Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.8 din 7 ianuarie 2019privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Pentru aplicarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. i) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1În scopul realizării şi menţinerii capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, aprobat prin Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, cu modificările ulterioare, structurile Ministerului Apărării Naţionale - MApN - selecţionează personal pentru a fi detaşat să execute misiuni în străinătate, denumite în continuare misiuni, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  Articolul 2(1) Misiunile prevăzute la art. 1 constau în participarea la activităţi de instruire şi îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor din cadrul Grupei ofiţeri de legătură şi reprezentare, respectiv ofiţeri de legătură şi reprezentare - Foreign Liaison Officers/FLO şi ofiţer de legătură şi reprezentare pentru instruire - Country/Course Liaison Officer/CLO.(2) Misiunile pot să includă şi executarea altor activităţi care vor fi stabilite prin contractele de stat de tip Scrisoare de ofertă şi acceptare - Letter of Offer and Acceptance/LOA sau conform procedurilor de Asistenţă militară de securitate acordată de Guvernul SUA - Foreign Military Sales/FMS.Articolul 3Departamentul pentru armamente - Dpt. Arm. - este structura responsabilă din MApN pentru derularea contractului de stat de tip LOA şi este sprijinit de Statul Major al Apărării - SMAp, prin Statul Major al Forţelor Aeriene - SMFA şi Statul Major al Forţelor Terestre - SMFT.
  Articolul 4Pentru executarea misiunilor la termenele şi în condiţiile stipulate în contractul de stat de tip LOA, structurile responsabile de selecţia şi detaşarea pentru misiuni a personalului sunt sprijinite, la solicitările transmise de acestea, de către alte structuri din MApN, conform domeniilor de activitate şi atribuţiilor specifice ale acestora din urmă.Articolul 5(1) Responsabilitatea selecţionării personalului pentru executarea misiunilor potrivit prevederilor contractului de stat de tip LOA revine Dpt. Arm. şi SMAp, prin SMFA sau SMFT, în funcţie de subordonarea structurii care urmează a fi încadrată.(2) Pentru încadrarea funcţiilor din Grupa ofiţeri de legătură şi reprezentare, selecţia personalului se realizează de către:a) Dpt. Arm., pentru personalul destinat derulării contractului de stat de tip LOA;b) SMFA/SMFT, pentru personalul tehnic destinat să asigure reprezentarea naţională permanentă în grupurile de lucru din domeniile tehnic şi sprijin logistic, în condiţiile contractului de stat de tip LOA.
  (3) În baza contractului de stat de tip LOA încheiat pentru achiziţia serviciilor de instruire, SMFA sau SMFT, în funcţie de subordonarea structurii care urmează a fi încadrată, selecţionează personalul pentru încadrarea funcţiilor CLO şi pentru participarea la activităţi de instruire.
  Articolul 6Participarea la activităţi specifice managementului şi derulării contractelor de stat de tip LOA atribuite în baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se organizează prin grija Dpt. Arm., cu personal desemnat de către Dpt. Arm., SMFA şi/sau SMFT, în funcţie de specificul fiecăreia dintre aceste misiuni.Articolul 7(1) Selecţia personalului se reglementează prin procedura operaţională, aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 5, şi cuprinde următoarele etape:a) preselecţia personalului şi constituirea grupurilor-ţintă, în baza condiţiilor şi cerinţelor stabilite prin contractul de stat de tip LOA, a elementelor rezultate ca urmare a implementării procedurilor FMS şi/sau a prevederilor statului de organizare constituit pentru misiune;b) verificarea deţinerii specialităţii, conform prevederilor anexei nr. 1;
  c) verificarea deţinerii nivelului de acces la informaţii clasificate, conform prevederilor contractului de stat de tip LOA şi tratatelor încheiate potrivit legii;d) verificarea respectării condiţiei instituite la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, conform cerinţelor din contractul de stat de tip LOA;e) selecţia persoanelor propuse a fi detaşate la misiuni;f) nominalizarea persoanelor care se detaşează la misiuni.
  (2) Grupul-ţintă pentru încadrarea Grupei ofiţeri de legătură şi reprezentare este format din membrii echipelor de produs constituite în sprijinul programului.(3) Pentru derularea etapelor procedurii de selecţie prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), şefii structurilor prevăzute la art. 5 stabilesc prin ordin de zi pe unitate comisii speciale de selecţie şi aprobă modul de organizare şi funcţionare ale acestora, precum şi procedurile operaţionale specifice fiecărei etape, în baza condiţiilor şi cerinţelor stabilite prin contractul de stat de tip LOA.
