Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 2019pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 14-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Aspecte generaleArticolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal, instituţional şi procedural pentru aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, cu scopul de a asigura contribuţia României la respectarea angajamentului asumat de Uniunea Europeană prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 până la un nivel de 19% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 2005.
  Articolul 2Prezenta lege se aplică categoriilor de activităţi prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 3În aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;b) emisii de gaze cu efect de seră - emisiile de dioxid de carbon (CO_2), metan (CH_4), protoxid de azot (N_20), hidrofluorocarburi (HFC), perfluorcarburi (PFC), trifluorură de azot (NF_3), hexafluorură de sulf (SF_6) generate de categoriile de activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE, cu excepţia emisiilor generate de categoriile de activităţi care sunt reglementate prin Directiva nr. 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;c) credite de reducere - reprezintă unităţi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin aplicarea activităţilor-proiect în cadrul Protocolului de la Kyoto;
  d) unitate de reducere a emisiilor - reprezintă o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent, provenită din activităţi-proiect desfăşurate potrivit prevederilor art. 6 al Protocolului de la Kyoto, denumită în continuare ERU;e) reduceri de emisii certificate - reprezintă o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu o tonă de dioxid de carbon, provenită din activităţi-proiect desfăşurate potrivit art. 12 al Protocolului de la Kyoto, denumite în continuare CER;f) autorităţi centrale de specialitate - autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2;g) politici şi măsuri trans-sectoriale - politici şi măsuri care au impact asupra a cel puţin două categorii de activităţi din anexa nr. 1;h) sectoare non-ETS - sectoarele aferente categoriilor de activităţi prevăzute în anexa nr. 1;i) evaluarea ex-post a politicilor şi măsurilor - o analiză a efectelor atribuite unei politici sau unui grup de politici ori măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de menţinere sau creştere a absorbţiilor gazelor cu efect de seră;j) plan corectiv - politici şi măsuri adoptate la nivel naţional în vederea punerii acestora în aplicare cu scopul îndeplinirii obligaţiilor specifice de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;
  k) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea în mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;l) nivel anual de emisii alocate - nivelul de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual României pentru perioada 2013-2020, conform Deciziei 2013/634/UE de punere în aplicare a Comisiei din 31 octombrie 2013 privind ajustările aduse nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
  Capitolul II Administrarea nivelului anual de emisii alocate pentru perioada 2013-2020Articolul 4(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia de a elabora şi implementa politici şi măsuri sau grupuri de măsuri sectoriale care sunt în sfera lor de competenţă sub coordonarea autorităţii competente, astfel încât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră să nu depăşească nivelul anual al emisiilor alocate, pentru orice an din perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020.
  (2) Volumul anual al emisiilor de gaze cu efect de seră este determinat prin utilizarea datelor raportate prin inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, şi a emisiilor verificate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Autoritatea competentă coordonează respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), prin intermediul Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice a cărei activitate este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice.
  Capitolul III Utilizarea mecanismelor flexibileArticolul 5În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră, din sectoarele non-ETS, este mai mare decât nivelul anual al emisiilor alocate din anul respectiv, autoritatea competentă utilizează mecanismele de flexibilitate prevăzute la art. 6, precum şi creditele de reducere, potrivit prevederilor art. 7 în scopul îndeplinirii obligaţiilor care le revin în temeiul art. 1.Articolul 6
  (1) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2019, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră este mai mare decât nivelul anual al emisiilor alocate în anul respectiv, autoritatea competentă, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicţia statului român, poate transfera în anul următor un volum de până la 5% din nivelul anual de emisii alocate în anul respectiv, înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi va avea în vedere măsuri adiţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care să asigure respectarea unui plafon mai mic în anul respectiv.(2) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, volumul emisiilor de gaze cu efect de seră este mai mic decât nivelul anual al emisiilor alocate în anul respectiv, autoritatea competentă poate transfera, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicţia statului român, în anul următor, până în 2020, un volum de până la 5% din nivelul anual de emisii alocate din anul respectiv înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sau poate transfera, prin intermediul Registrului Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicţia statului român, în oricare dintre anii următori, toată cantitatea de emisii alocate în anul respectiv rămasă nefolosită după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.