Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.356/1.343/51/2018privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 1.356 din 5 septembrie 2018
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 1.343 din 21 decembrie 2018
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 51 din 15 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. 11.853 din 13 august 2018 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare,având în vedere prevederile:– art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;– art. 5 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare,
  în temeiul prevederilor:– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează sistemele de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, denumit în continuare sistemul de instruire şi certificare.(2) Instruirea privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se adresează utilizatorilor profesionişti, distribuitorilor şi consilierilor.
  Articolul 2(1) Autorităţile responsabile pentru punerea în aplicare a sistemului de instruire şi certificare sunt: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.(2) Coordonarea procesului de dezvoltare şi implementare a sistemului de instruire şi certificare se realizează de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, în colaborare cu autorităţile competente menţionate la alin. (1).(3) Autoritatea responsabilă pentru asigurarea desfăşurării sesiunilor de instruire şi a eliberării certificatelor de formare profesională dobândite prin instruire este Autoritatea Naţională Fitosanitară, prin oficiile fitosanitare judeţene.Articolul 3(1) Sistemul de instruire constă în instruirea iniţială şi instruirea suplimentară.(2) Instruirea iniţială asigură dobândirea de cunoştinţe suficiente în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor.(3) Instruirea suplimentară asigură actualizarea cunoştinţelor dobândite la instruirea iniţială o dată la cinci ani, cu reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.(4) Tematica pentru sesiunea de instruire iniţială şi suplimentară este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.Articolul 4(1) Participanţii la cursul de instruire iniţială/suplimentară depun la sediul oficiului fitosanitar judeţean în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu minimum 10 zile înainte de începerea cursului, dosarul de înscriere cu următoarele documente:a) cerere-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
  b) copie buletin/carte de identitate;c) copie diplomă de studii medii/diplomă de studii superioare, pentru utilizatori profesionişti;d) copie diplomă studii medii/superioare în domeniul agricol cu specializările agricultură, horticultură şi inginerie economică în agricultură/biologic/biochimic sau silvic, pentru distribuitori;e) copie diplomă de studii superioare, absolvite în domeniul agricol/horticol, pentru consilieri;f) documentul prin care se face dovada achitării tarifului pentru eliberarea/reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.
  (2) La depunerea dosarului, solicitantul prezintă în original documentele menţionate la alin. (1) lit. b)-f).
  (3) Solicitanţii trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.
  Articolul 5(1) Evaluarea cunoştinţelor dobândite la sesiunea de instruire iniţială/suplimentară în vederea obţinerii/reînnoirii certificatului de formare profesională dobândit prin instruire se realizează de către comisia de examinare, constituită din 5 membri din cadrul autorităţilor competente menţionate la art. 2 alin. (1), după cum urmează:– preşedinte - desemnat de Autoritatea Naţională Fitosanitară;– membru - desemnat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;– membru - desemnat de Autoritatea Naţională Fitosanitară;– 
  membru - desemnat de direcţiile de sănătate publică;
  – secretarul comisiei - desemnat de Autoritatea Naţională Fitosanitară.
  (2) Pentru fiecare dintre membrii comisiei menţionaţi, autorităţile nominalizează un membru supleant.(3) Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit pentru noi intervale de câte 4 ani.
  Articolul 6(1) La finalizarea cursului de instruire, candidatul trebuie să susţină un test-grilă pentru evaluarea cunoştinţelor dobândite, în vederea eliberării/reînnoirii certificatului de formare profesională dobândit prin instruire.
  (2) Pentru eliberarea/reînnoirea certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, candidatul trebuie să obţină minimum 70 de puncte la testul-grilă.
  Articolul 7(1) Susţinerea testului-grilă are loc la o dată stabilită de către comisie, dar nu mai târziu de 7 zile de la finalizarea cursului.(2) Testul-grilă este format din 20 de întrebări. Fiecare răspuns corect este notat cu 5 puncte. Testul-grilă este susţinut de candidat în 2 ore.(3) În cazul în care nu se promovează testul-grilă, solicitantul are posibilitatea de a susţine un nou test-grilă. În cazul nepromovării celui de al doilea test-grilă, solicitantul va parcurge din nou cursul de instruire în vederea eliberării/reînnoirii certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, contra cost.(4) Modelul certificatului de formare profesională dobândit prin instruire este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.(5) Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire este valabil 5 ani de la data eliberării acestuia.(6) Pe certificat se menţionează activitatea profesională pentru care s-a efectuat instruirea.(7) Solicitarea de reînnoire a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire se transmite oficiului fitosanitar judeţean în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea solicitantul, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării valabilităţii acestuia.Articolul 8(1) Suportul de curs pentru cursurile de instruire este elaborat de către autorităţile competente, menţionate la art. 2 alin. (1), în funcţie de rolurile şi responsabilităţile pe care le au utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii.(2) Persoanele care asigură instruirea şi certificarea sunt desemnate de către autorităţile responsabile prevăzute la art. 2 alin. (1).