  (4) Nominalizarea personalului care se detaşează la misiuni se realizează cu cel puţin 45 de zile înainte de data detaşării, pe baza propunerilor comisiilor speciale de selecţie, consemnate în procese-verbale de selecţie.
  Articolul 8Personalul FLO sau CLO poate fi însoţit pe timpul executării misiunii de către membrii familiei în baza art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, cu acordul prealabil al partenerului contractual.Articolul 9(1) Pentru pregătirea executării misiunilor, SMFA şi SMFT elaborează state de organizare pentru misiuni, cu respectarea tipurilor de funcţii şi a prevederilor specifice, în care va fi prevăzută şi Grupa ofiţeri de legătură şi reprezentare, conform anexei nr. 1.(2) Elaborarea, aprobarea şi modificarea statului de organizare pentru misiune se realizează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la propunerea SMFA sau SMFT, corespunzător atribuţiilor acestora menţionate la art. 5, cu avizul Dpt. Arm.
  (3) Numărul maxim de funcţii ale căror atribuţii se îndeplinesc de către personalul detaşat pentru executarea misiunilor este cel agreat cu partenerul contractual, în baza contractului de stat de tip LOA.
  Articolul 10Structurile prevăzute la art. 5, fiecare în domeniile lor de responsabilitate, elaborează şi aprobă fişele posturilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea acestora. Fişele posturilor pot fi modificate în urma propunerilor înaintate de către CLO/FLO sau partenerul contractual.Articolul 11(1) Durata misiunii CLO se stabileşte de SMFA sau SMFT, în funcţie de prevederile contractului de stat de tip LOA de instruire şi programul cursurilor, pe o durată de maximum 2 ani.(2) Durata misiunii FLO pentru reprezentarea în grupurile de lucru din domeniile tehnic şi sprijin logistic se stabileşte de SMFA sau SMFT, în funcţie de prevederile contractului de stat de tip LOA, pe o durată de maximum 2 ani.
  (3) Durata misiunii pentru funcţiile de derulare a contractului de stat de tip LOA din cadrul FLO se stabileşte de Dpt. Arm. pe o durată de minimum 1 an şi maximum 2 ani.
  Articolul 12Şefii structurilor prevăzute la art. 5 propun ministrului apărării naţionale, prin raport comun, aprobarea detaşării la misiuni a personalului selecţionat, pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada misiunilor, precizând totodată data la care încep detaşarea, perioada de detaşare, data plecării în misiune şi data întoarcerii din misiune.Articolul 13Activităţile de pregătire a misiunii se reglementează prin procedura operaţională aprobată la nivelul fiecărei structuri prevăzute la art. 5.Articolul 14(1) Personalul selecţionat să participe la activităţi de instruire semnează un angajament, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare.(2) Angajamentul se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se înmânează personalului în cauză, iar celălalt se trimite la unitatea militară în care acesta este încadrat, pentru a fi anexat la memoriul original.(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 2.Articolul 15(1) Personalul detaşat să execute misiunile îndeplineşte pe durata acestora atribuţiile înscrise în fişele posturilor din statul de organizare pentru misiune şi acţionează conform mandatelor emise pentru misiunile de participare la grupuri de lucru în domeniile tehnic şi sprijin logistic, în domeniul derulării contractului de stat de tip LOA sau în domeniul instruirii personalului român.(2) În cadrul duratei executării misiunilor pentru funcţiile de CLO/FLO se include şi perioada de predare-primire a funcţiilor. Durata activităţilor de predare-primire este de maximum 5 zile lucrătoare.
  (3) Pe perioada de predare-primire a funcţiilor, atât personalul care predă, cât şi personalul care primeşte beneficiază de drepturi în valută şi lei, după caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege.(4) Deplasarea în ţară la încheierea misiunii, indiferent de modul în care se efectuează, se face începând cu prima zi calendaristică imediat următoare ultimei zile de misiune.(5) Atribuţiile funcţiilor din cadrul Grupei ofiţeri de legătură şi reprezentare se reglementează prin proceduri operaţionale aprobate la nivelul fiecăreia dintre structurile prevăzute la art. 5.
