Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 21 decembrie 2018privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 11-01-2019

  Având în vedere: – art. 221, 222 şi 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 235-243 şi art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 158 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 97 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;– sesizările primite de la numeroase autorităţi contractante/operatori economici privind incidenţa, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislaţiei speciale în materia achiziţiilor publice;– necesitatea clarificării înţelesului prevederilor legale redate în continuare cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil şi unitar atât pentru participarea operatorilor economici interesaţi la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectorială, cât şi pentru asigurarea aplicării de către autorităţile/entităţile contractante pe parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleaşi situaţii de fapt, precum şi evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achiziţiilor publice/sectoriale,
  în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următoarea instrucţiune:Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezenta instrucţiune are ca scop stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de aplicare a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte modalitatea de ajustare a preţului contractelor de achiziţie publică/sectorială.(2) În sensul prezentei instrucţiuni, prin ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială se înţeleg următoarele:a) revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestaţiei efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de apariţia sau nu a uneia dintre situaţiile imprevizibile prevăzute la art. 7;b) actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, afectate de apariţia uneia dintre situaţiile imprevizibile prevăzute la art. 7, chiar şi în condiţiile în care ajustarea preţului nu a fost prevăzută prin documentaţia de atribuire/contractul de achiziţie publică/sectorială.Articolul 2Revizuirea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 97 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea unor informaţii în acest sens în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc.
  Articolul 3Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială se bazează pe prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, prin realizarea unei modificări nesubstanţiale a contractului, respectiv:a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, nu ar fi condus la selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau nu ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/sectorială în favoarea contractantului.
  Capitolul II Revizuirea preţului contractului de achiziţie publică/sectorialăArticolul 4
  (1) În sensul prevederilor art. 2, modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/sectorială şi/sau a unor elemente constitutive ale acestui preţ trebuie să fie stabilit înainte de iniţierea procedurii de atribuire a respectivului contract.(2) În cazul procedurilor în derulare sau în cazul contractelor în derulare, care au avut prevăzută ajustarea preţului contractului în documentaţia de atribuire (fie prin formula simplă, fie prin formula polinomială, prevăzute la pct. 48.5, respectiv la pct. 48.4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice), contractantul poate solicita, iar autoritatea contractantă va aproba, înlocuirea formulei de ajustare din contract cu formula de ajustare prevăzută la art. 5, scopul acestei modificări fiind acela de a se reflecta mult mai corect în preţul contractului preţurile reale din piaţă. Această înlocuire de formulă, odată aprobată, va rămâne valabilă pe toată durata contractului, nefiind acceptată revenirea la formula iniţială din contract din momentul schimbării până la finalizarea acestuia.(3) Autoritatea/Entitatea contractantă va preciza atât la nivelul informaţiilor din documentaţia de atribuire, cât şi în contractul ce urmează să fie încheiat informaţii/clauze în acest sens.(4) Lipsa precizărilor prevăzute la alin. (2) determină inaplicabilitatea posibilităţii de revizuire a preţului contractului de achiziţie publică/sectorială.(5) În lipsa precizărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea/entitatea contractantă va putea utiliza actualizarea preţului, conform cap. III, în situaţii imprevizibile.
  Articolul 5
  (1) În vederea revizuirii preţului contractului de achiziţie publică/sectorială autoritatea/entitatea contractantă va introduce, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contract, o formulă de ajustare/revizuire a preţului contractului.(2) În sensul alin. (1), formula de ajustare/revizuire a preţurilor va fi o formulă polinomială de tipul:A_n = a_v + n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A,unde:A_n - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract;a_v - coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de valoarea contractului;n - ponderea estimată a cheltuielilor totale cu forţa de muncă, inclusiv cheltuielile angajatorului pentru pregătire profesională (costul forţei de muncă);N - indicele de creştere a salariului minim brut lunar conform ultimei hotărâri de guvern sau indicele de creştere a câştigului salarial mediu brut lunar în ramura CAEN (la 2 cifre) în care se încadrează executantul;m - ponderea estimată a costurilor cu materialele de construcţie, respectiv cu materialele din minerale nemetalice;M - indicele de creştere a preţurilor produselor din minerale nemetalice;g - ponderea estimată a produselor achiziţionate de la societăţi de construcţii şi a altor materiale;G - indicele de creştere a preţului de producţie a produselor achiziţionate de la societăţi de construcţii şi a altor materiale;f - ponderea estimată a costurilor cu produse din metal;F - indicele de creştere a preţurilor produselor din metal, publicat de Institutul Naţional de Statistică;e - ponderea estimată a costurilor cu energia electrică, gaze, energia termică şi combustibil în total costuri;E - indicele de creştere a tarifelor/preţurilor pentru bunurile de natură energetică, prin echivalenţă cu creşterea preţurilor de producţie sau de consum;d - ponderea estimată a materiilor prime pentru construcţii, respectiv pietriş, nisip şi alte produse extrase;D - indicele de creştere a preţurilor materiilor prime pentru construcţii, respectiv pietriş, nisip şi alte produse extrase;c - ponderea estimată a cheltuielilor cu produse din lemn;
  C - indicele de creştere a preţului de producţie a produselor din lemn;b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achiziţia de utilaje de construcţii în total cheltuieli sau în valoarea lucrărilor executate;B - indicele producţiei de echipamente electrice sau, după caz, de maşini, utilaje şi echipamente neelectrice;a - ponderea altor consumuri;A - indicele preţului producţiei industriale.
