Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 657 din 30 octombrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Daniel-Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, excepţie ridicată de Liliana Loredana Dinu în Dosarul nr. 2.283/104/2016 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 459D/2017. 2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3.
  Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 793D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016, excepţie ridicată de Ana Savu în Dosarul nr. 34.951/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.
  4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 459D/2017 şi nr. 793D/2017, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 793D/2017 la Dosarul nr. 459D/2017, care este primul înregistrat. 6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:7. Prin Sentinţa nr. 120/2017 din 31 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.283/104/2016, Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Excepţia a fost ridicată de Liliana Loredana Dinu cu prilejul soluţionării acţiunii în contencios administrativ în care a solicitat anularea Deciziei nr. 15.190/SBAS din 18 august 2016, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, prin care i-a fost respinsă solicitarea de prelungire a acordării stimulentului de inserţie până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului minor. 8. Prin Încheierea din 16 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 34.951/3/2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016. Excepţia a fost ridicată de Ana Savu în cadrul unei acţiuni în contencios administrativ în care a solicitat obligarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti la reluarea plăţii în ceea ce priveşte stimulentul de reinserţie până la data împlinirii de către fiul său a vârstei de 3 ani.
  9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. III din Legea nr. 66/2016, care prevăd că modificările aduse prin acest act normativ se aplică şi persoanelor care, la data intrării în vigoare a legii, beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserţie reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, creează o discriminare nejustificată obiectiv pentru persoanele care nu mai beneficiază de aceste drepturi, dar ai căror copii nu au împlinit încă vârsta de 3 ani. În concret, este vorba de persoane al căror drept la stimulentul de inserţie a încetat, potrivit reglementărilor anterioare, atunci când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, iar, ca efect al dispoziţiilor de lege criticate, nu mai pot beneficia de prelungirea acordării acestui drept, deşi noua reglementare prevede acordarea stimulentului până la împlinirea vârstei de 3 ani. 10. Autorii excepţiei consideră ca fiind aleatoriu criteriul aflării în plată a stimulentului de inserţie, din moment ce legea a fost adoptată în aprilie, alegându-se ca moment de intrare în vigoare data de 1 iulie 2016. Alegerea momentului intrării în vigoare are la bază elemente de oportunitate, neputându-se constitui într-un criteriu obiectiv şi care să aibă o justificare legitimă pentru excluderea de la aplicarea legii a părinţilor cu copii mai mari de 2 ani şi mai mici de 3 ani. 11. Totodată, autoarele arată că acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 66/2016 ar trebui să se raporteze în primul rând la interesul copilului, urmând a avea drept scop îmbunătăţirea echilibrului social şi economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, precum şi stimularea creşterii natalităţii şi diminuarea fenomenului de abandon al copiilor. Atât indemnizaţia pentru creşterea copilului, cât şi stimulentul de inserţie sunt prestaţii de asistenţă socială cu caracter universal, bazate pe principiul solidarităţii sociale, menite să asigure tuturor familiilor condiţii egale de creştere a copiilor.12. Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care unele persoane pot beneficia de anumite drepturi şi libertăţi. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a statuat că aplicarea unui regim juridic temporal diferit nu poate crea o stare de discriminare între diverse persoane, în funcţie de actul normativ incident fiecăreia. În acest sens, amintesc Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996. 13. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.14. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi invocă cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996 cu privire la aplicarea unui regim juridic temporal diferit. 15. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale şi aminteşte, de asemenea, Decizia Curţii Constituţionale nr. 44 din 24 aprilie 1996.
  16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit Sentinţei nr. 120/2017 din 31 ianuarie 2017, pronunţată de Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 2.283/104/2016, dispoziţiile Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie 2016, iar, potrivit Încheierii din 16 februarie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 34.951/3/2016, dispoziţiile art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016. Din analiza criticii de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în realitate, ambele autoare ale excepţiei de neconstituţionalitate se referă la dispoziţiile art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016, potrivit cărora:(1) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, de concediul fără plată sau de stimulentul de inserţie reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificările aduse prin prezenta lege se aplică după cum urmează: […]c) pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de opţiunea de concediu exprimată iniţial, şi care nu se află în situaţia prevăzută la lit. a), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.
  19. Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au caracterul unor dispoziţii tranzitorii, referindu-se la situaţii juridice născute sub imperiul reglementărilor anterioare datei intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 şi aflate încă în desfăşurare la această dată - facta pendetia. În concret, este avută în vedere situaţia persoanelor al căror drept la acordarea stimulului de inserţie s-a născut anterior datei de 1 iulie 2016 şi care, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, înainte de modificarea adusă acestora prin art. I pct. 8 din Legea nr. 66/2016, îndeplineau condiţiile pentru a li se acorda acest drept şi ulterior datei mai sus amintite. Prin urmare, dispoziţiile art. III din Legea nr. 66/2016 sunt un reflex al aplicării imediate a legii noi asupra situaţiilor juridice în curs.21. În acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004, şi Decizia nr. 812 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 decembrie 2006, a statuat că „legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Neadmiterea unei atari soluţii ar determina rezolvarea diferenţiată a aceleiaşi situaţii juridice […]“22. Din contră, situaţiile în care se află autorii excepţiei se referă la facta praeterita, respectiv drepturi născute şi stinse înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 66/2016, iar o extindere a aplicării dispoziţiilor acestei legi asupra acestor situaţii ar echivala cu o negare a principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie. Cu privire la acest aspect, Curtea, prin Decizia nr. 812 din 9 noiembrie 2006, a precizat că „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare“. 23. De altfel, referindu-se la diferenţa de tratament juridic ce poate apărea între diferite persoane, în funcţie de legea aplicabilă, Curtea, prin Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007, a statuat că „situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări“.24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liliana Loredana Dinu în Dosarul nr. 2.283/104/2016 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de Ana Savu în Dosarul nr. 34.951/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. III alin. (1) lit. c) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 30 octombrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  -----