Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6 din 15 ianuarie 2019privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 98/2019
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 98/2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.Articolul 3Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.Articolul 4(1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original şi în copie, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.(2)
  Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin, un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.
  Articolul 5Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente şi informaţii:I. Plic exteriorPe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta şi se va menţiona data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere.A. În cazul persoanelor juridice române, plicul exterior trebuie să conţină:a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista menţionată la art. 1 şi coordonatele topogeodezice, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă.Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;b) declaraţie cuprinzând date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
  d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată; acesta va cuprinde informaţii actualizate referitoare la societate;e) lista cuprinzând datele şi informaţiile incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;g) dovada existenţei capacităţii financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii: (i) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici, exprimaţi în procente: 1. lichiditate globală;2. solvabilitate patrimonială;3. rata profitului brut;
  4. rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat va atrage depunctarea ofertei în cadrul evaluării. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menţionaţi nu se va lua în considerare;
  (ii) dovada disciplinei financiar-fiscale, prin anexarea, în original sau copie legalizată, a certificatelor constatatoare/adeverinţelor emise de autorităţile/ instituţiile publice care administrează:1. bugetul de stat; 2. bugetul asigurărilor sociale de stat;3. bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;4. bugetul asigurărilor pentru şomaj;5.
  bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  6. bugetele locale;
  h) în vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:(i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau(ii) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele specifice activităţilor miniere de cercetare geologică, deţinute de ofertant, şi titlul deţinerii acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau(iii) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentaţiilor şi/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
  Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d) şi g) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.Documentele prevăzute la lit. d) şi g) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.
  B. În cazul persoanelor juridice străinePlicul exterior va cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la pct. A lit. a), b), e), f) şi h), precum şi următoarele:a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;b) raportul anual auditat.Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală.
  II.
  Plicul interior Pe plicul interior se vor menţiona denumirea şi sediul ofertanţilor.Plicul interior, atât în cazul persoanelor juridice române, cât şi în cazul persoanelor juridice străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:a) programul de explorare propus;b) proiectul tehnic de refacere a mediului.Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative corespunzătoare acestora. Neprezentarea documentelor din plicul interior în această formă va atrage depunctarea în cadrul evaluării.
  Articolul 6(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.Articolul 7Modalitatea de evaluare a capacităţii financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.Articolul 8(1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice existente în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale.(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.
  (3) Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în fondul geologic naţional şi/sau în fondul naţional de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.
  Articolul 9(1) Termenul de depunere a ofertelor este a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ora 16,30, pentru zilele de luni-joi, respectiv ora 14,00, pentru ziua de vineri.(2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.Articolul 10(1)
  Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1).
  (2) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică. (3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021 317.00.96, 021 317.00.18, 021 317.00.94 sau 021 317.00.95.
  Articolul 11Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 15 ianuarie 2019.
  Nr. 6.ANEXĂLISTAperimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 98/2019
  Nr. crt.Denumirea perimetruluiCoordonateSuprafaţa kmpJudeţulSubstanţa
  XY
  1Borsec-Valea Cupelor6107705447401,669Harghita
  Ape minerale naturale
  610770545600
  609000545600
  609000544480
  609450544640
  2Borsec-Valea Vinişoru60700053900010,500HarghitaApe minerale naturale
  607000542000
  604500541000
  604000540000
  604000538000
  605000537000
  3Dognecea Sud4250002425001,000Caraş-SeverinApe minerale naturale
  425000243500
  424000243500
  424000242500
  4
  Secula4237702423800,809Caraş-SeverinApe minerale naturale
  423000243100
  422525242730
  423000241800
  5Tamina4492005482000,420BraşovApe minerale naturale
  449200
  548800
  448500548800
  448500548200
  6Pecinişca Nord3777882953900,003Caraş-SeverinApe geotermale
  377769295425
  377708295391
  377727295356
  7Roşioara3918554102740,045VâlceaLignit
  391865410330
  391602410470
  391466410428
  391480410330
  8Poiana Lungă3681103367800,484GorjLignit
  368383336853
  368549336976
  368250337240
  368270337560
  368030337900
  367630337310
  9Valea lui Milcu3657043397650,154MehedinţiLignit
  365779
  339402
  365918339505
  366227339533
  366224339758
  365992339852
  10Valea Pârâului3724223386630,239GorjLignit
  372092338834
  371754338804
  371773338667
  371590338395
  371928338285
  372139338578
  372244338515
  11Valea Rudarului3695913434800,428GorjLignit
  370121344112
  369743
  344443
  369177343766
  12Dealul Rusnic3784002695003,662Caraş-SeverinCărbune brun
  379600270900
  381250271650
  382200272400
  381500273000
  380000272200
  378000269800
  13Dosul Galbenului4239903444900,033HunedoaraHuilă
  424030344620
  423850344715
  423770344570
  14Pregheda Sud3676252769001,736
  Caraş-SeverinHuilă
  367350277500
  366000277000
  366000276000
  367000276000
  15Zănoaga cu Dâlmele4244203436600,040HunedoaraHuilă
  424440343740
  424400
  343790
  424360343840
  424320343850
  424270343790
  424170343720
  424220343640
  424290343610
  424360343620
  16Hăblău4279693555660,063HunedoaraHuilă
  428052355685
  427777355688
  427630355629
  427771355416
  17Borloveni Nord3915002695003,435Caraş-SeverinAndezit industrial şi de construcţii
  391300272000
  390000
  272500
  389200272500
  389000272150
  390400271000
  391000269500
  -----