Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 35 din 10 ianuarie 2019pentru aprobarea modelului de Notificare - titlu executoriu şi a Procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Având în vedere:– art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;– Referatul nr. 2.035 din data de 10.01.2019, aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
  în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul de Notificare - titlu executoriu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Se aprobă Procedura privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Structurile de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
  Marius-Sebastian Ionescu
  Bucureşti, 10 ianuarie 2019.Nr. 35.Anexa nr. 1Nr. .............../data ....................Datele de identificare ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de NorocCătreDate de identificare ale operatorului economicOficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, reprezentat legal prin preşedinte, ................................., potrivit art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, coroborat cu dispoziţiile art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta procedează la NOTIFICARE -TITLU EXECUTORIUÎn temeiul art. 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Licenţa nr. ........................................., a fost emis prezentul înscris, care constituie titlu executoriu pentru următoarele contribuţii:
  Denumirea obligaţiei bugetareTipul licenţeiContul în care se virează contribuţiaSuma datorată^1
  (lei)
  Contribuţie anuală (an)   
  .......   
  TOTAL 
  ^1 Cursul de referinţă utilizat în calculul contribuţiei exprimate în moneda euro se determină prin transformarea sumelor pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului în curs.
  Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, audierea operatorului economic de jocuri de noroc nu este obligatorie.Prezentul titlu executoriu va produce efecte juridice după 5 zile de la data comunicării acestuia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,.............................
  Anexa nr. 2 Deschideți PROCEDURAprivind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de
  noroc licenţiaţi pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţade urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
  -----