Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 4 octombrie 2018de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 28 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 28-01-2019


  Aprobat prin Protocolul din 4 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 66 din 28 ianuarie 2019.
  Dispoziţii generalePrezentul Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne (denumit în continuare Regulament) are la bază Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galaţi, denumit în continuare Acord.
  În conformitate cu articolele 11 şi 13 din Acord, prin Regulament se reglementează măsurile şi activităţile premergătoare viiturilor, în timpul viiturilor şi gheţurilor şi după trecerea viiturilor, pe cursurile de apă, precum şi pe canalele de desecare care intersectează sau formează frontiera de stat, în scopul obţinerii eficienţei maxime în activitatea părţilor, desfăşurată pentru evacuarea viiturilor şi a surplusului de apă, cu cele mai mici pierderi pentru economia naţională.Datele referitoare la instituţiile competente ale părţilor, precum şi obiectivele şi instalaţiile aferente sunt prezentate în anexele acestui regulament.Instituţiile competente ale părţilor îşi vor comunica anual, până la 31 decembrie, date privind toate modificările care au avut loc în datele conţinute în anexe.Părţile vor face schimb de planuri-schemă ale zonelor de frontieră, pe care sunt indicate digurile de protecţie, canalele care intersectează sau formează frontiera de stat, posturile hidrometrice, stăvilarele, şi vor transmite, de asemenea, profilurile longitudinale şi transversale ale sectoarelor de frontieră, ale canalelor şi digurilor de protecţie, în sistemul Baltic.În cazul modificării în plan a caracteristicilor canalelor, construcţiilor şi instalaţiilor, părţile se vor informa din timp asupra acestora.În scopul coordonării activităţii, părţile vor conveni anual planurile de măsuri de gospodărire a apelor de frontieră. În fiecare toamnă se va face o verificare a amenajărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor de pe teritoriile ambelor state, încheindu-se cu aceste ocazii protocoale corespunzătoare.Părţile vor face anual schimb de experienţă privind realizarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor.La elaborarea planurilor de dezvoltare în perspectiva gospodăririi apelor, în zonele de frontieră, părţile vor avea în vedere schimbul de informaţii privind măsurile preconizate, a căror realizare poate influenţa negativ regimul apelor de frontieră.Anual, părţile convin activitatea de gospodărire a apelor care se va desfăşura în anul curent şi care este preconizată în perspectivă, îşi transmit reciproc planurile convenite pentru lucrările de gospodărire a apelor, care au influenţă asupra regimului curgerii apelor de frontieră.În locurile critice din punctul de vedere al trecerii viiturilor (pe lângă poduri, construcţii, consolidări de maluri, diguri), instituţiile competente de gospodărire a apelor stabilesc secţiunile de calcul al albiei râului, pentru care se vor face anual măsurători şi evaluări.La fiecare 5 ani, pe baza metodologiei convenite, se verifică condiţiile curgerii, se evaluează şi se întreprind acţiuni pentru eliminarea cauzelor care duc la modificări nefavorabile ale regimului curgerii.Prevederile Regulamentului vor fi aplicate de către instituţiile competente ale părţilor, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul regulament.Pentru coordonarea acţiunilor în cazul producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor întreţin legături directe între ele, în care scop fiecare parte desemnează delegaţi competenţi pentru a da informaţii în legătură cu apărarea împotriva inundaţiilor şi pentru a aplica în mod operativ măsurile ce decurg din prezentul regulament.În acest scop, delegaţii competenţi pot avea permise de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile privind trecerea frontierei, prevăzute în Acord.
  Capitolul I Măsuri ce trebuie luate şi lucrări ce trebuie realizate înaintea perioadei de ape mariArticolul 1
  Permanent, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale părţilor, fiecare pe teritoriul statului său, iau următoarele măsuri:– asigurarea funcţionării la parametrii optimi a fluxului informaţional;– întreţinerea în bună stare a digurilor din lungul cursurilor de apă şi a digurilor acumulărilor nepermanente, precum şi a altor construcţii hidrotehnice;– dotarea liniilor de apărare împotriva inundaţiilor cu materiale şi unelte de apărare conform normativelor proprii ale fiecărei părţi;– curăţarea albiilor cursurilor de apă şi îndepărtarea obstacolelor, pentru păstrarea capacităţii de curgere a apelor şi gheţurilor;– întocmirea planurilor de apărare, conform normativelor proprii ale fiecărei părţi.
  Articolul 2Delegaţii competenţi ai celor două părţi se vor întâlni în toamna fiecărui an, până cel târziu la 1 noiembrie, pe teritoriile român şi ucrainean, pentru a examina stadiul măsurilor luate privind acţiunea de apărare împotriva inundaţiilor pe sectoarele cursurilor de apă prevăzute în anexa nr. 2 la Regulament. Constatările examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal, ce va fi înaintat împuterniciţilor spre aprobare.
  Capitolul II Măsuri ce se întreprind şi lucrări ce se realizează în timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehniceArticolul 3În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor acţionează, fiecare pe teritoriul său şi pe cheltuiala proprie, în baza planului de apărare, a legislaţiei naţionale proprii şi a prevederilor prezentului regulament, asigură legătura permanentă între ele şi coordonarea, în funcţie de necesităţi, a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor.Articolul 4Instituţiile competente de gospodărire a apelor se vor informa reciproc în perioada de apărare şi în afara acesteia asupra oricăror măsuri sau evenimente legate de exploatarea construcţiilor hidrotehnice (lacuri de acumulare, staţii de pompare etc.) care ar modifica esenţial curgerea apelor în secţiunile de frontieră.
  Articolul 5În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul propriu:– închiderea stavilelor din digurile de apărare împotriva inundaţiilor, conform planului de apărare;– asigurarea cu materiale şi unelte necesare a punctelor critice de apărare;– închiderea breşelor din diguri şi din alte lucrări hidrotehnice, localizarea apelor revărsate şi readucerea lor în albie;– înlăturarea pericolului ce poate fi provocat de gheţuri şi zăpoare;– executarea intervenţiilor necesare la lucrările de apărare periclitate.
