Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 428 din 8 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  În conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. a) şi ş) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (Lege),ţinând cont de art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege şi de art. 3 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 5 din 20-21 aprilie 2018, prin care s-a mandatat Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) ca în perioada dintre congrese să îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,în conformitate cu hotărârile Consiliului U.N.B.R. nr. 27 din 12 decembrie 2015, nr. 126 din 4 iunie 2016 şi nr. 160 din 3 septembrie 2016, astfel cum au fost ratificate prin hotărârile Congresului Avocaţilor nr. 7 din 15-16 martie 2016 şi nr. 7 din 23-25 martie 2017,având în vedere raportul Grupului de lucru al Consiliului U.N.B.R. pentru perfecţionarea reglementărilor legale privind profesia de avocat, creat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 323 din 17 februarie 2018, astfel cum a fost dezbătut în şedinţa Consiliului U.N.B.R.,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 7-8 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre:Articolul I
  Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susţinerile făcute oral sau în scris în faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală ori a altor autorităţi, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.2. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.3. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;4. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)
  indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;
  5. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va înfăţişa consiliului baroului la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condiţiile de încetare a exerciţiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări, folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv în situaţia solicitării reînscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru a verifica dacă solicitantul se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare grave. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru a verifica dacă solicitantul se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. d) din Lege, atunci când fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept de către o persoană a profesiei de avocat a fost reţinută prin acte ale organelor profesiei de avocat.6. La articolul 26, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:(3^1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, precum şi pe întreaga durată a exercitării acesteia se realizează la sesizare, prin plângerea oricărei persoanei interesate, sau din oficiu.(3^2) Plângerea persoanei interesate îndreptată împotriva unui avocat se adresează consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei. Dacă avocatul este pensionar care îşi continuă activitatea în profesie sau este incompatibil, plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în tabloul avocaţilor.(3^3)
  Consiliul baroului poate fi sesizat şi prin modalităţile prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotărâre consemnată în procesul-verbal de şedinţă.
  (3^4) Consiliul baroului procedează cu celeritate la verificarea cazului de nedemnitate din plângere sau din sesizare. În cel mult 3 zile de la data la care s-a hotărât verificarea se vor cere relaţii de la U.N.B.R., de la celelalte barouri şi de la alte instituţii, cu privire la persoana verificată.
  7. După articolul 26 se introduc şapte noi articole, articolele 26^1-26^7, cu următorul cuprins:Articolul 26^1(1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, precum şi pe întreaga durată a exercitării acesteia se efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate.(2) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate se poate abţine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formulează în scris şi se judecă de către consiliul baroului, în absenţa consilierului recuzat.(3) În cazul în care decanul este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la şedinţa consiliului baroului, atribuţiile sale din prezenta procedură urmând a fi preluate de prodecan.
  (4) În cazul în care unul dintre membrii consiliului baroului este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la şedinţa consiliului baroului cu privire la această procedură.
  Articolul 26^2(1) În cadrul verificării cazului de nedemnitate, consiliul baroului va examina hotărârile judecătoreşti, respectiv înscrisurile ce privesc condiţiile încetării profesiei practicate de către avocatul înscris în tabloul avocaţilor incompatibili şi va aprecia asupra demnităţii avocatului.(2) Verificarea se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a avocatului verificat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură.(3) Verificarea se efectuează numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la cazul de nedemnitate prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării. Avocatul verificat poate da explicaţii scrise.(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale şi nu împiedică desfăşurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.(5)
  În cursul verificărilor, decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri şi va culege informaţii, prin mijloacele prevăzute de lege.
  (6) După efectuarea verificărilor, consilierul delegat întocmeşte un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui verificat şi propunerea privind soluţionarea plângerii sau sesizării.(7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, în cel mult 30 de zile de la primirea însărcinării.
  Articolul 26^3(1) În şedinţa imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat, consiliul baroului procedează la verificarea cazului de nedemnitate, pe baza referatului şi a lucrărilor care au stat la baza întocmirii acestuia.(2) Consiliul baroului poate convoca, prin modalităţile prevăzute de art. 26^2 alin. (2), avocatul verificat, în vederea audierii sale. Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.(3) După efectuarea verificărilor, consiliul baroului va hotărî, prin decizie, după caz, menţinerea în profesie sau încetarea calităţii de avocat, potrivit Legii. Decizia se redactează în scris, motivat în fapt şi în drept şi se semnează de către decanul baroului.