  (3) Persoanele desemnate trebuie să aibă studii superioare în domeniu şi o experienţă de minimum 3 ani în activităţile prevăzute în temele din anexa nr. 1.
  Articolul 9Durata sesiunilor de instruire este stabilită în funcţie de tipul acesteia:a) Instruirea iniţială se desfăşoară pe parcursul a 18 ore, din care 14 ore sunt susţinute de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, 2 ore de către Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2 ore de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.b) Instruirea suplimentară se desfăşoară în 8 ore, din care 6 ore sunt susţinute de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, câte o oră susţinută de către Ministerul Mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.Articolul 10
  Autorităţile competente implicate în activitatea de instruire şi certificare pot extinde şi diversifica temele şi metodele de instruire.
  Articolul 11(1) Recunoaşterea în România a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, emis de alte state membre ale Uniunii Europene, se efectuează în baza următoarelor documente:a) cerere-tip privind recunoaşterea în România a certificatului din alt stat membru, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin;b) copie după actul de identitate/paşaport;c) copie după certificatul de instruire emis de statul membru al Uniunii Europene, tradus în limba română de un traducător autorizat.(2)
  Certificatul de instruire se recunoaşte de către oficiul fitosanitar judeţean în raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul, prin eliberarea unui certificat de recunoaştere, conform anexei nr. 5 la prezentul ordin.
  Articolul 12Oficiile fitosanitare judeţene întocmesc un registru de evidenţă al cererilor de participare la programul de instruire în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor şi a certificatelor de formare profesională dobândite prin instruire eliberate.Articolul 13(1) Oficiile fitosanitare judeţene notifică către utilizatorii profesionişti, distribuitori şi consilieri perioadele când se efectuează sesiunile de instruire.(2) În vederea participării la cursul de instruire, utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii sunt obligaţi să depună dosarul de înscriere în perioadele comunicate conform alin. (1).(3)
  Utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii pot depune dosarul de înscriere, fără să fie notificaţi.
  Articolul 14Certificatele de formare profesională dobândite prin instruire sunt retrase de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, în următoarele situaţii:a) la cererea utilizatorului profesionist/distribuitorului/ consilierului;b) când inspectorii fitosanitari constată utilizarea necorespunzătoare a certificatului de formare profesională dobândit prin instruire, respectiv:(i) posesorul certificatului de formare profesională dobândit prin instruire foloseşte documentul la autorizarea activităţilor de utilizator profesionist/ distribuitor pentru alte persoane fizice/juridice;(ii) posesorul certificatului de formare profesională dobândit prin instruire foloseşte documentul pentru alte activităţi faţă de activitatea pentru care a fost eliberat;(iii) când certificatul de formare profesională dobândit prin instruire a fost obţinut pe baza unor documente false;
  (iv) când deţinătorul certificatului de formare profesională dobândit prin instruire a săvârşit o infracţiune penală în activitatea de distribuţie, de utilizare şi de consiliere cu privire la produsele de protecţie a plantelor.
  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurenţiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Anexa nr. 1Tematica pentru sesiunea de instruire iniţială şi suplimentarăA. Tematica pentru sesiunea de instruire iniţialăTeme de instruire1. Legislaţia în vigoare referitoare la produsele de protecţie a plantelor şi la utilizarea acestora2. Impactul existenţei pe piaţa din România a produselor de protecţie a plantelor contrafăcute/ilegale, riscurile pentru sănătate şi mediu reprezentate de acestea şi metodele de identificare a produselor de acest tip3.
  Pericole şi riscuri asociate produselor de protecţie a plantelor şi modalităţile de identificare şi control ale acestora, în special:a) riscurile pentru operatori, rezidenţi, trecători, persoane care intră în zonele tratate şi persoane care manipulează sau consumă produse tratate, precum şi modul în care aceste riscuri sunt agravate de factori precum fumatul;b) simptomele intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor şi măsurile de prim ajutor;c) riscurile pentru plantele-neţintă, pentru insectele folositoare, fauna sălbatică, biodiversitate şi mediu în general.