  Articolul 6În timpul acţiunii de apărare se efectuează legătura directă, permanentă, prin sistemul de telecomunicaţii existent, între instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi, prin dispecerate.În situaţii extraordinare, instituţiile competente ale părţilor iau măsuri concordate pentru realizarea legăturilor directe după necesităţi.Articolul 7Reprezentanţi ai instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi se pot întâlni în perioada apelor mari, ori de câte ori se va considera necesar, pe teritoriul statului oricăreia dintre părţi, pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute.Crearea condiţiilor necesare pentru rezolvarea acestora revine instituţiilor competente ale părţii pe teritoriul statului în care există probleme.Articolul 8Măsurile de apărare în perioada apelor mari se desfăşoară în trei faze:a)
  faza I de apărare (pregătire pentru apărare);
  b) faza a II-a de apărare (apărare efectivă);c) faza a III-a de apărare (apărare intensivă, extraordinară).Instituţiile competente de gospodărire a apelor dispun luarea măsurilor prevăzute pentru fiecare fază de apărare atunci când nivelul apei atinge, la cel puţin una din mire, cotele prevăzute în anexele nr. 3a, 3b şi 4a, 4b şi dacă se aşteaptă din amonte creşterea în continuare a nivelului apei.Instituţiile competente de gospodărire a apelor pot dispune încetarea fazei respective de apărare atunci când nivelul apei a scăzut sub cota corespunzătoare fazei respective prevăzută în anexele nr. 4a şi 4b şi se aşteaptă în continuare scăderea nivelului apei.În cazul unor condiţii excepţionale, instituţiile competente de gospodărire a apelor pot dispune aplicarea măsurilor prevăzute pentru oricare din fazele de apărare, chiar înainte de atingerea nivelelor stabilite.Instituţiile competente de gospodărire a apelor îşi vor comunica reciproc, imediat, conform art. 6 din prezentul regulament, trecerea de la o fază de apărare la alta sau ieşirea din fazele de apărare, precum şi modificarea valorilor mărimilor nivelurilor caracteristice de apărare.Mărimile caracteristice de apărare pentru cele trei faze sunt:A. pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:– cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;– cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;– cota fazei a III-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic;
  B. pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă:– cota de atenţie - nivelul apei la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare;– cota de inundaţie - nivelul apei la care începe inundarea primului obiectiv;– cota de pericol - nivelul apei la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice;C. pentru acumulări:a) fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculează de proiectantul lucrării în ecartul cuprins între nivelul normal de retenţie (NNR) şi cota creastă deversor;D. pentru comportarea barajelor:a) pragurile critice sunt stabilite de proiectantul lucrării pentru fiecare obiectiv, pe baza instrucţiunilor interne ale fiecărei părţi, în funcţie de:– nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;– atingerea unor valori-limită în comportarea construcţiei astfel:– pragul de atenţie - valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;– pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;– pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.
  Articolul 9În timpul fazei I de apărare, organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:a) punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere, informare şi pază;b) verificarea construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, stabilirea măsurilor suplimentare de apărare, precum şi urmărirea condiţiilor de curgere;c) acumulările vor fi pregătite pentru exploatarea optimă (atenuare), în situaţia de viitură;d)
  închiderea stavilelor din diguri, conform prescripţiilor din regulamentele de exploatare proprii;
  e) citirea şi înregistrarea nivelurilor şi debitelor apelor la mirele din secţiunile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se fac la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), începând cu atingerea C.A., cu excepţia fluviului Dunărea, pentru care se aplică propriile reguli de apărare datorită regimului hidrologic specific.Simultan cu transmisia nivelurilor apei se vor transmite şi date privind nivelul de culminaţie şi ora producerii la mirele din anexele nr. 3a şi 3b.
  Articolul 10În timpul fazei a II-a de apărare, instituţiile de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază;b) supravegherea şi paza de zi şi noapte a construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, urmărirea condiţiilor de curgere, efectuarea, în funcţie de necesităţi, a lucrărilor de apărare provizorii. Dispozitivele construcţiilor hidrotehnice vor fi exploatate în conformitate cu regulamentele proprii de exploatare;c) citirea şi înregistrarea nivelurilor la mirele menţionate în anexele nr. 3a şi 3b pentru râurile Tisa, Someş, Tur, Crasna, Prut şi Siret se vor face la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), care sunt asigurate de filialele competente ale administraţiei de hidrometeorologie pentru partea ucraineană şi de instituţiile competente de gospodărire a apelor pentru partea română. Pentru toate râurile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se vor transmite suplimentar şi în funcţie de disponibilitate datele de la staţiile automate prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la un interval de 2 ore începând de la ora „00“, care vor fi asigurate de instituţiile competente de gospodărire a apelor.Nivelurile înregistrate se vor comunica instituţiilor teritoriale competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi, într-un interval de o oră de la înregistrare.
  Totodată, se vor comunica reciproc şi evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de curgere a viiturii şi starea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.De asemenea se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia undei de viitură, secţiunea, râul, Hmax., Qmax., ora producerii.În timpul fazei a II-a de apărare, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale ambelor părţi vor comunica prognoza hidrologică întocmită pentru mirele determinante precizate în anexele nr. 3a şi 3b.
  Articolul 11În timpul fazei a III-a de apărare instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de pază;b) supravegherea şi paza de zi şi de noapte a construcţiilor şi instalaţiilor de apărare în locurile periclitate şi, în caz de necesitate, luarea măsurilor excepţionale de apărare;c) citirea şi înregistrarea nivelurilor la mirele menţionate în anexele nr. 3a şi 3b pentru râurile Tisa, Someş, Tur, Crasna, Prut şi Siret se vor face la interval de 4 ore (0, 4, 8, 12, 16, 20), care sunt asigurate de filialele competente ale administraţiei de hidrometeorologie pentru partea ucraineană şi de instituţiile competente de gospodărire a apelor pentru partea română. Pentru toate râurile menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se vor transmite suplimentar şi în funcţie de disponibilitate datele de la staţiile automate prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la un interval de 2 ore începând de la ora „00“, care vor fi asigurate de instituţiile competente de gospodărire a apelor.Nivelurile şi debitele critice se vor comunica imediat instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi. De asemenea se vor comunica reciproc datele conform anexelor nr. 3a şi 3b privitoare la culminaţia undei de viitură, staţia hidrometrică, râul, Hmax., Qmax. şi ora producerii.Cu ocazia transmiterii nivelurilor şi debitelor se vor comunica reciproc evenimentele mai importante în legătură cu condiţiile de curgere a apei şi starea lucrărilor de apărare care interesează cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor. De asemenea se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia viiturilor;
  d) în cazul în care instituţiile de gospodărire a apelor ale uneia dintre părţi apreciază că linia de apărare proprie nu va putea fi apărată în mod sigur, va informa fără întârziere instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi.În timpul fazei a III-a de apărare, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale ambelor părţi vor comunica prognozele hidrologice întocmite pentru mirele precizate în anexele nr. 3a şi 3b.