  (4) Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (3), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului verificat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui U.N.B.R.(5) În situaţia în care, în urma verificărilor, se decide excluderea din profesie a avocatului, consiliul baroului va emite o decizie de excludere.(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată, prin contestaţie, de preşedintele U.N.B.R. şi/sau de avocatul în cauză, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestaţia şi va hotărî în condiţiile Legii.
  Articolul 26^4(1) În faţa consiliului baroului avocatul se va înfăţişa personal. În cursul şedinţelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.(2) Consiliul baroului hotărăşte cu majoritate de voturi.
  (3) Decizia consiliului baroului de încetare a calităţii de avocat este executorie. Despre încetarea calităţii de avocat baroul va face menţiunile corespunzătoare în tabloul avocaţilor.
  Articolul 26^5(1) Contestaţia împotriva deciziei consiliului baroului se soluţionează de Consiliul U.N.B.R. Prin contestaţie pot fi invocate orice motive de fapt sau de drept cu privire la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei contestate.(2) Consiliul U.N.B.R. va fixa de îndată termen de soluţionare a contestaţiei, cu citarea avocatului, a consiliului baroului care a emis decizia de excludere şi a celorlalte persoane indicate în cerere şi care ar putea furniza informaţii despre cazul de nedemnitate în care se găseşte avocatul.(3) Procedura de citare în faţa Consiliului U.N.B.R. se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu conţinut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu este posibilă, procedura de citare şi comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea şi comunicarea actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.Articolul 26^6(1) În faţa Consiliului U.N.B.R. avocatul se va înfăţişa personal. În cursul şedinţelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.(2) Şedinţa Consiliului U.N.B.R. nu este publică, atât în etapa cercetării procesului, cât şi în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările şedinţei se consemnează într-o încheiere.(3) Lipsa părţilor legal citate nu împiedică judecata, Consiliul U.N.B.R. putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză, fiind admisibil orice mijloc de probă prevăzut de Codul de procedură civilă.(4) Consiliul U.N.B.R. hotărăşte cu majoritate de voturi.Articolul 26^7(1)
  Decizia Consiliului U.N.B.R. rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei.
  (2) Decizia de excludere pronunţată de Consiliul U.N.B.R. se va comunica avocatului în cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum şi preşedintelui U.N.B.R.
  8. La articolul 29, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd altfel:a) faptele personale de comerţ exercitate cu sau fără autorizaţie;b) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de comanditar într-o societate în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni;
  c) calitatea de administrator într-o societate în comandită pe acţiuni;d) calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralităţi de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare şi administrare, de preşedinte al consiliului de administraţie ori de membru în comitetul de direcţie al unei societăţi cu răspundere limitată;e) calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere ori de membru în comitetul de direcţie sau în directoratul unei societăţi pe acţiuni.
  (2) Avocatul poate fi asociat sau acţionar la societăţile cu răspundere limitată sau la cele pe acţiuni.(3) Avocatul poate îndeplini funcţia de membru în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ori de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi cu răspundere limitată, cu obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa decanului baroului în care îşi exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicaţiile asupra condiţiilor în care exercită funcţia de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere şi va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu respectarea regulilor confidenţialităţii.
  9. Articolul 32 se abrogă.10. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Aceeaşi interdicţie se aplică şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale.11. La articolul 41^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la art. 3 din Lege să încheie contracte de asistenţă juridică cu persoane juridice care au calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii activităţilor profesionale ale avocatului.12.
  La articolul 41^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (1^1) constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu excluderea din profesie.
  13. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 43Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se foloseşte de forma de exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii în scopul eludării interdicţiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale săvârşeşte abatere disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza şi din oficiu cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 39-42.14. La articolul 44 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor Legii şi prezentului statut.
  15. La articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 4^1, cu următorul cuprins:(4^1) Tabloul va cuprinde şi o menţiune distinctă a avocaţilor incompatibili ce se află în situaţiile prevăzute de art. 24 alin. (2) şi (3) din Lege16. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercită nelegal activităţi prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autorităţile competente şi va lua măsurile legale ce se impun.17. La articolul 65, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În cadrul baroului se constituie şi funcţionează:a) comisia de cenzori;
  b) comisia de disciplină;c) curtea de arbitraj profesional a avocaţilor.