  (3) Formula va fi aplicată diferenţiat pe: Construcţii de clădiri (CAEN 41); Lucrări de geniu civil (CAEN 42) şi Lucrări speciale de construcţii (CAEN 43). Formula asigură reflectarea tuturor costurilor, suma proporţiilor fiind 100%.(4) Autoritatea/Entitatea contractantă va aplica formula de ajustare/revizuire conform alin. (2) la fiecare aplicaţie de plată, pe întreaga durată a derulării contractului.(5) Ponderea estimată a fiecărei categorii de cheltuieli în total costuri, precum şi indicii de preţ utilizaţi în calcul se determină trimestrial de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se publică pe site-ul instituţiei.(6) În cazul plăţilor lunare se utilizează ultimele date publicate de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză referitoare la trimestrul precedent, iar în situaţiile în care nu s-au efectuat revizuiri pe o perioadă mai mare de timp, se vor utiliza cumulativ coeficienţii de ajustare.
  (7) În cazul unor valori subunitare ale coeficientului de ajustare preţul contractelor nu se va revizui. (8) În situaţia ajustării preţului contractului, semnarea unui act adiţional la contract nu este necesară.
  Capitolul III Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorialăArticolul 6(1) În sensul art. 3, preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului.(2) Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială va fi realizată odată cu semnarea contractului, dacă este cazul, şi ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.Articolul 7(1) Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.(2) Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină actualizarea preţului contractului, după caz, şi fără a se limita la, cele ce urmează:a) modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;b) modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim;c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
  d) creşterea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili şi energie) care influenţează preţul ofertei;e) diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenţează preţul ofertei în raport cu preţurile prevăzute în ofertă, considerate preţuri de referinţă;f) situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;g) situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;h) intrarea în faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declaraţi în ofertă de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul şi să îl pună în situaţia de a înregistra pierderi materiale.
  Articolul 8(1) În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), actualizarea aplicată preţului contractului de achiziţie publică/sectorială trebuie să evidenţieze influenţa pe care o exercită modificarea în preţul unitar şi/sau total ofertat iniţial.(2) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziţie publică/acord-cadru se realizează în baza unor articole comasate, în care preţul unitar include materialele, manopera, utilajul şi transportul, actualizarea componentelor preţului se realizează în baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a preţurilor.Articolul 9(1) În cazul creşterii preţurilor ca urmare a apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preţ unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel actualizate.(2) Justificarea preţurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluţiei preţurilor, tarifelor în activităţile CAEN unde s-au înregistrat creşteri bruşte mult peste media din economie sau indicelui de creştere a salariului minim.Coeficientul de actualizare se aplică conform formulei:C(a) = (In / Io) – An,în care:C(a) reprezintă coeficientul de actualizare;In reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat în luna n, inclusiv eventuala creştere a salariului minim;Io reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii de referinţă prevăzute în contract (dacă această dată de referinţă este prevăzută în contract) sau aferent lunii datei de ofertare (dacă data de referinţă nu este prevăzută în contract), la prima actualizare sau luna ultimei actualizări, inclusiv eventuala creştere a salariului minim;
  An reprezintă coeficientul de revizuire a preţurilor; An are valoarea 0 (zero) când se realizează doar actualizare.
