Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 13-01-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 3(1) Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.(2) Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01, secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12.
  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 şi 3.(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
  (3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiţii în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.
  3. La articolul 8, literele a)-g) semodifică şi voraveaurmătorulcuprins: a) principiul asocierii voluntare şi deschise, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entităţi juridice voluntare care se constituie pe baza liberului consimţământ şi sunt deschise tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor şi care sunt de acord să îşi asume responsabilităţile calităţii de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, religie, apartenenţă politică, origine socială sau sex; b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia cooperativele agricole sunt organizaţii democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care participă la stabilirea politicilor şi adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanţi aleşi sunt răspunzătoare în faţa membrilor cooperatori; c)
  principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietăţii cooperativei agricole, exercitând asupra acesteia un control democratic. Cel puţin o parte a acestei proprietăţi este indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensaţie limitată în bani sau în natură, din profitul stabilit pe baza situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere, proporţional cu participarea fiecăruia la profitul realizat de către cooperativa agricolă la care este membru. Membrii cooperatori alocă din profitul net al cooperativei agricole sumele necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea cooperativei agricole, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea cooperativei agricole sau sprijinirea altor activităţi aprobate de către membrii cooperatori;
  d) principiul autonomiei şi independenţei cooperativei agricole, potrivit căruia cooperativele agricole sunt entităţi juridice autonome bazate pe autoajutorare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi cu menţinerea autonomiei cooperativelor agricole; e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori, conform căruia cooperativele agricole asigură educarea şi instruirea membrilor lor, reprezentanţilor aleşi, directorilor executivi sau angajaţilor, astfel încât aceştia să poată contribui efectiv la dezvoltarea cooperativelor agricole din care fac parte; f) principiul cooperării dintre cooperative, potrivit căruia cooperativele agricole servesc membrii proprii şi consolidează mişcarea cooperatistă. Societăţile cooperatiste lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale; g) principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia cooperativele agricole acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.
  4. La articolul 9, litera b^1) se modifică şi va avea următorul cuprins: b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social, dar care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativa agricolă, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat şi care nu poate depăşi un an fiscal;
  5. La articolul 11 alineatul (2), litera i^2) se modifică şi va avea următorul cuprins: i^2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativa agricolă;6. La articolul 11 alineatul (2), după litera i^2) se introduce o nouă literă, litera i^3), cu următorul cuprins: i^3) menţiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operaţiuni de colectare, vânzare şi procesare a producţiei primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operaţiuni;7. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 15(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.(2) Numărul părţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mică de 10 lei.
  8. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Drepturile membrilor cooperatori faţă de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conţină obligatoriu dispoziţii privitoare la:9.
  La articolul 16, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Obligaţiile membrilor cooperatori sunt următoarele:a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;c) să nu fie în acelaşi timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente; d) să înştiinţeze în scris eventualele situaţii de conflicte de interese;e) să respecte valorile şi principiile mişcării cooperatiste;f) să respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole.
  10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) comerciale cooperatiste pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă în calitate de operator economic independent şi/sau de către cooperativa agricolă în favoarea membrului cooperator.11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiţi de membrii fondatori.12. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să acţioneze de bună-credinţă faţă de interesele generale ale cooperativelor agricole şi ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste.13. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Adunarea generală a cooperativei agricole poate stabili prin statut cazurile specifice de conflicte de interese pentru membrii consiliului de administraţie, în condiţiile legii.14. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30(1)
  Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanţie bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părţi sociale. În caz de nedepunere în termen, aceştia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administraţie.
  15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) Consiliul de administraţie angajează, în condiţiile legii, un director executiv.16. La articolul 31, alineatul (3) se abrogă.
  17. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 32(1) Membrii consiliului de administraţie răspund solidar faţă de cooperativa agricolă pentru:18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 33(1) Membrul consiliului de administraţie care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înştiinţeze adunarea generală şi pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nicio hotărâre privitoare la acea operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia/soţul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate cooperativei agricole.
  19. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Exercitarea oricărei acţiuni în justiţie pentru pagubele cauzate de membrii consiliului de administraţie cooperativei agricole se hotărăşte de adunarea generală.(2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să exercite acţiunea în justiţie, mandatul încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora.(3) Răspunderea nu încetează odată cu aprobarea situaţiei financiare anuale şi nici prin descărcarea de gestiune dată anual de adunarea generală.