  18. La articolul 71, alineatul (1^1) se abrogă.19. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În cazul în care un membru al comisiei de cenzori este suspendat din exerciţiul profesiei de avocat ori acestuia îi încetează calitatea de avocat, comisia se completează cu membrul supleant care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la adunarea generală electivă a baroului. Preşedintele comisiei constată, de îndată, completarea acesteia şi comunică hotărârea luată tuturor membrilor comisiei. Hotărârea se dă publicităţii.
  20. La articolul 73, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Lunar, consiliul baroului poate verifica prin sondaj evidenţele primare ale avocaţilor, în special ale acelora care declară încasări minime.21. La articolul 73, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situaţia restanţierilor la plata contribuţiilor către sistemul propriu de asigurări sociale, luând măsuri legale şi statutare. Votul membrilor consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari de trei luni nu pot participa la vot.(5) Consiliul baroului va lua în discuţie în proxima şedinţă concluziile procesului-verbal de control încheiat de inspectorii financiari ai Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.), în conformitate cu dispoziţiile art. 138 din Statutul C.A.A., şi va lua măsuri statutare de sancţionare a celor care nu s-au prezentat la control sau care nu au pus la dispoziţia inspectorilor datele şi documentele solicitate.(6) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul baroului adoptă decizii şi hotărâri.22. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 76(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R., potrivit legii.(2) Consiliul baroului se pronunţă cu celeritate asupra contestaţiei şi comunică răspunsul petentului.23. La articolul 81, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi. Dacă nu au calitatea de delegaţi ai adunărilor generale ale barourilor, preşedintele C.A.A. şi preşedinţii filialelor C.A.A. participă la Congres în calitate de invitaţi.
  24. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv: decani şi delegaţii barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt înscrişi numai membrii Congresului care au calitatea de decan şi reprezentanţii baroului care au fost aleşi de adunările generale ale barourilor să reprezinte baroul în Congresul electiv.25. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 84(1) Congresul avocaţilor alege Consiliul U.N.B.R.(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai barourilor, aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare:a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
  b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.
  (3) Consiliul U.N.B.R. se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, în situaţii excepţionale, în şedinţe extraordinare de către preşedintele U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R.(4) Conducerea şedinţelor Consiliului U.N.B.R. revine preşedintelui acestuia, asistat de către vicepreşedinţi şi alţi 3 consilieri.(5) Unul dintre vicepreşedinţii U.N.B.R. va răspunde de coordonarea activităţii C.A.A. în conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. s) din Lege.(6) Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător.
  26. La articolul 91^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dispoziţiile art. 109-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care îndeplineşte funcţia de curator special.27. La articolul 92, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 92(1) Un act juridic semnat în faţa avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actului, în baza consimţământului exprimat de părţi, poate fi prezentat notarului spre autentificare.(2) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
  28. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Se exceptează situaţia în care părţile solicită expres înregistrarea la o dată ulterioară, când termenul curge de la data solicitării, ori situaţia în care părţile renunţă expres la înscrierea actului în registrul prevăzut la alin. (2).29. La articolul 121, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în formă verbală. În acest caz, ca şi în situaţia prevăzută la alin. (2), dispoziţiile art. 44 din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi redactat în cel mai scurt timp posibil.30. La articolul 122, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Contractul de asistenţă juridică încheiat cu respectarea dispoziţiilor prezentului articol constituie unicul mijloc de probă al raporturilor dintre client şi avocat.
  31. La articolul 128, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 128(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale prezentului statut.32. La articolul 163, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 163(1) Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public.
  33. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 166(1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, în condiţiile legii.(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit legii.(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 2% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea procentului de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.(4) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute de prezentul capitol la solicitarea organelor administraţiei publice locale se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevăzut la art. 84 alin. (1) din Lege.
