Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 17 ianuarie 2019privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019


  Aprobat prin Ordinul nr. 59 din 17 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2019.
  Articolul 1(1) Autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României se realizează de către Comisia pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole (Comisia), care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.).(2) Comisia este alcătuită din 5 membri, câte un reprezentant al structurii cu atribuţii de reglementare privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, al structurii cu atribuţii în industria alimentară, al structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice şi control, al direcţiei pentru agricultură a judeţului pe teritoriul căruia se află distileria şi al Organizaţiei Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare pe filiera sectorului vitivinicol.Articolul 2Comisia are următoarele atribuţii principale:– verificarea documentaţiei depuse de distilatori;– verificarea îndeplinirii criteriilor pentru autorizare pe baza cărora se propune acordarea autorizaţiei distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României;– întocmirea raportului cu propunerea motivată de autorizare sau respingere a autorizării, după caz;
  – formularea de propuneri privind retragerea autorizaţiei.
  Articolul 3Comisia este sprijinită în activitatea sa de către structura cu atribuţii de reglementare privind organizarea comună a pieţei vitivinicole din cadrul M.A.D.R., denumită în continuare structura de specialitate.Articolul 4(1) Reuniunile Comisiei sunt conduse de către preşedinte, ales dintre membrii acesteia, prin votul majorităţii simple, iar în cazul în care acesta absentează din motive obiective, deleagă atribuţiile unui alt membru al Comisiei.(2) Comisia se întruneşte pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii privind autorizarea unui distilator, respingerea cererii de autorizare sau retragerea autorizaţiei.
  (3) Şedinţele de lucru ale Comisiei se convoacă de preşedintele acesteia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea Comisiei, iar ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de preşedinte.(4) Transmiterea invitaţiei pentru participarea la reuniunea Comisiei se face de către secretariatul acesteia, prin e-mail sau fax, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită. Fiecare membru va confirma, electronic, participarea, cu 3 zile lucrătoare înainte, astfel încât în cazul neîntrunirii numărului minim de membri menţionat la alin. (5) secretariatul să comunice reprogramarea, în timp util, membrilor care au confirmat prezenţa la reuniunea Comisiei.(5) Comisia este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor.(6) Deciziile Comisiei se consemnează în registrul proceselor-verbale ale reuniunilor, care se semnează de membrii prezenţi la reuniune şi se păstrează de către secretariat.
  Articolul 5Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:a) stabileşte agenda de lucru;
  b) convoacă reuniunile;c) întocmeşte raportul anual de activitate;d) desemnează, din rândul membrilor Comisiei, un/nişte responsabil/responsabili pentru colectarea de informaţii, centralizarea de date;e) la solicitarea conducerii M.A.D.R., pune la dispoziţie rapoartele şi materialele documentare întocmite de către Comisie, în vederea includerii în programe şi strategii de dezvoltare a domeniului sau pentru a fi transpuse în acte normative;f) desemnează secretariatul Comisiei.
  Articolul 6Secretariatul Comisiei este asigurat de un membru al Comisiei, care consemnează în registrul de procese-verbale toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.-----