  Articolul 12În cazul accidentelor la construcţiile hidrotehnice (ruperi de diguri, baraje etc.), instituţiile competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului său:a) informarea neîntârziată a instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi asupra orei, locului şi dimensiunii accidentului (lăţime, adâncime etc.), asupra posibilităţilor limitării efectelor, precum şi asupra altor situaţii care sunt importante pentru cealaltă parte din punctul de vedere al apărării împotriva inundaţiilor;b) în cazul producerii accidentului la construcţiile hidrotehnice, partea afectată poate solicita suportarea cheltuielilor de către partea pe teritoriul statului căreia s-a produs accidentul;c) în cazuri extreme de extindere a pericolului de inundaţii în zone locuite, pe bază de înţelegere între împuterniciţi sau reprezentanţii acestora, se pot lua măsuri de inundare dirijată în zone nelocuite, pentru limitarea efectelor. Înţelegerea va reglementa şi problemele suportării cheltuielilor financiare. Fiecare parte îşi va stabili dinainte, pe teritoriul propriu, zonele posibil a fi inundate dirijat, caracteristicile acestora pe planuri cu curbe de nivel, posibilităţile de evacuare ulterioară a apei acumulate, precum şi condiţiile precise în care măsura inundării dirijate va deveni operativă;
  d) continuarea fără întrerupere a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe restul liniei de apărare;e) informarea operativă a instituţiilor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte părţi asupra terminării lucrărilor de localizare.
  Articolul 13Măsuri şi lucrări specifice de apărare împotriva gheţurilor:a) măsurile de apărare împotriva gheţurilor se desfăşoară în trei faze:– faza I poate fi ordonată atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursurile de apă;– faza a II-a poate fi ordonată când sloiurile formează îngrămădiri;
  – faza a III-a poate fi ordonată când sloiurile s-au blocat, formând zăpoare.Fazele de apărare pot fi ordonate în cazurile sus-menţionate numai atunci când fenomenele de gheaţă observate pot provoca creşterea în continuare şi într-un mod periculos a nivelurilor;
  b) instituţiile locale de gospodărire a apelor urmăresc continuu fenomenele de gheaţă de la apariţia gheţii până la dispariţia acesteia, iar de la începerea curgerii sloiurilor se informează reciproc zilnic, până la ora 12, despre grosimea gheţii şi despre evoluţia fenomenelor de gheaţă;c) în cazul apariţiei fenomenelor de gheaţă extraordinare (formarea zăpoarelor, pornirea bruscă a gheţii etc.) se informează reciproc, fără întârziere;d) instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor două părţi sunt obligate reciproc, fiecare pe teritoriul statului său, să ia măsurile necesare pentru asigurarea curgerii nestânjenite a gheţurilor, în scopul evitării creşterilor periculoase ale nivelurilor apelor.Aceste măsuri se vor lua în funcţie de necesităţi, indiferent de faza de apărare în care se găsesc.Intervenţiile mai importante pentru eliminarea pericolului gheţurilor şi care au influenţă asupra teritoriului statului celeilalte părţi vor fi efectuate în mod coordonat, părţile informându-se reciproc asupra rezultatului acţiunii;e) necesitatea îndepărtării zăpoarelor de pe cursurile de apă care formează frontiera sau întretaie frontiera va fi adusă la cunoştinţa organelor grănicereşti;
  f) referitor la fluviul Dunărea, intervenţiile pentru eliminarea pericolelor produse de gheţuri sunt precizate într-un acord separat, încheiat între organele de transporturi din ambele ţări.
  Capitolul III Măsuri şi lucrări după trecerea apelor mariArticolul 14După trecerea apelor mari şi încetarea activităţii de apărare, şi anume după scăderea nivelului apei şi dispariţia pericolului real, instituţiile competente de gospodărire a apelor, fiecare pe teritoriul statului său, iau următoarele măsuri:– refacerea neîntârziată a construcţiilor de apărare deteriorate, pentru a fi aduse la capacitatea iniţială de apărare;– întocmirea dărilor de seamă, ce vor cuprinde: funcţionarea fluxului informaţional, modul în care au fost îndeplinite prevederile prezentului regulament, datele şi fenomenele caracteristice legate de curgerea viiturilor, de îndepărtarea pericolului provocat de gheţuri, de operaţiunile şi măsurile cele mai importante efectuate, de acţiunile de apărare, în această perioadă, a lucrărilor hidrotehnice şi de apărare, precum şi concluziile ce se desprind din acestea pentru viitor.Dările de seamă, ce constituie anexe la procesele-verbale şi care vor fi schimbate de delegaţiile competente ale celor două părţi cu ocazia verificării lucrărilor de apărare, se analizează de către grupele de lucru şi se aprobă de împuterniciţi.Imediat după producerea viiturilor, în cel mai scurt timp posibil, părţile vor realiza în comun profile transversale în secţiunea de frontieră, pentru determinarea debitelor şi nivelurilor maxime, precum şi cartarea zonei inundate.Articolul 15În perioada de ape mari şi cu gheţuri, instituţiile competente de gospodărire a apelor ale celor doua părţi, organizând şi conducând acţiunile de apărare, fiecare pe teritoriul statului său, pot ajuta cealaltă parte pentru combaterea pericolului de inundaţii şi gheţuri. Trecerea frontierei de către personalul muncitor, cu materiale, utilaje şi mijloace de comunicaţie, pentru efectuarea unor lucrări, se face în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15 din Acord.Capitolul IV Inundaţii produse de ape interneArticolul 16Curgerea apelor interne se face în modul următor:în zonele în care pe teritoriul român, respectiv ucrainean există sisteme de colectare şi evacuare în emisari a apelor interne, evacuarea apelor până la capacitatea maximă a acestor sisteme se va face prin ele, precum şi prin canalele existente care întretaie frontiera, în conformitate cu regulamentul de exploatare propriu al fiecărei părţi.
