Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 20 decembrie 2018de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.201 din 20 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale1.
  În temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele stabilite de organul fiscal central ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, potrivit legii, se regularizează cu obligaţiile fiscale declarate/plătite de contribuabil/plătitor anterior reconsiderării respectivei tranzacţii.
  2. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata obligaţiilor fiscale declarate iniţial, această plată reprezintă o plată anticipată în contul obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi.3. Obligaţiile fiscale declarate/plătite conform unui tratament fiscal aplicat de părţile raportului juridic sunt recunoscute ca urmare a reconsiderării tranzacţiei/reîncadrării formei unei activităţi care a generat respectivul tratament fiscal.4. În situaţia în care în baza reconsiderării tranzacţiei/ reîncadrării formei unei activităţi sunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare, contribuabilul este obligat la plata diferenţelor dintre obligaţiile fiscale achitate anterior reconsiderării tranzacţiei/reîncadrării formei unei activităţi şi obligaţiile fiscale suplimentare stabilite ca urmare a reconsiderării tranzacţiei/ reîncadrării formei unei activităţi, împreună cu obligaţiile fiscale accesorii. Obligaţiile fiscale accesorii se calculează, potrivit legii, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la data stingerii acestora inclusiv.5. Prevederile art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în orice situaţie în care organul fiscal reconsideră o tranzacţie/reîncadrează forma unei activităţi, indiferent dacă, din punct de vedere fiscal, în urma reconsiderării/reîncadrării are loc translatarea obligaţiilor fiscale de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică.
  Capitolul II Procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă.
  2. În vederea reconsiderării unei tranzacţii având ca obiect transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi reîncadrarea în activitate independentă, compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent emite decizia de impunere prin care stabileşte în sarcina contribuabilului verificat obligaţii fiscale suplimentare aferente venitului din activităţi independente.3. Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, reţinut contribuabilului de către notarul public înainte de autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, constituie plată anticipată în contul impozitului pe venitul din activităţi independente datorat de contribuabil ca urmare a reconsiderării tranzacţiei sale.4. Impozitul pe venitul din activităţi independente stabilit prin decizia de impunere prevăzută la pct. 2 se regularizează cu impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, reţinut de către notarul public.5. Procedura de regularizare a impozitului pe venit stabilit în sarcina contribuabilului reprezintă totalitatea operaţiunilor efectuate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului ale cărui tranzacţii au fost reconsiderate şi constă în recunoaşterea, în totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor reţinute de notarul public de la contribuabil, anterior reconsiderării tranzacţiei.6. În vederea regularizării impozitelor pe venit prevăzute la pct. 3, compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă analitică pe plătitori, denumit în continuare compartiment de specialitate, pe lângă raportul de inspecţie fiscală, şi „Lista privind informaţii referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar“, denumită în continuare listă. Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) datele de identificare ale contribuabilului ale cărui tranzacţii au fost reconsiderate: codul de identificare fiscală, numele şi prenumele şi domiciliul fiscal;b) numărul şi data actului notarial prin care s-a transferat dreptul de proprietate asupra imobilului;
  c) codul de identificare fiscală al notarului care a autentificat fiecare act de vânzare-cumpărare ce a constituit subiectul tranzacţiei/tranzacţiilor reconsiderate;d) cuantumul impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar şi data la care a fost reţinut, din contractele de vânzare-cumpărare prezentate de contribuabilul verificat.
