Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 59 din 17 ianuarie 2019privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.261 din 26.11.2018,având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
  – Regulamentului (UE) 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;– Regulamentului (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, denumiţi în continuare distilatori, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.Articolul 2În vederea acordării autorizaţiei se înfiinţează Comisia pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, denumită în continuare Comisia, ca organ deliberativ fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul M.A.D.R.Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, în vederea punerii în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei prevăzute la art. 2 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.Articolul 5Se aprobă Procedura pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 59.Anexa nr. 1 Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicoleAnexa nr. 2 Deschideți PROCEDURApentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României