  Articolul 17Reţeaua de canale de desecare este exploatată de fiecare parte în conformitate cu regulamentele proprii.Articolul 18Dacă se ating valorile prevăzute la staţiile hidrometrice din anexa nr. 6, părţile se vor informa reciproc cu privire la nivelurile apei până la scăderea acestora. Informaţiile privind nivelurile apei se măsoară o data pe zi, la ora 8,00, şi se transmit la ora 9,00 celeilalte părţi.În cazul apariţiei pericolului de revărsare a apei din canale şi producerii de inundaţii pe teritoriile Ucrainei sau României, părţile se informează reciproc de cel puţin două ori pe zi (la ora 9,00 şi 21,00).Articolul 19Odată cu transmiterea datelor cu privire la nivelurile apei, părţile se informează reciproc în legătură cu măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor pe teritoriile statelor proprii, cu folosirea staţiilor de pompare, stăvilarelor, nodurilor hidrotehnice, precum şi despre umplerea şi golirea lacurilor de acumulare.Tranzitarea debitelor de apă la nivelele stabilite, conform anexei nr. 5, este realizată de către părţi prin măsurile prevăzute în regulamentele proprii.
  Articolul 20În perioada de pericol excepţional de inundaţii, instituţiile competente de gospodărire a apelor vor stabili legătura directă între ele şi vor lua măsuri comune de accelerare a evacuării surplusului de apă, limitării zonei inundate şi se va acorda ajutor reciproc, sub formă de forţă de muncă, materiale şi utilaje, mijloace de transport, conform celor stabilite în Acord.Articolul 21Instituţiile competente ale părţilor se informează anual în legătură cu cauzele care au determinat viiturile şi inundaţiile din anul precedent, caracteristicile lor, cu experienţa căpătată în activitatea de apărare şi posibilităţile de perfecţionare şi organizare a metodelor de apărare.Articolul 22După trecerea apelor mari, fiecare parte determină pe teritoriul statului său pagubele produse asupra râurilor, canalelor şi construcţiilor hidrotehnice şi stabileşte măsurile de refacere a lucrărilor şi de îmbunătăţire a curgerii şi evacuării apelor.Fiecare parte execută lucrări de refacere pe teritoriul statului său.Parametrii canalelor, lucrărilor de refacere şi reparaţii trebuie să asigure trecerea debitelor de calcul prevăzute în anexa nr. 5.
  Articolul 23La cererea uneia dintre părţi, instituţiile competente de gospodărire a apelor se întrunesc, după trecerea viiturilor şi inundaţiilor, pentru verificarea generală a digurilor de protecţie, consolidărilor de maluri, canalelor de desecare şi a construcţiilor aferente, convin volumul lucrărilor de reparaţii, precum şi perioada de realizare a acestora.Toate aceste lucrări se supun aprobării împuterniciţilor părţilor, prin schimb de scrisori.Articolul 24Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.Prezentul regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii împuterniciţilor.Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în articolul precedent.Semnat la ................., la data de ....................., în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.Împuternicitul Guvernului României,…………….Împuternicitul Guvernului Ucrainei,
  …………….
  Anexa nr. 1Instituţiile competente ale părţilorPe teritoriul României:Pentru date hidrologice:1. Ministerul Apelor şi PădurilorDirecţia managementul resurselor de apăCalea Plevnei nr. 46-48, sector 1, BucureştiTelefon: 0040 21 316 22 20Telefon/Fax: 0040 21 319 46 15www.apepaduri.gov.ro2.
  Administraţia Naţională „Apele Române“Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1Telefon: +40 21 315 55 35 sau +40 21 315 13 01Fax: +40 21 315 55 35 sau +40 21 312 21 74E-mail: dispecer@rowater.rowww.rowater.ro
  3. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a ApelorBucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sector 1Telefon: +40 21 318 11 15Fax: +40 21 318 11 16E-mail: relatii@hidro.rowww.inhga.roCentrul Naţional de Prognoze Hidrologice BucureştiTelefon: +40 21 317 99 94Fax: +40 21 317 99 95E-mail: comun@hidro.roE-mail: relatii@meteoromania.rowww.meteoromania.ro
  Bazinul râului Tisa4. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - TisaCluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17Telefon: +40 264 43 30 28Fax: +40 264 43 30 26E-mail: dispecerat@dast.rowater.ro5. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - TisaSistemul de Gospodărire a Apelor MaramureşBaia Mare, Str. Hortensiei nr. 2Telefon: +40 262 22 52 97Fax: +40 262 22 62 66E-mail: sgamm@dast.rowater.ro6. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - TisaSistemul de Gospodărire a Apelor Satu MareSatu Mare, Str. Mircea cel Bătrân nr. 8/ATelefon: +40 261 73 66 25
  Fax: +40 261 77 01 75E-mail: dispecer@sgasm.dast.rowater.ro; laborator@sgasm.dast.rowater.ro
  7. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Someş - TisaSistemul Hidrotehnic TisaSighetu Marmaţiei, Str. Primăverii nr. 4Telefon: +40 262 31 16 23Fax: +40 262 31 16 23E-mail: sistemsg@sgamm.dast.rowater.ro
