Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 14-01-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3)
  Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei naţionale în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
  2. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins: Articolul 35^1(1) Sunt permise, fără consimţământul titularului oricărui drept de autor sau al oricărui drept conex şi fără plata vreunei remuneraţii, reproducerea, distribuirea, comunicarea către public, punerea la dispoziţia publicului, radiodifuzarea, închirierea şi împrumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu condiţia ca acestea să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor, în scopul:a) realizării, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acţionează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare;b) realizării, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal sau comunicarea publică, punerea la dispoziţie, distribuirea sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o persoană beneficiară sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o persoană beneficiară.(2) Expresia persoană beneficiară prevăzută la alin. (1) înseamnă, indiferent de orice alte dizabilităţi, o persoană care:a) este nevăzătoare;
  b) are deficienţe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obţine o funcţie vizuală echivalentă, în esenţă, cu cea a unei persoane fără astfel de deficienţe şi care, drept urmare, nu poate citi opere tipărite în aceeaşi măsură, în esenţă, ca o persoană care nu este afectată de o astfel de deficienţă;c) are un handicap de percepţie sau dificultăţi de citire şi, în consecinţă, nu poate să citească opere imprimate în aceeaşi măsură, în esenţă, ca o persoană care nu suferă de un astfel de handicap;d) suferă de un handicap fizic ce o împiedică să ţină în mână ori să manipuleze o carte sau să îşi concentreze privirea ori să îşi mişte ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în mod obişnuit pentru citire.
  (3) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos, prevăzute la alin. (1), au următoarele semnificaţii:a) operă sau alt obiect protejat înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte, publicaţie periodică, ziar, revistă sau alte tipuri de scrieri, notaţii, inclusiv partituri, precum şi ilustraţiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum ar fi cărţile audio, şi în format digital, care este protejată prin drept de autor sau drepturi conexe şi care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziţia publicului în mod legal;b) exemplar în format accesibil înseamnă un exemplar al unei opere sau al unui alt obiect protejat, care este realizat întrun mod sau o formă alternativă şi care îi permite persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte protejate, inclusiv acces în condiţii la fel de viabile şi confortabile ca cele de care se bucură o persoană care nu suferă de niciuna dintre deficienţele sau de niciunul dintre handicapurile prevăzute la alin. (2);c)
  entitate autorizată înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de un stat membru în vederea furnizării, fără scop lucrativ, către persoane beneficiare, de servicii de educaţie, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informaţii, incluzând şi instituţiile publice sau organizaţiile fără scop lucrativ, care oferă aceleaşi servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activităţile lor de bază sau dintre obligaţiile lor instituţionale, sau ca parte a misiunilor acestora de interes public. În scopul luării în evidenţă, entităţile autorizate au obligaţia să notifice Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care urmează să comunice informaţiile către punctul central de acces al Uniunii Europene şi către punctul de acces la informaţii instituit de Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală.
  (4) În vederea realizării unui exemplar în format accesibil în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt exceptate de la dreptul de reproducere:a) orice acte necesare pentru a modifica, a converti sau a adapta o operă sau alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe;b) furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informaţiile într-un exemplar în format accesibil;c) modificările care ar putea fi necesare atunci când formatul unei opere sau al unui alt obiect protejat este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, în timp ce ar putea să nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficienţe sau handicapuri sau a diferitelor grade ale respectivelor deficienţe sau handicapuri.(5) Utilizările prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure şi să respecte integritatea operei sau obiectelor protejate prin drept de autor sau prin drepturi conexe, ţinând seama în mod corespunzător de modificările necesare pentru ca opera sau alt obiect al protecţiei să devină utilizabile în formatul accesibil.(6)
  Orice dispoziţie contractuală care are drept scop înlăturarea sau limitarea în orice mod a utilizărilor permise conform alin. (1) este nulă de drept.
