Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 7 din 17 ianuarie 2019privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  (1) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., funcţionează Consiliul tehnico-economic, în scopul analizării şi avizării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate ale obiectivelor de investiţii noi, precum şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele M.A.I.(2) Consiliul tehnico-economic este constituit ca organ consultativ de specialitate, care analizează necesitatea şi oportunitatea realizării unor obiective de investiţii, prezintă concluzii şi recomandări referitoare la categoriile de documentaţii aferente investiţiilor publice, aflate în competenţa de aprobare a M.A.I.(3) Categoriile de documentaţii aferente investiţiilor publice aflate în competenţa de aprobare a M.A.I. sunt:a) studii de prefezabilitate;b) studii de fezabilitate;c) documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii cuprinse în programele M.A.I.(4)
  Ordonatorul principal de credite analizează şi, după caz, aprobă realizarea obiectivelor de investiţii.
  Articolul 2Pentru obiectivele de investiţii aflate în competenţa de aprobare a Guvernului, obţinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, precum şi elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului se fac prin grija unităţii beneficiare, după obţinerea avizului Consiliului tehnico-economic.Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile următoare: „obiectiv/proiect de investiţii“, „obiect de investiţii“, „obiectiv/proiect mixt de investiţii“, „obiectiv/proiect major de investiţii“, „intervenţie la construcţie existentă“, „investiţie publică“, „investitor“, „beneficiar al investiţiei“, „construcţie“, „construcţie existentă“, „construcţie nefinalizată“, „soluţie tehnică“, „durata de execuţie a obiectivului de investiţii“, „durata de realizare a obiectivului de investiţii“ şi „durata de implementare a obiectivului de investiţii“ au înţelesurile prevăzute în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul II Funcţionarea şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic
  Secţiunea 1 Funcţionarea Consiliului tehnico-economicArticolul 4(1) Consiliul tehnico-economic este format din reprezentanţi ai M.A.I., componenţa acestuia fiind prevăzută în anexa nr. 1.(2) Consiliul tehnico-economic este condus de un preşedinte. În lipsa acestuia, şedinţele Consiliului tehnico-economic sunt conduse, prin delegare, de vicepreşedinte.(3) Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului tehnico-economic se asigură de secretariatul acestuia, denumit în continuare secretariat, care funcţionează în cadrul Direcţiei proiectare şi consultanţă în construcţii, denumită în continuare D.P.C.C., din subordinea Direcţiei generale logistice. Articolul 5(1)
  Consiliul tehnico-economic îşi desfăşoară lucrările în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
  (2) În cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la şedinţă, acesta este reprezentat, pe bază de împuternicire, de înlocuitorul său legal, cu drept de vot.(3) Convocarea membrilor pentru şedinţă se face prin grija secretarului, de regulă, cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei ori în timp util.(4) Şedinţele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie.
  Articolul 6(1) La şedinţele Consiliului tehnico-economic participă şi reprezentanţi ai ordonatorilor secundari de credite pentru investiţiile ai căror beneficiari sunt ordonatori terţiari de credite din subordine, reprezentanţi ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, precum şi, după caz, reprezentanţi ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare. (2)
  În funcţie de complexitatea lucrărilor, la şedinţele Consiliului tehnico-economic pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor unităţi/instituţii/structuri aflate în subordinea/ în coordonarea/în cadrul M.A.I., pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare.
  Articolul 7(1) Membrii Consiliului tehnico-economic analizează propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite privind necesitatea/oportunitatea realizării obiectivelor de investiţii ale M.A.I., răspund pentru avizarea acestora şi întocmesc o fişă individuală de evaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, din care rezultă concluziile şi propunerile analizei efectuate, potrivit domeniului de competenţă. (2) Concluziile şi propunerile rezultate se comunică în cadrul şedinţei Consiliului tehnico-economic.Articolul 8Mapa de lucru a şedinţei Consiliului tehnico-economic este pusă la dispoziţia membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei şi conţine:a) ordinea de zi;
  b) notele de prezentare aferente documentaţiilor supuse aprobării;c) documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor supuse analizei;d) referatul elaborat de către D.P.C.C. privind analizarea documentaţiilor tehnico-economice.