  Bazinul râurilor Prut, Siret şi Suceava8. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - BârladIaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 10Telefon: + 40 232 21 81 92Fax: + 40 232 21 38 84E-mail: dispecer@dap. rowater.ro9. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Prut - BârladSistemul de Gospodărire a Apelor BotoşaniBotoşani, str. Nicolae Iorga nr. 23Telefon: +40 231 58 40 64Fax: +40 231 58 40 65E-mail: dispecer@sgabt.dap.rowater.ro10. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Exploatarea Complexă Stânca - CosteştiOraşul Ştefăneşti, judeţul BotoşaniTelefon: +40 231 56 42 47Fax: +40 231 56 43 21E-mail: stanca.nh@cliknet.roE-mail: cnar_stanca_is@iasi.astral.ro11. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă SiretBacău, str. Cuza Vodă nr. 1Telefon: + 40 234 51 54 66Fax: + 40 234 51 00 50
  E-mail: dispecer@das.rowater.ro
  12. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă SiretSistemul de Gospodărire a Apelor SuceavaSuceava, Str. Universităţii nr. 48Telefon: +40 230 21 68 35Fax: +40 230 52 34 67E-mail: dispecer@sgasv.das.rowater.ro13. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă SiretSistemul Hidrotehnic Independent SiretSiret, str. Alexandru cel Bun nr. 61Telefon: +40 230 28 07 36 Fax: +40 230 28 13 18E-mail: dispecerat.shsr@das.rowater.ro
  Bazinul râului Dunărea14. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - LitoralConstanţa, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122Telefon: + 40 241 67 30 24Fax: + 40 241 67 30 25E-mail: dispecer@dadl.rowater.ro15. Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - LitoralSistemul de Gospodărire a Apelor TulceaTulcea, str. Alex. Ciucurencu nr. 3Telefon: + 40 240 51 74 45Fax: + 40 240 51 41 45E-mail: dispecerat.tl@dadl.rowater.ro
  Pentru date meteorologice:
  16. Ministerul MediuluiDirecţia generală evaluare impact şi controlul poluăriiBucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5Telefon: +400 214 089 595Fax: +400 213 160 421E-mail: dorina.mocanu@mmediu.ro17. Administraţia Naţională de MeteorologieBucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sector 1Telefon: +40 21 318 32 40Fax: +40 21 316 31 43E-mail: relatii@meteoromania.ro
  Pe teritoriul Ucrainei:
  1. Agenţia de Stat a Resurselor de Apă din UcrainaKiev 01004, str. Velyka Vasylkivska nr. 8Telefon/fax: + 380 44 235-6046Е-mail: davr@davr.gov.ua, bilous@davr.gov.uaBazinul râului Tisa2. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă - TisaUjgorod 88018, str. Slovianska Naberejna nr. 5Tel: (+ 380 312) 61-27-41, (+380 312) 61-27-34, (+380 312) 61-27-85Tel./Fax: (+380 312) 61-28-53E-mail: office@buvrtysa.gov.uaWeb: www.buvrtysa.gov.ua3. Centrul regional hidrometeorologic din Zakarpatia88018 Ujgorod, str. Slovianska Naberejna nr. 5Tel./Fax: +380 312 61-27-66; +380 312 61-71-23E-mail: agduzhgorod@meteo.gov.ua; hydroprouzhgorod@meteo.gov.uaWeb: http://www.gmc.uzhgorod.ua
  4. Sistemul interraional de gospodărire a apelor TiacevTeaciv 90500, str. Lazivska nr. 48Tel.: (+380 3134) 21-289Tel./Fax: (+380 3134) 21-172E-mail: tmuvg@buvrtysa.gov.ua5. Sistemul interraional de gospodărire a apelor VinogradovVinogradov 90300, str. Ivana Franca nr. 100Telefon/fax: + 380 3143 22-977E-mail: vmuvg@buvrtysa.gov.ua
  Bazinul râurilor Prut, Siret şi Suceava6. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă Prut şi Siret58013 Cernăuţi, str. Geroiv Maidanu nr. 194 bTel.: +380 372 27-46-42, +380 372 53-92-00Fax: +380 372 27-46-42
  E-mail: dpbuvr@dpbuvr.gov.ua; dpbuuvr.cruz@gmail.comWeb: http://dpbuvr.gov.ua
  7. Centrul regional hidrometeorologic din regiunea Cernăuţi58010 Cernăuţi, str. Glinka nr. 1Telefon: + 380 372 52 69 38; +380 3725165 46Fax: +380 372 52 18 71E-mail: pgdchernivci@meteo.gov.ua; hydrochernivci@meteo.gov.ua
  Bazinul râului Dunărea8. Direcţia Regională de Gospodărire a Apelor Odessa65078 Odessa, str. Gaidara nr. 13Telefon: + 380 48 766-90-87Web: www.oouvr.gov.ua9. Direcţia de Bazin a Resurselor de Apă - Fluviul Dunărea68600, Regiunea Odessa, Ismail, Bolgradsche şoseaua nr. 27-a
  Telefon: + 380 4841 4-0898Fax: + 380 4841 4-0898E-mail: dbuvr@ukrpost.uaWeb: http://www.dbuvr.davr.gov.ua
  10. Observatorul Hidrometeorologic Dunărea68609 Ismail, str. Gheroiv Stalingradu nr. 36Telefon: + 380 4841 7-5138E-mail: gidromet@dhmo.org.ua; mgdunau@meteo.gov.ua
  Anexa nr. 2Lista lucrărilor hidrotehnice existente în zonele de frontieră de interes comun pe teritoriul României şi pe teritoriul UcraineiRâul TisaPe teritoriul României:
  Nr. crt.Denumire lucrareLungime (m)Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1Dig mal drept pârâu Tarna Mare6.40089
  2Dig mal stâng pârâu Tarna Mare6.80089
  3Dig mal stâng valea Batarci3.20089
  4Dig mal drept valea Batarci3.70090
  5Dig mal drept valea Hija1.100138 intrare
  6Dig mal stâng valea Hija1.100139 intrare
  7Dig mal stâng pârâu Tarna Mică1.800114-115 ieşire
  8Dig mal drept pârâu Tarna Mică1.800134-135 intrare
  9Consolidare Remeţi-Teceu600255-256
  10Epiuri Remeţi-Teceu150 (4 epiuri)255-256
  11Consolidare Remeţi-Teceu600258-260
  12Consolidare Remeţ-Teceu300261-263
  13Regularizare albie Remeţi-Teceu1.000264-265
  14Consolidare Remeţi-Teceu1.000265-266
  15Consolidare Săpânţa1.500267
  16Consolidare Săpânţa1.400268
  17Regularizare Săpânţa610271
  18Consolidare Săpânţa1.610272
  19Consolidare Săpânţa1.000274-273
  20Consolidare Săpânţa1.900274-276
