Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.903 din 27 decembrie 2018privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, şi al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1În vederea monitorizării derulării programului de investiţii publice se instituie un sistem de raportare pentru ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2(1) Raportarea datelor aferente programului de investiţii publice se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite, potrivit anexei nr. 1, care se transmite Ministerului Finanţelor Publice în format electronic, cu semnătură autorizată, lunar, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară.(2) Raportarea indicatorilor de progres şi rezultat corespunzători proiectelor de investiţii publice semnificative se realizează centralizat de către ordonatorii principali de credite şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice trimestrial, în format electronic şi/sau letric, cu semnătură autorizată, conform anexei nr. 2, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.(3) Completarea anexei nr. 2 se face conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3.(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale.
  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 vor fi transmise Direcţiei generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Articolul 5Pe baza informaţiilor prezentate de către ordonatorii principali de credite, Ministerul Finanţelor Publice elaborează rapoarte/informări trimestriale ce vor fi supuse aprobării conducerii ministerului şi, ulterior, publicate la adresa www.mfinante.roArticolul 6Direcţia generală de programare bugetară, direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 7(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2019.(2) Prima raportare a indicatorilor de progres şi rezultat corespunzători proiectelor de investiţii publice semnificative, menţionată la art. 2 alin. (2), se va întocmi şi transmite de către ordonatorii principali de credite Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii aprilie pentru trimestrul I al anului 2019.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.202/2008 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice prevăzute la art. 5 alin. (2) şi a unor precizări referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2008, se abrogă.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 3.903.Anexa nr. 1^*^* Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2Ordonator principal de credite,(Reprezentant legal)................................................(nume, prenume, semnătură)L.S.RAPORT DE MONITORIZAREpentru trimestrul ......../........
  Nr. ............./..................(zz/ll/an)
  1. Denumirea obiectivului/proiectului de investiţii:2. Cod Fişă program/obiectiv/proiect de investiţii:(În cazul în care obiectivul/proiectul de investiţii este inclus în Programul de investiţii publice în cadrul unei fişe globale se va indica codul acesteia.)3. Date privind obiectivul/proiectul de investiţiiDocumente de aprobare/reaprobare/de actualizare:
  -mii lei-
  Nr. crt.Tipul şi data documentului de aprobare/ reaprobare/ actualizareValoarea totală aprobată/ reaprobată/ actualizatădin care: valoare C + MDurata de realizare aprobată/reaprobată/actualizată (luni)Durata de execuţie a lucrărilor aprobată/reaprobată/ actualizată (luni)Principalii indicatori/ capacităţi fizice aprobate/reaprobate/ actualizate
  Perioada de implementare a proiectului
  de lapână la
  012345678
           
           
           
           
  4. Descrierea obiectivului/proiectului de investiţii4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţii
  Nr. crt.
  Denumire contract/ act administrativ aprobatValoare estimată a contractului -lei fără TVA-Valoare contract în urma procedurii de achiziţie publică/ valoare act administrativ -lei cu TVA-Data de semnare a contractului (nr./data ordinului de începere)Data de începere a contractului (nr./data ordinului de începere)Durata conform contract (luni)Extindere de timp/ durata totală (luni)Data finală
  012345678
  A.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1.Contract nr. 1 - ......
  2.Contract nr. 2 - .....
  B.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  Contract nr. 1 - ......
  TOTAL
  4.2. Informaţii privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţiiA. Informaţii privind contractele/actele administrative în derulare şi plăţile efectuate
  Nr. crt.Contract/ act administrativAct adiţional/modificare act administrativValoare contract/ act administrativ -lei cu TVA-Valoare plăţi efectuate -lei cu TVA-Valoare rest de plată -lei cu TVA-Stadiul implementării la data raportării
  Obiectul şi justificarea modificării
  Număr/DataValoare (lei)Cumulat la finele trimestrului anterior celui de raportareÎn trimestrul de raportareFizic %Valoric %
  012345678910
  A.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1Ctr. nr. ..../......A.Ad. nr. 1/......        
