Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 128 din 18 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 29-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:(6) Se aprobă Procedura privind păstrarea şi arhivarea documentelor electronice generate de sistemul naţional de raportare - Forexebug, prevăzută în anexa nr. 7.(7) Se aprobă Procedura privind operaţiunile ce se efectuează în sistemul naţional de raportare - Forexebug în situaţia reorganizării instituţiilor publice, prevăzută în anexa nr. 8.
  2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 3Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 2(1) Până la data de 31 iulie 2019, instituţiile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate şi aprobate în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.(2) Începând cu data de 1 august 2019, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat şi aprobat în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat şi aprobat şi corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituţiei publice care gestionează bugetul respectiv.
  4. La anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (2), după litera h) se introduc şapte noi litere, literele i)-o), cu următorul cuprins:i) balanţa deschisă luna 12;j) acţiuni şi alte participaţii deţinute de entităţile publice, în numele statului român, la societăţi, companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine;k)
  acţiuni/alte participaţii deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici;
  l) situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii;m) situaţia activelor fixe corporale;n) situaţia activelor fixe necorporale;o) situaţia stocurilor.
  5. La anexa nr. 5, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2
  (1) Până la data de 31 iulie 2019, entităţile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 1 şi în paralel au obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite de normele contabile în vigoare.(2) Începând cu data de 1 august 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate.
  6. La anexa nr. 5, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 4(1) Formularele din sfera raportării situaţiilor financiare, prevăzute la art. 1 alin. (2), se depun în sistemul naţional de raportare - Forexebug până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei de raportare, cu excepţia formularului «Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi», care se depune în sistemul naţional de raportare - Forexebug conform termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.008/2013, pentru depunerea pe suport hârtie a formularului anexa 30 «Plăţi restante», şi la art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea pe suport hârtie a formularului anexa 30b «Plăţi restante».Corecţiile asupra formularului «Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi» care s-a depus în sistemul naţional de raportare - Forexebug se efectuează până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.Entităţile publice au obligaţia să se asigure că formularele rectificative raportate în sistemul naţional de raportare - Forexebug sunt însoţite de depunerea formularelor similare întocmite pe suport hârtie.
  7. La anexa nr. 5, la articolul 4 alineatul (3), poziţia nr. 4 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „4.Plăţi restante şi situaţia numărului de posturiLunar, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare celei de raportare pentru entităţile publice din administraţia centrală, respectiv până la data de 6 inclusiv a lunii următoare celei de raportare pentru entităţile publice din administraţia locală, după caz“
  8. La anexa nr. 6, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Entităţile publice au obligaţia să se asigure că soldurile din formularele raportate în sistemul naţional de raportare - Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport hârtie pentru fiecare perioadă de raportare (lună, trimestru şi an).9. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 şi 8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 18 ianuarie 2019.Nr. 128.Anexa nr. 1(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 517/2016)PROCEDURĂprivind păstrarea şi arhivarea documentelor electronice generate de sistemul naţional de raportare - Forexebug
  ARTICOL UNIC(1) Instituţiile publice au obligaţia păstrării şi arhivării pe suport electronic sau hârtie a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul naţional de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum şi a tuturor rapoartelor generate de sistem, pe durata prevăzută de legislaţia în vigoare.(2) Păstrarea documentelor pe suport electronic, pe durata termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare, trebuie să permită listarea în orice moment, în funcţie de necesităţile instituţiei publice sau la cererea organelor de control.(3) Răspunderea privind păstrarea şi arhivarea documentelor electronice generate de sistemul naţional de raportare - Forexebug revine ordonatorului de credite.(4) Ordonatorul de credite stabileşte prin procedurile proprii modul de descărcare şi arhivare a formularelor cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul naţional de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum şi a tuturor rapoartelor generate de sistem.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 517/2016)PROCEDURĂprivind operaţiunile ce se efectuează în sistemul naţional de raportare - Forexebug în situaţia reorganizării instituţiilor publiceA. Reorganizarea instituţiilor publice prin preluarea unei instituţii publice desfiinţateArticolul 1(1) Instituţiile publice care se reorganizează au obligaţia să întocmească şi să depună toate formularele din sfera raportării situaţiilor financiare aferente perioadei de raportare.(2) Instituţia publică desfiinţată, în urma depunerii formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare aferente perioadei de raportare, are obligaţia să se asigure că soldurile finale din raportul „Balanţa de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(3) În situaţia în care instituţia publică desfiinţată se află în imposibilitatea de a semna şi transmite documente în format electronic, responsabilitatea semnării şi transmiterii documentelor în format electronic revine ordonatorului de credite ierarhic superior finanţator sau ordonatorului de credite care a preluat instituţia publică desfiinţată şi care face parte din sectorul public. În acest sens, ordonatorul de credite ierarhic superior sau ordonatorul de credite care a preluat instituţia publică desfiinţată trebuie să depună toate formularele din sfera raportării situaţiilor financiare, pentru instituţia publică desfiinţată, aferente fiecărei perioadei de raportare, şi se asigură că soldurile finale din raportul „Balanţa de verificare pe indicatori“ generat de sistem sunt zero.(4) În situaţia în care instituţia publică este preluată de mai multe instituţii publice şi se află în imposibilitatea de a semna şi transmite documente în format electronic, în protocolul de predare-preluare se va stabili care este instituţia publică care preia responsabilitatea depunerii în sistemul naţional de raportare - Forexebug a formularelor aferente fiecărei perioade de raportare.