  7. În vederea regularizării, compartimentul de specialitate întocmeşte, pe baza documentelor transmise de compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, Referatul privind regularizarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.8. Referatul prevăzut la pct. 7 se aprobă de către conducătorul organului fiscal central competent şi stă la baza emiterii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de regularizare a obligaţiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.9. Decizia prevăzută la pct. 8 se operează în evidenţa analitică pe plătitor prin adăugarea, ca plată, a sumei reţinute de notar şi considerate a fi plătită anticipat de contribuabil, utilizând în acest scop Borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale. Data plăţii sumei considerate achitată anticipat este data reţinerii de către notar a impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice.10. Decizia prevăzută la pct. 8, în care se înscriu sumele reţinute de notar şi considerate a fi achitate anticipat de contribuabil, se emite în 2 exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului şi un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
  11. După înregistrarea în evidenţa pe plătitor a operaţiunilor rezultate din decizia prevăzută la pct. 8, compartimentul de specialitate stabileşte eventualele obligaţii fiscale accesorii datorate ca urmare a reconsiderării tranzacţiei, prin emiterea şi comunicarea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere.12. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se distribuie astfel:a) o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat;b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.13. Organul fiscal central competent efectuează regularizarea pentru întreaga sumă reţinută de notar contribuabilului, urmând ca, în luna următoare celei în care s-a efectuat regularizarea, să înscrie suma efectiv de distribuit unităţilor administrativ-teritoriale, după diminuarea acesteia cu suma reprezentând 50% din suma rezultată în urma regularizării impozitului pe venit ca urmare a reconsiderării tranzacţiei contribuabilului, în coloana 4 a formularului „Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 «Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal»“, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare.
  Capitolul III Procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reconsiderării unei tranzacţii pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice şi care a fost reîncadrată ca activitate independentă, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente1.
  Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, respectiv impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar şi impozitul pe veniturile din activităţi independente stabilit contribuabilului prin decizia de impunere anuală, ca urmare a declarării de către contribuabil a veniturilor obţinute din activităţi independente, care se regularizează la cererea contribuabilului.
  2. Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina contribuabilului reprezintă totalitatea operaţiunilor efectuate de organul fiscal central competent ale cărui tranzacţii au fost reconsiderate şi constă în recunoaşterea în totalitate, indiferent de bugetul unde au fost ulterior distribuite, a sumelor achitate de contribuabil anterior reconsiderării tranzacţiei.3.1. Contribuabilii care depun declaraţia cuprinzând veniturile obţinute din activitate independentă pot solicita regularizarea obligaţiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, printr-o cerere, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.3.2. În vederea reconsiderării tranzacţiei şi încadrării acesteia în activitate independentă, compartimentul cu atribuţii de gestiune declaraţii persoane fizice transmite compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală, în copie, cererea contribuabilului şi decizia de impunere anuală aferentă perioadei în care s-a efectuat tranzacţia.4. În baza cererii contribuabilului şi a deciziei de impunere anuală aferentă perioadei în care s-a efectuat tranzacţia, emisă de organul de administrare, compartimentul de inspecţie fiscală iniţiază o acţiune de control inopinat, având ca obiect verificarea datelor din declaraţia contribuabilului, precum şi evaluarea riscului fiscal. 5. Cu ocazia controlului inopinat, organele de inspecţie fiscală întocmesc „Lista privind informaţii referitoare la impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar“, prevăzută la pct. 6 al cap. II, care va fi transmisă compartimentului de specialitate, împreună cu o copie a procesului-verbal încheiat la finalizarea acţiunii de control.6. În vederea regularizării sumelor datorate de contribuabil ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii ca activitate independentă cu sumele reprezentând impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice reţinut de către notarul public, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 7-13 ale cap II.
  Capitolul IV Procedura de regularizare a plăţilor anticipate în cazul reîncadrării formei unei activităţi din activitate independentă în activitate dependentă de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele stabilite de către compartimentele cu atribuţii de inspecţie fiscală în cazul reîncadrării formei unei activităţi din activitate independentă în activitate dependentă, care se regularizează cu sumele reprezentând obligaţiile fiscale plătite de către contribuabil/ plătitor anterior reîncadrării activităţii. 2. În cuprinsul prezentului capitol, prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de angajator.3. În vederea reîncadrării formei unei activităţi independente în activitate dependentă, compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul organului fiscal central competent emite decizia de impunere prin care stabileşte în sarcina persoanei fizice sau a persoanei juridice verificate, care are calitatea de angajator, denumită în continuare angajator, obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, precum şi contribuţii sociale obligatorii.4. În temeiul dispoziţiilor art. 171 din Codul de procedură fiscală, impozitul pe venitul din activităţi independente şi contribuţiile sociale obligatorii achitate de contribuabilul, persoană fizică, anterior reîncadrării formei activităţii sale, denumit în continuare contribuabil, constituie plată anticipată în contul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii datorate de acesta.5. Impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii datorate de contribuabil se regularizează cu impozitul pe venitul din activităţi independente şi contribuţiile de asigurări sociale obligatorii achitate de acesta.6.
