Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 34 din 9 ianuarie 2019pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare; – Referatului de aprobare nr. 1.752 din 9.01.2019, emis de către Direcţia generală de supraveghere şi control şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
  în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 28 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexele nr. 1-5 şi 7-9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa nr. 6 se abrogă.
  Articolul IIProcesele-verbale şi invitaţiile tipărite în format letric vor putea fi emise şi în format electronic, prezentând garanţii serioase cu privire la buna-credinţă a înscrierii datelor, precum şi la protejarea acestor date, fiind asigurată integritatea documentului. Articolul IIIOficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin direcţia de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,Marius Sebastian IonescuBucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 34.Anexa nr. 1*)*) Legitimaţia de serviciu este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 141/2013)
  Descrierea legitimaţiei de serviciu1. Descrierea legitimaţiei:a) dimensiuni: 85,5 mm/53,98 mm, plastic grosime 2 mm;b) culori: roşu, galben, albastru, auriu, negru, alb.2.
  Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.
  3. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.4. Avizarea se efectuează prin aplicarea unui autocolant cu inscripţia ONJN şi anul în curs.
  Anexa nr. 2*)*) Insigna este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 141/2013)
  Descrierea insigneiForma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, este înscris cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii „OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC“, şi „ROMÂNIA“, iar în partea de jos, cu cifre orientate vertical, este înscrisă seria.Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb.
  Anexa nr. 3*)
  *) Legitimaţia de control/Ordinul de serviciu permanent este reprodusă/reprodus în facsimil.(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 141/2013)
  Descrierea legitimaţiei de control/ordinului de serviciu permanent1. Descrierea legitimaţiei de control/ordinului de serviciu permanent:a) dimensiuni: 85,5 mm/53,98 mm, plastic grosime 2 mm;b) culori: roşu, galben, albastru, auriu, negru, alb.2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 141/2013)
  Seria ONJN/B nr.
  PROCES-VERBALÎncheiat astăzi, ziua ……..... luna ............. anul ........., în ………………...………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................A. Subsemnaţii, ..................................................................................., având funcţia de ................................. la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. ................. şi a ordinelor de serviciu nr. .................., am efectuat un control la:A1. Persoana fizică ......................, având domiciliul stabil în ......................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul (judeţul) .................., telefon ................, legitimat(ă) cu ........ seria ........... nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ..................., CNP ..............................A2. Persoana juridică ..............................................., cu sediul în ............................................................, str. ...................... nr. ..........., bl. .........., sc. ....., ap. ......, sectorul (judeţul) ....., J...../....../....., C.U.I. .................., reprezentat(ă) de (numele şi prenumele): .........................................., ocupaţia ....................., locul de muncă ......................, domiciliat(ă) în .................................., str. ................................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. .........., judeţul/sectorul ......................, legitimat(ă) cu .......... seria ......... nr. ................., CNP ...................................................B. Locul de desfăşurare a control ..................................................................................................................................................................................................................................C. Obiectivele controlului ........................................................................................................................................D. Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ….. file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
  Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar ...................... .Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoana prevăzută la A1 sau A2 nu are de făcut/are de făcut următoarele obiecţiuni:......................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia …………., din care un exemplar a fost înmânat reprezentantului operatorului economic. Inspectori,..................................................................Operator economic/Persoană fizică,...........................................................Martor,..................................................
  Seria ONJN/B nr. Inspectori,..................................................................Operator economic/Persoană fizică,...........................................................Martor,..................................................
  Anexa nr. 5 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 141/2013)FAŢĂ
  GUVERNUL ROMÂNIEIOFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, BucureştiSeria ONJN/A nr. PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat astăzi, ziua .... luna ........................ anul ................, în ..................................................................................................A.
  Subsemnaţii, .........................................................., având funcţia de ................................. la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. ………………......……. şi a ordinelor de serviciu nr. …………………………, în urma controlului efectuat în ziua …..... luna ……... anul ……..., ora …......., la:
  A1. Persoana fizică ..............., având domiciliul stabil în ..................., str. ..................... nr. ............, bl. ..........., sc. ......., ap. ......., sectorul (judeţul) ...................., telefon ................., legitimat(ă) cu ..... seria ...... nr. ......., eliberat(ă) de .................. la data de ..................., CNP ..................................A2. Persoana juridică ..............................................., cu sediul în .............................................., str. ........................................ nr. .............., bl. ............, sc. ……, ap. ……., sectorul (judeţul) ......……, J…./……./……..., C.U.I. ………………………. am constatat:** În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, acestea constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.La data (datele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:1. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. .........................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Inspectori,..................................................................Contravenient,...........................................................
  Martor,..................................................
  VERSOFaptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:1. art. ..... alin. ...... lit. ......... din .......... şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ......... din ................. cu amendă în sumă de ........................ lei;2. art. ..... alin. ...... lit. ........ din ......... şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ......... din ................. cu amendă în sumă de ........................ lei;3. art. ..... alin. ..... lit. ......... din ........ şi se sancţionează conform art. ..... alin. ...... lit. ........ din ................ cu amendă în sumă de ............................ lei,în sumă totală de ................... lei.De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientulB1. Persoana fizică …………………………….....………..., având domiciliul stabil în ………......………………………......, str. ……………………..........…….. nr. ……, bl. ………, sc. …….., ap. …….., sectorul (judeţul) …………….......…………………, telefon …………, legitimat(ă) cu …….. seria ……. nr. ………, eliberat(ă) de ……….. la data de ............., CNP ..................................B2. Persoana juridică ..........................................................., cu sediul în ..........................................................................., str. ............................... nr. ...., bl. ........, sc. ……, ap. ……., sectorul (judeţul) ……...................., J…./……./……..., C.U.I. ……………………… reprezentat(ă) de (nume, prenume): .............................................................., ocupaţia ............................, locul de muncă ...................................., domiciliat(ă) în ........................................................, str. ........................................................... nr. ......., bl. ........, sc. ..........., ap. .........., judeţul/sectorul .............................., legitimat(ă) cu ......... seria ......... nr. ..........................., CNP ................................................... Contravenientul nu este de faţă [ ] / refuză [ ] / nu poate semna [ ], împrejurarea fiind confirmată de martorul (nume, prenume) ………………..……………., domiciliat(ă) în ……………....…………………......, str. ......................................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............................…………, legitimat(ă) cu ……. seria ….... nr. ................, CNP ...................................................................Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:
  ..................................................................................................................................................Alte menţiuni:Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat cunoştinţă de faptul că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni: ...............................................................................................................................................................................................În conformitate cu art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ………………… lei.Suma totală de ………………..…. lei, reprezentând amenda contravenţională, a fost achitată cu chitanţa seria ................. nr. ……………… din data ............. sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ................, deschis la ..................................................................................................................C. În conformitate cu art. ......... alin. ........ lit. ...... din ...................... se confiscă contravenientului următoarele bunuri:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................pentru fapta de la pct. ...................................................................................................................................Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificare .............................................................................................................................................Bunurile confiscate sunt în proprietatea ……..................................................................................
  .........................................................................Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplar a fost înmânat astăzi, .........................................., sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii şi a încheierii, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Inspectori,..................................................................Contravenient,...........................................................Martor,..................................................
  Anexa nr. 6(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 141/2013)
  Seria ONJN/C nr. INVITAŢIEÎntocmită astăzi, ziua....... luna .......... anul ........., în ..........................................................................................Domnului(Doamnei) ........................, reprezentant al ....................................
  cu sediul în ................................, str. ................... nr. ........, bl. ..... sc. ......, ap. ......, sectorul (judeţul) ....., telefon .................., înmatriculată la O.N.R.C. cu nr. J..../..../........., C.U.I ..........., cod CAEN .........., ramura de activitate ...............În vederea clarificării unor aspecte legate de verificările în curs la operatorul economic mai sus menţionat, subsemnaţii, ………...…………………………………………………………………………, având funcţia de ....................................... la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 298/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016, în baza legitimaţiilor nr. …....………. şi a ordinelor de serviciu nr. ..........., vă invită la sediul/biroul nostru din str. ................... nr. ........, localitatea .................., judeţul/sectorul ................, telefon ................. în ziua de ..............., ora .................Cu această ocazie, veţi prezenta următoarele:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Neprezentarea în condiţiile de mai sus atrage sancţionarea dumneavoastră, potrivit reglementărilor în vigoare.Inspectori,..................................................................Operator economic/Persoană fizică,...........................................................
  Seria ONJN/C nr.
  Inspectori,..................................................................Operator economic/Persoană fizică,...........................................................
  Anexa nr. 7*)*) Sigiliul metalic pentru ceară este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 141/2013)
  Descrierea sigiliului metalic pentru cearăForma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, în partea de sus, sunt înscrise cu majuscule literele ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc), în centru este stema României, iar dedesubt, cu cifre, este înscrisă seria.
  Anexa nr. 8*)*) Sigiliul sub formă autocolantă cu hologramă aplicată este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 141/2013)
  Descrierea sigiliului sub formă autocolantă cu hologramă aplicatăÎn partea stângă:Sigla Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc Descriere:Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, este înscris cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii „OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC“, cu înscrisul spre interior, iar în partea de jos, cu literele orientate vertical, într-un ribon este inscripţionat „ROMÂNIA“.Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb.În partea centrală:Sintagma „ATENŢIE! Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor legale“În partea dreaptă:Seria mecanică unică formată din 6 cifre
  -----