Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 151 din 23 ianuarie 2019pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 30-01-2019

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Dispoziţiile prezentului ordin reglementează etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale.
  Articolul 2Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind plata sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, se organizează în cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare DGLCPFRNC.Articolul 3(1) În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, este pronunţată o hotărâre a instanţei de judecată rămasă definitivă, prin care se constată că o persoană are calitatea de câştigător la acea extragere, DGLCPFRNC procedează la punerea în aplicare a acesteia, astfel:a) dacă în hotărârea judecătorească definitivă este prevăzută suma de plată, DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei respective, în baza hotărârii judecătoreşti, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul;b) dacă în hotărârea judecătorească definitivă nu este prevăzută suma de plată, aceasta se determină conform dispoziţiilor art. 7^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, de către DGLCPFRNC, în baza unei note de calcul, întocmită de persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia. DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei astfel determinate, în baza hotărârii judecătoreşti, a notei de calcul, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul.(2)
  În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătoreşti definitive, structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, solicită persoanei stabilite drept câştigătoare prin hotărârea judecătorească, denumită în continuare câştigător, transmiterea în format letric cel puţin a următoarelor documente:a) copia documentului de identitate al câştigătorului;b) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata.
  (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, transmite DGLCPFRNC următoarele documente:a) referatul de instrumentare al cauzei care cuprinde referinţe privind modul de derulare a litigiului în toate fazele procesuale şi propunerea de punere în executare a hotărârii judecătoreşti definitive;b) hotărârea judecătorească definitivă certificată pentru conformitate de către consilierul juridic care a instrumentat dosarul;c) copia documentului de identitate al câştigătorului;d) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata;
  e) alte documente furnizate de către câştigător, dacă este cazul.
  Articolul 4(1) În vederea deschiderii/repartizării/retragerii de credite bugetare, DGLCPFRNC întocmeşte, în conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările ulterioare, în 2 exemplare, cererea de deschidere de credite bugetare, dispoziţia bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, nota justificativă privind deschiderea de credite bugetare şi nota de fundamentare pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare şi le transmite, după verificare, semnare şi avizare de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice, Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică (DGTCP), în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv Direcţiei generale control financiar preventiv (DGCFP), în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv delegat.(2) După obţinerea vizelor de control financiar preventiv propriu şi de control financiar preventiv delegat, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.(3) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea deschiderii de credite bugetare şi înregistrării operaţiunilor în contabilitate.
  Articolul 5(1) Documentele utilizate în cadrul operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor publice, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Norme metodologice, sunt următoarele:a) angajamentul legal este reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, şi se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după caz;b) formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“, prevăzut în anexa nr. 1b) la Normele metodologice;c) formularul „Angajament bugetar individual/global“, prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice;d) lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza „Bun de plată“ a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi a sumei datorate, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească definitivă sau din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz;e) formularul „Ordonanţare de plată“, prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
  (2) Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept.
  Articolul 6(1) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) se întocmesc distinct pentru suma stabilită de instanţa de judecată, cu titlu de premiu, sau suma rezultată din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz, respectiv pentru suma aferentă impozitului pe venitul din premii şi se transmit la DGTCP, împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 5 alin. (1), în vederea obţinerii avizului în privinţa disponibilului în limita creditelor bugetare, precum şi a vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv la DGCFP, dacă este cazul, în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv delegat.(2) Rubrica „Suma angajată“ din formularul menţionat la art. 5 alin. (1) lit. b), rubrica „suma“ din formularul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) şi rubrica „Suma“ din formularele „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ şi „Dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor bugetare“ se completează cu suma prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau suma din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz.(3) După obţinerea vizelor de control financiar preventiv propriu şi de control financiar preventiv delegat, după caz, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.
  (4) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea efectuării plăţii sumelor prevăzute la art. 1 şi înregistrării acestora în contabilitate.
  Articolul 7Operaţiunile prevăzute la art. 4 şi 6 se realizează de către persoanele din cadrul DGLCPFRNC, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru verificarea, semnarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei întocmite în vederea efectuării plăţii premiilor la Loteria bonurilor fiscale, revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.Articolul 8(1) Pentru efectuarea plăţii sumelor prevăzute la art. 1 şi a impozitului aferent acestora, Ministerul Finanţelor Publice utilizează formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului“ prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare.(2) Impozitul aferent sumelor prevăzute la art. 1 se reţine la sursă, se declară şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de plătitor de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la impozitul aferent veniturilor din premii.
  (3) Ordinele de plată prevăzute la alin. (1) se întocmesc în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza ordonanţării de plată şi a documentelor anexate la aceasta.
  Articolul 9(1) În vederea recuperării obligaţiilor fiscale restante ale câştigătorului, DGLCPFRNC transmite, prin intermediul poştei electronice, organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana respectivă, anterior efectuării plăţii, datele de identificare a persoanei, precum şi contul bancar.(2) Plata sumelor prevăzute la art. 1, respectiv a impozitului aferent acestora, se realizează concomitent.(3) După efectuarea plăţii sumelor prevăzute la alin. (2), DGTCP transmite copii ale ordinelor de plată către DGLCPFRNC, iar aceasta înaintează documentele către Direcţia generală economică, în vederea declarării impozitului pe venitul din premii.Articolul 10Pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, altele decât sumele prevăzute la art. 1, precum şi pentru plata sumelor ocazionate de executarea silită, după caz, din contul de despăgubiri, se aplică în mod corespunzător prevederile procedurii privind etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătoreşti.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 23 ianuarie 2019.Nr. 151.----