  4. Noţiuni privind strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a culturilor, principiile agriculturii ecologice, metodele biologice de luptă împotriva dăunătorilor; informaţii privind principiile generale, precum şi orientări specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor5. Iniţiere în evaluarea comparativă la nivel de utilizator, pentru a ajuta utilizatorii profesionişti să aleagă, într-o situaţie dată, produsul cu cele mai puţine efecte secundare asupra sănătăţii umane, asupra organismelor-neţintă şi asupra mediului, dintre produsele autorizate, pentru a remedia o anumită problemă cu dăunătorii6. Măsuri menite să reducă la minimum riscurile pentru oameni, pentru organismele-neţintă şi pentru mediu: practici de lucru sigure pentru depozitarea, manipularea şi amestecarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi eliminarea ambalajelor goale, a altor materiale contaminate şi a surplusului de produse de protecţie a plantelor, inclusiv amestecurile rămase în rezervor sub formă concentrată sau diluată; metode recomandate pentru a controla expunerea operatorului, cum ar fi echipamentul de protecţie individuală7. Abordări bazate pe risc, care ţin seama de variabilele locale pentru bazinele hidrografice, precum climă, tipurile de sol şi de culturi, gradul de denivelare8. Proceduri de pregătire a echipamentului de aplicare înainte de utilizare, mai ales pentru etalonare, şi pentru a face astfel încât funcţionarea acestuia să prezinte riscuri minime pentru sănătatea umană, speciile de floră şi faună-neţintă şi mediu9. Utilizarea şi întreţinerea echipamentului de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi tehnicile specifice de pulverizare, ca de exemplu: pulverizarea volumelor mici şi duzele cu deviere mică, obiectivele controlului tehnic al pulverizatorilor în folosinţă şi metodele de ameliorare a calităţii pulverizării. Riscuri specifice legate de utilizarea echipamentelor de aplicare manuală a produselor de protecţie a plantelor sau a pulverizatoarelor de spate şi măsurile relevante de gestionare a riscului10. Măsuri de urgenţă pentru protejarea sănătăţii umane, a mediului şi a resurselor de apă în caz de deversare accidentală, contaminare şi condiţii meteorologice extreme care ar putea conduce la riscuri de percolare a produselor de protecţie a plantelor11. Interdicţiile în zonele protejate stabilite în conformitate cu art. 2^6, art. 5 alin. (1), (2) şi (5), art. 5^1 alin. (1) şi (5), art. 17 lit. a^2), precum şi art. 40 alin. (2) şi (3) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care au transpus în legislaţia naţională art. 6 şi 7 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;12. Monitorizarea stării de sănătate şi facilităţi de acces pentru a semnala orice incident sau incident bănuit13. Păstrarea evidenţei utilizării produselor de protecţie a plantelor, în conformitate cu legislaţia relevantă
  14. Cunoştinţe minime despre legislaţia din domeniul chimicalelor privind: clasificarea, etichetarea, ambalarea acestora şi fişele tehnice cu date de securitate
  B. Tematica pentru sesiunea de instruire suplimentară1. Actualizarea privind legislaţia naţională şi europeană şi a tematicii anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/20132. Organizarea unui atelier de lucru la o fermă demonstrativă
  Anexa nr. 2MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂOFICIUL FITOSANITAR .......................CEREREpentru înscrierea la cursul de instruire în scopul utilizării durabilea produselor de protecţie a plantelorSubsemnatul(a) ........................................................., domiciliat(ă) în ................................................... posesor/posesoare C.I. seria .... nr. ............, CNP ................................................, telefon: ....................., solicit înscrierea la cursul de instruire iniţială  suplimentară  în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor pentru categoria .......................... (se menţionează activitatea).Anexez la prezenta cerere următoarele documente:1. copie buletin/carte de identitate;2. copie după actul de studiu.Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicit certificatul şi mi-am însuşit dispoziţiile legale cu privire la normele generale/speciale privind aplicarea tratamentelor fitosanitare.
  Data ............... Semnătura ..................
  Anexa nr. 3MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂOFICIUL FITOSANITAR .......................Nr. ..................... din ...............ROMÂNIACERTIFICAT DE FORMARE PROFESIONALĂ DOBÂNDIT PRIN INSTRUIREprivind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelorDomnul/Doamna ............................................................................, domiciliat(ă) în .........................................................., posesor/posesoare C.I. seria ..... nr. ............., eliberată de ............. la data de .............., născut(ă) în anul ........, luna ...., ziua ....., CNP .................................., a participat la Cursul de instruire în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor, instruire iniţială /instruire suplimentară , pentru activitatea de utilizator profesionist /distribuitor /consilier  cu durata de .... ore, desfăşurat în perioada .................................. .
  Certificatul de formare profesională dobândit prin instruire este valabil până la data de ............................ .Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013.Preşedinte comisie de examinare,..................................Secretar comisie de examinare,..................................
  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂOFICIUL FITOSANITAR .......................CERERE-TIP privind recunoaşterea în România a certificatului din alt stat membru
  Subsemnatul(a) .........................................., posesor/posesoare C.I./paşaport seria ..... nr. ................, CNP .............................., telefon: .............., vă rog să îmi eliberaţi un certificat de recunoaştere a instruirii în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor pentru categoria ............. .Anexez următoarele documente:1. copie după actul de identitate/paşaport;2. copie după certificatul de instruire eliberat de ..............................................................................., tradus în limba română de un traducător autorizat.Data...................Semnătura........................
  Anexa nr. 5
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂOFICIUL FITOSANITAR .......................CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE A INSTRUIRII în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelorSe certifică că domnul/doamna ..................................................., posesor/posesoare C.I./paşaport seria ..... nr. ..................., are instruirea efectuată pentru utilizatorii profesionişti /distribuitori /consilieri  în conformitate cu ..............., seria ..... nr. .........., eliberat de ................ la data de ................., şi cu termenul de valabilitate până la data de ................... .Prezentul certificat reprezintă recunoaşterea instruirii în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor la nivelul actului obţinut în ............................................................ .Şef/Coordonator oficiul fitosanitar,..........................
  ----