  A1. Reorganizarea instituţiilor publice prin preluarea unei instituţii publice desfiinţate la sfârşitul exerciţiului financiarArticolul 2În procesul reorganizării, instituţia publică desfiinţată şi instituţia publică care o preia efectuează următoarele operaţiuni:1. Instituţia publică desfiinţată:a) la data de 31 decembrie:a1) efectuează operaţiuni contabile de închidere aferente sfârşitului exerciţiului financiar şi completează şi transmite toate formularele din sfera raportării situaţiilor financiare aferente perioadei de raportare în sistemul naţional de raportare - Forexebug;a2) în aplicaţia CAB (Control angajamente bugetare) se asigură ca valoarea creditelor bugetare rezervate definitiv (implicit valoarea angajamentelor legale) să fie la nivelul execuţiei de casă înregistrate până la data respectivă;b) în luna ianuarie a anului următor:b1)
  predă patrimoniul pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent şi a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);
  b2) virează eventualele solduri existente în conturile de disponibilităţi la instituţiile de credit deschise pe numele instituţiei publice desfiinţate către instituţia care o preia;b3) efectuează operaţiuni contabile de închidere a conturilor şi virează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilităţi şi de rezultat al execuţiei bugetare din anii precedenţi deschise pe numele instituţiei publice desfiinţate către instituţia care o preia;b4) transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanţă de verificare“ şi celelalte formulare, astfel încât soldurile finale din raportul „Balanţa de verificare pe indicatori“ şi din celelalte rapoarte generate de sistem, inclusiv ale situaţiilor financiare, să fie zero la finalizarea operaţiunilor de reorganizare prin desfiinţare.
  2. Instituţia publică care preia instituţia publică desfiinţată:a) în luna ianuarie a anului următor:a1) preia patrimoniul instituţiei publice desfiinţate conform actului normativ de reorganizare, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie a anului precedent şi a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor);
  a2) transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanţă de verificare“ şi celelalte formulare, astfel încât situaţiile financiare generate de sistem să includă şi patrimoniul preluat de la instituţia publică desfiinţată.
  A2. Reorganizarea instituţiilor publice prin preluarea unei instituţii publice desfiinţate în timpul exerciţiului financiarArticolul 3În procesul reorganizării, instituţia publică desfiinţată şi instituţia publică care o preia efectuează următoarele operaţiuni:1. Instituţia publică desfiinţată:1.1. restituie în conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului eventualele sume existente în conturile de disponibilităţi la instituţiile de credit, ca urmare a unor transferuri anterioare din unităţile de trezorerie;
  1.2. virează eventualele solduri rămase după efectuarea operaţiunii de la pct. 1.1 în conturile de disponibilităţi la instituţiile de credit deschise pe numele instituţiei publice desfiinţate către instituţia care o preia;1.3. transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiei publice desfiinţate către instituţia care o preia;1.4. solicită în scris unităţii Trezoreriei Statului la care are conturile deschise transferarea execuţiei de casă realizate până la data desfiinţării, în contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice“, comunicând sumele aferente plăţilor de casă efectuate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe fiecare cod de angajament bugetar şi indicator de angajament, precum şi sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificaţiei;1.5. virează prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) eventualele sume existente în contul de rezultat al execuţiei bugetare din anii precedenţi rămas neutilizat la data desfiinţării, conform prevederilor legale în vigoare;1.6. în aplicaţia CAB (Control angajamente bugetare) realizează ştergerea recepţiilor aferente plăţilor efectuate până la data desfiinţării şi ulterior diminuează creditele bugetare rezervate definitiv pe indicatori bugetari, astfel încât acestea să devină zero, diminuându-se implicit şi angajamentele legale;1.7. depune bugetul individual modificat, în care, la o subdiviziune de venituri bugetare/cheltuieli bugetare, se vor înscrie prevederi bugetare în suma de 1 leu;1.8. predă patrimoniul pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanţa de verificare);
  1.9. transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanţă de verificare“ şi celelalte formulare, astfel încât soldurile finale din raportul „Balanţa de verificare pe indicatori“ şi celelalte rapoarte, inclusiv situaţii financiare generate de sistem, să fie zero.
  2. Instituţia publică care preia instituţia publică desfiinţată:2.1. preia patrimoniul instituţiei publice desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare (soldurile finale ale conturilor/total sume din balanţa de verificare);2.2. depune în sistemul naţional de raportare - Forexebug bugetul individual modificat corespunzător reorganizării efectuate;2.3. în aplicaţia CAB (Control angajamente bugetare) înregistrează angajamentele bugetare (calculându-se automat angajamentele legale) şi recepţiile aferente execuţiei de casă preluate de la instituţia publică desfiinţată;2.4. comunică în scris unităţii Trezoreriei Statului la care are conturile deschise sumele aferente plăţilor de casă ale instituţiei publice desfiinţate, cu detaliere pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe fiecare cod de angajament bugetar şi indicator de angajament, precum şi sumele aferente veniturilor bugetare în structura clasificaţiei pentru preluarea din contul de trezorerie 619980 „Cont corespondent al trezoreriei statului - transferuri de sume efectuate de unităţile trezoreriei statului pentru entităţile publice“;2.5.
  transmite în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularul F1102 „Balanţă de verificare“ şi celelalte formulare, astfel încât situaţiile financiare generate de sistem să includă şi patrimoniul preluat de la instituţia publică desfiinţată.
  -----