  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului tehnico-economicArticolul 9Consiliul tehnico-economic are următoarele atribuţii:a) analizarea şi avizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate aferente obiectivelor noi de investiţii aflate în competenţa de aprobare a:(i) Guvernului (prin hotărâre a Guvernului);(ii) ordonatorului principal de credite;(iii) ordonatorilor secundari şi terţiari de credite;b) analizarea şi avizarea documentaţiilor aferente lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente aflate în competenţa de aprobare a:(i) ordonatorului principal de credite;(ii) ordonatorilor secundari şi terţiari de credite;c) analizarea şi avizarea documentelor şi a documentaţiilor pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum şi modificări ale soluţiilor şi indicatorilor tehnico-economici;d) analizarea stadiului execuţiei investiţiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici.
  Capitolul III Atribuţiile secretariatului Consiliului tehnico-economicArticolul 10(1)
  Secretariatul are următoarele atribuţii:a) primeşte şi înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare;b) întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedinţelor;c) comunică celor interesaţi data întâlnirii şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), după aprobarea de către preşedintele Consiliului tehnico-economic a ordinii de zi şi a convocatorului şedinţelor; d) pregăteşte mapele de lucru pentru membrii Consiliului tehnico-economic;e) întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic şi ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în condiţiile art. 19 alin. (2);f) întocmeşte procese-verbale de avizare, urmăreşte introducerea în documentaţii a condiţiilor şi recomandărilor stabilite prin concluziile şedinţei de avizare;g) întocmeşte şi păstrează registrul unic al proceselor-verbale de şedinţă şi registrul avizelor şi ordinelor emise;
  h) transmite avizele şi documentaţia supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari şi structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiţii al ministerului;i) numerotează şi înregistrează avizele şi ordinele într-un registru constituit special în acest scop;j) păstrează un exemplar din documentaţia supusă avizării;k) întocmeşte baza de date şi gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.
  (2) În situaţia în care documentaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt incomplete, acestea se restituie beneficiarilor pentru completare.
  Capitolul IV Avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existenteSecţiunea 1 Documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existenteArticolul 11Documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii se elaborează, pe etape, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente sunt prevăzute în anexele nr. 3-10 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  Secţiunea a 2-a Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existenteArticolul 13Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice în fazele de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru lucrările de investiţii/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente se desfăşoară astfel:a) cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.A.I., unităţile beneficiare, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite sau de ordonatori secundari de credite, transmit la Direcţia generală logistică, până la data de 30 septembrie a anului în curs, solicitările de investiţii pentru nevoile proprii şi, după caz, pentru nevoile ordonatorilor terţiari din subordine, însoţite de note conceptuale avizate de către conducătorii respectivi; solicitările se analizează şi răspunsul li se comunică acestora de către D.P.C.C. până la data de 31 octombrie a anului în curs;b) până la data de 31 decembrie a anului în curs, unităţile beneficiare transmit Direcţiei generale logistice temele de proiectare verificate şi avizate de către ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, însoţite de extras de carte funciară, certificat de urbanism, avize de principiu, studiu geotehnic, audit energetic şi expertiză tehnică, după caz, plan de situaţie, plan reţele exterioare, relevee, secţiuni, faţade;c) ori de câte ori este nevoie, în cazul existenţei unor situaţii de urgenţă temeinic argumentate în nota conceptuală, unităţile beneficiare pot solicita D.P.C.C. elaborarea, cu celeritate, a documentaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentelor prezentate la lit. b).Articolul 14Se interzice ordonatorilor de credite să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii în lipsa avizării în Consiliul tehnico-economic a fazei anterioare de proiectare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.Secţiunea a 3-a Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existenteArticolul 15Procedura de avizare a documentaţiilor tehnico-economice se desfăşoară conform următoarelor etape:a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul unităţilor/instituţiilor/structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/ în cadrul M.A.I. a documentelor corespunzătoare etapelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;b) analizarea şi verificarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;c) supunerea la vot a documentaţiei corespunzătoare fiecărui dosar;d)
  avizarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;
  e) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de către secretarul Consiliului tehnico-economic;f) întocmirea avizului tehnico-economic;g) întocmirea ordinului de aprobare, pentru investiţiile aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite.
