Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 516 din 17 iulie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Fabian Niculae- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Carmen Ionescu în Dosarul nr. 3.805/2/2016 (986/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.832D/2017.2.
  La apelul nominal se prezintă personal autoarea excepţiei de neconstituţionalitate. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţii prezente, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Aceasta arată că bănuiala legitimă ar trebui să constituie motiv de strămutare în situaţia în care instanţa judecătorească încalcă drepturile fundamentale.4. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că autoarea solicită modificarea şi completarea dispoziţiilor legale criticate. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 16 mai 2017, pronunţată în Dosarul nr. 3.805/2/2016 (986/2016), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Carmen Ionescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de strămutare.6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că pentru a fi constituţional art. 140 din Codul de procedură civilă ar trebui să prevadă mai multe situaţii care să fie stabilite drept motiv de strămutare, în primul rând, cazul în care instanţa încalcă, cu rea-credinţă, drepturile constituţionale ale justiţiabilului sau procedurile prevăzute de lege. S-a mai arătat că astfel de situaţii pot să corespundă uneori motivului de „bănuială legitimă“, dar nu întotdeauna, şi că legea ia în calcul doar situaţii în care există bănuieli cu privire la imparţialitatea judecătorului, însă nu şi situaţii în care acesta încalcă drepturile uneia dintre părţi. Autoarea excepţiei a mai arătat că este evident că un cetăţean nu se poate aştepta să-i fie apărate drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime tocmai de către o instanţă care i-a încălcat, pe durata procesului, drepturile cetăţeneşti stabilite de Constituţie. Suspiciunea lipsei de imparţialitate este un criteriu greu de demonstrat în practică şi, din acest motiv, instanţa care a făcut abuzuri împotriva unui cetăţean poate să continue judecarea cauzei. Prin urmare, legea ar trebui să prevadă că orice încălcare a drepturilor constituţionale constituie un criteriu valid pentru a cere strămutarea cauzei respective.7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.
  8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate vizează, de fapt, o omisiune legislativă, lucru care excedează competenţei Curţii Constituţionale.10. Avocatul Poporului a arătat că îşi menţine punctul de vedere reţinut de instanţa de contencios constituţional în Decizia nr. 236 din 19 aprilie 2018, în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Acesta mai arată că strămutarea procesului civil reprezintă un incident procedural referitor la instanţa sesizată cu judecarea pricinii şi are ca finalitate înlăturarea suspiciunilor ce ar putea sa apară cu privire la independenţa sau imparţialitatea acesteia. Hotărârea pronunţată de instanţă cu ocazia soluţionării cererii de strămutare este rezultatul unui act de administrare a justiţiei, iar nu de soluţionare în fond a unei cauze civile. 11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele: 12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 140 din Codul de procedură civilă, cu denumirea marginală Temeiul strămutării, cu următorul cuprins: (1)
  Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică.
  (2) Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor din cauza circumstanţelor procesului, calităţii părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.(3) Constituie motiv de siguranţă publică împrejurările excepţionale care presupun că judecata procesului la instanţa competentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.
  14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie.15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autoarea excepţiei nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită, în realitate, completarea dispoziţiilor de lege criticate, în sensul stabilirii mai multor situaţii care să fie recunoscute drept motiv de strămutare, precum şi al extinderii sferei noţiunii „bănuială legitimă“. O asemenea solicitare nu intră însă în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Carmen Ionescu în Dosarul nr. 3.805/2/2016 (986/2016) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 17 iulie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Fabian Niculae
  -----