Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 10 ianuarie 2019privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 35 din 10 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta procedură cuprinde regulile de bază aplicabile în modul de organizare şi desfăşurare a recuperării creanţelor bugetare, aparţinând Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin notificare, cu respectarea prevederilor:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; – Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Capitolul II Operaţiuni premergătoare notificării propriu-ziseArticolul 2Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc aplică procedura de notificare a operatorilor economici licenţiaţi care au derulat activitate în perioada 2015-2018 şi care datorează contribuţia prevăzută de lege pentru această perioadă, precum şi anual, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau odată cu eliberarea deciziei de acordare a licenţei pentru operatorii care au obţinut licenţă după aceasta.Articolul 3Notificarea prezentată în anexa nr. 1 la ordin reprezintă titlu executoriu şi se întocmeşte de către Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul III Redactarea notificărilor şi stabilirea sumelor de plată
  Articolul 4Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc procedează la emiterea Notificării - titlu executoriu, în vederea comunicării către operatorii economici care au derulat activitate în perioada 2015-2018, pentru achitarea creanţei bugetare conform prevederilor legale în vigoare.Articolul 5Notificările vor fi comunicate tuturor operatorilor economici prevăzuţi la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele contribuţii:– organizatorii de jocuri de noroc la distanţă licenţiaţi din clasa I - 5.000 euro/an;– persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă licenţiate din clasa II - 1.000 euro/an;– organizatorii de jocuri de noroc la distanţă monopol de stat clasa III - 5.000 euro/an;– organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale licenţiaţi - 1.000 euro/an.
  Articolul 6Modelul din anexa nr. 1 la ordin - Notificare - titlu executoriu - va conţine obligatoriu următoarele date:– datele de identificare ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc;– denumirea operatorului, domiciliul fiscal/sediul social, codul de identificare fiscală, denumirea contribuţiei, tipul de organizator, suma datorată şi contul în care urmează a se vira debitul.
  Capitolul IV Modalitatea de comunicare
  Articolul 7Notificarea se comunică persoanei juridice căreia îi este destinată sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. În cazul societăţilor aflate în procedura insolvenţei sau în dizolvare, potrivit legii, comunicarea actului administrativ se face administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de câte ori se solicită, în scris, acest lucru.Articolul 8(1) Comunicarea Notificării - titlu executoriu se face după cum urmează:a) prin prezentarea reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, la sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi primirea sub semnătură a notificării, data comunicării fiind data ridicării actului;b) prin poştă, la sediul social al persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, dacă se asigură transmiterea textului notificării şi confirmarea primirii acesteia;c) prin remiterea, sub semnătură, a notificării de către persoanele împuternicite sau structurile teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a notificării;d)
  prin publicitate, dacă comunicarea nu s-a putut realiza prin celelalte modalităţi menţionate la lit. a)-c). Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pe pagina de internet a acestuia a unui anunţ în care se menţionează că a fost emisă notificarea pe numele persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Notificarea se consideră comunicată în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării anunţului.
  (2) Ori de câte ori comunicarea se realizează prin remitere sau publicitate, direcţiile de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc întocmesc un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte şi în situaţia în care operatorul economic ori împuternicitul acestuia primeşte actul administrativ, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna.
  Capitolul V Termenul de achitare a creanţei bugetareArticolul 9În termen de 5 zile de la comunicarea Notificării - titlu executoriu, operatorii economici vor vira sumele datorate în contul deschis la Trezoreria Statului indicat în notificare, în conformitate cu prevederile art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
  Articolul 10Neachitarea creanţei bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la primire atrage după sine punerea în aplicare a titlului executoriu şi dă dreptul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc să procedeze la executarea silită fără nicio altă somaţie.
  -----