Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 109/C din 9 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 28 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 28-01-2019Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 71 din 17.05.2018, prin care se propune ministrului justiţiei amendarea unor dispoziţii din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 1 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se stabilesc de către Consiliul ştiinţific din cadrul INR, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate, din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii şi se comunică de îndată Ministerului Justiţiei, în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii şi bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conţină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic şi practic.2. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România sau adeverinţa provizorie, din care să reiasă că a promovat examenul de licenţă, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autorităţile române;3. La articolul 9, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 9(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică.(2) Cu cel mult 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare stabileşte două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura notarială şi legislaţia notarială.(3) Cele două seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare şi se introduc în plicuri, care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei şi se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui membru al Comisiei de examinare şi personalului INR care sprijină comisia în activitatea sa. Setul de subiecte extras în condiţiile art. 10 se multiplică de îndată, sub supravegherea Comisiei de examinare, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor admişi la înscrierea la examen sau concurs.
  4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a Camerei în care se află postul de notar stagiar pentru care candidează, colţul se lipeşte în faţa candidatului de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum şi ştampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de completare a grilei.
  5. La articolul 14, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) În termen de 24 de ore candidaţii pot formula şi depune, personal sau prin e-mail, la INR contestaţie împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menţionarea datei şi a orei primirii. Termenul începe să curgă de la ora zero a zilei următoare celei în care a fost afişat baremul de notare. În acelaşi termen, în situaţia în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens, acordând punctajul corespunzător tuturor candidaţilor. Dacă în acelaşi termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv. (4) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează, de îndată, contestaţiile primite Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, întocmind un proces-verbal de motivare a soluţiilor contestaţiilor la barem, care se publică pe pagina de internet a INR. În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia motivează soluţiile adoptate şi emite hotărâri individuale, care sunt definitive. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor apreciază că una sau mai multe întrebări din testul-grilă are trei variante de răspuns corecte sau niciuna ori răspunsul excedează tematicii, anulează întrebările, acordând punctajul corespunzător întrebărilor anulate tuturor candidaţilor.6. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:(5^1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor extrase.(5^2)
  În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în baremul de notare, corectează baremul, iar punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au răspuns corect, conform baremului de notare rămas definitiv.
  (5^3) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul de notare rămas definitiv.
  7. La articolul 14, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condiţiile alin. (3)-(5^3), după caz, se publică, de îndată, pe pagina de internet a INR.8. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Corectarea lucrărilor poate fi făcută şi prin procesare electronică.
  9. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 18(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot formula şi depune contestaţie, personal sau prin e-mail, la INR, sub sancţiunea decăderii din acest drept................................................................................................(3) La primirea contestaţiei, INR menţionează pe aceasta numărul, data şi ora înregistrării.
  Articolul IIServiciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Bucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 109/C.-----