoolul care rezultă din distilarea pentru care s-a acordat sprijin este destinat exclusiv în scopuri energetice sau industriale, pentru a evita denaturarea concurenţei.(2) Distilatorul va depune la A.P.I.A., în termen de 30 de zile lucrătoare de la data finalizării vânzării fiecărui lot, ca element de justificare a destinaţiei, un centralizator al vânzărilor, conform anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice, împreună cu următoarele documente:a) procese-verbale rezumative zilnice de recepţie a alcoolului, completate de cumpărătorul alcoolului;b) factura fiscală;c) codul CAEN al destinatarului produselor, alocat în conformitate cu registrul comerţului care să garanteze că activitatea permite uzul industrial sau energetic al alcoolului;d) obligaţia scrisă a destinatarului produselor de a folosi, exclusiv în scopuri energetice sau industriale, alcoolul care rezultă din distilarea pentru care s-a acordat sprijin, conform declaraţiei-angajament prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
  (3) Documentul privind destinaţia alcoolului obţinut trebuie să fie depus de către distilatorul autorizat înainte de data de 31 ianuarie a campaniei următoare la A.P.I.A.(4) Pierderile admise datorate evaporării şi/sau transvazării cuprind următoarele procente, după caz:a) cel mult 0,5% din cantităţile de alcool depozitate, pe trimestre, ca pierdere de alcool datorată evaporării;b) cel mult 1% din cantităţile de alcool retrase din depozite, ca pierdere de alcool datorată transvazării.
  Capitolul IV ControlulArticolul 11
  (1) A.P.I.A. verifică respectarea condiţiilor stabilite pentru acordarea şi efectuarea plăţilor, după cum urmează: producţia de alcool, caracteristicile alcoolului produs, plata către producător a cheltuielilor de transport, după caz, şi justificarea uzului industrial sau energetic al alcoolului.(2) Pe lângă controalele administrative menţionate la alin. (1), inspectorii A.P.I.A. din centrul judeţean în care este localizat distilatorul verifică, pe teren, respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
  Capitolul V Comunicări realizate de către distilatorArticolul 12(1) În termen maxim de 20 de zile lucrătoare de la data la care a avut loc recepţia subproduselor, distilatorii vor trimite la A.P.I.A. certificatele de recepţie, în conformitate cu modelul din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(2)
  Până cel târziu în data de 10 a fiecărei luni se va trimite un rezumat lunar care să înglobeze toate operaţiunile de distilare efectuate în luna anterioară.
  Capitolul VI Compatibilitatea sprijinuluiArticolul 13Este interzisă cumularea sau completarea sprijinului acordat pentru distilarea subproduselor cu alte forme de sprijin acordate în acelaşi scop.Articolul 14Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1la normele metodologiceCEREREpentru acordarea autorizaţiei de distilator pentru distilarea voluntară a subproduselor [art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013]Datele distilatoruluiSocietatea ...................., cu sediul în .............(Se va înscrie adresa completă.)....... nr. de înregistrare în registrul comerţului ............., CUI ............., tel./fax ..............., e-mail ............., cod CAEN .........................., reprezentată prin dl .............., având funcţia de ................, posesor B.I./C.I. seria ......... nr. ...................... .RANDAMENTProdusGradLitri/ziAlcool brut ..................DECLARĂ:– Cunoaşte şi respectă dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative comunitare şi naţionale.
  – Se obligă pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei să nu producă alcool pornind de la melase sau de la alte produse nonvinicole, nici să le depoziteze în interiorul fabricii.– Doreşte să participe în calitate de distilator autorizat pentru a realiza distilarea voluntară a subproduselor, transformare pe care o va realiza pe cont propriu, plătind producătorului, atunci când acesta îşi asumă cheltuiala, valoarea destinată compensării cheltuielilor aferente transportului materiei prime.– Se obligă să ofere toată documentaţia şi toate informaţiile necesare pentru a justifica faptul că alcoolul brut care reiese din distilare va avea un grad alcoolic de cel puţin 92% volum şi se va folosi exclusiv în scopuri industriale sau energetice.– Se obligă să ţină contabilitate separată pentru diferitele tipuri de produse predate, obligându-se să efectueze comunicările stabilite în actele normative şi să trimită către autoritatea competentă toate rapoartele stabilite de aceasta.– Se obligă să primească produsele predate de către producători în modul şi la termenul menţionate în actele normative şi să efectueze distilarea.– Se obligă să ofere producătorului la termenul stabilit, ca dovadă a predării subproduselor, un certificat care menţionează cel puţin natura, cantitatea şi gradul alcoolic volumetric ale subprodusului trimis, precum şi data livrării, dacă acele cheltuieli de transport sunt suportate de producător sau de distilator, cu respectarea termenelor.– 
  Trebuie să se supună oricărui control, desemnând în acest scop persoane care pot semna procesele-verbale aferente şi care se pot obliga în numele distilatorului.Domnul/doamna .................. Semnătura .....................Domnul/doamna .................. Semnătura .....................Domnul/doamna .................. Semnătura .....................