    A.Ad. nr. 2/......        
  2Ctr. nr. ..../......         
  B.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1Ctr. nr. ...../.....         
  2Ctr. nr. ...../.....         
   TOTAL         
  A.1. ContracteLot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........Contract nr. .... - (.....................................................)Contract nr. …. - (................................................)Contract nr. .... - (...............................................)
  A.2. Exproprieri
  5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare.5.1. Implementarea proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizare
  Nr. crt.Contract/act administrativCalendarul de derulare a contractului/actului administrativPlanificat pentru perioada de raportareRealizat în perioada de raportareAbaterea de la calendar/graficJustificarea abaterii
  0123456
  A.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  Ctr. nr. ..../.........Activităţi/etape/termene intermediare/ faze determinante/etc., stabilite prin contract (Se vor menţiona în funcţie de natura contractului încheiat, servicii, furnizare, execuţie.)(Se vor da informaţii privind cauzele care au condus la nerespectarea termenelor stabilite, alte informaţii relevante etc.)
  Ctr. nr. ..../.........
  5.2. Indicatorii de monitorizare - Indicatori fizici totali/capacităţi totale ai/ale proiectului
  Nr. crt.Indicator
  UMCantitate conform contractCantitate realizatăRest de realizatStadiu fizic realizat %
  Raportare precedentăÎn perioada raportăriiCumulat
  012345678
  A.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1
  ................................
  2................................
  n
  6. Graficul de achiziţii actualizat la data .............................(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului - estimate)
  Nr. crt.Contract/ Tip contractValoare estimată contract -lei fără TVA-Dată anunţ de participareDată anunţ depunere ofertăDată semnare contractDată începere contractDată finalizare contract
  01234567
  A.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1.Ctr. nr. ...../.....
  2.Ctr. nr. ..../......
  B.Lot/Etapa/Secţiune/Tronson ..........
  1.Ctr. nr. ...../.....
  2.Ctr. nr. ...../.....
  Anexa nr. 3INSTRUCŢIUNIde completare a raportului de monitorizare3. Date privind obiectivul/proiectul de investiţiiDocumente de aprobare/reaprobare/de actualizare:Col. 1 - se vor menţiona tipul/numărul/data documentului de aprobare/reaprobare/de actualizare (de exemplu: hotărâre de Guvern, ordin de ministru etc.) nr. ....../zz/ll/an; datele vor fi completate în conformitate cu toate documentele de aprobare/reaprobare/actualizare;Col. 2 - se va menţiona valoarea totală actualizată a obiectivului/proiectului de investiţii, conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;Col. 4 - durata de realizare aprobată iniţial, conform documentului de aprobare/reaprobare/actualizare corelată cu stadiul de implementare, nr./dată/tip document justificativ, dacă este cazul;Col. 5 - durata de execuţie a lucrărilor aprobată/reaprobată/ actualizată corelată cu stadiul de implementare, nr./dată/tip document justificativ, dacă este cazul;Col. 6 - se vor menţiona principalii indicatori/capacităţi fizice care urmează să se realizeze prin obiectivul/proiectul de investiţii, în funcţie de specificul şi obiectul fiecărui proiect, de exemplu, km reţea, capacitate staţie epurare, km drum (în funcţie de categoria de drum), orice alte elemente importante pentru realizarea obiectivului/proiectului etc., în conformitate cu documentul aprobator;Col. 7 şi 8 - se va menţiona perioada de implementare a proiectului de investiţii de la data includerii în Programul de investiţii publice, anexă la legea bugetului de stat, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi PIF etc.; ulterior, pe măsura implementării proiectului se vor menţiona toate datele/termenele de extindere/decalări ale termenului de finalizare a proiectului, precum şi documentele aprobatoare, dacă este cazul, respectiv tip document/nr. ......./zz/ll/an.4.