  20. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Preşedintele consiliului de administraţie al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.(2) Preşedintele cooperativei agricole este ales de adunarea generală şi este de drept preşedintele consiliului de administraţie.(3) Preşedintele cooperativei agricole asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a deciziilor consiliului de administraţie.(4) Preşedintele cooperativei agricole este ales dintre membrii cooperatori. (5) Preşedintele cooperativei agricole reprezintă cooperativa agricolă în relaţiile cu terţii, în limita atribuţiilor stabilite prin actele constitutive.
  (6) Conducerea executivă a cooperativei agricole, cu aprobarea adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredinţa unui director executiv, pe baza unui contract de management/muncă în care sunt prevăzute criterii de performanţă; directorul executiv se subordonează preşedintelui consiliului de administraţie şi poate să nu fie membru cooperator.(7) Directorul executiv este angajat în urma unui concurs, în condiţiile prevăzute în actul constitutiv.(8) Directorul executiv organizează şi conduce activităţile zilnice ale cooperativei agricole cu scopul îndeplinirii mandatului trasat de consiliul de administraţie. (9) Membrii consiliului de administraţie pot prelua atribuţiile specifice funcţiei de director executiv pe o perioadă de cel mult un an.(10) Prin statut pot fi stabilite şi alte atribuţii atât pentru preşedintele consiliului de administraţie, cât şi pentru directorul executiv.
  21. La articolul 38, litera g) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorulcuprins: g) registrul bunurilor atribuite în folosinţă cooperativei agricole, însoţite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;(2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate şi vizate de către cenzori.(3) Registrele membrilor cooperatori se pot ţine pe suport hârtie şi/sau în sistem computerizat.22. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, însoţite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puţin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori şi de cenzori.
  23. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare‚ urmărind cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea şi perfecţionarea membrilor şi angajaţilor, precum şi acţiuni pentru dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.24. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporţional cu participarea acestora la capitalul social şi/sau la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole.25. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Partea indivizibilă poate fi împărţită între membrii cooperatori în caz de dizolvare şi lichidare.26. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins: Articolul 69^1Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole se pot asocia în organizaţii profesionale reprezentative la nivel naţional nonprofit, cu personalitate juridică şi apolitică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.27. Capitolul XII „Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole“ se abrogă. 28. Articolele 70-75 se abrogă. 29. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 76
  (1) Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri, care constituie derogări de la prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie, în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate;b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie în cazul celor nou-înfiinţate şi pentru o perioadă de 5 ani, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja înfiinţate care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 3.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;c) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă; d) prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu intră sub incidenţa Titlului III «Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor» şi datorează impozit pe profit;e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru obţinerea producţiei agricole valorificate prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;f) scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia.
  (2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin. (1) lit. e) se acordă în integralitate membrilor cooperatori care au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către cooperativele agricole.(3) În cazul în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile prevăzute în prezenta lege, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, cooperativele agricole au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative.(4) Stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori vor beneficia de scutirile prevăzute la alin. (1) lit. e) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
  30. După articolul 76 se introduc două noi articole, articolele 76^1 şi 76^2, cu următorul cuprins: Articolul 76^1(1) Cooperativele agricole au acces la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri europene, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României.
  (2) Recunoaşterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  Articolul 76^2(1) Se înfiinţează Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.(2) Registrul Naţional al Cooperativelor Agricole din România se realizează, se actualizează şi se administrează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a transmite anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale datele şi informaţiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înfiinţare şi declarare a situaţiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de angajaţi, anul înfiinţării, localitatea, adresa şi datele de contact: reprezentant, telefon, fax, e-mail.
  31. În tot textul legii, sintagma „cooperativa“ se va înlocui cu sintagma „cooperativa agricolă“.
  Articolul IIPrevederile art. 11 alin. (2) lit. i^3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, nu se aplică contractelor aflate în desfăşurare.Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legii va fi elaborat ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru stabilirea criteriilor privind scutirea membrilor cooperatori de la plata unor impozite, prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 21.-----