  În vederea regularizării obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. 5, compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală întocmeşte şi transmite compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal central competent lista cuprinzând persoanele fizice a căror formă a activităţii este reîncadrată, denumită în continuare listă, împreună cu decizia de impunere prin care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare în sarcina angajatorului şi cu raportul de inspecţie fiscală.
  7. Lista cuprinde următoarele elemente:a) datele de identificare ale contribuabililor a căror formă a activităţii este reîncadrată, respectiv codul de identificare fiscală, numele şi prenumele şi adresa de domiciliu;b) datele de identificare ale angajatorilor contribuabililor a căror formă a activităţii este reîncadrată, respectiv codul de identificare fiscală, denumirea şi domiciliul fiscal;c) numărul şi data deciziei de impunere;d) cuantumul şi natura obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar ca urmare a reîncadrării formei activităţii în cauză pentru fiecare contribuabil menţionat la lit. a).8. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea listei, compartimentul de specialitate solicită fiecărui organ fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor cuprinşi în listă transmiterea Situaţiei plăţilor obligaţiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activităţi, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. La solicitare se anexează o copie a deciziei de impunere emise de către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală.9. Pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile prevăzute la pct. 8, transmise de către organele fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabililor cuprinşi în listă, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind regularizarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. 10. Referatul prevăzut la pct. 9 se aprobă de către conducătorul organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale angajatorului şi stă la baza emiterii de către compartimentul de specialitate a Deciziei de regularizare a obligaţiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.11. Decizia prevăzută la pct. 10 se emite în 4 sau mai multe exemplare, după caz, din care:a) un exemplar se comunică contribuabilului/contribuabililor a cărui/căror activitate a fost reîncadrată;b) un exemplar se comunică angajatorului;c) câte un exemplar se comunică organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului/ contribuabililor a cărui/căror activitate a fost reîncadrată;d) un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al angajatorului.
  12. Decizia prevăzută la pct. 10 se operează în evidenţa analitică pe plătitor astfel:a) de către organul fiscal central competent, prin adăugarea, ca plată, a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din activităţi independente şi contribuţiile sociale obligatorii aferente acestuia, considerate a fi plătite anticipat de contribuabil, utilizând în acest scop Borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale. Data plăţii sumelor considerate achitate anticipat este data achitării de contribuabil a impozitului pe veniturile din activităţi independente şi a contribuţiilor sociale obligatorii;b) de către organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, prin scăderea din evidenţa analitică pe plătitor a eventualelor obligaţii fiscale nestinse în limita obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală. Despre aceasta se înştiinţează şi contribuabilul.13. După înregistrarea în evidenţa pe plătitor a operaţiunilor rezultate din decizia prevăzută la pct. 10, compartimentul de specialitate stabileşte eventualele obligaţii fiscale accesorii datorate ca urmare a reîncadrării activităţii, prin emiterea şi comunicarea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere. 14. Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale, în cazul în care contribuabilul şi angajatorul sunt administraţi de organe fiscale centrale diferite, se realizează prin schimb de informaţii între organele fiscale centrale, potrivit prevederilor art. 57 din Codul de procedură fiscală.15. Prezenta procedură se aplică şi în situaţia în care contribuabilul pentru care trebuie reîncadrată forma unei activităţi este persoană juridică.
  ----