  Articolul 35^2(1) Entităţile autorizate care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1 alin. (1) lit. b) au obligaţia stabilirii şi respectării unor proceduri clare şi transparente cu ocazia îndeplinirii următoarelor obligaţii:a) distribuie, comunică şi pun la dispoziţie exemplare în format accesibil numai către persoanele beneficiare sau alte entităţi autorizate;b) adoptă măsurile corespunzătoare pentru a descuraja reproducerea, distribuţia, comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului în mod neautorizat a exemplarelor în format accesibil;c) dă dovadă de grija cuvenită atunci când tratează operele sau alte obiecte protejate, precum şi exemplarele în format accesibil ale acestora şi ţine evidenţa acestor operaţiuni;d) publică şi actualizează, pe site-ul propriu, dacă este cazul, sau prin intermediul altor canale online sau offline, informaţii cu privire la modul în care îşi respectă obligaţiile prevăzute la lit. a)-c);e)
  respectă dispoziţiile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare.
  (2) Orice persoană beneficiară sau entitate autorizată, din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, are dreptul să obţină, de la o entitate autorizată care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1 alin. (1) lit. b) şi care are sediul în România, un exemplar în format accesibil al unei opere sau alt obiect protejat, dacă acesta este disponibil.(3) Entităţile autorizate din România au posibilitatea să solicite şi să obţină de la o entitate autorizată din alt stat membru al Uniunii Europene un exemplar în format accesibil al unei opere sau al altui obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe sau accesul la un astfel de exemplar, în condiţiile legii naţionale a statului respectiv.(4) La cererea persoanelor beneficiare, a altor entităţi autorizate sau a titularilor de drepturi de autor, entitatea autorizată care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1 alin. (1) lit. b) este obligată să pună la dispoziţie, într-o formă accesibilă, următoarele informaţii:a) lista operelor sau a altor obiecte protejate prin drept de autor sau drepturi conexe, pentru care dispune de exemplare în format accesibil, precizând formatele disponibile;b) numele şi datele de contact referitoare la entităţile autorizate cu care a efectuat schimburi de exemplare în format accesibil.(5)
  Exportul de exemplar în format accesibil, efectuat de o entitate autorizată stabilită într-un stat membru către o ţară terţă, care este parte la Tratatul de la Marrakesh, precum şi importul de asemenea exemplare, dintr-o ţară terţă, membră a Tratatului de la Marrakesh, efectuat de o persoană beneficiară sau de o entitate autorizată dintr-un stat membru, se efectuează în condiţiile Regulamentului (UE) 2017/1.563 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate.
  3. La articolul 142 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) în cazul în care orice act de reproducere, distribuire, transformare, extragere sau reutilizare se face în scopul prevederilor art. 35^1.4. La articolul 145 alineatul (1), literele e) şi i) se abrogă. 5. La articolul 145, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Dreptul de comunicare publică a operelor muzicale este supus gestiunii colective extinse. În acest caz, organismul de gestiune colectivă reprezentativ îi reprezintă şi pe autorii şi titularii de drepturi care nu au acordat mandat. Autorul sau titularul de drepturi are libertatea să înlăture producerea efectelor gestiunii colective extinse printr-o notificare transmisă cu 30 de zile înainte organismului de gestiune colectivă reprezentativ.
  6. La articolul 146 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) drepturile online asupra operelor muzicale, prevăzute la art. 173;7. La articolul 162, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;8. La articolul 181 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins: m^1) ţine evidenţa entităţilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 35^1 alin. (1) lit. b) şi furnizează atât Comisiei Europene, cât şi punctului de acces la informaţii instituit de Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală denumirea şi datele de contact ale entităţilor autorizate, precum şi orice alte date colectate în urma comunicării voluntare a acestora, de către entităţile autorizate;9. La articolul 185, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 35 alin. (2) lit. d) şi e), art. 35^1 şi 39 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protecţiei. Totodată, aceştia au dreptul să limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile de mai sus.10. La articolul 190, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) încălcarea prevederilor art. 35^2 alin. (2) şi, de către utilizatori, a prevederilor art. 162 lit. f).11.
  La articolul 209, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l) Directiva (UE) nr. 2017/1.564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 242 din data de 20 septembrie 2017.
  Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2017/1.564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 242 din data de 20 septembrie 2017.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 15.-----