  – E înregistrat la .......... şi la ............, în baza documentelor depuse.– Dispune de instalaţiile şi de infrastructura necesare care asigură fuxul tehnologic al distilării în timpul, forma şi calitatea impuse prin actele normative.
  Şi, pe baza acestora,SOLICITĂAutorizaţia prevăzută deRegulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, pentru a activa în calitate de distilator autorizat în cadrul distilării voluntare a subproduselor, conform art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.În acest scop se ataşează următoarele documente:1. certificat de înregistrare fiscală;2. împuternicirea/procura notarială, în cazul în care cererea se face printr-un reprezentant mandatat;
  3. certificat că nu are datorii fiscale restante la bugetul de stat;4. copie de pe autorizaţiile obţinute de la alte autorităţi publice cu competenţe în domeniu, conform reglementărilor în vigoare.
  La ............., la data de .............. luna .......... anul ............. Pentru distilator,............................................................... Semnat................................................................ (proprietar, manager, împuternicit legal etc.)
  Anexa nr. 2la normele metodologiceCertificat de recepţie a materiei prime pentru distilareDatele distilatoruluiSocietatea ....................., cu sediul în ........(Se va înscrie adresa completă.)...., nr. de înregistrare în registrul comerţului ..................., CUI ................., reprezentată prin dl ........................., având funcţia de ......................, posesor B.I./C.I. seria .......... nr. ................Datele producătoruluiPersoană fizică: nume ......................., prenume ..................., domiciliat în .......(Se va înscrie adresa completă.)....., posesor B.I./C.I. seria ............... nr. ..................Persoană juridică: Societatea ......................, cu sediul în ......(Se va înscrie adresa completă.)......., nr. de înregistrare în registrul comerţului ....................., CUI ................., reprezentată prin dl ..................., având funcţia de ..................., posesor B.I./C.I. seria ........... nr. ...................Datele produselor recepţionate
  Nr. crt.DataDocument de însoţireDenumire produsCantitateConcentraţie alcoolicăTotal grade sall
  kglitri
  TOTAL
  Subsemnatul, ............................., în calitate de reprezentant al Societăţii ......(Se va înscrie denumirea distilatorului.)...., certific faptul că:– La data de ............. s-au recepţionat în cadrul acestei distilerii, de la ...................., produsele menţionate.– Conform analizelor realizate, se respectă specificaţiile impuse şi sunt însoţite de documentul menţionat.– Cheltuielile de transport al produselor au fost suportate de distilator/producător.– Prezentul certificat a fost completat în două exemplare, unul pentru producător şi unul pentru distilator. Distilator,........................................ (semnătura şi ştampila) Producător,
  ........................................ (semnătura şi ştampila*)* Ştampila, după caz.