  Articolul 16(1) În situaţiile în care, pe durata misiunilor de instruire, partenerul contractual transmite că programul de pregătire se întrerupe, şefii structurilor prevăzute la art. 5 pot propune ministrului apărării naţionale prin raport comun repatrierea personalului participant la pregătire, pe perioada de întrerupere, în condiţii de eficienţă economică.(2) Personalul poate întrerupe misiunea, în cazul apariţiei unor evenimente deosebite, cu aprobarea şefilor structurilor prevăzute la art. 5, cu avizul favorabil al partenerilor contractuali, în condiţiile prevăzute la art. 126 din R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016^1, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile cuprinse în anexa nr. 9 la regulament.^1 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 17Personalul participant la misiunile aprobate primeşte avans în numerar, pentru minimum 30 de zile, drepturile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de începerea desfăşurării activităţilor.Articolul 18(1) Planificarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni se aprobă de către şefii structurilor prevăzute la art. 5, pentru personalul propriu, în conformitate cu programul misiunilor.(2) Aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni este condiţionată de avizul favorabil al partenerilor contractuali.
  Articolul 19Din bugetele structurilor prevăzute la art. 5, pentru personalul propriu participant la misiune, se asigură fondurile necesare achiziţiei de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunilor în zonele de executare a acestora, determinate de:a) dislocarea personalului din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic care asigură funcţiile de conducere, planificare şi coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoana de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestora;c) cheltuielile de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunilor;d) încheierea asigurărilor de sănătate, de invaliditate şi de deces în condiţiile stabilite de MApN, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activităţi;e) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestuia;f)
  încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate şi deces ale personalului, procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;
  g) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă şi asigurarea activităţilor de protocol.
  Articolul 20(1) Personalului FLO şi CLO i se asigură spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzătoare specificului activităţii şi condiţiilor de climă, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de către structurile prevăzute la art. 5, în limita prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.172/2007^2 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind susţinerea activităţilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate“, cu modificările şi completările ulterioare.^2 Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La începerea misiunii personalul FLO şi CLO beneficiază de asigurarea cazării la hotel pe o perioadă de maximum 30 de zile calculată de la data intrării pe teritoriul statului unde se execută misiunea, până la închirierea unei locuinţe, în limitele prevăzute de legislaţia privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
  Articolul 21(1) Pe timpul deplasării la şi de la misiune, pentru personalul participant la misiuni se încheie asigurări de sănătate, plătite din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.(2) Pe durata derulării misiunilor, asistenţa medicală se asigură conform contractului de stat de tip LOA şi a acordurilor bilaterale existente.Articolul 22(1) Pe timpul misiunii, pentru personalul participant se încheie contracte de asigurare pentru invaliditate şi deces.(2) MApN suportă, pentru personalul aflat în misiune, cheltuieli în legătură cu decesul în străinătate, precum şi pentru aducerea în ţară a celor decedaţi, cu recuperarea acestora în baza contractelor de asigurare.
  Articolul 23Pentru CLO şi FLO se asigură din bugetul structurilor prevăzute la art. 5 închirierea a câte unui autoturism din cel mult clasa medie, segmentul D, pentru fiecare reprezentant, pentru toată perioada misiunii.Articolul 24(1) FLO şi CLO organizează activităţi de protocol şi activităţi necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, în limita cheltuielilor stabilite prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008^3 pentru aprobarea Normativelor de cheltuieli privind organizarea acţiunilor de protocol în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile respective fiind asimilate comandanţilor de divizie, flotă/similare.^3 Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 88/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Activităţile prevăzute la alin. (1), precum şi situaţiile în care acestea se organizează sunt următoarele:a) trataţii cu ocazia primirii unor oaspeţi din cadrul instituţiilor din străinătate şi cu ocazia Zilei Naţionale a României;b)
  invitaţii, cărţi de vizită, felicitări, precum şi alte cadouri simbolice - cu ocazia activităţilor de protocol.
  Articolul 25Efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 21-24 se realizează după obţinerea prealabilă a aprobării din partea şefului structurii responsabile de executarea misiunii sau, după caz, a ministrului apărării naţionale, la solicitarea structurilor prevăzute la art. 5.Articolul 26(1) Drepturile salariale în lei, în ţară, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului se plătesc conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, de către unităţile militare de unde se detaşează personalul care asigură îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor.(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 5.(3) Plata drepturilor în valută se realizează prin transfer bancar, în conturile deschise de către personalul participant la misiuni.(4) Deschiderea conturilor personale, în valută, administrarea acestora, precum şi costurile operaţiunilor specifice se suportă de personalul participant la misiuni, în situaţia în care acesta optează pentru alte instituţii bancare decât cele cu care MApN are încheiate acorduri în acest sens.(5) Decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 8 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează, după caz, de către structurile prevăzute la art. 5.Articolul 27(1) Plata drepturilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, pentru personalul detaşat la misiuni, ori sistarea acestora se efectuează pe baza datelor puse la dispoziţie de către FLO şi CLO.(2) Formularele justificative necesare transmiterii datelor prevăzute la alin. (1), periodicitatea transmiterii acestora şi modul de certificare a lor de către partenerii contractuali se vor detalia prin procedură aprobată la nivelul Dpt. Arm, cu avizul SMFA/SMFT.