  21Consolidare Câmpulung la Tisa200277
  22Consolidare Câmpulung la Tisa810277-278
  23Consolidare Câmpulung la Tisa100278
  24Consolidare Câmpulung la Tisa1.500278-279
  25Consolidare Sarasău2.700280-282
  26Consolidare Sarasău500282
  27Regularizare Sarasău1.700282-284
  28Consolidare Sarasău1.900285
  29Consolidare Sarasău650286
  30Regularizare Sarasău1.500287
  31Consolidare Sighetu Marmaţiei1.100288
  32Consolidare Sighetu Marmaţiei1.530289
  33Consolidare Sighetu Marmaţiei1.500290-291
  34Consolidare Sighetu Marmaţiei2.400292
  35Consolidare Sighetu Marmaţiei450296
  36Consolidare Sighetu Marmaţiei1.500297
  37Regularizare Crăciuneşti1.400299
  38Consolidare Crăciuneşti190300
  39Consolidare Crăciuneşti1.200301-303
  40Regularizare Crăciuneşti2.250304-306
  41Consolidare Crăciuneşti320308
  42Regularizare Crăciuneşti450304-305
  43Consolidare Crăciuneşti1.250305-306
  44Consolidare Sighetu Marmaţiei650294-295
  45Consolidare Valea Vişeului1.250317- 318
  46Consolidare Sighetu Marmaţiei750294
  47Dig mal stâng râu Tisa, Sighet4.864289-296
  48Dig apărare front captare Crăciuneşti1.400301-303
  49Deponie sistematizată Remeţi3.500264-266
  Pe teritoriul Ucrainei:
  Nr. crt.Denumire lucrareLungime (km)Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1Consolidare mal râu Tisa, Hmeliv0,27315
  2Dig de apărare r. Tisa Hmeliv, Dilovoe, raion Rahiv1,022316-317
  3
  Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,395304-305
  4Dig mal drept râu Tisa, Velikii Becikov2,4304-306
  5Dig tip zid de sprijin, râu Tisa, Velikii Becikov0,290306
  6Dig râu Tisa, Velikii Becikov0,42307
  7Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,11304
  8
  Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov-Solotvino0,515305
  9Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov-Solotvino0,215304
  10Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov-Solotvino0,192298
  11Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,186304
  12Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,244303-304
  13
  Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov1,37305-306
  14Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,05303-304
  15Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov2,0304-305
  16Consolidare mal râu Tisa, Velikii Becikov0,93304-306
  17Consolidare mal râu Tisa, Bila Ţercva0,665298
  18
  Consolidare mal râu Tisa, Solotvino1,2293
  19Dig de apărare mal Tisa, Solotvino, zona SH 0,277292
  20Consolidare mal râu Tisa, Solotvino0,512291
  21Consolidare mal râu Tisa, captare apă Solotvino0,11285
  22Consolidare mal râu Tisa, Solotvino0,77284
  23
  Consolidare mal râu Tisa, Solotvino0,06283-284
  24Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo0,728279
  25Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo0,594276
  26Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo3,034275
  27Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo2,825274
  28Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo1,2264
  29Consolidare mal râu Tisa, Tereşva0,660275
  30Consolidare mal râu Tisa, Hruşevo0,05273
  31Consolidare mal râu Tisa, Tereşva0,045271
  32Consolidare mal râu Tisa, Tereşva0,552268
  33
  Consolidare mal râu Tisa, Tereşva0,435270
  34Consolidare mal râu Tisa, Tereşva0,95274
  35Dig de apărare mal Tisa, Tereşva, s. Tereşva1,5272-274
  36Consolidare mal râu Tisa, Bedevlea sector 20,316267
  37Consolidare mal râu Tisa, Bedevlea0,564267
  38
  Consolidare mal râu Tisa, Bedevlea0,26265
  39Consolidare mal râuTisa, Bedevlea0,270268
  40Dig de apărare mal Tisa, Tereşva, s. Bedevlea1,34 + 0,61 + 0,31 = 2,26265-267
  41Consolidare mal râu Tisa, amonte canale hidroameliorative Tiacev0,247267
  42Consolidare mal râu Tisa, Tiacev4,344261
  43
  Consolidare mal râu Tisa, Tiacev2,26260
  44Dig de apărare mal Tisa, Tiacev3,14255-260
  45Consolidare mal râu Tisa, Tiacev1,78257
  46Consolidare mal râu Tisa, Tiacev0,335255
  47Consolidare mal râu Tisa, Tiacev0,660254
  48
  Canal Tarna Mică3,9Hudea, raion Vinogradovo
  49Subtraversări din tuburi 2 x 150-Hm 28 + 00 Hm 35 + 74 Hm 38 + 40
  50Canal Batarci-Tarna Mare2,2Holmoveţ Ciornotesiv
  51Pod din beton armat canal Batarci-Tarna Mare-Hm 21 + 60
  52Canal Klinovski
  10,0În raza localităţilor Nevetlenfolu Klinovo
  53Subtraversare din tuburi TP-100, canal Klinovski-Hm 82 + 40
  54Dig râu Tur2,9Zabolotea
  Fluviul DunăreaPe teritoriul României:
  Nr. crt.Denumire lucrare
  Lungime (km)Observaţii
  1Dig de apărare al incintei agricole I.C. Brătianu-Isaccea5036 km pe frontiera cu Ucraina
  2Dig de apărare al incintei agricole Sireasa29
  3Dig de apărare al incintei agricole Pardina-Chilia35
  4Dig de apărare al incintei agricole Ostrov Tătaru12
  5Dig de apărare al incintei piscicole Popina20
  6Dig de apărare al incintei piscicole Chilia
  5
  Total127
  Pe teritoriul Ucrainei:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiLungime (km)Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1Dig localitatea Reni - „Viketa“6
  2Dig „Viketa“ - „Orlovski“14,4
  3Dig „Orlovski“ - „Prorva“2,5
  4Dig „Prorva“ - „Scunda“14,6
  5Dig „Scunda“ - „km 105“19,4
  6Dig „105 km“ - „Repida“8,4