  Articolul 16(1) Documentaţiile tehnico-economice analizate şi avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, astfel cum sunt definite de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Actualizarea devizului general se face în condiţiile prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în următoarele situaţii:a) la modificarea soluţiilor tehnice;b) la finalizarea proiectului tehnic de execuţie.(3) După actualizarea devizului general potrivit alin. (2), indicatorii tehnico-economici se avizează de Consiliul tehnico-economic.
  Articolul 17(1) Avizarea sau respingerea documentaţiei tehnico-economice se face prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi cu drept de vot.(2) Preşedintele Consiliului tehnico-economic nu are drept de vot.Articolul 18Documentaţiile tehnico-economice respinse de la avizare se returnează beneficiarului/autorităţii contractante, prin grija secretariatului, în termen de 15 zile calendaristice de la data şedinţei, comunicându-se totodată motivele care au stat la baza deciziei de respingere.
  Secţiunea a 4-a Avizarea şi întocmirea ordinului de aprobare pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii la construcţii existenteArticolul 19(1) Certificarea necesităţii şi oportunităţii realizării obiectivelor de investiţii noi şi/sau a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, în concordanţă cu cerinţele autorităţii contractante şi cu posibilităţile financiare preconizate, se materializează printr-un aviz emis de Consiliul tehnico-economic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) Avizul cuprinde informaţii privind denumirea, codul şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei.(3) Pentru investiţiile noi şi/sau lucrările de intervenţii aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite, odată cu avizul se emite şi ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Avizele şi ordinele se întocmesc de către secretariatul Consiliului tehnico-economic, se numerotează şi se înregistrează într-un registru special destinat care se păstrează la secretariat.(5) Pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii la construcţii existente aflate în competenţa de aprobare a celorlalţi ordonatori de credite, ordinul se emite de către aceştia.
  Articolul 20(1) Avizele/Ordinele eliberate de Consiliul tehnico-economic sunt valabile până la finalizarea obiectivelor de investiţii.
  (2) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului/ordinului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.
  Articolul 21(1) Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente se întocmesc de către D.P.C.C.(2) În cazul în care D.P.C.C. nu are capacitatea de elaborare a documentaţiilor solicitate, beneficiarii pot contracta servicii de proiectare cu firme de specialitate, în conformitate cu prevederile legale din domeniul achiziţiilor publice, cu avizul prealabil al acesteia.Articolul 22Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente, elaborate de firme de specialitate, se supun spre avizare Consiliului tehnico-economic numai după verificarea documentaţiilor de către D.P.C.C.Articolul 23(1) Direcţia generală logistică elaborează şi aplică criteriile specifice M.A.I. de analiză şi selecţie a proiectelor de investiţii publice, aprobate de secretarul general.(2) În baza avizelor Consiliului tehnico-economic şi a criteriilor specifice M.A.I., Direcţia generală logistică elaborează anual, pentru fundamentarea bugetului anului următor, tabelul centralizator privind prioritizarea proiectelor de investiţii la nivelul M.A.I., în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobat de secretarul general.(3) Notele de fundamentare elaborate la nivelul ordonatorilor de credite privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la lit. C „Alte cheltuieli de investiţii“ a art. 38^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă astfel:a) de către secretarul general pentru cheltuielile efectuate la nivelul:(i) ordonatorului principal de credite;(ii) aparatului propriu al ordonatorilor secundari de credite;(iii) ordonatorilor terţiari de credite aflaţi în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite;b)
  de către ordonatorii secundari de credite pentru cheltuielile efectuate la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din subordine, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei.