  34. La articolul 180, alineatele (3)-(5) se abrogă.35. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 186Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Personalul auxiliar cu studii juridice superioare nu poate exercita activităţile prevăzute la art. 3 din Lege.36. Articolul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 190(1) În cabinetul individual de avocat îşi exercită profesia un avocat definitiv titular, singur sau împreună cu avocaţi colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei. Cabinetul individual de avocat se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a cabinetului individual de avocat înregistrat la barou şi întocmit conform anexei nr. XXVIII.(2) Relaţiile dintre avocatul titular al cabinetului individual şi avocaţii colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei se stabilesc prin contractul de colaborare sau, după caz, de salarizare în interiorul profesiei, încheiat în formă scrisă. Contractul va cuprinde, în mod obligatoriu, menţiunile prevăzute în anexa nr. IX sau, după caz, în anexa nr. X.37. La articolul 199, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 199(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi un patrimoniu propriu destinat exercitării profesiei de avocat.(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu al societăţii profesionale cu răspundere limitată este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcţionării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociaţi.
  38. La articolul 214, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 214(1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular, care poate exercita profesia singur sau împreună cu avocaţi colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei.39. La articolul 217, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 217
  (1) Avocatul colaborator nu are dreptul la clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează.
  40. La articolul 227, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Avocatul are obligaţia să pună la dispoziţia inspectorilor financiari ai C.A.A. sau a consiliului baroului toate datele şi documentele solicitate. Refuzul sau neîndeplinirea culpabilă a acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă.41. La articolul 239, litera c) a alineatului (2) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea părţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVIII;................................................................................................
  (4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenţele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de prezentul statut şi de Lege şi Statutul C.A.A. Nerespectarea de către avocat a prezentării evidenţelor solicitate reprezintă abatere disciplinară.
  42. La articolul 249^1 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) orice forme de publicitate realizate de către terţi, altele decât cele menţionate în art. 244 din prezentul statut.43. La capitolul IV, secţiunea a 2-a, titlul subsecţiunii a 3-a se modifică după cum urmează:SUBSECŢIUNEA a 3-aCurtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor44.
  La articolul. 265, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Fapta săvârşită de avocat, în nume propriu sau în numele şi pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta îşi are sediul secundar şi care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, ale corpului de avocaţi sau ale instituţiei constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 88 din Lege.
  45. La articolul 266, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 1 an de la data luării la cunoştinţă, de către consiliul baroului, despre săvârşirea abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.46. La articolul 296, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea, toate obligaţiile impuse de lege, de prezentul statut şi de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-şi găsi un îndrumător. Până la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă. Contractul de formare profesională iniţială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare.
  47. La articolul 297, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou contract de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, după caz, pentru formare profesională iniţială cu un avocat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 19 din Lege.48. La articolul 304, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Avocatul stagiar poate efectua activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi j) din Lege.49. La articolul 317, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 317(1) Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod regulat. Nu pot fi acordate ore de pregătire profesională pentru participarea la activităţi care nu au caracter ştiinţific sau pentru deţinerea oricărei demnităţi profesionale.
  50. Articolele 318-328 se abrogă.51. La articolul 333, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Calitatea de director economic deţinută în cadrul unui barou sau al U.N.B.R. este incompatibilă cu o funcţie asemănătoare deţinută în sistemul C.A.A.52. La articolul 337 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), având următorul cuprins:a^1) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a persoanelor care au fost primite în profesie cu examen sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia de avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;
  53. Anexa nr. VII se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul IIStatutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Preşedintele Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
  Gheorghe Florea
  Bucureşti, 8 decembrie 2018.Nr. 428.ANEXĂ(Anexa Nr. VII la statut)Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaBaroul ............................................A. TABLOUL AVOCAŢILOR INCOMPATIBILI
  Nr. crt.Numele şi prenumele avocatuluiData aprobării cererii de înscriere în tablouNr. deciziei consiliului barouluiData radierii înregistrării din prezentul tablouNr. deciziei consiliului baroului
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  B. TABLOUL AVOCAŢILOR INCOMPATIBILI CARE NU AU EXERCITAT NICIODATĂ PROFESIA DE AVOCAT ŞI NU AU FOST ÎNSCRIŞI ÎN TABLOUL AVOCAŢILOR CU DREPT DE EXERCITARE A PROFESIEI
  Nr. crt.Numele şi prenumele avocatuluiData aprobării cererii de înscriere în tablouNr. deciziei consiliului barouluiData radierii înregistrării din prezentul tablouNr. deciziei consiliului baroului
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  -----