  7Dig „Repida“ - localitatea Ismail1,7
  8Dig localitate Ismail - „Hromadskii“6,7
  9Dig localitate Kisliţa - „Kofa“13,4
  10Dig „Kofa“ - localitatea Chilia6,6
  11Dig Insula Stepovei15
  12Dig Insula Kisliţkei56
  13Dig localitatea Chilia - „Mişkolhoznii“7,8
  14Dig „Mişkolhoznii“ - „Sasik“13,1
  15Dig braţ Solomonovei „0-6 km“5,3
  16Dig transversal1,1
  Total192,0
  Râul PrutPe teritoriul României:
  Nr. crt.Denumire lucrareLungime (km)Localizare
  1Oroftiana I - apărare mal 11,575Comuna Suharău, judeţul Botoşani
  2- apărare mal 21,100Comuna Suharău, judeţul Botoşani
  3- apărare mal 31,200Comuna Suharău, judeţul Botoşani
  4Oroftiana II1,270Comuna Suharău, judeţul Botoşani
  5Baranca 11,026Localitatea Baranca-Hudeşti, judeţul Botoşani
  6Baranca 20,827Localitatea Baranca-Hudeşti, judeţul Botoşani
  7Baranca 32,170Localitatea Baranca-Hudeşti, judeţul Botoşani
  8Baranca 40,570Localitatea Baranca-Hudeşti, judeţul Botoşani
  9Bajura1,220Localitatea Darabani, judeţul Botoşani
  Total10,958
  Pe teritoriul Ucrainei:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiLungime (km)Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1Consolidare de mal râu Prut, localitatea Mămăliga, raion Novoseliţkii1,8
  919-922
  2Consolidare de mal râu Prut, localitatea Draniţia, raion Novoseliţkii3,5916-917
  3Consolidare de mal râu Prut, localitatea Kosticiani, raion Novoseliţkii4,1914-915
  4Consolidare de mal râu Prut, localitatea Vancikivţii, raion Novoseliţkii2,6911-913
  5Consolidare de mal râu Prut, localitatea Tarasivţii, raion Novoseliţkii3,7905-908
  Total15,7
  Râul SiretPe teritoriul României:
  Nr. crt.Denumire lucrareVolum (milioane mc)Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1.Acumulare RogojeştiVolum NNR = 34,92Barajul - 17 km aval de frontiera de stat
  Pe teritoriul Ucrainei:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiLungime (km)
  Localizare faţă de SF (stâlp frontieră)
  1Consolidare de mal râu Siret la Tereblecea0,5 0,7 km amonte de frontiera de stat
  2Consolidare de mal râu Siret la Iordăneşti0,815 km amonte de frontiera de stat
  3Consolidare de mal râu Siret la Cerepkivka2,75 km amonte de frontiera de stat
  Total4,0
  Râul Suceava şi afluenţiPe teritoriul României: La data prezentului regulament nu există lucrări hidrotehnice pe teritoriul României, pe sectorul comun de frontieră.Pe teritoriul Ucrainei: La data prezentului regulament nu există lucrări hidrotehnice pe teritoriul Ucrainei, pe sectorul comun de frontieră.
  Anexa nr. 3aStaţiile hidrometrice care participă la informarea privind viiturile, aflate pe teritoriul României
  RâulPunct de observareCodNivel faţă de „0 miră“ peste cota de atenţie/ debit (cm/mc/s)Precipitaţii (mm)Rezerva de apă în stratul de zăpadă (mm)Grosimea stratului de zăpadă (cm)
  Temperatura aerului (°C)Fenomene gheaţăNivel începere transmisie avertizări (cm)
  12345678910
  TisaValea Vişeului44100x/----
  --CA = 150
  TisaSighetu Marmaţiei44102x/x----xCA = 230
  VişeuMoisei44112x/----
  --CA = 260
  VişeuBistra44119x/xxxxxxCA = 220
  IzaVadu Izei44149x/xxxx
  xxCA = 300
  IzaSăcel44142x/xxxxxxCA = 80
  SiretSiret42702x/xxxx
  xxCA = 250
  PrutOroftiana42943x/-x---xCA = 370
  SomeşSatu Mare44220x/xxxx
  xxCA = 500
  TurTurulung44188x/xxxxxxCA = 360
  CrasnaDomăneşti44192x/xxxx
  xxCA = 400
  Observaţii: informarea referitoare la rezervele de apă din stratul de zăpadă se transmite până la 1 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după 1 ianuarie la fiecare 5 zile. Informarea începe odată cu existenţa unui strat de zăpadă mai mare de 5 cm.Forma informaţiei: sub formă de text în limba engleză.Mod de transmitere: instituţiile competente ale părţii române transmit instituţiilor competente ale părţii ucrainene prin e-mail.
  Anexa nr. 3bStaţiile hidrometrice care participă la informarea privind viiturile, aflate pe teritoriul Ucrainei
  RâulPunct de observareCodNivel faţă de „0 miră“ peste cota de atenţie/ debit (cm/mc/s)Precipitaţii (mm)Rezerva de apă în stratul de zăpadă (mm)Grosimea stratului de zăpadă (cm)Temperatura aerului (°C)Fenomene gheaţăNivel începere transmisie avertizări (cm)
  12345678910
  TisaRahiv44006x/xxxx
  xx300
  TisaDilove44007x/-xxxxx230
  TisaVelikii Becikiv44010x/-xxx
  xx309
  TisaTiacev44013x/-xx--x340
  Tisa NeagrăIasinia44025x/xxxx
  --300
  Tisa AlbăLughi44028x/-x----80
  TereşvaUsti-Ciorna44034x/xxxx
  xx260
  TereşvaNereşniţa44036x/-xxxxx120
  PrutIaremcea (Dora)42137 (42176)x/x -x
  -
  x -- (x)x -x -500 -
  PrutKolomia42140x/----xx
  600
  PrutCernăuţi42148x/xxxxxx430
  CeremuşUsterichi42187x/xx--xx
  300
  CeremuşKuti42191-/--xx---
  Ceremuşu AlbIabloniţa42194x/xx--xx400
  Ceremuşu NegruVerhovina42198x/xx--xx600
  SiretStorojineţ42130x/xxxxxx
  550
  Observaţii: informarea referitoare la rezervele de apă din stratul de zăpadă se transmite până la 1 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după 1 ianuarie la fiecare 5 zile. Informarea începe odată cu existenţa unui strat de zăpadă mai mare de 5 cm.Forma informaţiei: sub formă de text în limba engleză.Mod de transmitere: instituţiile competente ale părţii ucrainene transmit instituţiilor competente ale părţii române prin e-mail.