  Articolul 28(1) Personalul participant la misiuni beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la cel mult clasa economic, la fiecare 3 luni de participare la misiune, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:a) persoana solicitantă se află detaşată la misiune în străinătate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 luni;b) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziţionării biletului, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;c) reprezentantul partenerului contractual certifică neafectarea programului de instruire/misiune ca urmare a efectuării deplasării, după caz;d) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către şefii structurilor prevăzute la art. 5.
  (2) Personalul participant la misiuni poate opta ca soţul/soţia şi/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii şi retur, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:a) persoana solicitantă se află în misiune, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 luni;b) soţul/soţia şi/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicţie de şedere şi tranzit pe teritoriul statelor unde se execută misiuni, respectiv al celor prin care se efectuează deplasarea la misiuni;c) soţul/soţia şi/sau copiii persoanei solicitante nu au interdicţie de părăsire a teritoriului naţional şi nu sunt în stare de urmărire sau cercetare penală, administrativă sau disciplinară;d) persoana solicită prin raport personal decontarea cheltuielilor aferente achiziţionării biletelor, în cel mult 30 de zile de la data deplasării;e) personalul participant la misiuni care solicită decontarea contravalorii biletelor pentru soţie/soţ/şi/sau copii prezintă o copie după certificatul de căsătorie/certificatele de naştere ale copiilor;f) deplasarea se aprobă cu 30 de zile în avans de către şefii structurilor prevăzute la art. 5.
  (3) Cheltuielile determinate de dislocarea membrilor de familie ai personalului FLO şi CLO, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestora se suportă din bugetul MApN. Prin aceste cheltuieli se înţelege contravaloarea biletelor de avion şi a asigurării medicale ale tuturor membrilor de familie.
  Articolul 29(1) Personalul participant la misiuni cu durata mai mică de 1 an nu beneficiază de concediu de odihnă pe perioada executării misiunii.(2) Personalul participant la misiuni cu durata mai mare de 1 an beneficiază de concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar, conform reglementărilor legale, pe perioada executării misiunii. În anul începerii misiunii personalul participant la misiuni efectuează concediul de odihnă înainte de plecarea în misiune.(3) Pe perioada executării misiunilor cu durata mai mare de 1 an concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar se efectuează pe baza raportului aprobat de către şefii structurilor prevăzute la art. 5.
  Articolul 30Structurile care detaşează personal pentru executarea misiunilor completează, prin structura de personal, costurile cursurilor în memoriile originale ale personalului care a încheiat misiunea.Articolul 31Anexele nr. 1*) şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.Articolul 32Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Bucureşti, 7 ianuarie 2019.Nr. M.8.Anexa nr. 2ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE(denumirea structurii)(ZZ.LL.AAAA)Nr. ......... din .......(localitatea)NeclasificatExemplarul nr. _ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a)^1, ............................, fiul, (fiica) lui ........... şi al(a) .........., născut(ă) în anul ......, luna ........., ziua ......, CNP ........................, domiciliat(ă) în localitatea ....................., str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................, încadrat(ă) în funcţia de ................................ la^2......................................, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, mă oblig ca după încheierea misiunii în străinătate executate potrivit contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din aceeaşi lege să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale, pe o perioadă de 5 ani.^1 Se înscriu gradul militar, numele şi prenumele.^2 Se completează indicativul numeric al unităţii şi garnizoana.Mă oblig să restitui cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, precizate prin contractele de stat, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 222/2017, cu modificările ulterioare, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată, în situaţia în care înainte de expirarea duratei stabilite voi înceta prezentul angajament prin trecerea în rezervă în oricare din situaţiile prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. f), g),h), i),i^1),j), l), m) şi n) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor individuale de instruire pe timpul misiunii îmi revine în situaţia în care nu voi finaliza activitatea de instruire din motive imputabile.Data: ...............Semnătura: ...................C.I./B.I. seria .............. nr. .............................,eliberat(ă) de .................................................la data de ....................................................
  -----