(3) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, nivelul anual al emisiilor alocate este mai mare decât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră în anul respectiv, autoritatea competentă vinde/împrumută/cedează unui alt stat membru al Uniunii Europene, înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, până la 5% din nivelul de emisii alocate anual într-un anumit an, cu menţiunea că, la data transferului, România trebuie să îndeplinească cerinţele Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.(4) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, soldul este pozitiv, autoritatea competentă vinde/împrumută/ cedează unui alt stat membru al Uniunii Europene nivelul de emisii alocate anual rămase nefolosite, dacă această intenţie a fost exprimată înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu menţiunea că, la data transferului, România trebuie să îndeplinească cerinţele Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020.(5) Sumele care rezultă din vânzarea surplusului de emisii alocate anual, operaţiuni prevăzute la alin. (3) şi (4) şi la art. 7 alin. (2), sunt utilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, cu modificările ulterioare. (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea competentă adoptă, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, modalităţile de utilizare a mecanismelor flexibile, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(7)
  Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), autoritatea competentă elaborează modalităţile de utilizare a mecanismelor flexibile şi le supune spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Capitolul IV Utilizarea creditelor de reducereArticolul 7(1) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, nivelul anual al emisiilor alocate este mai mic decât volumul emisiilor de gaze cu efect de seră din anul respectiv, autoritatea competentă are dreptul de a utiliza, pentru conformare, o cantitate de credite de reducere, respectiv CERuri şi ERU-uri. Această cantitate reprezintă un procent de maximum 3% din emisiile de gaze cu efect de seră aferente României în anul 2005, pentru fiecare an de conformare, sau poate depăşi procentul de 3%, ţinând cont de utilizarea mecanismelor flexibile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.(2) În cazul în care în unul dintre anii din perioada 2013-2020, limita de folosinţă a creditelor de reducere nu este folosită pentru conformare, autoritatea competentă poate vinde/împrumuta/ ceda unui alt stat membru dreptul de folosinţă a creditelor de reducere, respectiv CER-uri şi ERU-uri, egal cu 3 procente, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) din Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, dacă această intenţie a fost exprimată înainte de calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.(3) Autoritatea competentă, prin Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră aflat sub jurisdicţia statului român, poate transfera dreptul de utilizare a creditelor de reducere, respectiv CER-uri şi ERU-uri, sau partea neutilizată din acest drept în unul dintre anii următori din perioada 2014-2020 doar după calcularea soldului de conformitate cu Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
  (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3), autoritatea competentă adoptă, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, modalităţile de transfer al creditelor de reducere, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2), autoritatea competentă elaborează modalităţile de tranzacţionare a creditelor de reducere şi le supune Guvernului spre aprobare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Capitolul V Evaluarea progresului şi furnizarea rezultatelorArticolul 8(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 sunt responsabile cu furnizarea către autoritatea competentă a informaţiilor privind măsurile şi politicile din domeniul lor de competenţă, care limitează sau reduc emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi informaţii cu privire la evaluările ex-post ale efectelor punerii în aplicare a acestora.(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise către autoritatea competentă până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, cu respectarea formatului transmis de autoritatea competentă.(3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 asigură coerenţa informaţiilor furnizate, în baza prevederilor alin. (2), cu datele şi informaţiile similare care fac obiectul altor obligaţii de raportare.Articolul 9(1) Metodologia de estimare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a aplicării politicilor şi măsurilor din sectoarele non-ETS, aferente categoriilor de activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi lista indicatorilor utilizaţi pentru monitorizarea şi evaluarea impactului ex-post a aplicării politicilor şi măsurilor sectoriale asupra emisiilor de gaze cu efect de seră se stabilesc şi se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii competente şi al conducătorilor autorităţilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 2 lit. b)-f), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), metodologia de estimare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră ca urmare a estimării stadiului şi a progresului înregistrat în aplicarea politicilor şi măsurilor din sectoarele non-ETS aferente categoriei de activităţi deşeuri, precum şi lista indicatorilor utilizaţi pentru monitorizarea şi evaluarea impactului ex-post a aplicării politicilor şi măsurilor sectoriale asupra emisiilor de gaze cu efect de seră în acest sector se stabilesc şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii competente.(3) Datele şi informaţiile transmise autorităţii competente în baza art. 8 alin. (1) se utilizează în administrarea rapoartelor potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.