  Anexa nr. 4aDatele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termină serviciul de protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul României
  Nr. crt.Sectorul de protecţiePost hidrometric de calculCotele de apărare (cm)
  Denumire râuCod staţieDenumireCota „0“ a postului mMB
  Nivel maxim (cm)AnI (C.A.)II (C.I.)III (C.P.)
  1Tisa44100Valea Vişeului331,1436205.11.1998150200260
  2Tisa44102Sighetu Marmaţiei263,45
  43605.11.1998230280350
  3Vişeu44112Moisei601,5041822.07.1974260330420
  4Vişeu44119Bistra359,60
  52013.05.1970220300370
  5Iza44149Vadu Izei276,0051213.05.1970300390520
  6Iza44142Săcel515,47
  25012.05.197080120160
  7Someş44220Satu Mare118,7088515.05.1970500600900
  8Tur44188Turulung124,94
  56614.05.1970360420540
  9Crasna44192Domăneşti112,7664620.05.1991400500550
  10Siret42702Siret299,94
  42529.06.2010250300350
  11Prut42943Oroftiana123,4786726.07.2008370470650
  12Dunăre42053Grindu+ 0,3163124.04.2006F I 454F II 529F III 604
  13Dunăre42055Isaccea+ 0,0753816.07.2010F I 320F II 508F III 520
  14Dunăre braţ Chilia42056Ceatal Ismail Pătlăgeanca
  + 0,0147426.04.2006350400450
  15Dunăre braţ Chilia42058Pardina– 0,4241230-31.05.1970F I 279F II 332F III 384
  16Dunăre braţ Chilia42059Chilia
  – 0,18626830-31.05.1970F I 135F II 190F III 250
  17Dunăre braţ Chilia42060Periprava– 0,5624124.02.1969F I 120F II 165F III 230
  Anexa nr. 4b
  Datele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termină serviciul de protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul Ucrainei
  Nr. crt.Sectorul de protecţiePost hidrometric de calculCotele de apărare (cm)
  Denumire râuCod staţieDenumireCota „0“ a postului mMBNivel maxim (cm)AnI (C.A.)II (C.I.)III (C.P.)
  1Tisa44006
  Rahiv429,7357505.03.2001300400490
  2Tisa44007Dilove345,650905.03.2001230250320
  3Tisa44010
  Velikii Becikiv294,7863227.07.2008309320420
  4Tisa44013Tiacev209,0674505.03.2001340600730
  5Tisa Neagră44025
  Iasinia646,5046423.03.1964300330410
  6Tisa Albă44028Lughi602,05264197080120170
  7Tereşva44036
  Nereşniţa298,3834901.06.1962120170230
  8Tereşva44034Usti Ciorna523,8638205.03.2001260310360
  9Prut42148Cernăuţi155,891.03809.06.1969430500600
  10Siret42130Storojineţ345,2883613.07.1969550600630
  11Dunăre42801
  Reni+ 0,3658106.07.2010-535569
  12Dunăre braţ Chilia42804Ismail– 0,1842022.05.1970-370400
  13Dunăre braţ Chilia42808
  Chilia– 0,3328202.04.1942-265350
  14Dunăre braţ Chilia42714Vâlcov– 0,7524124.02.1969-155185
  Anexa nr. 5Lista canalelor care formează sau sunt întretăiate de frontiera româno-ucraineană şi cele mai importante caracteristici
  Nr. crt.Denumire canalDirecţie curgereSuprafaţa bazin hidrografic (kmp)Caracteristici canaleCalculateLungime canal (km)Cotele de pregătire pentru apărare (cm)
  RomâniaUcrainaTotalLăţime fund (m)Pantă taluzCotă fund secţiune frontierăPantă fund (%)
  Nr. secţiune frontierăNivel apă mMBQ apă, mc/sRomâniaUcrainaI (CA)II (CI)III (CP)
  1.Tarna MicăR-U3,030,033,04,01: 2139,51 MB0,552140,60
  21,03,33,9100150200
  2.BatarciR-U92,03,395,34,01:1,5129,70 MB0,281133,6797,011,0
  2,5150200250
  3.Klinovski (CPE 3)R-U2,015,017,02,01:1,5123,10 MB0,201123,550,472,210,0100
  150200
  4.Egher (CPE 2)R-U62,04,166,11,01: 2123,05 MB0,231123,151,233,42,7170220270
  NOTĂ:R - RomâniaU - Ucraina
  Anexa nr. 6Lista canalelor situate pe teritoriul României pentru care se prevede transmiterea informaţiilor privind protecţia împotriva inundaţiilor din ape interne
  Nr. crt.BazinDenumire canalAmplasare puncte de observaţieDirecţie curgere (pe canale)CalculeCondiţii începere/încheiere informare (pe posturi hidrometrice, nivele - cm)
  PichetajCota „0“ grafic
  Nivel (cm)Debit apă (mc/s)
  1.TisaTarna MicăBF 135140,5U-R-U15021,0150 cm
  2.TisaBatarciBF 89-R-U36097,0200 cm
  3.TisaKlinovski (CPE 3)123,12R-U1300,47150 cm
  4.TisaEgher (CPE 2)123,02R-U2500,23220 cm
  NOTĂ:R - RomâniaU - UcrainaCPE - Canal principal de evacuare
  ----