  (3) Coeficientul de actualizare, precum şi indicii compoziţi ai preţurilor producţiei industriale utilizaţi în calcul se determină de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru activităţile la care Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii a semnalat situaţii imprevizibile. Coeficientul de actualizare se publică pe site-ul instituţiei.(4) Se pot utiliza concomitent atât ajustarea preţurilor din contractul de achiziţie, cât şi actualizarea acestora întrucât în varianta propusă se ia în considerare doar diferenţa faţă de evoluţia generală a preţurilor.(5) În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 7, preţul va fi actualizat, fie odată cu semnarea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială, fie ulterior, prin act adiţional la acesta.(6) În cazul majorării exagerate a unor preţuri şi tarife pentru materiile prime şi materialele de construcţii, precum şi în cazul majorării salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, în situaţia în care indicii preţurilor producţiei industriale din activităţile CAEN, din care fac parte produsele şi serviciile respective, înregistrează o creştere de peste 5% faţă de evoluţia generală a inflaţiei.
  Articolul 10(1) În cazul diminuării preţurilor ca urmare a apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preţ unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligaţie a autorităţii contractante, care are obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel actualizate.(2) Justificarea diminuării preţurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluţiei indicilor preţurilor producţiei industriale pe total - pe activităţi publicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Coeficientul de actualizare se aplică numai dacă este mai mic de 1 şi, în cazul în care preţul contractului nu a fost ajustat, se calculează conform formulei:C(a) = (In / Io) – AnArticolul 11Actualizarea preţurilor unitare se realizează pentru resursele menţionate în „Lista resurselor semnificative“ al căror preţ va fi actualizat, listă care devine parte integrantă din contractul de achiziţie publică/sectorială. Lista va fi întocmită de executant şi reprezintă materialele principale, prezentate în ordine descrescătoare a valorii totale, care însumate reprezintă minimum 50% din valoarea totală a resursei materiale.
  Capitolul IVContracte încheiate ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006Articolul 12Legislaţia aplicabilă contractelor de achiziţie publică/sectorială încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 253 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu principiile care guvernează aplicarea legii în timp, consacrate prin art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi art. 6 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.Articolul 13(1) Încheierea şi modificarea contractelor de achiziţie publică/sectorială după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se fac cu respectarea tuturor cerinţelor şi a condiţiilor stabilite în documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentaţii care au fost elaborate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) În sensul prevederilor alin. (1), situaţiile juridice născute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi efectele acestora, inclusiv cele care se produc după intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuse prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 14În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, contractelor de achiziţie publică/sectorială încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, le sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, doar în ceea ce priveşte actele/acţiunile neefectuate încă şi modificările contractuale care vor interveni pe parcursul derulării contractelor. Articolul 15(1) În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, actualizarea preţului, chiar dacă nu a fost precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Prevederile din cap. III din prezenta instrucţiune se vor aplica în mod corespunzător.(2) În situaţia descrisă la alin. (1) sunt aplicabile şi prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care circumstanţele care determină actualizarea preţului, conform art. 7 din prezenta instrucţiune, survin ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 16În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la care încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea preţului, în situaţia în care a fost precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 164 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 236, coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 158 alin. (2) şi (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Prevederile cap. II din prezenta instrucţiune se vor aplica în mod corespunzător.
  Articolul 17(1) În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi la art. 16, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.(2) În cazurile în care autoritatea/entitatea contractantă aplică ajustarea preţului contractului ca urmare a prelungirii procedurii de atribuire peste perioada preconizată iniţial, modalitatea de ajustare poate fi definită după cum urmează:a) se verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada preconizată iniţial este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fişa de date, calculată în zile începând cu termenul-limită de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada calculată în zile între termenul-limită de depunere a ofertelor şi semnarea contractului;b) se consideră indicele de preţ publicat de Institutul Naţional de Statistică relevant pentru domeniul din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea perioadei preconizate iniţial se notează V0. Valoarea indicelui la data semnării contractului se notează V1;c) prin act adiţional se agreează că plăţile efectuate în cadrul contractului vor avea ca valoare: valoarea iniţială x V1/V0.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 18(1) Prevederile prezentei instrucţiuni se aplică procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică/sectorială aflate în derulare la data publicării prezentei instrucţiuni, indiferent de legea care le este aplicabilă, precum şi procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică/sectorială ce vor fi încheiate după intrarea acesteia în vigoare.(2) În cazul contractelor încheiate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezenţei secţiuni se aplică numai dacă ajustarea nu a fost acordată cu titlu de daune-interese.(3) Autorităţile/Entităţile contractante au obligaţia de a elabora o notă justificativă în cazul modificării contractelor de achiziţie publică/sectorială/acordurilor-cadru în condiţiile prezentei instrucţiuni, prin care se va argumenta încadrarea în prevederile legale care reglementează situaţiile în care este posibilă efectuarea modificărilor contractuale respective.
  Articolul 19Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  Bogdan Puşcaş
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 2.-----