  Capitolul VI Acţiuni de corecţie ca urmare a constatării stării de nonconformareArticolul 10(1) Autoritatea competentă transmite autorităţilor şi instituţiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 documentul privind evaluarea stării de conformitate, în fiecare an până la data de 15 februarie, pe baza raportului prevăzut la art. 3 alin. (1) şi în anexa X din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere şi revizuirea informaţiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.(2) Reprezentanţii autorităţii competente, ai autorităţilor publice şi ai instituţiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 propun măsuri sectoriale suplimentare, evaluarea impactului acestora asupra nivelului emisiilor şi un calendar de punere în aplicare a măsurilor din planul corectiv în cadrul Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, în baza atribuţiilor prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014, în termen de 30 de zile de la confirmarea de către autoritatea competentă a depăşirii nivelului anual al emisiilor alocate.(3) Reprezentanţii autorităţii competente, ai autorităţilor publice şi instituţiilor responsabile prevăzute în anexa nr. 2 asigură respectarea calendarului de punere în aplicare prevăzut la alin. (2).(4) În situaţia în care cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră depăşeşte nivelul anual al emisiilor alocate, luându-se în considerare mecanismele de flexibilitate utilizate în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7, autoritatea competentă, autorităţile prevăzute în anexa nr. 2 şi instituţiile din subordinea acestora elaborează un plan corectiv care include măsurile care trebuie puse în aplicare.(5)
  Autoritatea competentă transmite planul corectiv elaborat în baza alin. (4), în termen de 3 luni de la data intrării sub incidenţa prevederilor alin. (4), în vederea avizării Comisiei Europene.
  (6) Autoritatea competentă, împreună cu autorităţile publice şi instituţiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2, asigură cu prioritate implementarea măsurilor incluse în planul corectiv elaborat în baza prevederilor alin. (4), cu luarea în considerare a eventualelor observaţii primite din partea Comisiei Europene.(7) În situaţia primirii unor observaţii din partea Comisiei Europene vizând măsurile incluse în planul corectiv transmis de România, autoritatea competentă, autorităţile publice şi instituţiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2 se reunesc, în termen de 30 de zile de la primirea observaţiilor, în cadrul Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice şi propun măsuri de îmbunătăţire a acestuia.
  Capitolul VII Prevederi finaleArticolul 11Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului furnizează date şi informaţii privind estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate sectoarelor de activitate prevăzute în anexa nr. 1, în acord cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 12Autoritatea competentă, autorităţile publice şi instituţiile responsabile prevăzute în anexa nr. 2 asigură capacitatea instituţională necesară pentru implementarea prevederilor prezentei legi.Articolul 13Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, autoritatea competentă poate convoca reuniuni ale Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, ori de câte ori este cazul.Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 14.Anexa nr. 1Categoriile de activităţi aferente sectoarelor non-ETSI. Energie, exceptând cele reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare:1. Arderea combustibililor în: producţia de energie, transporturi, construcţii, alte sectoare, inclusiv încălzirea clădirilor;2. Emisii fugitive din producţia de energie.
  II. Procese industriale şi utilizarea produselor, exceptând cele reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.III. AgriculturăIV. Deşeuri
  Anexa nr. 2LISTAautorităţilor şi instituţiilor responsabile pentru furnizarea informaţiilor relevante pentru estimarea emisiilor asociate activităţilor reglementate prin Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliuluia) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin unităţile de specialitate cu responsabilităţi în domeniul managementului deşeurilorb) Autoritatea publică centrală pentru economie
  c) Autoritatea publică centrală pentru energie şi resurse energeticed) Autoritatea publică centrală pentru transporturie) Autoritatea publică centrală pentru agricultură şi dezvoltare rurală împreună cu autoritatea sanitară veterinară şi de siguranţă a alimentelorf) Autoritatea publică centrală pentru sănătate publicăg) Autorităţile publice locale şi instituţiile publice, institutele de cercetare şi dezvoltare, precum şi alte organisme publice aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea autorităţilor prevăzute la lit. a)-f)
  ------