  Descrierea obiectivului/proiectului de investiţii4.1. Lista contractelor încheiate/acte administrative aprobate pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţiiNOTĂ: – Se va completa pentru toate obiectivele/proiectele de investiţii indiferent de sursele de finanţare, identificate în PIP prin fişe de obiectiv distincte sau incluse în cadrul fişelor globale, pe măsura implementării acestora, conform stadiului aferent fiecărei etape de raportare.– În cazul în care implementarea proiectului se realizează pe loturi/etape/secţiuni/tronsoane, conform unei/unui strategii/ calendar de implementare stabilite/stabilit şi aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct va fi prezentată lista contractelor pentru fiecare lot/etapă/secţiune/tronson etc., în parte coroborat cu graficul de implementare general al proiectului.– Pentru exproprieri se va trece valoarea aprobată prin hotărâre a Guvernului.4.2. Informaţii privind contractele/actele administrative în derulare, pentru implementarea obiectivului/proiectului de investiţiiCol. 2 - se vor menţiona toate actele adiţionale (de exemplu, modificare de valoare/extindere termen de finalizare etc.);Col. 3 - se va completa cu valoarea actului adiţional în cazul în care se modifică valoarea iniţială a contractului;Col. 4 - se va completa cu valoarea contractului rezultată în urma încheierii actului adiţional de modificare a valorii acestuia, dacă este cazul;Col. 5 - se va completa cu suma decontată de la începutul contractului până la finele trimestrului anterior de raportare;Col. 10 - se va completa cu date privind obiectul modificării (de exemplu, extindere termen finalizare, modificare valoare contract etc.) şi justificarea la modificări (de exemplu, eveniment neprevăzut, note de renunţare, note de comandă suplimentară, actualizare preţ contract).NOTĂ pentru A.1. şi A.2.: Vor fi prezentate şi justificate, pe scurt, eventualele probleme/întârzieri apărute în implementarea obiectivului/ proiectului, diferenţe între indicatorii tehnici/capacităţile aprobaţi/ aprobate iniţial şi indicatorii tehnici/capacităţile executaţi/ executate, note de renunţare, note de comandă suplimentară şi orice alte informaţii relevante, care să prezinte stadiul de derulare a fiecărui contract/act administrativ, precum şi modul de soluţionare/acţiunile întreprinse în vederea soluţionării.
  5. Implementarea obiectivului/proiectului respectă calendarul de implementare/graficul de realizare5.1. Implementarea obiectivului/proiectului conform calendar de implementare/grafic de realizareNOTĂ: Informaţiile se vor actualiza la fiecare raportare conform stadiului realizat.5.2. Indicatorii de monitorizare - indicatori fizici totali/capacităţi totale ai/ale proiectuluiNOTĂ: Se va completa conform cantităţilor stabilite potrivit contractelor încheiate [de exemplu, km reţea, capacitate staţie epurare, km drum (în funcţie de categoria de drum), noduri rutiere, poduri, suprafaţă construită, nivel de înălţime sau orice alte/alţi capacităţi/indicatori importante/importanţi specifici pentru realizarea obiectivului/proiectului] şi în funcţie de stadiul de realizare a contractului.6. Graficul de achiziţii actualizat la data ...........................(contractele care urmează a fi încheiate pentru finalizarea obiectivului/proiectului)
  NOTĂ: În cazul în care implementarea obiectivului/proiectului se realizează pe loturi/etape/secţiuni/tronsoane conform unei/unui strategii/grafic de implementare stabilite/stabilit şi aprobate/aprobat, în cadrul acestui subpunct vor fi prezentate toate aspectele legate de implementarea şi realizarea proiectului de investiţii, graficul fiind prezentat pentru fiecare lot/etapă/secţiune/tronson etc., în parte coroborat cu calendarul de implementare general al proiectului.
  ------