Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.201 din 20 decembrie 2018privind Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 171 şi 342 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 773.016 din 18.12.2018,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Se aprobă Procedura de regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/ reîncadrării formei unei activităţi de către organul fiscal central, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:a) Cerere de regularizare a obligaţiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii, prevăzută în anexa nr. 2;b) Situaţia plăţilor obligaţiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activităţi, prevăzută în anexa nr. 3;c) Referat privind regularizarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/ reîncadrării formei unei activităţi, prevăzut în anexa nr. 4;d) Decizia de regularizare a obligaţiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacţii/ reîncadrării formei unei activităţi, prevăzută în anexa nr. 5.
  Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Structurile competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Ionuţ Mişa
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 3.201.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde regularizare a obligaţiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrăriiformei unei activităţi de către organul fiscal centralAnexa nr. 2Nr. ............... din .......................…În atenţia ......................................^1)^1) Se vor menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central competent.CEREREde regularizare a obligaţiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii
  Subsemnatul/Subsemnata, .......................................^2), cu domiciliul în localitatea ............................., str. ....................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ......., judeţul ....................., sectorul ................., CIF ...............................^3), în temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit regularizarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal reţinut de notar, ca urmare a actului notarial …………….. nr. ………. din data de …...……., întocmit de Biroul notarial ……...……....……….., CIF ………………., în sumă de …………. lei, cu impozitul pe veniturile din activităţi independente stabilit prin Decizia de impunere anuală nr. …......……... din data de ……………………...^2) Se vor menţiona numele şi prenumele contribuabilului.^3) Se va menţiona codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.Contribuabil,......................................................(numele şi prenumele)Semnătura .....................Data ..........................
  Anexa nr. 3ANTET^1)^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.Nr. înregistrare ....................
  Data .....................................Către:^2) ..............................................^2) Se va trece organul fiscal central solicitant al situaţiei, competent în administrarea angajatorului.Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................Cod de identificare fiscală ................................SITUAŢIA PLĂŢILORobligaţiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activităţiSe certifică prin prezenta situaţia plăţilor obligaţiilor fiscale efectuate de contribuabilul ………………., CIF ………..........…………., stabilite în sarcina sa prin Decizia de impunere anuală nr. ...................din data de ………................, după cum urmează:
  Denumirea impozitului/contribuţieiSuma stabilită - lei -Suma achitată - lei -Data plăţii
  Impozit pe venit din activităţi independente
  Contribuţie de asigurări sociale
  Contribuţie de asigurări sociale de sănătate
  Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ……....…………Semnătura şi ştampila unităţii .……….
  Anexa nr. 4ANTET^1)^1) Se trec sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent.Nr. .............. data .................AprobatConducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ……………Semnătura ……….........…….REFERATprivind regularizarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili
  ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi
  A. Datele de identificare ale contribuabiluluiDenumirea/Numele şi prenumele contribuabilului .......................................................Cod de înregistrare fiscală ...................................................................Domiciliul fiscal: localitatea ................................., str. ....................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .....................B. Având în vedere :[] Cererea depusă de contribuabil nr. …………………. din data de …………[] Actul de control, reprezentând ………………… nr. ……….. din data de ……...[] Decizia de impunere anuală nr. …………….. din data de ……………..[] Situaţia plăţilor obligaţiilor fiscale efectuate de contribuabilul a cărui formă a activităţii a fost reîncadrată,se propune, în baza prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, regularizarea obligaţiilor fiscale astfel:
  Nr. crt.Denumirea obligaţiei fiscaleSuma stabilită prin decizia de impunere/decizia de impunere anuală - lei -Suma achitată de contribuabil considerată a fi plăţi anticipate - lei -
  Avizat Şef serviciu ................................................Numele şi prenumele ................................ Semnătura .................................................Data ...........................................................ÎntocmitFuncţie .................................................Numele şi prenumele ............................Semnătura ............................................Data ......................................................
  Anexa nr. 5ANTET^1)^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.Către^2) .....................................................................^2) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pentru care se reconsideră tranzacţia/reîncadrează forma unei activităţi.Cod de identificare fiscală ......................................Str. .................................nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., sector ....., localitatea ........, judeţul ........,cod poştal ...............DECIZIEde regularizare a obligaţiilor fiscale considerate a fi achitate anticipatîn cazul reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţiÎn temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că se regularizează suma stabilită prin Decizia de impunere/Decizia de impunere anuală nr. …............................…. din data de …….................…, emisă pe seama ………………………………..^3), cu plăţile efectuate de dumneavoastră, ca urmare a reconsiderării unei tranzacţii/reîncadrării formei unei activităţi, după cum urmează:^3) Se va/vor menţiona denumirea angajatorului sau denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pe numele căruia a fost emisă decizia de impunere/decizia de impunere anuală, după caz.
  Nr. crt.Denumirea obligaţiei fiscale
  Suma stabilită prin decizia de impunere/ decizia de impunere anuală - lei -Suma achitată de contribuabil considerată a fi plăţi anticipate - lei -
  Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ......................Semnătura şi ştampila unităţii ...........
  ----