  Anexa nr. 3la normele metodologicePlata cheltuielilor de transport către producătorDatele distilatoruluiSocietatea ........................, cu sediul în ......(Se va înscrie adresa completă.)....., nr. de înregistrare în registrul comerţului ..................., CUI ....................., reprezentată prin dl ...................., având funcţia de ......................, posesor B.I./C.I. seria .......... nr. ................Datele producătoruluiPersoană fizică: nume ................, prenume ..................., domiciliat în ......(Se va înscrie adresa completă.)...., posesor B.I./C.I. seria ............... nr. ..................Persoană juridică: Societatea ......................, cu sediul în .........(Se va înscrie adresa completă.)..., nr. de înregistrare în registrul comerţului ....................., CUI ......................., reprezentată prin dl ..................., având funcţia de ................., posesor B.I./C.I. seria ........... nr. ...................1. Situaţia certificatelor de recepţie a tescovinei
  Nr. crt.DataDocument de însoţireCantitateConcentraţie alcoolicăTotal grade sall
  kglitri
  TOTAL
  2. Situaţia certificatelor de recepţie a drojdiei de vin
  Nr. crt.DataDocument de însoţireCantitateConcentraţie alcoolicăTotal grade sall
  kglitri
  TOTAL
  3. Cuantumurile acordate în schimbul materiei prime recepţionate:– 0,300 euro/% vol./hl pentru tescovina recepţionată;– 0,200 euro/% vol./hl pentru drojdia de vin recepţionată.4. Plata aferentă materiei prime recepţionate
  Nr. crt.BeneficiarCantitatea predată % vol./hl
  Suma de plată- lei -Suma achitată- lei -Documentul de plată
  TOTAL
  Declar pe propria răspundere că toate datele menţionate în acest document sunt reale şi cunosc prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii, conform Codului penal.Data .............. Distilator,...................................... (semnătura şi ştampila) Producător,....................................... (semnătura şi ştampila*)* Ştampila, după caz.
  Anexa nr. 4la normele metodologiceDocument justificativ al cheltuielilor de transportDatele distilatoruluiSocietatea ........................, cu sediul în ......(Se va înscrie adresa completă.)....., nr. de înregistrare în registrul comerţului ............................., CUI .................., reprezentată prin dl .............., având funcţia de ......................, posesor B.I./C.I. seria .......... nr. .......................Datele producătoruluiPersoană fizică: nume ................, prenume ..................., domiciliat în ......(Se va înscrie adresa completă.)......., posesor B.I./C.I. seria ............... nr. ..................Persoană juridică: Societatea ......................, cu sediul în .....(Se va înscrie adresa completă.)....., nr. de înregistrare în registrul comerţului ....................., CUI ......................., reprezentată prin dl ..................., având funcţia de ............................., posesor B.I./C.I. seria ........... nr. ...................Subsemnaţii, în calitate de reprezentanţi ai instituţiei menţionate, certificăm faptul că:– Cheltuielile aferente transportului materiei prime predate de producător la distileria ......................., în conformitate cu prevederile obligaţiei de eliminare a subproduselor, au fost suportate integral de către:Producător ...................Distilator ........................ Distilator,
  ........................................ (semnătura şi ştampila) Producător,........................................ (semnătura şi ştampila*)* Ştampila, după caz.
  Anexa nr. 5la normele metodologiceRaport de fabricaţie din data de .............
  Nr. crt.Materie primă folosităAlcool brut obţinut
  kg/litrigrade salllitri la 20°Cgrade dall*
  * Cantitatea se determină prin citirea înregistrărilor contorului fiscal. Distilator,....................................... (semnătura şi ştampila) (stampila, după caz)
  Anexa nr. 6la normele metodologiceCentralizatorul vânzărilor de alcool brut obţinut

  Nr. crt.Denumire beneficiarDocument de livrare nr. /dataAlcool brut vândut
  litri la 20°Cgrade dall*
  * Cantitatea se determină prin citirea înregistrărilor contorului fiscal. Distilator,....................................... (semnătura şi ştampila) (stampila, după caz)
  Anexa nr. 7la normele metodologice
  DECLARAŢIE-ANGAJAMENTSubscrisa, Societatea ..................., cu sediul în ......................., înregistrată în registrul comerţului ............. cu nr. ............, având codul unic de înregistrare nr. .........., telefon/fax ............., e-mail .................., cont bancar nr. ..........., deschis la ..........., prin reprezentantul său legal ............. (nume, funcţie) .....................,declar că voi respecta prevederile art. 52 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 992/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, în sensul că voi folosi alcoolul brut cumpărat de la Societatea ..............., obţinut din distilarea subproduselor vinicole, pentru care s-a acordat sprijin european FEGA nerambursabil, exclusiv în scopuri industriale sau energetice, pentru a se evita denaturarea concurenţei.Drept care s-a semnat prezenta declaraţie-angajament astăzi, ..................., în două exemplare originale.Reprezentant legal: Nume ..................Funcţie: ......................Semnătura/Ştampila: ...............
  -----