  Articolul 24(1) Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/ proiectelor de investiţii:a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/ beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;c) pentru care a fost aprobată finanţarea anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;d)
  ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.
  (2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data la care au intervenit situaţiile respective.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 7.
  Anexa nr. 1 COMPONENŢA Consiliului tehnico-economicI. Preşedinte: secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne II. Vicepreşedinte: directorul general al Direcţiei generale logisticeIII. Membri:1. directorul general adjunct al Direcţiei generale logistice, care coordonează activitatea de patrimoniu imobiliar, investiţii şi proiectare pentru construcţii;2. directorul general al Direcţiei generale financiare;3. directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;4. directorul general al Direcţiei generale management operaţional;5. şeful Serviciului patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului - Direcţia generală logistică;6. şeful Serviciului bugetare şi monitorizare investiţii - Direcţia generală logistică; 7. şeful Serviciului controlul calităţii în construcţii - Direcţia generală logisticăIV. Secretar: directorul Direcţiei proiectare şi consultanţă în construcţii - Direcţia generală logisticăAnexa nr. 2
  Fişă individuală de evaluare(model)CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC AL M.A.I.Şedinţa din data ……………………….FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUAREObiectiv de investiţii:.........................................................................Observaţii privind:1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi încadrarea în programe/strategii:..................................................................................................................................................2. Soluţia tehnică aleasă şi respectarea normelor şi normativelor în vigoare:.........................................................................
  .........................................................................
  3. Evaluarea lucrărilor, devizul general şi finanţarea lucrărilor:..................................................................................................................................................4. Avize şi acorduri:..................................................................................................................................................5. Concluzii şi propuneri:..................................................................................................................................................Structura.......................
  Membru/Membru supleant(semnătura).....................................
  Anexa nr. 3AVIZ(model)ANTET
  Aprob
  Preşedintele Consiliului tehnico-economic,
  .........................................
  AVIZ Nr. .......În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza dispoziţiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în urma analizei efectuate în şedinţa din data ....................., Consiliul tehnico-economic avizează favorabil documentaţia pentru realizarea investiţiei, cu următorii indicatori tehnico-economici:Tipul avizului: .................................................................
  Nr. crt.Denumire lucrare + amplasament, tip obiectiv + cod documentaţieINV C+M Valoare totală- lei -Sursa de finanţare (capitol/sursă/titlu)Capacităţi aprobate
  Durata de realizare
  ...................................................................................
  1.Valori iniţiale .............................................
  Consolidare .......................................
  Modernizare ........................................
  Refacere ...............................................
  Extindere ..............................................
  Investiţie ..............................................
  Valori actualizate .......................................
  Consolidare ........................................
  Modernizare ........................................
  Refacere ...............................................
  Extindere ..............................................
  Investiţie ...............................................
  Secretarul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne,...................................................................................................
  Anexa nr. 4Ordin de aprobare a indicatorilor tehnico-economici(model) (STEMA ROMÂNIEI) ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNEORDIN Nr. ........... din ...............În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: ARTICOL UNICSe aprobă documentaţiile tehnico-economice, faza ........................ (studiu de fezabilitate sau documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii), pentru obiectivul de investiţii „............................“, din cadrul ........................................, elaborate de ........................, cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezentul ordin.Ordonator principal de credite, ….....….......................... ANEXA la Ordinul nr. ............PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai ..................... (SF sau DALI) pentru obiectivul de investiţii/intervenţii la construcţii „......................“ .................................................................... (denumirea autorităţii contractante, nr. cadastral şi adresa) Total: ............. lei, din care – C+M: ............. leiCapacităţi tehnice ............... Durata de execuţie ............... Secretarul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne,......................................................----