Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016Data intrării în vigoare 12-05-2016
    Formă consolidată valabilă la data 29-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-01-2019 până la data de 24-09-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 347 din 11 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 368 din 12 mai 2016, la data de 29 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 22 din 25 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, ale Deciziei nr. 8.416 din 25 noiembrie 2015 a Comisiei Europene de aprobare a Programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Obiectiv şi dispoziţii generaleArticolul 1(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, denumit în continuare POPAM 2014-2020.(2) Regulile stabilite prin prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa Uniunii Europene şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local şi din alte surse publice şi private.(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, în calitate de Autoritate de management pentru POPAM, asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi la art. 97 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.